Året med polisen i Västerbotten 2016

1 (5)
Datum
2017-02-24
Diarienr (åberopas)
Polismyndigheten
Polisregion Nord
Polisområde Västerbotten
Året med polisen i Västerbotten 2016
Inledningen av året
2016 kom att bli ett unikt år för polisen i Västerbotten. Det första halvåret
präglades till stor del av internt arbete med fokus på att få alla bitar i den nya
organisationen på plats.
I slutet av maj gick vi in i den nya organisationen fullt ut då regionledningscentralen togs i drift och verksamheten organiserades efter den nya strukturen.
Vid den tiden var också de allra flesta cheferna äntligen på plats.
Årets början präglades också av effekter av flyktingsströmmarna till Sverige
som tilltog under hösten 2015. Exakt hur mycket den ökade strömmen migranter påverkat polisen är svårt att säga, mer än att det påverkat oss mer än marginellt. Förutom den ökade belastningen med ordningsstörningar på asylboenden
runt om i hela länet, skickade vi också poliser till Skåne varje vecka för att
hjälpa till med vårt uppdrag med gränskontroller. Denna förstärkning pågick
nästan hela våren ut.
Under året stabiliserades situationen kring flyktingboendena. En viktig framgångsfaktor här var samarbetet med bland annat Länsstyrelsen, kommunerna
och Migrationsverket. Under en period hade vi stora problem att snabbt kunna
anlita språktolkar, vilket försvårade utredningsarbetet. Det är något som under
året blivit bättre, nu finns fler tolkar tillgängliga och det initiala trycket har
lättat. Vi arbetar fortfarande med att utreda brottsanmälningar kopplade till
migrantströmmen.
2
Omorganisationen
Omorganisationen har präglat oss starkt under 2016. Det har varit en rejäl utmaning att bedriva polisverksamhet samtidigt som hela polisorganisationen ska göras
om. Den nya organisationen har också påverkat personalresursen i lokalpolisområdena negativt, i synnerhet lokalpolisområde Umeå. Det var något som blev tydligt
under året, men det var inte oväntat eftersom bland annat en regional nivå som inte
tidigare funnits skulle byggas upp. Till detta skulle också nationella stödavdelningar skapas och i vissa fall utvecklas.
2013 fattade genomförandekommittén under ledning av den särskilde utreda-ren
Thomas Rolén beslut om polismyndighetens övergripande organisation. I maj 2014
kom beslut med ytterligare precisering kring den nya organisationen.
Det är det beslutet som polismyndigheten har att förhålla sig till.
Grunden var att den nya polismyndigheten skulle bestå av sju regioner samt sju
nationella avdelningar (ekonomi-, HR-, it-, kommunikations- och rättsavdelningen
samt NFC, Nationellt forensiskt centrum, och Noa, Nationella operativa avdelningen).
En annan viktig grundpelare i polisreformen handlar om att stärka det lokala polisarbetet, vilket har varit svårt att genomföra så här långt. Antalet poliser består av en
given numerär och matematiken har inte gått ihop. Genomförandekommittén verkar i vissa delar ha överskattat den resurs som fanns tillgänglig i polisorganisationen när man ritade upp den nya organisationen.
Målsättningen är att bygga robusta lokalpolisområden med god operativ förmåga. I
Västerbotten är det ännu bara lokalpolisområde Skellefteå som har haft en positiv
utveckling när det gäller den personella resursen under året. Det märks bland annat
i den operativa förmågan i Malå och Norsjö.
Umeå är huvudort i regionen och där är konkurrensen störst när det gäller poliser.
Det innebär bland annat att många chefer och medarbetare rekryterats från lokalpolisområde Umeå till regionala och nationella enheter. Det har påverkat verksamheten och arbetssituationen.
Det är dock inte bara regionala och nationella enheter inom Polismyndigheten som
konkurrerar om polisresurserna. I Umeå finns även Säkerhetspolisen, Polisutbildningen, Ekobrottsmyndigheten, Tullen med flera. Att polisanställda rör sig mellan
dessa arbetsgivare är inget nytt men det blir extra kännbart när det är ett ansträngt
läge. I sammanhanget kan även nämnas att endast ett fåtal poliser har sagt upp sig
eller slutat av annan orsak än pension.
