Klicka här för att ta del av årsredovisningen.

Årsredovisning 2016
Kungliga biblioteket
Datum
Dnr
2017-02-21
1.2.2-2017-28
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
1(90)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
RIKSBIBLIOTEKARIENSINLEDNING.............................................................................................3
ÅRSREDOVISNINGENSDISPOSITION..........................................................................................5
NYVISIONOCHMÅLBILD...........................................................................................................6
SAMLAIN..................................................................................................................................7
BESKRIVA................................................................................................................................17
BEVARA...................................................................................................................................22
TILLHANDAHÅLLA....................................................................................................................26
NATIONELLÖVERBLICKOCHSAMVERKAN...............................................................................36
SÄRSKILDAÅTERRAPPORTERINGSKRAV..................................................................................43
TABELLBILAGA.........................................................................................................................65
FINANSIELLREDOVISNING.......................................................................................................70
SAMMANSTÄLLNINGÖVERVÄSENTLIGAUPPGIFTER...............................................................71
RESULTATRÄKNING.................................................................................................................73
BALANSRÄKNING....................................................................................................................74
ANSLAGSREDOVISNING...........................................................................................................76
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR........................................................................................................78
NOTER.....................................................................................................................................80
INSYNSRÅDET2016.................................................................................................................88
ÅRSREDOVISNINGENSUNDERTECKNANDE..............................................................................90
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 2 av 90
Riksbibliotekariens inledning
Förordningen om skriv- och tryckfriheten utfärdades i kung Adolf Fredriks namn
den 2 december 1766. Därmed avskaffades förhandscensuren och med några få
begränsningar gjordes yttrande- och tryckfriheten till en grundlagsskyddad
rättighet. Samtidigt infördes offentlighetsprincipen, som gjorde myndigheternas
handlingar tillgängliga för medborgarnas granskning.
Inför och under 250-årsjubileet 2016 har Kungliga biblioteket på olika sätt
uppmärksammat det fria ordet. Inte minst genom KB:s och Kulturrådets
gemensamma satsning Tisdagar med tryckfriheten – en samtalsserie om
tryckfrihet och offentlighet under 250 år som genomfördes i KB:s hörsal under
våren och som sändes av SVT. KB var också initiativtagare till det nätverk av
arrangörer som på olika sätt lyft fram jubiléet.
På själva jubileumsdagen arrangerade KB ett samtal, Hur fritt är ordet när den
svenska tryckfrihetsförordningen fyller 250 år? Där kunde journalisten Gellert
Tamas berätta hur hans boksignering av Det svenska hatet blivit inställd av en
bokhandel trots att något konkret hot inte hade uttalats mot arrangemanget.
Det fria ordet kan vi aldrig ta för självklart och varje generation måste ständigt
förvalta och försvara dessa rättigheter. Det har tyvärr, med all tydlighet, visat sig
under själva jubileumsåret. Debattklimatet blir allt hårdare på såväl sociala medier
som i offentligheten. Både arrangörer och kulturarbetare vittnar om att man börjat
med självcensur och i vissa fall skräms man till tystnad.
I arbetet för det fria ordet har biblioteken och nationalbiblioteket en central roll. I
Bibliotekslagens ändamålsparagraf stadgas att ”Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Biblioteken är en viktig
plats för medborgarnas tillgång till fri information. KB har fått i uppdrag av
regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Ett arbete som under året
kommit igång på allvar och som bland annat resulterat i en första lägesrapport.
För att KB ska fortsätta att utvecklas som nationalbibliotek och möta framtidens
krav har vi under året arbetat med Vision 2025. Genom att fokusera på sex
viktiga fokusområden vill vi kraftsamla för att få till en utveckling av vår
verksamhet med sikte på de kommande tio åren. Det handlar bland annat om att
öka tillgången till digitaliserat material, öka tydligheten i samlingsbyggandet, öka
bibliotekens synlighet som viktig samhällsresurs samt ökat användarfokus i vårt
arbete. KB:s syftesbeskrivning inleds: ”Samhällets publicerade tankar och
idéer ska vara enkla att hitta och ta del av. Informationen ska vara så öppen som
möjligt för alla. Det bidrar till forskning, debatt och samhällsutveckling. Ytterst
handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning.”
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 3 av 90
För mig som riksbibliotekarie är det synnerligen otillfredsställande att det material
som vi digitaliserar till stor del bara kan tillgängliggöras för de som besöker oss
på plats i Stockholm. Forskning på våra samlingar måste kunna bedrivas effektivt
över hela landet och därför kommer vi att prioritera arbetet med att hitta lösningar
där tillgången till digitalt material (dagstidningar, e-pliktmaterial, audiovisuellt
material etc.) även är möjligt utanför våra lokaler i Humlegården. Det är en viktig
del i arbetet för det fria ordet.
Foto: Helena Anderhag/KB
Gunilla Herdenberg
Riksbibliotekarie
För den som vill läsa mer om tillkomsten av Tryckfrihetsförordningen 1766:
1766 års tryckfrihetsförordning. Bakgrund och betydelse av Jonas Nordin, KB
http://www.kb.se/aktuellt/Butik-och-Publikationer/Butiken-bocker/1766-arstryckfrihetsforordning/
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 4 av 90
Årsredovisningens disposition
Årsredovisningen består av två delar: En resultatredovisning och en finansiell
redovisning. I resultatredovisningen redovisar och kommenterar Kungliga
biblioteket (KB) verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som
framgår av myndighetens instruktion och återrapporteringskrav i regleringsbrevet
för 2016. KB har sedan flera år valt att redovisa sin verksamhet i
prestationsområdena samla in, beskriva, bevara, tillhandahålla samt nationell
överblick och samverkan.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 5 av 90
Ny vision och målbild
Under 2016 har KB arbetat med att utveckla sin interna styrmodell. Med
utgångspunkt i instruktionen har ledningen formulerat Vision 2025 och ett syfte
för myndigheten. För att visionen ska bli verklighet har en treårig målbild tagits
fram. Målbilden innehåller sex prioriterade fokusområden: Fler ska använda mer,
större tillgång till digitaliserat material, tydlighet i samlingsbyggandet, bibliotek
är en viktig samhällsresurs, stärkt fokus på kompetens samt samarbetskultur med
användarfokus – ett KB.
I samband med visionsarbetet togs en ny modell för flerårig verksamhetsplanering
fram. I verksamhetsplaneringen planerar program och avdelningar aktiviteter i
syfte att åstadkomma en utveckling i riktning mot målbilden.
Syftet med detta genomgripande arbete var att åstadkomma en förenklad och mer
effektiv planerings- och uppföljningsprocess med mer fokus på uppföljning, att
tänka i process över flera år och stärka den tvärgående verksamhetens roll. Vidare
var syftet att åstadkomma en långsiktig personalplanering. Den nya modellen
innebär att en genomgripande verksamhetsplanering genomförs var tredje år, då
också målbilden ses över. Under ”mellanåren” fokuseras på uppföljning och
justering av aktiviteter.
KB tillämpar linjestyrning i kombination med tvärgående programstyrning. Den
tvärgående verksamhet som programmen ska koordinera är arbetsflöden och
processer som löper över flera avdelningar och enheter. KB har sedan 2014
tvärgående program inom områdena; plikt, metadata, digitalisering och it. I den
nya verksamhetsplaneringsprocessen stärks programmens roll.
Under våren genomfördes en justering av programverksamhetens organisation
vilket ledde till de programansvariga organisatoriskt placerades mer centralt i
organisationen och att programmens strategiska roll därmed förtydligades.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 6 av 90
Foto: Jens Gustafsson/KB
Samla in
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 7 av 90
Samla in
Pliktlevererat material
KB ska enligt instruktionen
•
•
•
ta emot … den svenska tryckproduktionen i dess helhet och sådana dokument för
elektronisk återgivning som avses i § 10 första stycket lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument,
ta emot … pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, sådana dokument för
elektronisk återgivning som avses i §14 tredje stycket lagen om pliktexemplar av
dokument och upptagningar av ljud, radio- och televisionsprogram,
fullgöra de uppgifter som följer av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
och förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument.
KB vill lyfta fram:
Inflödet av tryckt material ökar i alla kategorier, parallellt med ett ökat inflöde
av digitalt material
KB har en unik överblick över svensk utgivning och dess utveckling över tid.
Från och med 2015 kommuniceras den nationalbibliografiska statistiken i ett
mer lättillgängligt format
E-plikten är nu ordinarie verksamhet och KB ansluter kontinuerligt nya
leverantörer av e-pliktmaterial.
Omvärldsfaktorer som påverkar insamlandet av tryckt pliktmaterial
Förlag och andra utgivare är numera inte de enda aktörer som arbetar med
utgivning av tryckt material. Tryckteknikens utveckling har bidragit till att
privatpersoner i allt större utsträckning kan ge ut egna skrifter, dels i tryckt form,
dels som e-böcker. Trenden med ökad egenutgivning verkar hålla i sig även detta
år. Dessutom har den så kallade variabel- och tryckeriutgivningen1 ökat under
senare år, vilket innebär svårigheter att bedöma om alla versioner av en utgåva har
pliktleverats till KB.
Det finns också andra faktorer som påverkar pliktinsamlingen – bland annat den
stora mängd publiceringstjänster som idag agerar mellan beställare och utförare av
tryckeritjänster. Dessa aktörer är idag inte pliktleverantörer. Vidare ökar
ljudboksutgivningen, liksom de tidstypiska poddarna inom olika områden. Dessa
kan vara helt fristående, men också en del av exempelvis tryckt eller elektronisk
tidskriftsutgivning.
1
Med en digital tryckpress kan man med hjälp av variabeldata variera innehållet i en trycksak. Genom att
koppla ihop tryckpressen med en databas kan man byta ut både bilder och text. Detta kallas även personifierat
tryck eftersom innehållet anpassas efter varje enskild mottagare.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 8 av 90
Inflöde av pliktlevererat tryckt material
Antalet pliktleveranser av tryckt material under 2016 ökar i nästan samtliga
kategorier. I kontrast till den länge förväntade minskningen av tryckta
pliktleveranser som spåddes i och med en ökad digital utgivning kan vi nu
konstatera att närmast det motsatta har skett.
Diagram 1: Inflöde av tryckt pliktmaterial
InflödeavtrycktpliktmaterialtillKB(antal)
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2012
2013
2014
Trycktmaterial(plikt)
2015
2016
Trycktadagstidningar(plikt)
Även inflödet av det audiovisuella pliktlevererade materialet har ökat under
senare år.
Diagram 2:Inflöde av audiovisuellt material
Inflöderadio/TV-material,plikt(antaltimmar)
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2012
2013
2014
2015
2016
Audiovisuelltmaterial
Detaljerad statistik för olika materialtyper finns i bilaga på sidan 65.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 9 av 90
Böcker – monografier
Inflödet av monografier har ökat med fyra procent jämfört med 2015.
On demand-produktionen drivs alltmer mot sin ursprungliga betydelse. Böcker
produceras endast i beställt antal exemplar eller till och med i ett exemplar vid
varje beställning och skickas direkt till kund. I dessa fall produceras inga lager av
fysiska upplagor. Man kan inte tala om ett mångfaldigande i pliktexemplarslagens
bemärkelse. Resultatet blir då att publikationer som kan vara av intresse både för
forskning och samhällsutveckling går förlorade. Mot bakgrund av dessa tendenser
påbörjade KB under början av 2016 ett avtalsreglerat test med en tongivande
publiceringstjänst för att pröva nya kriterier för leverans. Avtalet omfattar även
övriga pliktexemplarsmottagande bibliotek och innebär en kombination av
leverans och rekvisitionsrätt och har förlängts från och med 2017 och tills vidare.
Det senare för att komma tillrätta med gallringsproblematiken hos vissa av
pliktbiblioteken, inte minst i relation till ekonomin hos en egenutgivare.
Läromedel uppvisar detta år en utveckling där trenden verkar gå mot att
läromedelsutgivare, på sina webbplatser, kombinerar tryckta böcker med
information och uppgifter i interaktiva databaser eller ger ut allt i appar.
Enligt instruktionen ska KB också ta emot dokument avseende elektronisk
utgivning och publicering av så kallat kombinerat material. Interaktiva databaser
faller utanför lagen som omfattar insamling av elektroniskt material. Som en
effekt av detta samlar KB in läromedel i analog form som tryckta skrifter i
kombination med audiovisuella objekt, men när det gäller kombinationen av
tryckta läromedel med innehållet i interaktiva databaser, så samlas bara den
tryckta delen in.
E-böcker som utgör återutgivning av tryckta, kommersiellt utgivna böcker är inte
leveranspliktiga idag. Det gäller även egenutgivna e-böcker, även om dessa är
originalutgåvor. Till skillnad från e-böcker är ljudböcker leveranspliktiga, oavsett
om det är nyproduktion eller återutgivning i annat format. Detta material samlas in
av KB med hjälp av e-pliktlagen.
Tidskrifter
Inflödet av tidskrifter har ökat med drygt 20 procent jämfört med 2015.
Under 2016 fortsatte omfattande strukturella förändringar och omställning till
digital produktion, som delvis präglade 2015 års tidskriftsutgivning. Trenden att
komplettera den tryckta utgivningen med publicering i digitala kanaler, sociala
medier och i mobilen fortsatte även under detta år.
Gränserna mellan olika medier och typer av utgivare suddas ut alltmer. Dock finns
det idag ingen tendens att övergå helt till digital publicering av tidskrifter.
Däremot ger man allt oftare ut olika former av komplement till den tryckta
tidskriften. Exempelvis kompletteras tidskrifter med korta filmer, kommunikation
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 10 av 90
i sociala medier och journalister som använder sociala medier för kommunikation
med sina läsare. Poddar ökar som ett vanligt komplement vid tidskriftsutgivning.
Att bygga varumärken i samband med utgivningen har blivit allt vanligare.
Totalt har KB reklamerat 450 saknade tidskriftsnummer under året, vilket kan
jämföras med 247 tidskriftshäften som inkom genom reklamation under 2015.
Arbetet med att skapa effektiva reklamationsrutiner och förebyggande
informationsinsatser kommer att vidareutvecklas under 2017.
Vardagstryck
Inflödet av vardagstryck har ökat något under 2016, vilket förmodligen beror på
fortsatt ökad bevakning och åtgärder för att samla in det leveranspliktiga
materialet, än på ökad publicering. Vissa insatser är påbörjade för att fånga upp
nya leverantörer och informera dem om deras leveransskyldighet. Som exempel
kan riktade informationsinsatser mot tryckerier nämnas. KB har också arbetat med
ett antal riktade insatser mot studieförbunden och mot stora företag som trycker
sina kataloger, reklam etc. utomlands.
När det gäller vardagstryck är relationen till det pliktmässiga utbudet mycket svår
att bedöma. Det speciella med vardagstrycket är att det ofta ges ut av företag och
organisationer vars huvudsakliga uppgift är en annan än att producera trycksaker.
Materialets karaktär innebär också en svårighet att se om vi saknar ett visst
material.
Kartor, bilder, vykort och musiktryck
En stor ökning av inflödet av bilder och vykort kan noteras mellan 2015 och 2016.
Vad gäller insamlade kartor sker varje år en minskning av antalet insamlade
objekt. Detta beror till stora delar på att utgivare med tidigare omfattande
produktion av tryckta kartor har övergått till digital publicering via interaktiva
databaser, en form som idag inte är leveranspliktig. En insamling av dessa
databaser skulle dessutom bli oerhört omfattande och tekniskt komplicerade att
underhålla. Detta är ett dilemma för ett material som är så betydande för
forskning.
Dagstidningar
Det mottagna antalet dagstidningsnummer och löpsedlar låg på ungefär samma
nivå som 2015. Vid utgången av 2016 fanns det 326 titlar som KB räknar som
dagstidningar, vilket är en mindre ökning mot 2015, då antalet var 322.
Antalet reklamationer som KB har varit tvungna att göra under året på grund av
uteblivna leveranser av dagstidningar har uppgår till 807, vilket är något fler än
året innan.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 11 av 90
Omvärldsfaktorer som påverkar insamlandet av audiovisuellt pliktmaterial
Film, musik, spel och radio/tv i dagens medialandskap bekräftar bilden av en
alltmer mobil och uppkopplad medievärld.
Teknikutvecklingen med bättre mobiltelefoner/datorer och bredband med hög
kapacitet har gjort den rörliga bilden och musiken tillgänglig inte bara för
nedladdning utan även som strömmad via musik, film- och tv-tjänster. Film- och
musikleverantörer befinner sig i ett sammankopplat system av producenter,
säljare, nätverksoperatörer/distributörer och andra som är mer eller mindre
beroende av varandra. Den digitala distributionen av spel är helt dominerande i
Sverige.
