Information till allmänheten gällande risker vid Roslagskrossen AB.

InformationtillallmänhetengällanderiskervidRoslagskrossenAB.
Upplysning
Verksamhetenomfattasavlagen1999:381omåtgärderförattförebyggaochbegränsaföljdernaav
enallvarligkemikalieolycka.
Lokalisering
Frötuna/Nodsta2:28och11:1.Rösavägen,Norrtälje.VänstersidaefterKyrksjön.Lat59.728329,Long
18.631914(WGS84).
Aktiviteteriverksamheten
Roslagskrossenärenbergtäkt.Täktengenomförsprängningavbergförframställningavkrossade
produkter.
Farligaämnen
Inedanståendetabellredovisassamtligafarligaämnensamtdenmaximalamängdsomkanförväntas
förekommavidbergtäktenvidettochsammatillfälle.
Farligt ämne
(Produktnamn samt för rena ämnen
även kemiskt namn och CAS-nr)
Emulsionssprängämne
(ammoniumnitrat, Petrolium destillat)
Blendex 70
Patronerad emulsion
Sprängkapslar
Dieselolja
Kategori/nam
n
i Del 1/Del 2 i
Sevesoförordning
Del 1: P1a
Farokod
GHS
Mängd
(ton)
Expl. 1.1
H201
30
Expl. 1.1
H201
Expl. 1.1
H201
Flam. Liq., 3;
H226;
Asp. Tox., 1;
H304;
Acute Tox., 4; H332;
Skin Corr., 2;
H315;
Carc., 2;
H351;
STOT RE, 2;
H373;
Aquatic
H411;
Chronic, 2;
H401;
Aquatic
Acute, 2;
Faroklassificering och kod för faroangivelse redovisas enbart för faror som omfattas av
Sevesoförordningen. Del 1: P1a
Del 1: P1a
Del 2: Punkt 34
Faroklassificering GHS
0,2
0,00024
16,4
Allmäninformationvidolycka
Omenolyckshändelseskulleinträffakommerräddningstjänstenattlarmas.Räddningsarbetetpå
platsledsavproduktionschefisamarbetemedEPCSverigeAB.
Omolyckshändelsenbedömsvarasåpassallvarligattboendeiomgivningenriskerarattpåverkasså
kommerräddningstjänstenattgåutmed”Viktigtmeddelandetillallmänheten”.Signaleninnebäratt
duskagåinomhus,stängadörrar,fönsterochventilationsamtlyssnapåradioförmerinformation.
Tillsyn
TillsynavverksamhetenutövasavLänsstyrelseniStockholmsamträddningstjänstenNorrtälje
kommen.
Övriginformation
YtterligareinformationlämnasavproduktionschefMattiasÖhman,0708171008.