I media har det stundtals rapporterats om polisbrist i lokalpolisområde södra Lappland. Över tid har antalet anställda varit relativt konstant inom området, men beroende på frånvaro så som föräldraledigheter, sjukdom, semester kan siffran variera.
En annan sak som skiljer södra Lappland från övriga områden är att poliserna är
utspridda över en stor yta, vilket medför att resursen också blir mer sårbar. Om en
polis på en mindre ort slutar blir det i klartext mer kännbart. Likväl som att nyanställning av en till två poliser kan innebära en fördubbling av personalstyrkan i
3
Sorsele, så kan den halveras på samma sätt. En annan sak som har påverkat bemanningen på dagar och kvällar är att lokalpolisområdet istället för att ha beredskap i viss utsträckning nattetid, numera arbetar hela nätter. Tidigare fanns det inte
poliser i tjänst på vardagsnätterna mer än i beredskap.
Nya poliser från polisutbildningen kommer ett par gånger per år. Under året har
södra Lappland fått huvuddelen av dessa. Det är dock en utmaning att få dem att
stanna. De flesta vill till orter vid kusten. Från och med i höst kommer det vara
möjligt att studera på distans vid polisutbildningen i Umeå. Vi hoppas det ska
gynna rekryteringen till glesbygd.
Omorganisationen har inte lett till några nedlagda polisstationer och det finns fortfarande minst en polisstation i varje kommun i Västerbotten. Inom Storumans
kommun finns det till exempel två.
En omorganisation tar tid att genomföra. Det visar forskning och det är också en av
slutsatserna i Statskontorets rapport ”När flera blir en – om nyttan med enmyndigheter” (2010). I den konstateras att större organisationsförändringar tar lång tid,
och bör få ta lång tid, att genomföra. Det tar även tid innan konkreta resultat föreligger. Slutsatsen bekräftas av forskningen om reformer i offentlig förvaltning.
Statskontoret menar att en förutsättning för att enmyndighetsreformerna ska kunna
leda till de resultat som regeringen önskar är att det finns en uthållighet i myndighetens förändringsarbete. Vi delar den bilden. Vi är bara i början av omorganisationen av svensk polis. För oss har det varit förväntat att resultatet för polisen skulle
försämras under den här tiden.
Att skapa en ny organisationsmodell är en sak. Att förändra en kultur, att skapa nya
förhållningssätt, att utveckla det medarbetardrivna arbetet och att leda genom förståelse med förtroende och tillit som fundament, är en annan sak. Organisationsmodellen bedriver inte själv en verksamhet, det gör medar-betarna som finns i den.
Det är i den terrängen som vi kommer att skapa den förändring av verksamheten
som reformen syftar till. Vid en så omfattande omorganisation är det helt ofrånkomligt med en viss rörighet och olika typer av spänningar och friktioner. Detta
har i media förenklat fått något av en ”polis i kris-stämpel” över sig. Polisverksamheten fungerar i stora delar bra, vilket ofta hamnar i skymundan i den offentliga
debatten. Vi ser dock att det finns behov av justeringar i reformen.
Inom några områden såg vi tidigt vissa vinster. Operativa ärenden kunde exempelvis mycket lättare samordnas. När brottsligor rör sig över hela Sverige kan vi på ett
helt annat sätt systematiskt arbeta mot dem. Andra fördelar är att det har blivit enklare att flytta polisresurser vid större händelser och att vi har fått nationella system
för exempelvis polisanmälningar. Det har ökat polisens operativa förmåga. En annan sak som har blivit mycket bättre är samverkan mellan olika polisområden. Det
upplever vi i varje fall i vår polisregion. Förutom hjälp med enskilda ärenden utbyts kunskaper och erfarenheter på ett helt annat sätt. Det bidrar positivt till verksamheten.
Något som vi däremot upplever har blivit sämre i den nya organisationen är administrationen. En av ansatserna i reformen var att mer tid skulle frigöras från chefer
och att administrationen skulle minska. Det upplevs dock ha blivit tvärtom, något
4
som har skapat en oönskad tröghet i organisationen exempelvis vid bemanning av
personal och inköp.