Nya teknologier kompletterar varandra. Medier/plattformar närmar sig varandra
liksom individualiseringen av utbudet efter personliga intressen och preferenser.
Avgränsningen mellan många medier blir allt flyktigare (exempelsvis radio, tv,
film, böcker, tidningar, musik, spel och sociala nätverk). Sociala medier och
meddelandetjänster upptar allt större plats i det digitala landskapet med fokus på
rörlig bild.
Radio/tv
Inflödet av insamlad radio och tv har ökat något jämfört med 2015.
Under året har antalet kanaler som omfattas av insamlingen av marksänd tv och
satellit-tv minskat. Detta kan ses som ett trendbrott vad gäller insamling av
pliktexemplar i denna kategori. Utvecklingen ligger i linje med förändringar i
konsumentmönster generella på området där allt större del av tittandet flyttar från
de traditionella linjära medierna till webb-tv-tjänster och andra digitala
plattformar.
Inom kategorin privata lokalmedier har antalet närradioföreningar och kabeltvföreningar minskat något. Insatser har gjorts för att föra in tablåinformation som
saknas i Svensk mediedatabas (SMDB) under åren 2006 – 2014.
Trots minskningen i utbudet ligger resultatet för insamlingen av radio och tv något
över resultatet från föregående år, vilket kan förklaras av att tidigare saknade
referensinspelningar har levererats till KB i efterhand.
Film
Under 2016 har konsumtion av film på nätet fortsatt att öka. De kommersiella
utgåvor som levereras till KB finns i stor utsträckning även parallellpublicerade på
strömningstjänster. Videobranschen verkar dock ha ett fortsatt intresse för
utgivning på fysiska bärare och antalet levererade objekt ligger på ungefär samma
nivå som föregående år.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 12 av 90
För pliktexemplar av lokal och dokumentär karaktär dominerar fortfarande DVDutgåvor. Som tidigare år är arbetet med att lokalisera och kräva in detta material
resurskrävande. Ett nytt arbetssätt med katalogiseringen av svensk video har
frigjort viss tid för att hitta och samla in pliktexemplar.
Musik och ljudböcker
Alltmer musik ges endast ut digitalt och endast en försumbar mängd digital musik
enligt lagen om pliktexemplar av elektroniskt material har kommit in till KB i
dagsläget. Cd-intaget ligger på en ganska jämn nivå jämfört med förra året, medan
lp-och kassettutgivningen har ökat till det dubbla. Även vinylsingelutgivningen
har ökat med nästan en tredjedel. Närmare 80 procent av de fysiska skivor som
ges ut i Sverige kommer från oberoende bolag. Det är tids- och resurskrävande att
hitta dessa bolag och skivsläpp.
Ljudboksbranschen är under förändring; det vittnar strömningstjänsten Storytels
uppköp av Norstedts förlag om. Cd-ljudböckerna håller på att fasas ut av de stora
förlagen. En del mindre och medelstora förlag ger fortfarande ut ljudböcker på
Cd.
Statistik från Svenska Förläggarföreningen visar också att omsättningen för
nedladdningsbara och strömmade ljudböcker har tiofaldigats sedan 2010.
Spel
Den aktuella lagstiftningen kring pliktexemplar täcker inte digitalt distribuerade
spel, som utgör en stor del av den svenska spelproduktionen. KB har under 2016
arbetat för att involvera aktörer inom spelbranschen, arkivsektorn och media.
Syftet har varit att synliggöra de juridiska och teknologiska utmaningarna samt
presentera förslag på lösningar kring insamlingen och bevarandet.
Under året har även fokus lagts på att ta in kringmaterial i form av spelrelaterade
videos samt att på olika sätt uppmärksamma frågan om risken för framtida förlust
av spelkulturarvet.
Mängden inkomna spel har ökat sedan 2015. En betydande del av objekten som
inkommit under året är gåvor från folkbibliotek som tidigare har saknats i
samlingarna.
E-plikten
Den 1 januari 2015 trädde lagen om pliktexemplar av elektroniskt material i full
kraft. Det innebär att ett pliktexemplar av vissa typer av elektroniskt material som
tillgängliggjorts för allmänheten ska lämnas till KB. Lagen är ett komplement till
pliktexemplarslagen för analogt material. Arbetet med e-plikten kan ses som en
process i fyra delar – identifiera, informera, ansluta och övervaka.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 13 av 90
KB arbetar aktivt för att få leveranspliktiga leverantörer att registrera sig för eplikten. Under året har totalt 175 nya leverantörer registrerat sig på KB:s portal
för e-plikt. En ”delgrupp” leveranspliktiga är statliga myndigheter och kommuner.
Vid slutet av året 2016 hade 38 procent av samtliga myndigheter och kommuner
registrerat sig för e-pliktleverans.
Diagram 3: Myndigheter som registrerat sig för e-plikt
Ackumuleratantalmyndigheterochkommuner
somregistreratsigföre-pliktleverans
250
200
150
100
50
0
2015
2016
Lagtolkningsarbetet har under året främst handlat om konkreta frågor om
leverantörernas material men också kring material som är digitalt fött som
nyhetssajter och bloggar.
KB har deltagit i flera relevanta konferenser för att informera om e-plikten.
Under året har det genomförts fortsatta utvecklingsinsatser när det gäller KB:s
webbplats för registrering och webbuppladdning av e-pliktmaterial. Antalet besök
på e-pliktens webbplats ligger på drygt 4 300 unika besök under året, vilket är en
ökning med 13 procent jämfört med 2015. Antalet sidvisningar på KB:s webbplats
för e-plikt har ökat med 64 procent.
Bland annat utvecklades ett särskilt webbuppladdningsformulär för musik.
Formuläret är tänkt att underlätta för mindre och medelstora skivbolag att ladda
upp musikfiler, omslag samt bifoga metadata. Det har även varit fortsatt fokus på
att utveckla rutiner för att övervaka ankommet e-pliktmaterial.
KB känner till tre företag som under året har tagit fram särskilda lösningar för eplikten. Bland annat har det dominerande webbpubliceringssystemet för
kommuner lanserat ett inbyggt stöd för e-pliktleveranser. Det finns även
tredjepartsleverantörer som ordnar med videoleveranser åt dagstidningar.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 14 av 90
Förvärv av icke leveranspliktigt material
Utländsk litteratur
KB ska enligt instruktionen:
•
•
samla … utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning
samla … en representativ samling utländsk litteratur, särskilt inom
samhällsvetenskap och humaniora
Det utländska förvärv KB bedriver utifrån instruktionens uppdrag har under
femårsperioden 2012 – 2016 hållit en stabil nivå. KB prioriterar att skaffa sådan
utländsk litteratur som bidrar till att placera in Sverige i ett europeiskt och globalt
sammanhang och att möjliggöra jämförande studier, liksom sådana resurser som
fungerar som ett viktigt stöd för forskning i KB:s olika samlingar och för tolkning
av dessa. I första hand förvärvas kvalitativa utgåvor av grundläggande och
bestående värde, material som skulle kunna benämnas referenslitteratur i ordets
vidaste mening: bibliografier, encyklopedier, lexika, inflytelserika författares
samlade skrifter, historiska översikter, urkundsutgåvor av olika slag m.m.
Några hundra monografier per år förvärvas vanligen utifrån användares
inköpsförslag, men under 2016 utvidgades den direkt efterfrågestyrda andelen
genom att drygt 200 utländska monografier också köptes in som ersättning för
begärda fjärrinlån från andra bibliotek.
En annan prioriterad kategori är suecana, dvs:
• utländsk litteratur om Sverige och svenska förhållanden
• översättningar till främmande språk från svenska original
• utomlands utgiven litteratur på svenska språket (främst finlandssvenskt material)
Arbetet med att utveckla ett effektivt och relevant suecana-förvärv har fortsatt
även under 2016. Nätverkskontakter och samarbeten av skilda slag är avgörande
för att kunna förvärva så många relevanta titlar som möjligt. En värdefull
samverkan äger rum med svenska förlag och litterära agenturer, vidare med bland
annat Internationella biblioteket, Statens kulturråd och Svenska institutet samt
med den litteratursociologiska forskningen vid Uppsala universitet. Under året
inleddes en grundläggande utredning angående framtida vägval för en
formatoberoende suecana-insamling. Utredningen slutförs 2017.
De avgiftsbelagda databaser som KB håller är noga prövade mot förvärvsprofilen
och avsikten med detta förvärv är framför allt att erbjuda stöd till forskning i KB:s
samlingar. Under året förvärvades ytterligare några utländska tidningsarkiv i eformat. Inom området utländska tidskrifter eftersträvas kompletta sviter av ett
urval viktiga tidskrifter inom främst humaniora.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 15 av 90
Antikvariskt förvärv
KB ska enligt instruktionen
•
•
förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor
och bilder.
KB får som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt förvärva sådana
dokument som avses i 2 § 2 och 4, andra upptagningar av ljud och rörliga bild än
sådana som avses i 1 § 2 och sådana framställningar i skrift, ljud eller rörlig bild som
är avsedda att användas tillsammans med upptagningarna.
Handskrifter och antikvariskt förvärv av tryckt material
Under ett par år har KB arbetat för att historiska depositioner i avtal övergått i
KB:s ägo eller återlämnats. Det arbetet är nu slutfört. KB tar inte längre emot
depositioner, utan enbart donationer.
Det antikvariska förvärvet syftar till att komplettera och fylla luckor i KB:s äldre
samlingar av böcker och annat tryck. KB erbjuds allt oftare stora boksamlingar i
samband med till exempel organisationsförändringar vid myndigheter och andra
institutioner. Dessa tar tid att gå igenom och det finns således en viss fördröjning
mellan donation och registrering.
Audiovisuellt material
KB får löpande erbjudanden om donationer av både äldre och nyare samlingar av
audiovisuellt material. Under 2016 inkom 48 förfrågningar om att ta emot
material och av dessa har 19 mottagits. Från och med 2014 hänvisas alla
förfrågningar om att ta emot audiovisuellt material till KB:s enhet Filmarkivet i
Grängesberg oavsett bärare och innehåll. En process har tagits fram för
ärendegången vilken inkluderar handläggare med specialkompetens inom olika
områden.
Som exempel på material som inkommit under året kan nämnas privatfilm som
skildrar biståndsorganisationen Svalornas tidiga verksamhet i början av 1960talet, material från Tekniska högskolans studentkår från cirka 1930 – 1990-tal
samt arbetsmaterial/klipp från Rainer Hartlebs Jordbrosvit.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 16 av 90
Foto: Jens Gustafsson/KB
Beskriva
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 17 av 90
Beskriva
KB ska enligt instruktionen:
• beskriva … den svenska tryckproduktionen i dess helhet och sådana dokument för
elektronisk återgivning som avses i 10 § första stycket lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument,
• framställa nationalbibliografin
KB vill lyfta fram:
KB har under året genomfört stora insatser kopplat till införandet av nya
katalogiseringsregler i enlighet med internationell standard (RDA)
Nya katalogiseringsregler för Sverige
Vid årsskiftet 2016/2017 gick KB över till de internationella katalogiseringsreglerna RDA (Resource Description and Access). Under de senaste två åren har
KB förberett övergången internt.
RDA-projektet 2014 – 2016
KB börjar tillämpa den nya katalogiseringsstandarden från januari 2017. Övriga
Librisbibliotek går över till RDA under 2017.
Projektets uppdrag har varit att förbereda för en övergång till den nya
katalogiseringsstandarden RDA i Libris och SMDB (Svensk mediedatabas). I
projektet har medarbetare från alla katalogiserande enheter inom KB deltagit.
Under projekttiden kartlades den praxis som tillämpades i Libris och SMDB
under tidigare katalogiseringsregler2 och jämfördes med riktlinjerna i RDA.
RDA:s terminologi översattes och en praxis för RDA utarbetades. Målet var att få
en praxis som så nära som möjligt ansluter till internationell praxis.
Under hösten 2016 togs katalogiseringsanvisningar fram för RDA och KB:s
katalogisatörer utbildades i RDA och under 2017 fortsätter övergången för övriga
katalogiserande instanser i Sverige.
2
KRS (Katalogiseringsregler för svenska bibliotek)
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 18 av 90
Katalogisering av pliktmaterial
Monografier och tidskrifter
Antalet katalogiserade monografier år 2016 är något lägre än föregående år.
Produktionsbortfallet beror i första hand på KB:s förberedelser inför övergången
till nya katalogiseringsregler (RDA) i januari 2017.
Trots en eftersläpning för flödet av pliktlevererade böcker till katalogisering under
omställningstiden, har KB klarat av att katalogisera den mest spridda
bokutgivningen i snabb takt, dvs. den som återfinns i bokhandeln och på de flesta
bibliotek. Vi har därmed klarat av och prioriterat det nationalbibliografiska
uppdraget. Det som behövt prioriteras ned är framför allt katalogisering av
myndighets- och föreningsutgivningen.
Under 2016 har ett utvecklingsarbete avseende det nationalbibliografiska
uppdraget genomförts. Dels har statistikrapporteringen förnyats, dels har en
utredning färdigställts om vad uppdraget nationalbibliografin innebär. KB har
under året också prövat nya vägar att sprida information om den svenska
utgivningen.
Antalet nykatalogiserade tidskriftstitlar har ökat jämfört med tidigare år. En
förklaring är att antalet tidskriftshäften, och därmed förmodligen titlar som
kommit till oss som pliktleverans, har ökat. En ytterligare förklaring till ökningen
i antalet nykatalogiseringar är att KB i större utsträckning än tidigare beskrivit
elektroniska tidskrifter och webbplatser. Ungefär en tredjedel av antalet beskrivna
resurser utgörs av elektroniska sådana och det finns en koppling till vetenskaplig
publicering och Open Access-rörelsen. Att ansöka om och använda sig av den
internationella ISO-identifikatorn för tidskrifter, ISSN, är av intresse för denna
sfär. KB är svenskt registreringsorgan för ISSN. Allt sedan e-pliktens införande
arbetar KB med att vidareutveckla rutiner för bibliografisk kontroll och
beskrivning av elektroniska tidskrifter.
Dagstidningar
Antalet katalogiserade dagstidningar/annonsblad har ökat kraftigt jämfört med
2014 och 2015. Orsaken till den stora förändringen är att alla ”Mitt i”-tidningar
bytte namn vid årsskiftet. Detta resulterade i nya poster även om antalet
dagstidningar är det samma. Utöver detta har ett inventerings- och
uppmärkningsarbete av tidningssamlingarna inletts under året.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 19 av 90
Audiovisuellt material
Katalogiseringen av inkommande pliktexemplar för film, musik, spel och
ljudböcker har skett löpande under året. En viss eftersläpning råder dock inom
musikområdet. Det pågår även retrospektiv katalogisering av den äldre
vinylsamlingen på KB samt av videomaterial från 2005 – 2007. Registrering av
donationer och samlingar har skett under året.
I ett projekt under året har KB infört rutinen att lägga in EAN-koderna från
pliktexemplaren, vilket öppnar för möjligheten att extrahera metadata och övrig
information från streckkoderna framöver.
Svenska 1900-talstidskrifter – Nya Lundstedt
Sedan 2002 har KB med stöd av Riksbankens jubileumsfond arbetat med att täcka
en lucka i nationalbibliografin – 1900-talets svenska tidskrifter. Efter sommaren
gick det avslutande delprojektet i mål och därmed finns nu en fullständig
beskrivning av 1900-talets svenska tidskriftsutgivning tillgänglig i Libris.
Text Till Tiden – Katalogisering av fornsvenska handskrifter
Sedan årsskiftet pågår projektet TTT – Text Till Tiden på KB och Uppsala
universitetsbibliotek. Projektet pågår i tre år och kommer att resultera i en
webbkatalog över båda bibliotekens bestånd av fornsvenska handskrifter.
Katalogisering av icke leveranspliktigt material
KB ska enligt instruktionen:
•
•
beskriva ... utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning,
beskriva … en representativ samling utländsk litteratur, särskilt inom
samhällsvetenskap och humaniora
Utländsk litteratur och antikvariskt förvärv
Det totala antalet producerade katalogposter inom området utländsk litteratur samt
antikvariskt förvärv låg under åren 2012 – 2015 mycket stabilt, och i regel
katalogiserades årligen 90 – 95 procent av antalet under året förvärvade
monografier. Under 2016 ökade den totala produktionssiffran med cirka nio
procent och under året katalogiserades fler monografier än vad som förvärvades
under året, dvs. en del av de monografier som förvärvades 2015 katalogiserades
först 2016.
Inom kategorin suecana3 har under året litteratur på cirka 50 olika språk
katalogiserats, delvis med stöd av extern språkkonsult.
