Rektors beslut - Uppdrag FR beskrivningar GA, FA, PA

BESLUT
Beslutat av
Si brill Karlsson, r
Föredragande
Anders Lund re
Ovriga närvaran e
JA/"
Katja Grillner, dekanusX
Datum:
Diarienummer:
KS-kod
2017-02-23
V-2017-0216
2.2
Expeditionsdatum
För åtgärd
Fakultetsrådet
För kännedom
AO, THS, UF/JUA
Beskrivningar över GA:s, FA:s och PA:s uppdrag
Beslut
Rektor uppdrar åt fakultetsrådet att utarbeta beskrivningar över ansvar, befogenhet och kompetens för
skolornas grundutbildningsansvariga (GA), forskarutbildningsansvariga (F A) och programansvariga
(PA). Uppdraget ska slutrapporteras senast 15 september 2017 till rektor.
Bakgrund
KTH strävar efter att ständigt utveckla kvalitet i verksamhet och verksamhetsstöd. I arbetet med att ta
fram en utvecklingsplan för KTH 2018-2023 ingår att ta fram förslag på struktur och förutsättningar
för detta. För att skapa en utmärkt utbildningsmiljö behöver bland annat beskrivningar över ansvar,
befogenhet och kompetens för skolornas grundutbildningsansvariga (GA), forskarutbildningsansvariga
(FA) och programansvariga (PA) tas fram.
Fakultetsrådet har enligt KTH:s arbetsordning ansvar för utbildningens kvalitet på samtliga
utbildningsnivåer.
Vid protokollet
Anna Höglund Rehn
1 (1)