I samtal med chefer framkommer också att de i vissa fall inte får det stöd som de
önskar från stödavdelningarna. Här uppfattar vi att det finns saker att justera i reformen eftersom vi ser problemen som systemfel och inte inkörningsproblem.
Dessa synpunkter är något som vi har framfört i det åtgärdsarbete som rikspolischefen initierat. Förhoppningen är att justeringar görs under 2017 och att vi får
ägna mer tid och fokus på verksamheten och inte på själva omorganisationen.
Brottsutvecklingen
Sommaren kom att gå till historien som en av de lugnare händelsemässigt.
I mitten av sommaren såg vi dock en våg av inbrott och stölder från bostäder som
drabbade flera medborgare i Umeå. Sedan flera år tillbaka har vi systematiskt arbetat mot individer som begår inbrottsstölder och efter ett tag kunde vi gripa de misstänkta i dessa ärenden. Även om vi har haft några fler inbrottstoppar under året så
är trenden att inbrott i bostad och fritidshus minskar i Västerbot-ten.
Vi kan också konstatera att vi hade få grova våldsbrott och att våldsbrottsligheten
låg kvar på samma relativt sett låga nivå som tidigare år. En brottslighet som däremot har ökat mycket under året är brott mot barn. Anmälda narkotikabrott och
trafikbrott har också ökat under 2016. Det svarar dock inte på om brottsligheten
faktiskt har ökat utan bara på att de polisiära insatserna har varit fler inom dessa
områden. Under året omkom fem personer i trafiken och ett drygt åttiotal skadades
svårt i Västerbotten.
I den nationella trygghetsundersökningen (NTU) kunde vi läsa att utsattheten för
brott mot enskild (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier) hade ökat mycket i Västerbotten. Den siffran stämmer inte överens med den
bild som vi presenterat ovan. I sammanhanget får man komma ihåg att den nationella trygghetsundersökningen bara har drygt 300 respondenter i Västerbotten, vilket gör att man inte kan dra allt för stora slutsatser av undersökningen. I den nationella trygghetsundersökningen framkom också att länets medborgare har ett fortsatt högt förtroende för rättsväsendet och att tryggheten är hög.
Verksamheten
Polisverksamhet innefattar många områden och här har vi valt att redovisa några av
de saker som vi har gjort under 2016.
Under hösten var de tre kommunpoliserna, en i varje lokalpolisområde, på plats
och arbetade för fullt med samverkansavtal med kommunerna och med medborgarlöften. Ett stort antal medborgardialoger har genomförts. Vid årsskiftet fanns det
samverkansavtal i alla 15 kommuner samt medborgarlöften där vi tillsammans med
kommunerna lovar medborgarna att utföra ett antal konkreta aktiviteter för att öka
tryggheten och minska brottsligheten. Både dialogen med kommunerna och medborgarna har uppskattats och varit värdefulla. Vill man göra skillnad i lokalsamhället är samverkan med kommunerna helt nödvändig.
5
Några områden som vi inte har kunnat lägga lika mycket fokus på som vi velat är
trafik, brottsförebyggande arbete och riktade insatser. Vi har inte heller kunnat utreda ärenden i den omfattning som vi önskat. Under året har vi exempelvis haft
bekymmer med att hinna med och utreda brott i nära relationer och barnärenden.
Det är en resurs- och kompetensfråga i kombination med att antalet ärendet har
ökat kraftigt under året. Ett annat område som tyvärr fått stå tillbaka är mängdbrott,
där har vi inte heller hunnit med att utreda ärenden i önskad takt.
Utifrån förutsättningarna har dock medarbetarna gjort ett utomordentligt arbete och
deras förmåga att arbeta över områdesgränser är en bidragande orsak till att årets
resultat likafullt ser så bra ut som det gör. Alla utmaningar och svårigheter till trots
var andelen redovisade ärenden till åklagare 2016 högre än de två åren dessförinnan. Det är helt och hållet medarbetarnas förtjänst. Hög ambition och arbetsmoral
har vägt upp den minskade resursen. Vi har även märkt ett annat förhållningssätt
hos våra medarbetare där medborgaren sätts i centrum på ett annat sätt än tidigare.