3
Se definition på sidan 15
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 20 av 90
Audiovisuellt material
Vid Filmarkivet har 1 786 poster katalogiserats i Svensk mediedatabas, vilket är
en ökning med drygt 30 procent.
Det finns även en del poster som katalogiserats på grundnivå och som blir sökbara
via titlar i väntan på mer ingående katalogisering. Vidare har ett antal
audiovisuella donerade samlingar registrerats och katalogiserats.
Nationella redaktioner
Den svenska Deweyredaktionen och redaktionen för Svenska ämnesord har under
året fortsatt sitt arbete. De är bägge viktiga resurser för det nationella
samordningsarbetet och håller regelbundna träffar med sina respektive
användargrupper.
Redaktionen för Svenska ämnesord har under året avslutat arbetet med att
integrera ämnesordslistan för indexering av skönlitteratur i Svenska ämnesord,
något som avsevärt ökar dess värde för folkbiblioteken. Arbetet fortsätter med
genre/formtermer. Bägge redaktionerna har också bedrivit undervisning och
vidareutvecklat konceptet med inspelade presentationer, vilket gör innehållet
tillgängligt för flera, både geografiskt och över tid.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 21 av 90
Höiientorp W. Swidde Sculp: Holmiæ Ao 1694. Under 2016 färdigställdes en gemensam söktjänst Suecia antiqua et hodierna – ett digitalt titthål
in i 1600-talet med alla teckningar, förarbeten och gravyrer utförligt beskrivna och fritt nedladdningsbara. Suecia.kb.se. Foto: KB
Bevara
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 22 av 90
Bevara
KB ska enligt instruktionen
• förvara ... den svenska tryckproduktionen i dess helhet och sådana dokument för
elektronisk återgivning som avses i 10 § första stycket lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument,
• förvara … pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, sådana dokument för
elektronisk återgivning som avses i 14 § tredje stycket lagen om pliktexemplar av
dokument och upptagningar av ljudradio- och televisionsprogram,
• förvara ... utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning,
• förvara en representativ samling utländsk litteratur, särskilt inom samhällsvetenskap
och humaniora,
• vårda … bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor
och bilder,
• ... i fråga om de dokument som avses i 1 § 2 och 3 § vårda de samlingar som
förvaras hos myndigheten samt förvara dem på ett betryggande sätt
• … i fråga om de dokument som avses i 1 § 2 och 3 § gallra samlingarna i den
utsträckning som behövs.
KB vill lyfta fram:
KB är en av de stora aktörerna i Sverige avseende digital lagring. Under
2016 har KB:s lagringskapacitet för digitalt material utökats ytterligare och
befintlig lagringslösning byggts ut
Inom området bevara vill KB lyfta fram det systematiska och långsiktiga
arbetet som främjar god ordning, logistik och internkontroll för
samlingarna
Långsiktigt bevarande
Fysiska samlingar
I KB:s uppdrag ligger ett ansvar för bevarandet av såväl de fysiska som de digitala
samlingarna.
I bevarandet av fysiska samlingar ingår att utföra specialiserade
bevarandeåtgärder (konservering), administration av förebyggande
bevarandeåtgärder och att iordningställa det katalogiserade trycket så att det kan
tillhandahållas och långtidsförvaras. I uppdraget ingår också magasinstillsyn och
planering för tillväxt och kommande förvaringsbehov för alla fysiska samlingar.
Målet med KB:s bevarandearbete är att hålla samlingarna tillgängliga i så hög
grad som möjligt och därmed också främja tillgänglighet genom att förbättra
sökbarheten. Det bibliografiska arbetet och de aktiva bevarandeåtgärderna
samordnas därför med fördel i så kallade uppordningsprojekt med vissa
återkommande inslag (beroende på behoven) som inventering, märkning,
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 23 av 90
städning, skyltning och specialiserade bevarandeåtgärder. Syftet är att öka
tillgängligheten för låntagare men också att skapa ordning och effektivisera de
inre arbetsprocesserna.
Det systematiska arbetet med utveckling och underhåll av den infrastruktur som är
nödvändig för långsiktigt bevarande har alltid hög prioritet. Målet är att vara
proaktiv för att undvika avbrott i informationsförsörjningen eller åtgärder för
restaurering och restvärdesräddning vilket alltid är mycket resurskrävande. Som
exempel kan nämnas det pågående arbetet med en tillsynsplan för samtliga
magasin där en kartläggning genom självskattningsverktyget ”Benchmarks för
skötsel och vård av samlingar på museer, arkiv och bibliotek” har genomförts.
Löpande utveckling av rutiner och verktyg för att överblicka samlingarnas
placering har genomförts vilket syftar till öka sökbarhet och därmed öka
säkerheten för samlingarna. Att hålla jämna steg med det löpande inflödet av
fysiska samlingar och låta dessa bli föremål för förebyggande bevarandeåtgärder
prioriteras i första hand.
Grundläggande behov för bevarandeuppdraget är en långsiktig magasinsplanering,
ändamålsenlig förvaring och god logistik vid uppsättning och framtagning av
material. En årlig magasinsrapport överblickar och ger prognoser för samlingarnas
tillväxt och rapporterar om resultat inom områden som klimatövervakning,
skadedjur, katastrofberedskap med mera. Inga incidenter som kunde innebära
avsevärd risk har noterats.
KB:s totala bestånd av samlingar på fysisk bärare är nu 173 hyllkilometer varav
2016 års tillväxt motsvarar cirka 1,3 hyllkilometer. Under året har
förutsättningarna för eventuella omlokaliseringar utretts. Projektet Samlingar på
väg har samlat information och bedömningar kring förutsättningar och
konsekvenser i form av praktiska förberedelser, kostnadsberäkningar på kort och
längre sikt som underlag för kommande beslut. Projektets effektmål är optimerat
långtidsbevarande, ordning och reda, effektiv åtkomst för låntagare samt minskad
totalkostnad för magasinshyra på sikt.
Ett annat viktigt område är kunskapsuppbyggnad kring föremålens materialitet
vilket ger bättre beslutsunderlag för bevarandeåtgärder, forskning,
utställningsarbete, digitalisering med mera. I detta syfte har under året
konserveringsvetenskapliga undersökningar genomförts för två mycket kända
handskrifter, Codex Gigas och Codex Aureus.
Audiovisuella samlingar
Digitalisering av audiovisuellt material kan innebära såväl bevarandeinsatser som
tillhandahållandeinsatser. Hela avsnittet om digitalisering, såväl av tryckt som
audiovisuellt material redovisas under avsnittet tillhandahålla.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 24 av 90
Datalagring
Under 2016 har KB:s lagringsstruktur utökats och befintlig lagringslösning byggts
ut. Data har migrerats från äldre lagringslösningar som ska avvecklas men viss
data återstår att migrera och denna verksamhet kommer även att pågå under 2017.
För att minska mängden data som behöver lagras på disk har ett projekt för att
skapa så kallade åtkomstkopior av audiovisuellt material påbörjats. Detta kommer
att öka mängden data som ska lagras men minskar kostnaderna för lagringen totalt
sett.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 25 av 90
Foto: Helena Anderhag/KB
Tillhandahålla
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 26 av 90
Tillhandahålla
KB ska enligt instruktionen:
•
•
•
•
•
inom sitt verksamhetsområde vara en resurs för forskning i rollen som främst
humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek och främja den svenska
forskningens kvalitet genom att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur.
tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess helhet och sådana dokument för
elektronisk återgivning som avses i 10 § första stycket lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument,
tillhandahålla pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, sådana dokument som
avses i 14 § tredje stycket lagen om pliktexemplar av dokument och upptagningar av
ljud, radio- och televisionsprogram,
tillhandahålla utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning samt
tillhandahålla en representativ samling utländsk litteratur, särskilt inom
samhällsvetenskap och humaniora.
KB vill lyfta fram:
Användningen av KB:s digitala tjänster ökar kraftigt
Antalet lån av det tryckta materialet ligger på en relativt oförändrad nivå,
men användningen av det audiovisuella materialet på KB fortsätter
att minska
Alla tryckta statliga offentliga utredningar (SOU) finns nu fritt tillgängliga
digitalt
Användningen av KB:s samlingar och digitala tjänster
Översikt
Fysiska besök och besök på webben
KB har under 2016 välkomnat drygt 128 000 fysiska besökare, en minskning med
cirka 3 600 besökare jämfört med föregående år. Detta följer samma nedåtgående
trend som för andra forskningsbibliotek, liksom för det allmänna
biblioteksväsendet i stort. Det finns ingen enskild tydlig orsak till nedgången.
Antalet besök på KB:s webbplats (kb.se) ligger på drygt 870 000 besök per år.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 27 av 90
Diagram 4: Antal fysiska besökare
AntalfysiskabesökaretillKB
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nytillkomna låntagare
Antalet nytillkomna låntagare per år för det tryckta materialet har legat relativt
fast de senaste fem åren, medan antalet nytillkomna låntagare för det
audiovisuella materialet minskat varje år under samma period.
Sökningar i KB:s kataloger
Antalet sökningar i KB:s kataloger ökar kontinuerligt. Som exempel kan nämnas
antalet sökningar i två av KB:s större, interna kataloger – Regina och SMDB.
Regina är KB:s huvudsakliga katalog för material ur den tryckta samlingen i såväl
fysisk som digital form och SMDB är KB:s katalog för audiovisuellt material..
Bara för dessa kataloger har antalet sökningar per år ökat med närmare 20 procent
vid en jämförelse mellan åren 2014 och 2016.
Diagram 5: Antal sökningar
SökningareftermaterialiKB:ssamlingar
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2014
2015
Regina
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
2016
SMDB
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 28 av 90
För två år sedan lanserade KB en ny söktjänst för att tillgängliggöra digitaliserade
svenska dagstidningar. Tjänsten gör det möjligt att fritextsöka i de inskannade
dagstidningarna och under 2016 gjordes närmare 803 000 sökningar i materialet.
Antalet sökningar i den nationella bibliotekskatalogen Libris har ökat med
närmare 1,9 miljoner sökningar per år jämfört med 2011. År 2016 gjordes 12,7
miljoner sökningar i Libris med nästan lika många framtagna poster.
Diagram 6: Sökningar i Libris
SökningariKB:snationellakatalogLibris
15000000
10000000
5000000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Antalet lån av tryckt material
Antalet lån ur de tryckta samlingarna ligger över tid på en relativt jämn nivå,
omkring 90 000 – 95 000 lån per år.
Arbetet med att säkerhetsmärka material med RFID-chip (Radio Frequency
IDentification) fortsätter. RFID-tekniken har gjort det möjligt att erbjuda
besökarna självbetjäning när det gäller utländskt litteratur.
Antal lån av uppspelade filer med audiovisuellt material
Antalet uppspelade audiovisuella filer har minskat kraftigt under fyra års tid.
Detta kan förklaras med att det finns höga barriärer för tillgång till materialet,
bland annat av upphovsrättsliga skäl. För delar av innehållet är tillgängliggörandet
reglerat i avtal.
I dag är materialet i SMDB tillgängligt för forskare i KB:s lokaler. Därutöver kan
forskare på vissa lärosäten få tillgång genom att KB spelar in en kopia på det
efterfrågade materialet och sedan skickar dvd-skivan per post. På KB i
Humlegården spelas filerna upp direkt via SMDB och forskarna har omedelbar
tillgång till mer än fem miljoner inspelade timmar.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 29 av 90
Diagram 7: Uppspelad filer
Antaltimmaruppspeladefiler
audiovisuelltmaterial
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2012
2013
2014
2015
2016
Antalet uppspelade timmar audiovisuellt material uppgick till 16 200 timmar för
2016. Utvecklingen visar på en stadig minskning över tid, med undantag av en
tillfällig ökning 2013. Jämfört med 2015 minskade uppspelningarna med drygt 40
procent. KB arbetar för att på olika sätt öka möjligheten till åtkomst av de
audiovisuella samlingarna. Det är en stor utmaning att digitalt kunna erbjuda
efterfrågat material till användarna. Tekniken tillåter distansåtkomst och
möjliggör access till användarna oberoende av tid och rum. Lagstiftningsmässigt
är det däremot skillnad på analog och digital access.
Referensfrågor
Antalet referensfrågor har totalt sett minskat under perioden.
Diagram 8: Referensfrågor
Antalreferensfrågor2012-2016
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2012
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
2013
2014
Dnr 1.2.2-2017-28
2015
2016
Sida 30 av 90
Fjärrlån
När det gäller fjärrlån, lån mellan bibliotek för användares räkning, minskade
dessa även detta år. Mellan åren 2011 och 2016 har fjärrlånen minskat med drygt
40 procent.
En del av minskningen av fjärrlån in till KB har sin förklaring i att KB i ökad
omfattning väljer att ersätta fjärrinlån med förvärv, vilket är att betrakta som en
servicehöjning för besökarna.
Användningen av förvärvade e-resurser
Antalet framtagna fulltextdokument i databaser har ökat jämfört med 2015.
Antalet sökningar i bibliografiska databaser har minskat under 2016. En anledning
till minskningen är att WorldCat/FirstSearch och Ulrichs web inte längre
redovisas. Även minskning i sökningar på Art bibl. Modern och ERIC.
Tillgängliggörande av tryckt material genom digitalisering
KB har under året fortsatt arbetet med att öka tillgängligheten till bibliotekets
samlingar genom att tillgängliggöra digitaliserat material ur desamma. För att
maximera nyttan av den digitalisering som KB gör av icke upphovsrättskyddat
material har det mesta tillgängliggjorts fritt och KB uppmuntrar andra aktörer att
använda materialet till att bygga applikationer och söktjänster runt detta.
Statens offentliga utredningar (SOU)
Digitaliseringen av Statens offentliga utredningar (SOU) har avslutats under året
och samtliga hittills utgivna SOU:er är nu fritt tillgängliga i digital form.
Medborgare, studenter samt forskare med intresse för lagstiftningsprocessen,
forskare inom språkteknologi även jurister som behöver tillgång till olika lagars
förarbeten söker bland SOU:erna. KB ordnade även ett hackaton på materialet
tillsammans med forskare från olika discipliner.
eBooks on demand (EOD)
Under år 2016 har en fortsatt satsning på tjänsten EOD (eBooks on demand)
resulterat i digitalisering av ytterligare drygt 1 000 verk baserat på beställningar
från bibliotekets användare. Materialet är publicerat på nätet och är fritt att
använda i enlighet med Creative Commons Public Domain Mark.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 31 av 90
Dagstidningar
Digitaliseringen av pliktleveranser har löpt på hela året utan några större problem.
Tidningarna har varit uppe i gränssnittet två till fyra månader efter att dessa
mottagits. Under våren och återigen på hösten har insatser gjorts för att förbättra
funktionaliteten i gränssnittet.
Mängden digitaliserade dagstidningssidor (historiska och pliktlevererade) uppgår
totalt vid årets utgång till drygt 14,4 miljoner sidor, KB har med denna mängd
digitaliserat material en av de större samlingarna i Europa.
Digitalisering av kortkataloger
Ur ett strategiskt perspektiv prioriterar vi långsiktig tillgänglighet av samlingarna
och katalogisering framför förmedling via visningar. För de samlingar som har
allra lägst ”webbnärvaro” har vi inlett en systematisk digitalisering av
kortkataloger. Bland dessa finns de centrala katalogerna för handskrifter, kartor,
bilder, äldre tryck och vardagstryck.
Tillgängliggörande av audiovisuellt material genom digitalisering
Jämfört med år 2015 har antalet timmar audiovisuellt material som lagrats ökat
betydligt och uppgår till närmare 877 000 timmar för 2016. Arbetet med SR
lokalradios material från år 2004 – 2013 med migrering av filer från cd/dvd-skivor
är slutfört. Det här materialet har genererat den stora ökningen i digitaliserade
timmar.
Digitaliseringstakten av det icke enhetliga materialet påverkades fortfarande av de
objekt som kräver manuell hantering. En hel del av de problem som måste lösas
vid digitaliseringen beror på fel vid inspelning av pliktexemplaret hos
leverantören.
För att få en effektiv och framtidssäkrad lagring av pliktexemplar har KB
undersökt hanteringen av en mer automatiserad hantering av levererade ljudfiler
som saknar innehåll.
KB har under året tagit fram en komprimerad kopia av pliktlevererade filer. Detta
gör att materialet i fortsättningen blir tillgängligt direkt via SMDB för KB:s
användare på plats i Humlegården.