Förutom det som nämnts ovan har också polisen i Västerbotten under 2016 utfärdat
cirka 37 000 pass och id-kort. Med start i november förkortades också svarstiderna
rejält via polisens kontaktcenter (114 14), när regionala köer infördes i polisregion
Nord. Det innebär att de som ringer till polisen i vår region hamnar hos regionens
egna kontaktcenter som ligger i Boden och Luleå.
Framtiden
Under slutet av året har civila utredare anställts och en rekryteringsprocess av poliser har inletts i lokalpolisområde Umeå. Det kommer inte att täcka alla behov som
vi har, men det är en bra början. Förutsättningarna för 2017 innebär inte några
dramatiska förändringar när det gäller tillskott av resurser men vi hoppas dock på
att det under året sker en viss stabilisering jämfört med 2016. Vår målsättning är att
öka våra aktiviteter och vår närvaro och tillgänglighet i lokalsamhället.
Vi vill också förbättra dialogen med våra medborgare. Det kan exempelvis handla
om att man som målsägare får en bättre återkoppling i en utredning eller att polisen
ägnar mer tid att samtala med medborgare kring lokala problembilder på en ort.
Avslutningsvis så har vi har ett bra utgångsläge i Västerbotten, med trygga medborgare och Sveriges lägsta brottslighet. Förtroendet för rättsväsendet i allmänhet,
och för polisen i synnerhet, är stort. Vi vill att det ska fortsätta vara så och vi försöker använda våra resurser så klokt och effektivt som möjligt, varje dag, för att
bidra till medborgarnas trygghet.
Lars Wahlberg
Polisområdeschef Västerbotten
P.S. På följande sidor bifogas viss verksamhetsstatistik och en förteckning över
antalet akuta utryckningar och brådskande ärenden under förra året. D.S.
Polisområde Västerbotten
Verksamhetsstatistik 2016
Polisområde Västerbotten
Verksamhetsstatistik 2016
Antal inkomna ärenden
Antal inkomna/upprättade handlingar/anmälningar
som registrerats, diarieförts och godkänts (granskningsdatum finns) i polisens diarium (trafikärenden
som resulterat i en på plats godkänd ordningsbot
ingår inte i detta mått). Ett ärende kan omfatta flera
brott.
åklagare och därmed avslutats i Polismyndighetens
diarium. Innehåller ärenden som redovisats till åklagare med:
¿¿ FU-protokoll
¿¿ FU-anteckning
¿¿ RB 23:22
Antal ärenden redovisade till åklagare
Redovisningsandel (andel ärenden redovisade till åklagare av avslutade ärenden)
Antal ärenden som redovisats till åklagare avser de
brottsärenden som i polisens register redovisats till
Antal ärenden som redovisats till åklagare dividerat
med antal avslutade ärenden.
Antal inkomna ärenden
Antal
Brottskategorier
Förändring, antal
Förändring, %
2014
2015
2016
2015-2016
2015-2016
Brottsområde 1
Våldsbrott
2 745
2 640
2 781
141
5,3
- varav våld i offentlig miljö
562
525
546
21
4,0
- varav våld mot kvinnor
900
856
890
34
4,0
- varav våld mot barn
448
397
562
165
41,6
Övriga brott mot person
1 688
1 748
1 729
-19
-1,1
Tillgreppsbrott exkl. butikstillgrepp
6 682
6 299
6 134
-165
-2,6
430
398
352
-46
-11,6
- varav inbrottsstöld i bostad (inkl. fritidshus)