Under året har flera stora samlingar digitaliserats vid Filmarkivet i Grängesberg,
exempelvis en filmsamling från Svenska Institutet. Filmarkivets digitaliserade
material från åren 2003 – 2006 som funnits på band finns nu som digitala filer.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 32 av 90
Projekt för att öka tillgängliggörandet
Suecia antiqua et hodiernas
KB har under året lanserat en webbaserad söktjänst som presenterar det
efterfrågade bokverket Suecia antiqua et hodiernas handteckningar och gravyrer
på svenska och engelska. Även dessa digitala filer är fritt nedladdningsbara i olika
format. Söktjänsten och den utställning som öppnades på KB i samband med
lanseringen uppmärksammades av forskarsamhället och massmedia.
EUscreenXL
Det EU-finansierade EUscreenXL-projektet påbörjades 2013 och avslutades sista
februari 2016. Efter redovisning godkändes projektet av EU i maj 2016. 1500
audiovisuella objekt från tidigt 1960-tal har med SVT:s tillstånd publicerats på
portalen och även gjorts tillgängliga genom Europeana. Inom projektet har också
cirka 8000 biografprogram, så kallade stolpaffischer, gjorts tillgängliga genom
Europeana och på biografblad.kb.se.
Filmarkivet.se
Arbetet inom det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet
Filmarkivet.se – en filmhistorisk plattform avslutades i december 2016. Projektet
har syftat till att på webbplatsen filmarkivforskning.se tillgängliggöra film- och
mediehistoriskt relevant forskningsmaterial som exempelvis filmhistoriska böcker
och skrifter, äldre filmtidskrifter, priskuranter, programblad (så kallade
stolpaffischer), censurkort och filmmusikprogram. Som ledstjärna för
tillgängliggörandet har varit att materialet ska vara fritt att använda. Ett
bevarandeperspektiv har också funnits för att möjliggöra access till skört material
som endast i undantagsfall lånas ut. Projektet anknyter till det löpande samarbetet
som KB har med Stiftelsen Svenska Filminstitutet med att tillgängliggöra
filmmaterial på Filmarkivet.se, en välbesökt webb med cirka 652 000 besök 2016.
Pilotprojekt för fjärraccess
Ett pilotprojekt för fjärraccess har avslutats under 2016. Syftet är att forskare
utanför Stockholm på ett enklare sätt ska få tillgång till det digitaliserade
audiovisuella materialet. Genom licensavtal med Copyswede och Kopiosto har
totalt 40 användare på Lund och Umeå universitet och 40 forskare på Åbo
Akademi haft tillgång till SVT:s egenproducerade eller av företaget
utlagda/beställda produktioner som sändes ut första gången under 1960-talet.
Utgångspunkten var att inom pilotens ram testa möjliga vägar för att öppna upp
accessen till samlingarna genom att se över praktik-, teknik- och licensfrågor och
därmed få en överblick över inom vilka områden resurser behöver tillföras för att
uppnå en förbättrad access för KB:s användare.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 33 av 90
Piloten är ett av flera pågående projekt inom KB för att ge en digital access.
Piloten särskiljer sig i det att de senare övervägande undersöker nationell access
medan den här piloten har haft ett gränsöverskridande perspektiv.
Eftersom utgångspunkten har varit gränsöverskridande har KB:s fjärraccesspilot
också varit intressant från ett EU-perspektiv. I det här sammanhanget har arbetet
med piloten bidragit till remissvaret ”Yttrande över EU-kommissionens
meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten”.
För forskare vid andra lärosäten har fjärrlånebeställningar med dvd-skivor fortsatt
och antalet fjärrlånebeställningar var cirka 4000 under 2016.
Samarbeten inom digitaliseringsområdet
De externa samarbetena inom digitaliseringsområdet har under året involverat
Digisam (utveckling av digitaliseringsnoder), Swe-Clarin (kvalitetssäkring av
OCR-processer och produktion av textdata) och EU-projektet DiXiT4 (KB som
studieobjekt och referens i ett postdoc-projekt). KB och Riksarkivet har tecknat en
gemensam avsiktsförklaring med syfte att fördjupa samarbetet inom
digitaliseringsområdet, främst verksamheten vid Mediekonverteringscentrum
(MKC) i Fränsta.
KB finns representerade i ett antal arbetsgrupper inom Digisam samt Digisams
beredningsgrupp. Inom ramen för detta arbete har KB bland annat drivit frågan att
en företrädare för bibliotekssektorn i framtiden bör ingå i Digisams sekreteriat. Ett
utflöde av Digisamarbetet är att KB nu för aktiva diskussioner med Riksarkivet
om ett framtida gemensamt ansvarstagande för MKC. KB har också initierat en
intern utredning av förutsättningarna för att etablera KB som nationell nod för
digitalisering av audiovisuellt material.
Produktioner, seminarier och utställningar
Genom kampanjen Fritt ord 250 år har KB tagit en aktiv roll för att
uppmärksamma 250-årsminnet av offentlighetsprincipen och den första svenska
tryckfrihetsförordningen. KB har bland annat tillhandahållit informationsmaterial
och samlat uppgifter om aktiviteteter som ordnats runtom i landet. Tillsammans
med Kulturrådet arrangerade KB under våren 2016 en välbesökt seminarieserie –
Tisdagar med tryckfriheten, som spridits vidare via webben och SVT.
4”DigitalScholarlyEditionsInitialTrainingNetwork”,ettprojektmedsyfteattutvecklametodikför
framställningavkritiskadigitalatextutgåvor.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 34 av 90
Serien Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis är främst en publiceringskanal
för KB-medarbetare samt forskare som använder och arbetar med KB:s samlingar.
Utgivningens främsta syfte är att aktualisera KB:s samlingar och därmed
stimulera till ökad forskning på och användning av dessa. För varje utgåva söks
externa anslag från fonder och stiftelser. Under 2016 utkom två nya delar i serien,
dels Vilhelm Scharps Labyrinten : minnen från Tyskland under 1920- och -30talen och andra skrifter (med Andreas Åkerlund som redaktör), dels den franske
förläggaren och redaktören Denis Ballus stora bibliografi över nordisk litteratur i
översättning till franska: Lettres nordiques : une bibliographie, 1720-2013 :
Danemark, Finlande, littérature same, Islande, Norvège, Suède. I anslutning till
utgivningen av bibliografin anordnade KB med stöd av Svenska Akademien
forskningsseminariet Bibliografiernas plats i det digitala medielandskapet. I
enlighet med KB:s arbete för öppen tillgång finns båda skrifterna även fritt
tillgängliga på KB:s webbplats.
För att lyfta fram olika delar av KB:s samlingar inleddes under hösten 2016
seminarieserien Berättelser från KB. Genom offentliga föreläsningar har olika
forskningsprojekt, böcker och liknande presenterats som alla har haft sin
utgångspunkt i KB:s samlingar.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 35 av 90
Illustrationen är hämtad ur lägesrapporten Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrategi maj 2016.
nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se. Illustration: Helena Shutrick
Nationell överblick och samverkan
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 36 av 90
Nationell överblick över biblioteksområdet
samt främja samverkan och utveckling inom
området
KB ska enligt regleringsbrevet lämna en fördjupad redovisning av myndighetens insatser
och uppnådda resultat på biblioteksområdet enligt 5§ i KB:s instruktion.
KB ska enligt instruktionen ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja
samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt svara för:
1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken,
2. det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS, och
3. den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteksplaner som
kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har
utformats och hur de används.
KB ska även enligt instruktionen
•
•
svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när det gäller digitalisering
och digitalt tillgängliggörande, och analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken
i landet.
verka för utveckling och samordning av digitala tjänster och system inom
biblioteksväsendet
KB vill lyfta fram:
Efter omläggningen till en samlad nationell biblioteksstatistik finns nu
rikstal presenterade över de offentligt finansierade biblioteken i Sverige.
En kartläggning över Sveriges skolbibliotek har sammanställts och
presenterats av den grupp med åtta myndigheter som KB samordnar
Antalet bibliotek som ansluter sig till Libris ökar
I maj 2016 publicerade utredningen för en nationell biblioteksstrategi en
första lägesrapport
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 37 av 90
Nationell överblick och samverkan
I början av 2016 sjösattes Forum för nationell bibliotekssamverkan och
utveckling, en samverkansplattform som stödjer KB i uppdraget att ha nationell
överblick och främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet.
Plattformen, som omfattar ett flertal områden, är öppen och flexibel för de
förändringar som sker inom biblioteksväsendet. I Forum finns bland annat
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Skolverket, Statens kulturråd,
Sveriges kommuner och landsting (SKL), Sveriges universitets- och
högskoleförbund (SUHF), utbildningsinstitutionerna inom Biblioteks- och
Informationsvetenskap samt Vetenskapsrådet representerade.
Den myndighetsöverskridande gruppen med fokus på skolbiblioteksfrågan har
under 2016 publicerat en rapport om hur de olika myndigheternas uppdrag ser ut,
vad som kan sägas om skolbiblioteksläget idag baserat på redan gjorda insatser,
samt problembeskrivningar. Vidare har arbete inletts med att bidra till den
omvärldsbevakande delen som den nationella biblioteksstrategin ska presentera
under 2017. Deltagande myndigheter förutom KB, är Myndigheten för
tillgängliga medier, Skolinspektionen, Skolforskningsinstitutet, Skolverket,
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens kulturråd och Statens medieråd.
Officiella biblioteksstatistiken
Inom ramen för KB:s uppdrag att ansvara för insamling av Sveriges officiella
biblioteksstatistik redovisades för andra året i rad samlad nationell statistik samt
för första gången rikstal över de offentligt finansierade biblioteken i Sverige. I
syfte att både säkerställa kvaliteten på inlämningen av data såväl som
presentationen av statistiken för användarna, har ytterligare kvalitetsförbättringar
gjorts under året.
Olika informationsinsatser har också gjorts för att underlätta
uppgiftslämnarbördan för de biblioteksorganisationer som ingår i urvalsramen,
bland annat har en informationsfilm gjorts tillgänglig på webben och kontakter har
tagits med större bibliotekssystemleverantörer för att de ska anpassa
statistikuttagsfunktionerna efter biblioteksstatistikenkäten.
Libris – nationell biblioteksinfrastruktur
Libris nationella biblioteksinfrastruktur omfattar flera tjänster:
•
•
•
•
Libris samkatalog
Libris webbsök
Libris fjärrlån
Libris uppsök (söktjänst för uppsatser och examensarbeten från svenska
lärosäten)
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 38 av 90
•
•
•
Sondera (samsökningstjänst för Libris, SMDB - Svensk mediedatabas, KB
och NAD - Nationell ArkivDatabas, Riksarkivet)
SwePub (svensk vetenskaplig publicering, referenser till de
forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande cirka
trettio lärosätens publiceringsdatabaser)
SwePub för analys och bibliometri
Libris är ett samarbete och innehållet i databasen byggs upp gemensamt
tillsammans av de cirka 500 biblioteksorganisationer som registrerar sitt material i
Libris.
Utveckling av katalogsystem
Under 2016 har utvecklingen av systeminfrastrukturen för Librissystemen fortsatt.
Arbetet består av utveckling av helt ny systeminfrastruktur, ett nytt verktyg för att
registrera material i systemet och ett omfattande arbete med att byta ut det format
i vilket data sparas så att systemet kan hantera länkade data.
Den största utmaningen i projektet är att lyfta det gamla, biblioteksspecifika
dataformatet till en modern form, som gör det möjligt att använda biblioteksdata
på nya sätt och att använda moderna webbteknologier. KB följer det initiativ som
leds av Library of Congress, BIBFRAME, en datamodellering som linjerar väl
med det arbete som utförs på KB och som sannolikt kommer att bli det
dominerande vokabulär som används för biblioteksdata internationellt. Systemet
ska klara nya, ökade krav på flexibilitet, tillgänglighet och förbättrade möjligheter
att distribuera metadata.
Som ett led i KB:s principiella hållning att arbeta transparent med
utvecklingsprocesser har källkoden lagts ut publikt.
Libriskollektivet växer
Libris samkatalog bygger på samverkan mellan de deltagande biblioteken. Från
och med 2011, i och med KB:s utökade uppdrag, arbetar KB aktivt med att
välkomna alla offentligt finanseriade bibliotek in i Libris.
För att effektivisera arbetet har KB satt samman en grupp, Libris biblioteksstöd,
som arbetar med att informera och guida biblioteken in i Librissamarbetet. KB har
också regelbunden kontakt med de medie- och systemleverantörer som verkar på
den svenska marknaden.
Under året har tillströmningen av folkbibliotek som vill delta i Librissamarbetet
fortsatt. Överenskommelser har träffats med 21 bibliotek under året.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 39 av 90
Libris söktjänster
Tjänsten Libris webbsök innehåller mer än 10 miljoner titlar från cirka 500 svenska
bibliotek (universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett växande antal
folkbibliotek). Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter,
elektroniskt publicerat material med mera.
Libris innehåller deldatabaser inom olika områden, nationalbibliografiska,
ämnesorienterade och lokala/regionala med mera.
Libris webbsök har stabilt haft omkring 10 miljoner sökningar och framtagna
poster per år sedan 2011. Dessa sökningar är till allra största delen sökningar
utförda av personer och inte maskiner. Siffrorna för sökningar och framtagna
poster för webbsök kan innehålla sökningar skapade av sökmotorer, dessa
uppskattas dock inte utgöra fler än 10 procent av de angivna antalen.
Användning av Libris nationella fjärrlånesystem
Cirka 1 600 biblioteksenheter i Sverige har tillgång till Libris fjärrlån och cirka
1 000 biblioteksenheter inom Sverige, varav en tredjedel folkbibliotek, använde
Libris fjärrlånesystem för beställning av böcker och artiklar från andra bibliotek
under 2016.
Drygt 500 utländska bibliotek har tillgång till systemet och under året användes
systemet aktivt av 239 utländska bibliotek från Danmark, Finland och Norge.
Material finns i allt större utsträckning tillgängligt i elektronisk form och antalet
fjärrlånebeställningar har därför minskat kontinuerligt under 2000-talet. Under
2016 ser vi att den nedåtgående trenden fortsätter.
Tjänsten Libris låntagarbeställningar är en del av Libris fjärrlån och syftar till att
minska handläggningstiden för fjärrlån samtidigt som användaren får en mer aktiv
roll i beställningsprocessen. Systemet användes under 2016 av 52 bibliotek med
totalt 114 utlåningsenheter.
Öppenhet och länkade data
Öppenhet och länkade data fortsätter att vara av strategisk vikt för Librissystemen.
Länkade data utgör den tekniska grunden för det nya katalogsystemet Libris.
Arbetet med att tillgängliggöra databasen Libris under en öppen licens (CC0),
påbörjades 2011 då den svenska nationalbibliografin och KB:s auktoritetsdata
tillgängliggjordes. Under 2016 har arbetet med att utöka den delmängd som kan
tillgängliggöras under öppen licens fortsatt.
KB arbetar aktivt med att vidga begreppet öppenhet inom organisationen och
arbetet innefattar numer inte bara metadata utan även tillgång till själva objekten,
tillgängliga gränssnitt, tillgänglig kod och öppethållande av lokaler. KB verkar för
att tillhandahålla öppna data i så stor utsträckning som möjligt. Det långsiktiga
målet är att bidra till bättre förutsättningar för vidareutnyttjandet av myndighetens
data.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 40 av 90
Biblioteksplaner och kvalitetsdialog
Under namnet Kvalitetsdialog samverkar KB, den regionala
biblioteksverksamheten och den kommunala nivån kring uppdraget att följa upp
hur de biblioteksplaner som antagits av kommuner och landsting har utformats
och hur de används. Syftet är att stödja det övergripande målet, det vill säga full
implementering av bibliotekslagen, utformningen av biblioteksplanerna och dess
användning, samt arbetet för att nå hög kvalitet. Under 2016 har gruppens arbete
inriktats på att följa utvecklingen med framtagande av nya biblioteksplaner.
Under 2016 har 53 nya kommunala biblioteksplaner registrerats av KB, en positiv
utveckling som påbörjades redan under 2015 då antalet politiskt antagna
biblioteksplaner ökade med 73 planer. Vid sammanräkningen i slutet av 2016 har
217 kommuner en biblioteksplan med gällande planperiod vilket motsvarar 66
procent. Detta kan jämföras med augusti 2014 då endast 103 kommuner eller 35
procent hade en gällande plan. 19 procent eller 62 kommuner har antingen ingen
plan alls eller en biblioteksplan vars planperiod avslutades för mer än två år sedan.
Av dessa har cirka 3 procent aldrig haft en biblioteksplan, alltså 11 kommuner,
vilket är en halvering från förra året.
En framtida osäkerhet är de biblioteksplaner som antas med en planperiod som
saknar slutår. För närvarande rör det sig om ett tiotal planer. Dessa behöver få
politiskt antagna revideringar och kompletteringar för att bibehålla sin styrande
effekt och det förloppet kommer att bli svårare för KB att följa. I genomsnitt tar
det cirka två år från det att ett politiskt uppdrag delats ut tills dess att
biblioteksplanen är politiskt antagen.
Nio regionala biblioteksplaner har antagits under 2016, varav en med startår 2017.
Sammanräkningen visar att 14 län har gällande plan för 2016 (54 procent), fem
län har en planperiod som avslutades de två senaste åren (19 procent). Således har
även fem län en äldre plan eller ingen plan alls (19 procent).
Centrala avtal för elektroniska informationsresurser
Inom ramen för Bibsamkonsortiet sluter KB licensavtal med förlag och
databasproducenter i syfte att effektivisera tillgång till elektroniska
informationsresurser för högre utbildning och forskning. Konsortieformen ger
lägre priser och rationell administration för deltagande organisationer. År 2016
anslöt 76 lärosäten och statligt finansierade forskningsinstitut till ett eller flera av
de 45 tillgängliga licensavtalen. Avtalen omfattar 67 olika e-resurspaket och
omsatte totalt närmare 325 miljoner kronor, vilket är en ökning med två procent
jämfört med föregående år.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 41 av 90
KB, Vetenskapsrådet och deltagande organisationer har inlett ett pilotprojekt och
har som första land i Norden tecknat ett så kallat offsetavtal med ett vetenskapligt
förlag. Avtalet innebär att deltagande organisationers forskare automatiskt får sina
artiklar publicerade öppet tillgängligt (open access) i mer än 1 650 av förlagets
hybridtidskrifter. Prismodellen kombinerar licens- och publiceringsavgifter i syfte
att skapa överblick och kontroll över den totala kostnaden.
Öppen tillgång till vetenskaplig information
Sedan rapporten Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till
vetenskaplig information och regeringens hearing i december 2015 har fokus
under 2016 legat på förberedelser kring samordningsuppdraget för öppen tillgång
till vetenskapliga publikationer som KB kommer att få 2017. KB har deltagit med
en representant i Vetenskapsrådets nationella styrgrupp för forskningsinformation
som leder arbetet med att ta fram och förnya vision och målbild för svensk
forskningsinformation. KB har vidare tillsammans med Vetenskapsrådet gett stöd
till Utbildningsdepartementet inför Konkurrenskraftsrådets möte med EU:s
forskningsministrar om gemensamma rådsslutsatser för ett öppet
vetenskapssystem.
KB har också deltagit i EU-projektet OpenAIRE2020, vars syfte är att skapa en
infrastruktur för fria publikationer och forskningsdata från EU:s sjunde
ramprogram respektive forskningsprogrammet Horizon 2020. KB har även
deltagit i det under 2016 avslutade projektet PASTEUR4OA, vars mål är att
utveckla open access-strategier och riktlinjer på nationell nivå och underlätta
samordning av dem mellan EU:s medlemsstater.
Under 2016 undertecknade KB ett open access-upprop från tyska Max Planckinstitutet med målet att få forskningsorganisationer över hela världen att samverka
för ett öppet publiceringssystem för vetenskapliga publikationer.
Utbildningssamordning
I syfte att stärka biblioteken samt bidra till ökad samverkan inom
biblioteksområdet nationellt, har KB under 2016 samordnat utbildningar för drygt
1 600 deltagare vid 28 olika tillfällen. Konferenser och seminarier har arrangerats
i samarbete med organisationer som Digisam, SWE-CLARIN och Stockholms
universitet. KB har även haft arrangemang som en del av den europeiska
kampanjen Get Online Week. Utbildningar har hållits i Libriskatalogisering,
introduktion till Librissystemen, Deweyklassificering och
ämnesordskatalogisering.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 42 av 90
Foto: Jens Gustafsson/KB
Särskilda återrapporteringskrav
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 43 av 90
Särskilda återrapporteringskrav
Digital lagring
KB ska enligt regleringsbrevet redovisa hur volym och kostnader för digital
lagring har utvecklats de tre senaste åren samt bedöma framtida lagringsbehov
och kostnaderna för detta.
Tabell 1 Uppgifter om volym och kostnader
Ackumulerad (Pb)
originaldata inkl.
kopior
Direkt
hänförbara
2
kostnader (tkr)
1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10
12
16
21
24
27
30
9 000
10 300
8 600
6 900
5 300
4 700
4 700
1 KB, Utredning av KB:s lagring 2013 (dnr 170-KB 102-2013)
2 Under posten direkt hänförbara kostnader redovisas kostnader för avskrivningar och räntor, bandkostnader och
personalkostnader avgränsat till it-drift (1,25 åak) och from 2015 bedömt 2 åak pga. arbete med ny lagringslösning
(migrering). Det finns osäkerheter i behov av framtida investeringar eftersom behovet av lagring påverkas av många olika
faktorer.
Under 2016 har KB migrerat data till ett nytt lagringssystem. Planerat arbete har
tagit längre tid än beräknat och migrering av data till nytt lagringssystem kommer
därför att pågå även under 2017. På grund av detta har siffrorna justerats under
posten ”Ackumulerad (Pb) originaldata inklusive kopior” jämfört med föregående
årsredovisning. Även posten ”Direkt hänförbara kostnader” har reviderats något
jämfört med prognos från tidigare årsredovisning av samma skäl.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 44 av 90
Samarbetsprogram
KB ska redovisa vilka samarbetsprogram myndigheten lämnat ekonomiskt stöd
till, beloppen på de ekonomiska bidragen för programmen och en analys av
resultaten av programmen.
KB har sedan 1988 delat ut projektmedel. I en intern utredning från 2013 gjordes
en processanalys av den dåvarande modellen. De viktigaste slutsatserna blev att
syftet med modellen behövde breddas och att processen behövde bli mer
strategisk och effektiv. Processen behövde även ha mer styrning och bli mer
lärande. KB beslutade därför att det gamla systemet med sedvanlig
projektmedelsutlysning skulle fasas ut. Det beslutades att KB istället ska arbeta
med s.k. nationella utvecklingslinjer och i beslut från 2015 beskrivs hur arbetet
med att ta fram nationella utvecklingslinjer ska ske.
I samband med att KB fick i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi
lanserades tanken i KB:s ledningsgrupp att utvecklingslinjerna, i förhållande till
den nationella strategin, ska vara ”verkstaden” där praktiskt utvecklingsarbete
sker som stöder arbetet med den nationella strategin.
Tabell 2 Nationella utvecklingslinjer
2016
764
SpringerCompact(Openaccessochlicenser)
Lämnadebidrag
ProjektMångspråkighet-nyanlända
Digitaldelaktighet-Digidelnätverket
KohaochLibris
Övrigtinkl.återbetalning
Summa
300
700
500
-65
1435
2198
Under 2016 har KB samarbetat med bibliotekssfären kring fem nationella
utvecklingslinjer för bibliotek. Aktiviteterna inom utvecklingslinjerna har bland
annat bidragit till samordning av forskningsfinansiärer, lärosäten och bibliotek för
att underlätta en övergång till ett öppet tillgängligt publiceringssystem, utveckling
av bibliotekssystem med öppen källkod, utveckling av bibliotekens roll som
leverantörer av rådata till utbildning och forskning, samt samordning av arbetet
med digital delaktighet och mångspråkighet på bibliotek.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 45 av 90
Kompensation för omkostnader vid fjärrutlåning
KB har 2016 fördelat 10 130 000 kronor i fjärrlånekompensation till statligt
finansierade forskningsbibliotek. Ersättningen fördelades mellan 44 olika
bibliotek och blev 109 kronor per nettolån. Göteborgs universitetsbibliotek är
fortfarande det bibliotek som står för i särklass flest nettolån och som därmed får
störst del av fjärrlånekompensationen.
Bidrag till KB:s partners i det nationella uppdraget
KB fördelar årligen verksamhetsbidrag på 12 800 000 miljoner kronor till
Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå samt till Internationella biblioteket
i Stockholm i syfte att stödja kompletterande medieförsörjning (fjärrlån) och
kompetensutvecklingsinsatser till i första hand folkbiblioteken.
Sveriges depåbibliotek och lånecentral har under 2016 sett en fortsatt efterfrågan
på lån från folkbibliotek och behov av främst tidskriftsartiklar från skolbibliotek.
För att stödja folkbibliotekens anslutning till den nationella bibliotekskatalogen
Libris driver man arbetsgruppen Folkbibliotekens samverkan i Libris.
Internationella biblioteket har under året fortsatt att öka sin berikning av
Libriskatalogen med poster för mångspråkig media. Ett extra bidrag för inköp av
media på arabiska möjliggjorde ett besök på bokmässan i Abu Dhabi som
resulterade i att lånecentralens bokbestånd utökades med 150 titlar, totalt 700
böcker. Under året har man inom ett särskilt projekt utökat webbplatsen med
instruktionsfilmer samt filmade boktips och författarsamtal på originalspråk,
exempelvis arabiska och urdu.
Tabell 3 Bidrag till partners
Tkr
Internationella bibliotekets lånecentral
6 600
Malmö stadsbibliotek
1 100
Sveriges depåbibliotek och lånecentral
6 200
Projektstöd inom Kvalitetsdialog
100
14 000
Verksamhetsbidrag till Malmö stadsbibliotek
för drift och utveckling av den digitala
tjänsten Bibblan svarar
500
14 500
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 46 av 90
SwePub
KB ska i samarbete med Vetenskapsrådet och med universitet och högskolor,
genom SUHF, vidareutveckla databasen SwePub för att möjliggöra och
kvalitetssäkra bibliometriska analyser. KB ska i samband med årsredovisningen
redovisa hur uppdraget fortskrider.
KB utvecklar databasen SwePub för analys och bibliometri, en tjänst som ska
stödja uttag av kvalitetssäkrade metadata om vetenskaplig output för analys och
bibliometriska ändamål. Den nya tjänsten riktar sig mot målgrupper som arbetar
med bibliometri och databearbetning.
Arbetet syftar till att etablera en säker och effektiv infrastruktur för beskrivning,
insamling och uttag av metadata om vetenskaplig output. Infrastrukturen är tänkt
att stödja nationell utvärdering av forskning, arbets- och dataflöden vid lärosätena
samt produktion och återanvändning av metadata om vetenskaplig output.
Projektet utarbetar även stöd och nationella riktlinjer för beskrivning och
kvalitetssäkring av publikationsdata.
Syftet är att vidareutveckla SwePub enligt uppdraget för att skapa förutsättningar
för SwePub att fungera som en fullgod och heltäckande datakälla för
bibliometriska analyser och jämförelser på nationell nivå, fristående eller
tillsammans med internationella publikationsdatabaser. En avgörande faktor för
att Swepub ska kunna fungera som en heltäckande datakälla är att samtliga
lärosäten deltar och levererar data enligt de nationella riktlinjerna och de krav som
tas fram av KB i samverkan med Vetenskapsrådet(VR) och SUHF.
Uppdraget har genomförts som ett tidsbegränsat projekt av KB i samverkan med
VR och med SUHF. I slutet av 2016 annonserades att KB från och med 2017 får
ett långsiktigt uppdrag och årlig anslagshöjning för drift och fortsatt
vidareutveckling av SwePub. Det strategiska samarbetet sker i gruppen för
SwePub inom Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling samt
Nationell styrgrupp för forskningsinformation vid VR.
Under 2016 har projektet ytterligare stött de identifierade målgruppernas behov av
uttag av publikationsdata för kvalitetssäkrade analyser genom att vidareutveckla
funktioner i tjänsten SwePub för analys och bibliometri. Projektet har även tagit
fram SwePub:s lathund för databearbetning för att stödja kvalitetssäkring och
validering av metadata om vetenskaplig output i samband med vidareutvecklingen
av tjänsten.
Arbetet med att utöka kvaliteten på metadata har resulterat i att alla lärosäten utom
ett vid årsskiftet 2016 – 2017 deltar i SwePub. Arbetet har också inneburit att
lärosätena har förbättrat datakvaliteten i samband med systemuppdateringar för att
följa SwePub MODS – överföringsformatet.
Projektet har i samverkan med arbetsgrupper bestående av representanter från
lärosäten och VR sett över Nationella riktlinjer för beskrivning av vetenskaplig
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 47 av 90
output, Svensk indelning av vetenskaplig output och metadataspecifikationen
SwePub MODS. Identifierade behov av vidareutveckling av SwePub kommer att
lämnas över till den kommande förvaltningsorganisationen att hantera vidare.
Projektet har tillsammans med VR deltagit i ett pågående nordiskt samarbete kring
ett gemensamt nordiskt auktoritetsregister över publiceringskanaler. KB har i
syfte att stödja infrastrukturen för öppen tillgång fattat beslut om att bidra med
finansiellt stöd till Directory of Open Access Journals, DOAJ. Projektet har även
vidareutvecklat stöd för uppföljning av öppen tillgång genom utökad validering av
open access samt tillsammans med programmet OpenAccess.se etablerat arbete i
samverkan med lärosäten för att upprätta en svensk APC-databas (Article
Processing Charge) för återrapportering av data om författaravgifter.
Nationell biblioteksstrategi
KB ska årligen i årsredovisningen redovisa hur uppdraget med förslag till en
nationell biblioteksstrategi fortlöper.
KB fick 2015 uppdraget att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige.
I maj 2016 presenterade och publicerade utredningen en första lägesrapport på
biblioteksdagarna.
I september lämnade utredningen ett förslag till regeringen om Digitalt först, en
satsning på ett digitalt kompetenslyft genom region- och folkbibliotek.
I november publicerades rapporten Bibliotek i centrum eller periferin? – hur
chefer uppfattar bibliotekets organisatoriska placering och andra faktorer för att få
genomslag.
En utredning om de ekonomiska och logistiska förutsättningarna för ett nationellt
depåbibliotek har genomförts, och kommer att ligga till grund för kommande
analyser och förslag.
Under året har sju korta filmdokumentärer producerats om olika bibliotekstyper.
Filmerna blir en del av omvärldsanalysen, och kan användas fritt inom
biblioteksväsendet. Tre av filmerna (skolbibliotek, forskningsbibliotek och
folkbibliotek) publicerades under våren. De återstående filmerna publiceras i
början av 2017.
Den nationelle samordnaren och utredarna i sekretariatet har under året deltagit i
och föreläst på en stor mängd möten, konferenser och seminarier inom
biblioteksväsendet i Sverige och Norden.
Sekretariatet har gjort studiebesök till Danmark, Norge och Finland.
Samråd har skett med Kulturdepartementet, Sveriges kommuner och landsting
(SKL), Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedogiska skolmyndigheten,
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 48 av 90
Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Medieutredningen,
biblioteksforskningen och Bibliotekshögskolan, m fl.
Utredningen har gjort en presentation av sitt arbete för Kulturutskottet, samt
enskilda ledamöter och partigrupperingar i utskottet.
Två seminarier med den nationella samrådsgruppen för biblioteksstrategin, med
företrädare för hela bibliotekssektorn, har genomförts.
Under hösten har flera utredningsuppdrag lagts ut på forskare och skribenter för
att utgöra underlag till den omvärldsanalys som ska presenteras i september 2017.
Inom KB:s Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling har
sekretariatet samverkat med en nationell referensgrupp.
En forsknings- och kunskapsöversikt, Skolbibliotekets roll för elevers lärande har
tagits fram under året och kommer att publiceras i början av 2017.
E-böcker via Librissystemen
Regeringen har gett KB i uppdrag att tillgängliggöra e-böcker via Librissystemen.
Det e-boksprojekt som inleddes under senare delen av 2015 och fortsatte under
2016 är en del av uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Eboksuppdraget, som tilldelats särskilda medel, är en fortsättning på tidigare
försöksverksamhet, vilken slutrapporterades till Kulturdepartementet under 2015.
Under första halvan av 2016 gjordes en undersökning av läsarnas behov. Då
projektet tidigare fokuserat på bibliotekens behov, var detta en nödvändig
komplettering. Projektet sammanställde en intern lägesrapport som listade ett
antal insikter.
Lägesrapporten låg till grund för ett antal presentationer under hösten 2016, bland
annat på Bok- och biblioteksmässan. Dessa presentationer blev ytterligare
tillfällen att diskutera och inhämta synpunkter på uppdraget och önskad
utveckling. KB står nu inför ett antal strategiska ställningstagande inför det
fortsatta arbetet. E-boksutvecklingen är förenad med många osäkerheter.