Skadegörelsebrott
1 373
1 329
1 513
184
13,8
12 488
12 016
12 157
141
1,2
Narkotikabrott
1 811
1 673
1 991
318
19,0
Trafikbrott
2 023
1 604
2 123
519
32,4
Summa
3 834
3 277
4 114
837
25,5
Summa
Brottsområde 2
Brottsområde 3
Ekonomiska brott
2
7
6
-1
-14,3
2 495
2 564
1 577
-987
-38,5
Tillgrepp i butik
812
1 089
1 139
50
4,6
Övriga brott mot brottsbalken
991
845
848
3
0,4
Övriga brott mot specialstraffrättsliga lagar
1 082
602
610
8
1,3
Summa
5 382
5 107
4 180
-927
-18,2
21 704
20 400
20 451
51
0,3
Bedrägeribrott
Totalt
Polisområde Västerbotten
Verksamhetsstatistik 2016
Antal ärenden redovisade till åklagare
Antal
Brottskategorier
Förändring, antal
Förändring, %
2014
2015
2016
2015-2016
2015-2016
-6,7
Brottsområde 1
Våldsbrott
532
520
485
-35
- varav våld i offentlig miljö
120
102
101
-1
-1,0
- varav våld mot kvinnor
159
147
132
-15
-10,2
19,4
70
72
86
14
Övriga brott mot person
- varav våld mot barn
124
124
134
10
8,1
Tillgreppsbrott exkl. butikstillgrepp
281
293
225
-68
-23,2
- varav inbrottsstöld i bostad (inkl. fritidshus)
29
50
20
-30
-60,0
122
148
113
-35
-23,6
1 059
1 085
957
-128
-11,8
Narkotikabrott
765
798
780
-18
-2,3
Trafikbrott
763
472
661
189
40,0
1 528
1 270
1 441
171
13,5
Skadegörelsebrott
Summa
Brottsområde 2
Summa
Brottsområde 3
Ekonomiska brott
0
0
0
0
0,0
Bedrägeribrott
106
117
247
130
111,1
Tillgrepp i butik
363
504
466
-38
-7,5
Övriga brott mot brottsbalken
183
164
135
-29
-17,7
Övriga brott mot specialstraffrättsliga lagar
282
151
192
41
27,2
Summa
934
936
1 040
104
11,1
3 521
3 291
3 438
147
4,5
Totalt
Redovisningsandel, %
Andel
Brottskategorier
Förändring, andel
2014
2015
2016
2015-2016
Brottsområde 1
Våldsbrott
19,4
19,7
17,4
-2,3
- varav våld i offentlig miljö
21,4
19,4
18,5
-0,9
- varav våld mot kvinnor
17,7
17,2
14,8
-2,3
- varav våld mot barn
15,6
18,1
15,3
-2,8
Övriga brott mot person
7,3
7,1
7,8
0,7
Tillgreppsbrott exkl. butikstillgrepp
4,2
4,7
3,7
-1,0
6,7
12,6
5,7
-6,9
Skadegörelsebrott
- varav inbrottsstöld i bostad (inkl. fritidshus)
8,9
11,1
7,5
-3,7
Summa
8,5
9,0
7,9
-1,2
Narkotikabrott
42,2
47,7
39,2
-8,5
Trafikbrott
37,7
29,4
31,1
1,7
Summa
39,9
38,8
35,0
-3,7
Ekonomiska brott
0,0
0,0
0,0
0,0
Bedrägeribrott
4,2
4,6
15,7
11,1
Tillgrepp i butik
44,7
46,3
40,9
-5,4
Övriga brott mot brottsbalken
18,5
19,4
15,9
-3,5
Övriga brott mot specialstraffrättsliga lagar
26,1
25,1
31,5
6,4
Summa
17,4
18,3
24,9
6,6
Totalt
16,2
16,1
16,8
0,7
Brottsområde 2
Brottsområde 3
Polisområde Västerbotten
Akuta utryckningar och brådskande ärenden juni-december 2016
Polisområde Västerbotten
Akuta utryckningar och brådskande
ärenden juni-december 2016
Prio 1-ärende
Prio 2-ärende
Polis omedelbart till plats.
Polis skyndsamt till plats.
Antalet prio 1 -och 2-ärenden, 1 juni-31 december 2016 (RLC infördes i slutet av maj)
Antal
Kommun
Bjurholm
Prio 1 och 2
41
Dorotea
22
Lycksele
309
Malå
Nordmaling
Norsjö
Robertsfors
Skellefteå
Sorsele
Storuman
Vindeln
Vilhelmina
Vännäs
40
123
63
96
1 789
34
108
75
139
112
Umeå
3 029
Åsele
77
Totalt
6 057
- varav prio 1
911
- varav prio 2
5 146