E-boksprojektet fortsätter att samverka med KB:s sekretariat för nationell
biblioteksstrategi samt med SKL, som har ett pågående förhandlingsarbete kring
de licensierade e-böckerna. Andra viktiga samarbetspartners är olika
arbetsgrupper för e-böcker på både forsknings- och folkbibliotek, samt olika
medie- och tjänsteleverantörer.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 49 av 90
Kultursamverkansmodellen
KB ska under 2016 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska
hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för
kultursamverkansmodellen
KB har i 2016 års beredning handlagt tre kulturplaner som avser planperioder från
och med 2017, samt revideringar och kompletteringar från övriga län/regioner
som befinner sig i en löpande planperiod. KB kan konstatera att nivåskillnaderna
mellan kulturplanerna kvarstår. Skillnaderna mellan årets kulturplaner har varit
stor när det gäller utformningen av beskrivningarna av den regionala
biblioteksverksamheten, från svårbedömt där beskrivningen ligger på en mycket
hög abstraktionsnivå till fylliga beskrivningar med tydliga målbilder och
ambitionsnivåer.
Följsamheten mot bibliotekslagen är bättre i planerna som presenterats i
beredningen 2016, trots det kvarstår vissa brister. Bristerna handlar främst om att
inte alla prioriterade grupper har behandlats i beskrivningar på ett sätt som
tydliggör länets/regionens avsikter. Områden som beskrivs är små barns
språkutveckling, digital delaktighet eller medie- och informationskunnighet samt
bibliotekens arbete med mottagandet av nyanlända, både barn och vuxna. Många
har ordnat språkgrupper som erbjuds som komplement utöver Svenska för
invandrare.
KB noterar att det fortsatt är allt svårare att avläsa aktuellt läge för den regionala
biblioteksverksamheten på grund av länens/regionernas organisatoriska
konstruktioner. KB konstaterar även att kopplingen mellan den regionala
kulturplanen, regionala biblioteksplanen och kommunernas biblioteksplaner
fortsatt behöver följas. KB betonar att både de kulturpolitiska målen och mål
kopplade till bibliotekslagen bör återfinnas på alla nivåer i planinstrumenten
genom målformuleringar som är uppföljningsbara.
Jämställdhetsarbete på Kungliga biblioteket 2016
KB ska lämna en redogörelse för sitt jämställdhetsarbete inom myndigheten.
I den här redovisningen avses jämställdhet mellan könen.
KB vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför en verksamhet.
Myndigheten arbetar aktivt efter antagen jämställdhetsplan med utgångspunkt i
diskrimineringslagen (2008:567) och de jämställdhetspolitiska målen.
Jämställdhetsplanens åtgärder följs upp och dokumenteras minst två gånger per år
av en jämställdhets- och mångfaldsgrupp med arbetsgivar- och
arbetstagarrepresentanter.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 50 av 90
Jämställdhetsplanen är indelad i tre huvudområden: Arbetsförhållanden,
rekrytering och lönefrågor. Rekrytering har varit prioriterat under 2016 och
kommer att fortsätta vara det under 2017. Exempel på åtgärd är att jämställdhet
kontinuerligt uppmärksammas och ingår som en integrerad del vid extern och
intern rekrytering (såväl tillsvidare- som tillfälliga eller tidsbegränsade
anställningar), kompetensutveckling samt vid projekt och andra uppdrag inom
KB. Ytterligare exempel på åtgärd är att vid rekryteringar ta särskild hänsyn till
könsfördelningen på enheten i samband med utformning av annons.
En jämn könsfördelning eftersträvas inom såväl chefsgruppen som bland
medarbetare. Myndighetens ledningsgrupp består idag av majoriteten kvinnor. Av
myndighetens enhetschefer är drygt 70 procent kvinnor. Könsfördelningen inom
organisationen varierar mycket beroende på verksamhetens karaktär. Exempelvis
är det övervägande del män inom it.
Under året har jämställdhetsanalyser gällande sjukfrånvaro och rekrytering
genomförts.
Arbetsförhållandena vid myndigheten tar hänsyn till behovet av att kombinera
arbete och föräldraskap. Exempelvis förläggs möten till tider som underlättar för
föräldrar med små barn. Individuella behov av flexibla arbetstider och andra
önskemål från föräldrar beaktas också.
Minskade utsläpp från resor och transporter (REMM)
Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor
och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik
som har tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter,
www.remm.se.
Resfria möten i myndigheter (REMM) är ett projekt som drivs av Trafikverket
med målsättningen att öka och utveckla användningen av resfria möten i svenska
myndigheter. Enligt regleringsbrev för 2016 ska KB i arbetet med att minska
utsläppen av koldioxid från resor och transporter, använda den metodik som tagits
fram i REMM-projektet. KB arbetar därför efter Trafikverkets tiostegsmetod för
resfria möten, har genomfört vissa steg och påbörjat det andra steget.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 51 av 90
Samarbeten
KB ska lämna en redogörelse för samarbeten med andra myndigheter och
organisationer, inklusive internationella organ, samt en bedömning av hur länge
varje samarbete väntas fortgå.
Nedan presenteras samarbeten med internationella organisationer etc. En bedömning
av hur länge varje samarbete väntas fortgå har inte varit möjligt att redovisa eftersom
flera av dessa samarbeten är mångåriga. Nationella samarbeten redovisas där de hör
hemma under respektive avsnitt.
KB samarbetar med många internationella organ. Nedan presenteras de
internationella organisationer som vi betalar medlemsavgift till samt andra större
samarbeten. Under 2016 betalade KB närmare 533 tkr i medlemsavgifter till
internationella organisationer.
Bibliotheca Baltica
Bibliotheca Baltica arbetar för bibliotek i Östersjöområdet.
CENL
CENL (Conference of European National Librarians) är den europeiska
samarbetsorganisationen för nationalbibliotek.
CERL
CERL (Consortium of European Research Libraries) har som syfte att dela resurser
och expertis mellan forskningsbibliotek för att förbättra tillgången till samt nyttjandet
och bevarandet av det europeiska kulturarvet.
COAR
Confederation of Open Access Repositories (COAR) är en internationell förening
med medlemmar och partners från hela världen som representerar bibliotek,
universitet, forskningsinstitut, statliga finansiärer och andra aktörer. COAR samlar
repositoriesamfundet och stora repositorienätverk i syfte att stärka kompetensen,
anpassa policydirektiv och praxis samt fungera som en global röst för
repositoriesamfundet.
Project COUNTER
COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) är ett
internationellt initiativ som underlättar för bibliotek, förlag och aggregatorer genom
att upprätta standarder för hur användningsstatistik rapporteras på ett konsekvent,
trovärdigt och kompatibelt sätt.
DOAJ
DOAJ (Directory of Open Access Journals) är en onlinekatalog som indexerar och
tillhandahåller open access, peer-reviewed journals.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 52 av 90
EBLIDA
The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations är en
oberoende paraplyorganisation för bibliotek, arkiv m.fl. organisationer i Europa.
EDUG
KB deltar i det europeiska samarbetet för Dewey decimalklassifikation, EDUG
(European Dewey User Group).
EROMM
EROMM (European register of microform and digital masters).
EURIG
KB deltar aktivt i den europeiska intresseorganisationen EURIG (European RDA
interest group) som arbetar med det nya internationella regelverket för katalogisering
RDA.
FIAT/IFTA
KB har en representant i FIAT/IFTA:s Media Management Commission. FIAT/IFTA
är en sammanslutning av Nationella audiovisuella arkiv som KB
IADA
Internationell organisation för konservatorer.
IASA
Organisationen (International Association of Sound and Audiovisual Archieves)
stödjer utbyte av information och samarbete mellan audiovisuella arkiv.
ICOLC
Sammanslutning av 200 bibliotekskonsortier världen över. Organisationen ger
information om nya elektroniska informationsresurser, prissättning av elektroniska
informationsleverantörer.
IFLA
KB har ett brett deltagande inom IFLA (International Federation of
LibraryAssociations and Institutions). KB är engagerad i grupper kring metadata,
bevarande, tidningar, audiovisuella medier med flera.
Impact Centre of Competence
The Impact Centre of Competence har i uppgift att digitalisera historiskt tryck bättre
och billigare. Tillhandahåller bl.a. verktyg för ändamålet och annat stöd.
International ISBN Agency
Internationell standard för alla typer av böcker. The International ISBN Agency är
registermyndighet för standarden globalt.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 53 av 90
ISMN
Internationell standard för musik.
ISSN
ISSN-nummer ges till publikationer som periodiskt eller fortlöpande utkommer i
tryck eller elektroniskt. Den internationella centralen ligger i Paris, Sveriges ISSNcentral ligger på KB.
LIBER
KB deltar aktivt i LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), ett
nätverk för Europas forskningsbibliotek som bland annat arbetar för en effektiv
informationstjänst och tillgång till forskningsinformation.
NAPLE
KB är medlem i NAPLE som är det internationella forat för biblioteksmyndigheter i
Europa. Det övergripande syftet är att främja nationella strategier och övergripande
policys för folkbibliotek samt identifiera områden för europeiskt samarbete.
NNG
NNG (Nordic Networking Group) är ett nordiskt nätverk kring bibliografiska och
infrastrukturella frågor. Medlemmarna är olika nordiska biblioteksorganisationer och
syftet är erfarenhetsutbyte och samarbete.
NORDLIC
Samarbete mellan nordiska bibliotekskonsortier som arbetar med licensavtal för
elektroniska informationsresurser.
SCOAP3
KB fungerar som svensk nationell nod i SCOAP3 (Sponsoring Consortia for Open
Access Publishing in Particle Physics) och administrerar ekonomiska insatser från
fem svenska deltagande lärosäten.
SPARC
SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) är en
internationell sammanslutning av akademiska och vetenskapliga bibliotek som arbetar
för att skapa ett mer öppet system för vetenskaplig kommunikation.
TEL
TEL (The european library)är en internettjänst som tillgängliggör fysiska och digitala
tjänster från 48 europeiska nationalbibliotek, varav KB är ett.
World Digital Library
Ett internationellt digitalt bibliotek som ligger under UNESCO och Library of
Congress.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 54 av 90
Personal och kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning KB
Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska en
myndighet redovisa de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att kompetens
finns för att fullgöra de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och
vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i annat
beslut. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna
sammantaget har bidragit till att myndigheten har kunnat fullfölja dessa uppgifter.
För att KB ska fungera effektivt utifrån uppdrag och mål har fokus inom
kompetensförsörjningen även för 2016 varit att uppnå förbättrad effektivitet såväl
genom att utveckla våra stödprocesser som att fokusera på ledarskapsutveckling
och arbetsmiljön inom KB. Vidare har verksamhet genomförts inom ramen för
den arbetsgivarpolitiska strategin. Avslutningsvis redovisas personalstatistik för
myndigheten.
Utveckling och innovation
Som ett led i att myndigheten under 2015 anslöt sin löneadministration till Statens
servicecenter (SSC) har arbetet under 2016 fokuserat på att tillsammans med SSC
säkerställa bra och effektiva processer och dels att effektivisera andra
personaladministrativa processer såsom t ex pensionsadministrationen.
Myndigheten avser att under 2017 teckna en överenskommelse med SPV gällande
stöd med pensionsadministration.
Chefsutvecklingsåtgärder har genomförts vid flertalet tillfällen för alla KB:s
chefer i syfte att stärka arbetsgivarrollen, vilket bland annat innefattat utbildning i
arbetsmiljö, arbetsrätt samt i medling.
En utbildning i kommunikativt ledarskap har utarbetats och upphandlats.
Utbildningen kommer att genomföras för alla myndighetens chefer i syfte att
tydliggöra och förbättra kommunikationsflödet inom myndigheten.
Introduktionsprogram för nyanställda har genomförts vid tre tillfällen under året.
En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutvecklingen
Syftet med KB:s hälso- och arbetsmiljöarbete är bland annat att ge förutsättningar
för en god arbetsrelaterad hälsa hos medarbetarna samt att ett systematiskt hälsooch arbetsmiljöarbete är en naturlig del av verksamheten.
Myndigheten har även under 2016 prioriterat arbetsmiljöarbetet och den nya
formen för systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete som utformades under 2015,
vilken har implementerats med bra resultat under 2016.
Fokus har även varit på att vid flertal tillfällen utbilda chefer och skyddsombud i
den nya arbetsmiljöföreskriften om psykisk ohälsa i syfte att tydliggöra
chefsansvar och roller.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 55 av 90
Insatser har genomförts för medarbetare som arbetar i yttre tjänst i form av
bemötandeutbildning, vilken innefattar kunskap och verktyg om hur man bemöter
besökare som uppträder aggressivt eller hotfullt. Under 2016 har några
pilotprojekt även genomförts med bemötandeutbildning där fokus har varit
bemötande internt inom KB och vårt förhållningssätt gentemot varandra.
Myndigheten har utarbetat en ny alkoholpolicy där utgångspunkten är att intag av
alkohol inte är tillåtet i KB:s arbetslokaler. Policyn är även ett stöd för chefer och
medarbetare om hur de ska agera vid misstanke om missbruk av alkohol och/eller
andra droger hos någon av myndighetens medarbetare.
Öppna seminarier med olika teman inom arbetsmiljö och friskvård har erbjudits
alla medarbetare.
Aktiviteter inom ramen för myndighetens friskvårdsplan har genomförts såsom
bland annat hälsoundersökningar för medarbetare som är 55+ samt fysiska
aktiviter som också bidragit till att öka gemenskapen mellan medarbetare. Därtill
har alla medarbetare digital tillgång till Pausit som är ett verktyg som med viss
regelbundenhet uppmanar dig till att genomföra övningar för att förebygga
arbetsskador på grund av stillasittande och/eller statiskt arbete.
Personalförsörjning
Myndigheten har under året utarbetat ett nytt arbetssätt för att kunna arbeta
strategiskt med personalplanering vilket bland annat innebär att personalplanering
genomförs med ett treårsperspektiv istället för ett år i taget. Utöver att vi med
detta minskar verksamhetsriskerna med att inte ha medarbetare med rätt
kompetens vid rätt tillfälle så förbättrar vi också vår personalpolitik och då särskilt
för de medarbetare som är tidsbegränsat anställda som därmed ges en
långsiktighet i den egna planeringen.
Under 2016 har myndigheten genomfört 78 rekryteringsprocesser.
I syfte att finnas på de arenor och i de kanaler där våra blivande medarbetare finns
har vi dels vidareutvecklat våra rekryteringskanaler i sociala media och dels
arbetat tillsammans med ”Korta vägen” med att erbjuda nyanlända praktikplatser
inom myndigheten, vilket på sikt förhoppningsvis leder till utökade möjligheter
att rekrytera den kompetens som vi behöver för att utföra vårt uppdrag.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 56 av 90
Myndighetens personal 2016
Myndigheten hade 333 (2015: 331, 2014: 332) anställda per den 31 december
2016. Av dem var 308 tillsvidareanställda.
Könsfördelningen var mycket jämn; 53 procent kvinnor och 47 procent män.
Medelåldern var 49 år, såväl för kvinnor som för män.
Antalet tidsbegränsat anställda var per den 31 december 25 personer med
könsfördelningen; 72 procent kvinnor och 28 procent män.
Under 2016 började 27 medarbetare och 25 medarbetare slutade.
Personalomsättningen var 7,5 procent under 2016 (2015: 11,8 procent, 2014: 10
procent)
Antalet årsarbetskrafter för kalenderåret 2016 var 298 anställda (2015: 305, 2014:
296).
Myndighetens sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid har under 2016
uppgått 4,6 procent, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.
Tabell 4 Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid
Ålder och kön m m
2016
2015
2014
2013
2012
Totalt
4,6
4,4
3,2
3,0
3,5
Åldersgruppen 29 år eller yngre
4,5
3,7
*
2,7
1,5
Åldersgruppen 30 – 49
4,1
4,3
3,1
2,7
2,7
Åldersgruppen 50 år eller äldre
5,0
4,5
3,3
3,4
4,7
Kvinnors sjukfrånvaro
6,0
5,8
4,5
3,8
4,4
Mäns sjukfrånvaro
2,9
2,8
1,8
2,1
2,5
40,4
43,6
37,6
22,7
42,0
2016
2015
2014
2013
2012
4,6
4,4
3,2
3,0
3,5
-
3,9
3,4
3,2
3,0
40,4
43,6
37,6
22,7
42,0
-
52,9
50,7
43,1
45,6
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer
*Redovisas ej eftersom statistiken avser färre än fem medarbetare.
Tabell 5 Sjukfrånvaro KB och staten som helhet
Ålder och kön m m
Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid, KB
Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid. Staten
Andel långtidssjukfrånvaro, KB
Andel långtidssjukfrånvaro, Staten
Uppgifter om sjukfrånvaron i staten som helhet är hämtade från Statskontorets årliga rapporter om
Sjukfrånvaron i staten 2015.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 57 av 90
Sammanfattande bedömning av kostnadsutvecklingen 2016
KB redovisar sina kostnader fördelade inom områdena samla in, beskriva, bevara,
tillhandahålla samt nationell överblick och samverkan. I tabellen nedan redovisas
myndighetens verksamhetskostnader uppdelade på de fem prestationsområdena.
Tabell 6 Kostnadsutveckling per prestationsområde
Samla in
Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Utfall samla in
Beskriva
Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Utfall beskriva
2016
%
2015
%
2014
%
59 656
17 %
59 420
17 %
59 306
18 %
861
5%
749
4%
840
4%
-60 517
16 %
-60 169
17 %
-60 146
17 %
0
0
0
2016
%
2015
%
2014
%
53 621
15 %
54 802
16 %
58 233
17 %
1 965
11 %
2 708
14 %
1 969
9%
-55 586
15 %
-57 510
16 %
-60 202
17 %
0
0
0
Bevara
Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Utfall bevara
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
2016
%
2015
%
2014
%
77 613
22 %
74 904
22 %
77 997
23 %
1 942
10 %
2 677
14 %
3 007
14 %
-79 555
21 %
-77 581
21 %
-81 004
23 %
0
Dnr 1.2.2-2017-28
0
0
Sida 58 av 90
Tillhandahålla
2014
%
93 127
26 %
90 895
26 %
79 257
24 %
8 123
44 %
5 645
30 %
9 845
47 %
-101 250
27 %
-96 540
26 %
-89 102
25 %
0
Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Utfall nationell samverkan
Totalt för KB
Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Verksamhetsutfall
%
Nationell överblick och
samverkan
2015
Utfall tillhandahålla
%
Övriga intäkter
2016
Intäkter av anslag
Kostnader
0
0
2016
%
2015
%
2014
%
72 515
20 %
65 557
19 %
59 070
18 %
5 606
30 %
7 098
38 %
5 406
26 %
-78 121
21 %
-72 655
20 %
-64 476
18 %
0
0
0
%
2016
%
356 532
100 %
345 578 100%
333 863 100%
18 498
100 %
18 877 100%
21 067 100%
-375 030
2015
2014
%
100 % -364 455 100% -354 930 100%
0
0
0
Fördelning av de gemensamma intäkterna och kostnaderna görs enligt en
fördelningsmodell som utgår från avdelningens andel årsarbetskrafter. Därefter
sker en proportionell fördelning av de gemensamma kostnaderna utifrån
lönekostnader per prestationsområde. Det finns en osäkerhet i siffrorna eftersom
tidredovisning inte har legat till grund för fördelningen.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 59 av 90
Samla in
Inga större förändringar har skett jämfört med föregående år.
Beskriva
I stort ingen större förändring jämfört med föregående år. Det som främst har
påverkat både kostnader och övriga intäkter är det under 2016 avslutade projektet
Nya Lundstedt.
Bevara
Kostnaderna har ökat med 1,9 mnkr och avser främst projektet Samlingar på väg.
Övriga intäkter har minskat med 0,7 mnkr, vilket framförallt beror på förstudien
avseende beröringsfri överföring av analoga skivspelningar till digitala.
Tillhandahålla
Kostnaderna har ökat med 4,7 mnkr jämfört med föregående år och avser främst
kostnader för köpta digitaliseringstjänster samt ökade lönekostnader som i sin tur
ger en högre andel gemensamma kostnader.
Övriga intäkter har ökat med 2,5 mnkr och avser främst medel för digitalisering
av historiska svenska dagstidningar.
Nationell överblick och samverkan
Kostnaderna har ökat med 5,5 mnkr och beror delvis på uppdraget med nationell
biblioteksstrategi och e-böcker, se fördjupad redovisning av kostnader nedan.
Övriga intäkter har minskat med 1,5 mnkr och beror i huvudsak på att verksamhet
som har varit bidragsfinansierad från regeringen har minskat.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 60 av 90
Kostnader för nationell överblick och samverkan
per utgiftsområde
Tabell 7 Nationell överblick och samverkan. Kostnader exkl. transfereringar (inkl. OH)
2016
2015
2014
Utgiftsområde 16: utbildning och universitetsforskning
53 586
53 743
50 249
Utgiftsområde 17: kultur, medier, trossamfund och fritid
18 555
13 663
9 976
5 980
5 249
4 251
78 121
72 655
64 476
Externa medel
Summa kostnader
Prestationsområdet nationell överblick och samverkan fördelar sina kostnader på
två utgiftsområden (16 och 17 enligt nedan tabell). Externa medel avser främst
bidrag som erhållits från regeringen samt bidragsmedel från Vetenskapsrådet.
För anslag 17 1:6 ap. 2 beräknas en overhead utifrån andel årsarbetskrafter. För
2016 utgör overheaden 4,7 mnkr varav 1,8 mnkr avser lokalkostnader och 2,9
mnkr är kostnader för gemensam administration som återfinns i raden kostnader
för personal.
Jämförelsetalen för 2015 är justerade med 133 tkr avseende utgiftsområde 16 och
externa medel. KB:s transfereringar ingår inte i tabellen ovan eftersom de inte är
verksamhetskostnader.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 61 av 90
Tabell 8 Fördjupad redovisning av kostnader för nationell överblick och samverkan
Nationell överblick och samverkan
Kostnader exklusive transfereringar
(inklusive overhead)
2016 (tkr)
2016
(åak)
årsarb
etskrafter
2015
(tkr)
2015
(åak)
årsarb
etskrafter
2014
(tkr)
2014
(åak)
årsarb
etskrafter
Utgiftsområde 16: utbildning och
universitetsforskning
Kostnader för personal
29 967
31 653
28 863
Kostnader för lokaler
8 726
9 467
9 000
Övriga driftskostnader
11 749
9 241
9 352
65
37
79
3 079
3 345
2 955
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa kostnader och åak anslag 16
53 586
35,9
53 743
37,4
50 249
39,5
Utgiftsområde 17: kultur, medier,
trossamfund och fritid
Kostnader för personal
12 659
9 098
5 785
Kostnader för lokaler
1 755
1 230
735
Övriga driftskostnader
4 141
3 335
3 456
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa kostnader och åak anslag 17
18 555
13,2
13 663
10,1
9 976
7,5
Externa medel
Kostnader för personal
3 937
3 252
2 706
2 043
1 997
1 545
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa kostnader och åak externa
medel
5 980
2,7
5 249
3,7
4 251
3,6
Summa kostnader och summa åak
78 121
51,8
72 655
51,2
64 476
50,9
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 62 av 90
Totala kostnader
Av tabellen nedan framgår att KB:s verksamhetskostnader utgör samla in (16 %),
beskriva (15 %), bevara (21 %), tillhandahålla (27 %) och nationell överblick och
samverkan (21 %).
Tabell 9 Verksamhetskostnader per prestationsområde
3000Samla
3100Beskriva
3200Bevara
3300Tillhandahålla
37**Nationellöverblick
ochsamverkan
KB:s verksamhetskostnader har ökat från 364,5 mnkr år 2015 till 375 mnkr år
2016, vilket är en ökning med 10,5 mnkr. KB fick i juni 2015 ett nytt uppdrag
med nationell biblioteksstrategi och e-böcker, som under 2016 har haft sitt första
hela verksamhetsår.
Personalkostnaderna har ökat med 0,8 mnkr vilket i huvudsak är en ökning av
lönekostnader. Lokalkostnaderna har ökat med 0,5 mnkr, vilket i huvudsak beror
på en ökning av övriga lokalkostnader.
Driftskostnaderna har ökat med 9,7 mnkr. Ökningen avser främst kostnader för
retrospektiv digitalisering av dagstidningar samt konsulttjänster. Digitaliseringen
av dagstidningar är både anslags- och bidragsfinansierad, där KB har erhållit
bidragsmedel från bl.a. Riksbankens jubileumsfond och Dagens industri för detta
ändamål. Ökningen av konsulttjänster avser exempelvis förstudier inför vissa
åtgärder/effektiviseringar i magasin och lokaler samt uppdrag från den nationella
biblioteksstrategin.
Avskrivningskostnaderna har minskat med 0,5 mnkr, vilket beror främst på
minskade kostnader för data- och teknikutrustning.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 63 av 90
Intäkter
Intäkter av avgifter har minskat med 1,3 mnkr. Medel som erhållits för
digitalisering av dagstidningar på 0,8 mnkr har klassificerats som bidragsmedel
och inte som intäkter av avgifter efter samråd med ESV under 2016.
Jämförelsetalen för 2015 har inte räknats om.
Intäkter av bidrag har ökat med 0,8 mnkr. Ökningen avser exempelvis medel från
Riksbankens jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien.
Transfereringar
KB:s transfereringar ingår inte i tabellerna ovan eftersom det inte skulle ge en
rättvisande bild av fördelningen mellan prestationsområdena. Under 2016 uppgick
transfereringarna till 26,2 miljoner kr enligt resultaträkningen.
Kompensationsmedel för fjärrlån har fördelats med 10,1 mnkr. På det nationella
samverkansuppdraget har även fördelats 14,5 mnkr till KB:s partners samt externt
projektstöd. KB har även lämnat bidrag på 0,2 mnkr för det nationella
samordningssekretariatet för digitalisering (Digisam) enligt regleringsbrev.
Myndighetens totala kostnader för 2016, det vill säga både verksamhetskostnader
och transfereringar uppgick till 401 mnkr.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 64 av 90
Tabellbilaga
Statistik för områdena samla in, beskriva och tillhandhålla
SAMLA IN
Tabell 10 Totala inflödet av pliktlevererat material
2016
2015
2014
2013
2012
22 156
21 118
24 150
22 492
21 452
22 310
18 454
18 804
20 825
23 153
2 607
2 191
1 798
2 390
1 913
Affischer/vardagstryck
102 357
101 972
96 658
92 204
100 034
Dagstidningar
112 109
111 173
121 792
130 613
131 435
Fonogram och taltidningar
4 623
4 013
3 716
4 338
4 333
Film/video
2 108
1 971
2 640
3 915
3 664
786 805
766 724
649 754
639 397
540 095
291
321
193
181
259
Monografier
1)
Tidskriftshäften
Kartor/bilder/vykort/musiktryck
Radio/tv (antal timmar)
Flermedialt material
1)
Siffran för 2014 ej jämförbar med tidigare års siffror. Ny beräkningsmetod från och med 2015, vilket innebär att siffran i ÅR 2015
var felaktig och nu har korrigerats. Nu räknas varje monografi dagligen och ackumuleras.
Tabell 11 Totala inflödet av icke-leveranspliktigt material
2016
2015
2014
2013
2012
Monografier
6 147
6 277
6 196
5 497
5 508
varav suecana
2 074
1 828
1 966
2 338
1 403
Ca 490
Ca 480
Ca 470
Ca 450
Ca 400
Löpande tidskrifter
1 100
1 070
1 084
1 051
1 072
Elektroniska tidskrifter, fulltext
6 084
3 430
3 985
3 967
3 824
Antikvariskt förvärv
123
189
186
200
255
e-böcker
336
313
249
628
654
66 (89hm)
88
67
95
137
39 210
1 005 054
ca 18 200
1 902
1 001 801
60
58
57
49
50
Löpande serier/flerbandsverk
Accessioner handskrifter
Kartor och bilder
Databaser (avgiftsbelagda)
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 65 av 90
BESKRIVA
Tabell 12 Dokumentation av pliktexemplar
2016
2015
2014
2013
2012
16 056
19 602
18 280
18 373
18 378
363
283
291
296
366
Affischer och vardagstryck
1 019
1 143
1 546
1 147
1 849
Dagstidningar/annonsblad
34
13
3
8
17
Film/video
696
864
1 787
1 447
1 474
Fonogram
1 943
1 998
2 273
2 245
1 695
468 889
496 001
486 635
506 183
466 494
Monografier
Tidskriftshuvudposter
Radio/TV
Tabell 13 Dokumentation av icke-leveranspliktigt material
2016
2015
2014
2013
2012
Nyförvärvade monografier
6 924
6 059
5 507
5 384
6 440
varav suecana
2 317
2 029
1 739
2 287
1 764
Tidskrifter och serier
8
9
16
23
42
Bidrag i monografier
90
154
104
94
60
Antikvariskt förvärv samt
retrospektiv katalogisering av
litteratur tryckt -1955
217
459
263
203
195
Poster till bibliografin Suecana
extranea utan att förvärv skett
263
191
263
419
235
5 284
5 673
5 401
2 214
2 345
148
156
88
84
203
1 786
1 351
1 042
1 204
4 962
Antal poster. Kartor, bilder, och
musiktryck, digitaliserade
handskrifter & från 2014 personarkiv
Handskrifter
Katalogiserade filmer
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 66 av 90
TILLHANDAHÅLLA
Tabell 14 Antal fysiska besökare
Antal besökare
2016
2015
2014
2013
2012
128 189
131 829
167 600
131 300
132 200
Fram till och med 2014 beräknades antal besökare med stickprov, varefter en extrapolering gjords. Antalet besökare avrundas därmed
till jämna hundratal.
Tabell 15 Antal nytillkomna låntagare
2016
2015
2014
2013
2012
5 635
4 652
5 988
5 852
5 329
745
884
957
952
1 138
6 380
5 536
6 945
6 804
6 467
2016
2015
2014
2013
2012
61 965
55 702
59 730
60 359
58 838
Specialläsesal tryck
5 811
8 010
11 209
8 444
7 075
Specialläsesal handskrifter
4 430
4 574
4 699
4 664
4 250
Summa läsesalslån
72 206
68 286
75 638
73 467
70 163
Hemlån
15 070
14 772
17 004
16 179
15 969
Omlån
5 286
5 625
6 104
5 366
7 247
Totalt hemlån
20 356
20 397
23 108
21 545
23 216
Summa lån
92 562
88 683
98 746
95 012
93 379
Tryckt material
Audiovisuellt material
Summa
Tabell 16 Antal lån tryckt material
Allmän läsesal
2016 års siffra för antal lån i den allmänna läsesalen är inte helt jämförbar med tidigare år p.g.a. ändrade interna arbetsflöden.
Uppskattningsvis ligger antalet lån till allmänna läsesalen i nivå med år 2015
Korrigerad summering av ”summa lån” för 2015 jämfört med förra årets årsredovisning.
Tabell 17 Antal timmar uppspelade filer audiovisuellt material
Antal timmar uppspelade filer
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
2016
2015
2014
2013
2012
16 221
28 750
51 970
212 562
124 295
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 67 av 90
Tabell 18 Antal fjärrlånebeställningar (lån inkl. kopior)
2016
2015
2014
2013
2012
Summa tryckt material
5 706
8 181
9 256
9 072
9 979
varav Fjärrlån in
1 903
2 638
3 204
2 763
2 777
varav Fjärrlån ut
3 803
5 543
6 052
6 309
7 202
Audiovisuellt material
3 995
5 730
5 717
7 234
6 958
Från och med 2016 är ”omlån” inte medräknade för att skapa enlighet med redovisningen i den nationella statistiken.
Från och med 2015 redovisas antalet lån, dvs. inte beställningar, för det fysiska materialet. Fysiska och elektroniska kopior är inte
medtagna.
Tabelöl 19 Referensfrågor
Totalt exkl. nedanstående
2016
2015
2014
2013
2012
11 830
13 494
16 692
19 370
21 320
Audiovisuellt material
1 300
Handskrifter, kartor och bilder
1780
1 588
1 676
1 519
1 528
14 910
15 082
18 368
20 889
22 848
2016
2015
2014
2013
2012
Sökningar i bibliografiska
databaser
4 938
9 245
8 799
9 496
10 656
Sökningar i fakta- och
nyhetsdatabaser
3 408
3 754
3 878
-
-
37 425
33 472
49 262
38 896
50 205
Referensfrågor totalt
Tabell 20 Användning av förvärvade e-resurser
Framtagna fulltextdokument i
databaser
Tabell 21 Antal digitaliserade timmar audiovisuellt material
Antal digitaliserade timmar
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
2016
2015
2014
2013
2012
876 941
116 415
151 774
199 000
240 616
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 68 av 90
Tabell 22 Antal nyregistreringar för e-pliktsleverans
2016
2015
81
122
Antal myndigheter & kommuner
Totalt omfattas 241 myndigheter under regeringen och 290 kommuner av e-plikten.
Tabell 23 Antal besök på externa webben
Antal besök
2016
2015
872 336
857 492
Tabell 24 Antal sökningar i KB:s kataloger Regina och SMDB
2016
2015
2014
2013
2012
Sökningar i Regina
777 462
617 919
611 820
565 916
852 589
Sökningar i SMDB
881 011
917 543
777 582
-
-
Tabell 25 Antal sökningar i Libris per år och antal framtagna poster per år
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Sökningar i Libris
12 600 639
13 582416
11 197 036
12 040 055
10 836 658
10 738 138
Framtagna poster
12 360 211
12 827 310
9 546 503
20 470 717
11 425 212
11 162991
Xsearch
40 472 117
72 835 639
20 587 079
20 470 717
13 456 839
8 690 727
Xsearch gör det möjligt att söka och få ut träfflistor och enskilda poster från Libris i en rad olika format. Dessa sökningar skapas oftast
maskinellt av andra aktörer. Att Xsearch 2016 har färre sökningar än 2015 beror på att en aktör gjorde tiotals miljoner sökningar 2015,
som de sedan inte fortsatte med 2016. Trenden sedan 2011 är ändå kraftigt stigande.
Tabell 26 Antal fjärrlånebeställningar i Libris nationella fjärrlånesystem
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Fjärrlånebeställningar totalt
218 882
234 155
247 166
248 837
264 441
280 584
300 733
Därav folkbiblioteken.
117 821
123 912
129 381
132 678
137 644
145 795
152 276
Därav bokbeställningar
190 142
200 687
213 237
219 158
231 568
247 112
263 957
28 740
33 468
33 929
29 679
32 873
33 472
36 776
Därav kopiebeställningar
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 69 av 90
Foto: Peter Axelsson/KB
Finansiell redovisning
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 70 av 90
SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)
LåneramRiksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad
KontokrediterRiksgäldskontoret
Beviljad
Maximaltutnyttjad
RäntekontoRiksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäktersomdisponeras
Beräknatbeloppenligtregleringsbrev
Avgiftsintäkter
Övrigaavgiftsintäkter
Avgiftsintäktersomejdisponeras
Beräknatbeloppenligtregleringsbrev
Avgiftsintäkter
Övrigaavgiftsintäkter
Anslagskredit
Beviljadanslag163:8ap1
Utnyttjadanslag163:8ap1
Beviljadanslag171:6ap2
Utnyttjadanslag171:6ap2
Anslag
Ramanslag163:8ap1
Anslagssparande
Ramanslag171:6ap2
Anslagssparande
2016
2015
2014
2013
68000
42665
43000
28730
241
189
8000
5438
69
0
0
0
10516
0
936
282
9195
0
72000
49676
43000
8149
146
86
0
5677
1100
0
0
0
10439
0
748
0
8743
1572
92000
63114
44800
21873
148
1
0
5382
4970
0
0
0
10397
0
744
25
7065
-25
85000
61019
32800
12297
314
5
0
8177
0
0
0
0
10204
951
728
120
-951
-120
65000
54355
32800
14617
491
8
0
7538
0
0
0
0
9946
0
727
319
355
-319
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
2012
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 71 av 90
(tkr)
Bemyndiganden,ejtillämplig
2016
2015
2014
2013
2012
Personal
Antaletårsarbetskrafter(st)
298 305 296 324 333
Medelantaletanställda(st)
329
337
330
340
363
Driftkostnadperårsarbetskraft
1203 1140 1137 1034
978
Kapitalförändring**
Årets
0
0
0
0
0
Balanserad
2225 2225 2225 2225
2225
**Fr.o.m.år2009avräknasanslagkostnadsmässigtochdärförbliråretskapitalförändring+/-0.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 72 av 90
RESULTATRÄKNING
(tkr)
Not
Verksamhetensintäkter
Intäkteravanslag
Intäkteravavgifterochandraersättningar
Intäkteravbidrag
Finansiellaintäkter
Summa
1 2
3
4
5
Verksamhetenskostnader
Kostnaderförpersonal
Kostnaderförlokaler
Övrigadriftkostnader
Finansiellakostnader
Avskrivningarochnedskrivningar
Summa
6
7
Verksamhetsutfall
Transfereringar
Medelsomerhållitsfrånstatensbudgetförfinansieringavbidrag
Medelsomerhållitsfrånmyndigheterförfinansieringavbidrag
Övrigaerhållnamedelförfinansieringavbidrag
Lämnadebidrag
Saldo
8
Åretskapitalförändring
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
2016
Dnr 1.2.2-2017-28
2015
356532 345578
5507
6777
12675
11838
316
261
375030 364455
-202635 -201836
–89202 –88726
–66699 –57002
–330
–180
–16164 –16710
-375030 -364455
0
26221
28394
800
0
–26221 –29194
0
0
0
0
Sida 73 av 90
BALANSRÄKNING
(tkr)
Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriellaanläggningstillgångar
Balanseradeutgifterförutveckling
Summa
Materiellaanläggningstillgångar
Förbättringsutgifterpåannansfastighet
Maskiner,inventarier,installationerm.m.
Pågåendenyanläggningar
Summa
Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Fordringarhosandramyndigheter
Övrigakortfristigafordringar
Summa
9 3438 3438
8496
32660
0
41156
1658
5559
56
7273
24075
382
24457
–999
–999
20540
30
20569
95894
10
11
12
13
14
15
16
Periodavgränsningsposter
Förutbetaldakostnader
Upplupnabidragsintäkter
Summa
17
Avräkningmedstatsverket
Avräkningmedstatsverket
Summa
Kassaochbank
BehållningräntekontoiRiksgäldskontoret
Kassaochbank
Summa
SUMMATILLGÅNGAR
3939
3939
9679
35984
2134
47797
641
3888
24
4553
24494
535
25029
-1973
-1973
36648
32
36680
116025
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 74 av 90
(tkr)
KAPITALOCHSKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Donationskapital
Balanseradkapitalförändring
Kapitalförändringenligtresultaträkningen
Summa
Avsättningar
Avsättningarförpensionerochliknandeförpliktelser
Övrigaavsättningar
Summa
Skulderm.m.
LåniRiksgäldskontoret
RäntekontokreditiRiksgäldskontoret
Kortfristigaskuldertillandramyndigheter
Leverantörsskulder
Övrigakortfristigaskulder
Depositioner
Summa
18
19
SUMMAKAPITALOCHSKULDER
Dnr 1.2.2-2017-28
1342
1883
2225
0
5450
1259
1688
2225
0
5172
393 2081
2474
42665
0
12727
10973
2970
63
69398
14984
3588
18572
95894
564
1863
2427
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Periodavgränsningsposter
Upplupnakostnader
Oförbrukadebidrag
Summa
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Not 2016-12-31 2015-12-31
Sida 75 av 90
49676
0
23660
13066
2938
61
89402
15689
3335
19024
116025
ANSLAGSREDOVISNING
Redovisningmotanslag
Anslag
Ingående
(tkr)
överföringsbelopp
Uo163:8Ramanslag
Kungl.Biblioteket
ap.1Kungl.Biblioteket (ram)
Uo171:6Ramanslag
Bidragtillregional
kulturverksamhet
ap.2Samordninginom
biblioteksväsendet
Summa
Årets
Totalt
tilldelning
dispoenligt
nibelt
regleringsbrev belopp
8743
1572 Utgifter
350540 359283
31198 32770
Utgående
överföringsbelopp
-350088
9195
–33052
–282
10315 381738 392053 -383140
8913
Uo163:8ap.1Kungl.Biblioteket(ramanslag)
EnligtregleringsbrevdisponerarKBenanslagskreditpå10516tkr.Anslagsbehållningsom
fårdisponerasär3%.
Villkorföranslag3:8ap.1Kungl.biblioteket
1.Avanslagetska10130tkrfördelasförkompensationsmedelisambandmedfjärrlån.
KBharfördelat10130tkr.
2.Avanslagetska200tkranvändasfördetnationellasamordningssekretariatetför
digitalisering,digitaltbevarandeochdigitalttillgängliggörandeavkulturarvet.Dessa
medelfakturerasavochbetalastillRiksarkivet.
KBharanvänt200tkravtilldeladram.
Uo171:6Samordninginombiblioteksväsendet
EnligtregleringsbrevdisponerarKBenanslagskreditpå936tkr.Anslagsbehållningsomfår
disponerasärför2016(enligtregeringsbeslut2015-12-17)1750tkr.Normaltfåringen
anslagsbehållningdisponeraspåanslaget.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 76 av 90
Anslagspostenskaanvändasförattutövanationellöverblicksamtfrämjasamverkanoch
utvecklinginombiblioteksområdetienlighetmed5§KB:sinstruktion.
Idettaansvaringårbl.a.attfördelabidragtillvissaavbiblioteksområdetsnationella
struktur.Stödkanocksålämnastillvissautvecklingsinsatser.
Idettaansvaringårävenbl.a.attfördelabidragtilldepåbibliotekochInternationella
biblioteket.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 77 av 90
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Kungl.biblioteketsbokföringföljergodredovisningssedochförordningen(2000:606)om
myndighetersbokföring(FBF)samtEkonomistyrningsverket(ESV):sföreskrifteroch
allmännaråd.Årsredovisningenärupprättadienlighetmedförordningen(2000:605)om
årsredovisningochbudgetunderlag(FÅB)samtESV:sföreskrifterochallmännaråd.
IenlighetmedESV:sföreskriftertill10§FBFtillämparmyndighetenbrytdagenden
5januari.Förebrytdatumärperiodiseringsgränsen50tkromfakturanavserdelarav
både2016och2017.Avserfakturanendast2017ärperiodiseringsgränsen25tkr.
Efterbrytdagenharfakturoröverstigande100tkrbokförtssom
periodavgränsningsposter.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagarsomintjänatsföreår2009avräknasfr.o.m.år2009anslagetförst
viduttagetenligtundantagsbestämmelsen.Utgåendebalansår2015,2854tkr,
harår2016minskatmed304tkr.
Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar Somanläggningstillgångarredovisasegenutveckladedataprogram,förvärvade
licenserochrättighetersamtmaskinerochinventariersomharettanskaffningsvärde
omminstetthalvtprisbasbeloppochenberäknadekonomisklivslängdsomuppgårtilllägsttreår.
Bärbaradatorerkostnadsförsdirekt.
Avskrivningskerlinjärtöverdenbedömdaekonomiskalivslängden.
Avskrivningunderanskaffningsåretskerfråndenmånadtillgångentasibruk.
Tillämpadeavskrivningstider
3år
Egenutveckladedataprogram,licenser,rättigheter
3-5år
Datorerochkringutrustning,individuellbedömning
AV-utrustning,individuellbedömning
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 78 av 90
5år
10år
Max10år
Transport/magasinsutrustning
Kontorsmaskiner
El-teleanläggningar
Bokbinderiutrustning
Cafeteria/pentryutrustning
Inredningsinventarier
Förbättringsutgifterpåannansfastighet
Immateriella anläggningstillgångar
Förattutgifterföregenutvecklingskaaktiverassomenanläggningstillgångkrävsatt
denharettsammanlagtvärdepåminst100tkrochenekonomisklivslängdpåminst3
år.
Omsättningstillgångar
Fordringarhartagitsupptilldetbeloppsomdeefterindividuellprövningberäknasblibetalda.
Fordringariutländskvalutaharvärderatstillbalansdagenskurs.
Monetärafordringarochskuldersomärterminssäkraderedovisasmedutgångspunktfrånden
terminssäkradekursen.
Skulder
Skuldernahartagitsupptillnominelltbelopp.Skulderiutländskvalutaharvärderats
tillbalansdagenskurs.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 79 av 90
NOTER
2016 356532
356532
(tkr)
Resultaträkning
Not
Not
1 Intäkteravanslag
Intäkteravanslag
345578
Summa
345578
Summa"Intäkteravanslag"382753tkr(356532tkr+26221tkr)medelsomerhållits
frånstatensbudgetskiljersigfrånsumma"Utgifter"(383140tkr)påanslagen
Uo163:8ap1ochUo171:6ap2.Skillnaden(387tkr)berorpåminskningav
semesterlöneskuldsomintjänatsföreår2009(304tkr)samtanskaffningav
kulturtillgångviastatskapital(83tkr).Dessaposterharbelastat
anslaget/anslagen,menintebokförtssomkostnadiresultaträkningen.
2 Intäkteravavgifterochandraersättningar
Intäkterenligt4§avgiftsförordningen
5438
5677
Övrigaintäkteravavgifterochandraersättningar
69
1100
Summa
5507
6777
Erhållnamedelfördigitaliseringharfrom2016
klassificeratssombidrageftersamrådmedESV.
Jämförelsetalenför2015harinteräknatsom.
2015:Övrigaintäkteravsermedelsomerhållitsför
digitalisering.
Schibstedt(Aftonbladet1880-2008;Svd1884-2008)
1000
StudioS
100
1100
3 Intäkteravbidrag
Not
Statligamyndigheter
Riksbankensjubileumsfond
Övrigaländerochinternationellaorg.
Övrigaorganisationerochideellaföreningar
EU:sinstitutionerochandraEU-länder
Summa
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
2015
6649
3368
221
2020
417
7672
2702
424
453
587
12675
11838
Sida 80 av 90
Resultaträkning
Not
Not
Not
2016
2015
Bidragfrånstatligamyndigheteravserihuvudsak
lönebidrag,medelförSwepubochbidragfrånVinnova
ochVetenskapsrådet.
Bidragfrånövrigaorganisationerochideellaföreningen
avserihuvudsakbidragfrånDagensindustriochKungl.
Vitterhetsakademien.
4 Finansiellaintäkter
RäntapåräntekontoiRiksgäldskontoret
241
146
Övrigaränteintäkter
1
3
Övrigafinansiellaintäkter
74
112
Summa
316
261
5 Kostnaderförpersonal
Lönekostnader(exkl.arbetsgivaravgifter,
pensionspremierochandraavgifterenligtlagochavtal)
134513
135549
Övrigakostnaderförpersonal
68122
66287
Summa
202635
201836
Iovanståendeingårarvodentillstyrelse,kommittéeroch
ejanställdpersonal(uppdragstagare)
123
42
6 Övrigadriftkostnader
Reparationerochunderhåll
8481
7927
Resor,representation,information
3154
4000
Köpavvaror
14302
13260
Köpavtjänster
40762
31815
Summa
66699
57002
Ökadeköpavtjänsterjämförtmedföregåendeårberorfrämstpåökadekostnaderför
retrospektivdigitaliseringavdagstidningarsamtkonsulttjänster.Dessatjänsteravser
exempelvisförstudierinförvissaåtgärder/effektiviseringarimagasinochlokalersamt
uppdragfråndennationellabiblioteksstrategin.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 81 av 90
Resultaträkning
Not 7 Finansiellakostnader
RäntapåräntekontoiRiksgäldskontoret
RäntapålåniRiksgäldskontoret
Övrigafinansiellakostnader
Summa
Dennegativaräntanpålånharredovisatssomen
ränteintäkt.
Not 8 Lämnadebidrag
Fjärrlånekompensation
Projektstöd
Övrigt
Samordningbiblioteksväsendetanslag171:6ap2
Ipostenövrigthar200tkrfördelatstilldetnationella
samordningssekretariatetfördigitalisering,digitalt
bevarandeochdigitalttillgängliggörandeavkulturarvet.
Minskningenpåövrigtavserfrämstdenavslutade
förstudienavseendeberöringsfriöverföringavanaloga
skivspelningartilldigitala(medfinansiärVinnova).
Balansräkning
Not
9 Balanseradeutgifterförutveckling
Ingåendeanskaffningsvärde(+)
Åretsanskaffningar(+)
Summaanskaffningsvärde
Ingåendeackumuleradeavskrivningar(-)
Åretsavskrivningar(-)
Summaackumuleradeavskrivningar
Utgåendebokförtvärde
Not 10
Förbättringsutgifterpåannansfastighet
Ingåendeanskaffningsvärde(+)
Åretsanskaffningar(+)
Summaanskaffningsvärde
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
2016
2015
189
0
141
330
–10029
–1435
–257
–14500
-26221
86
0
94
180
–10066
–2232
–2275
–14621
29194
2016-12-31 2015-12-31
29901
29410
1101
491
31002
29901
–25962
–24576
–1602
–1386
–27564
–25962
3438
3939
23925
23588
692
337
24617
23925
Sida 82 av 90
Balansräkning
Ingåendeackumuleradeavskrivningar(-)
Åretsavskrivningar(-)
Summaackumuleradeavskrivningar
Utgåendebokförtvärde
Not 11 Maskiner,inventarier,installationerm.m.
Ingåendeanskaffningsvärde(+)
Åretsanskaffningar(+)
Åretsförsäljningar/utrangeringar,anskaffningsvärde(-)
Summaanskaffningsvärde
Ingåendeackumuleradeavskrivningar(-)
Åretsavskrivningar(-)
Åretsförsäljningar/utrangeringar,avskrivningar(+)
Summaackumuleradeavskrivningar
Utgåendebokförtvärde
varavfinansiellleasing
Not 12 Pågåendenyanläggningar
Ingåendeanskaffningsvärde(+)
Åretsanskaffningar(+)
Färdigställdaanläggningar(-)
Utgåendebokförtvärde
Idennanotredovisasanskaffningarsominteär
driftsatta.
Not 13 Fordringarhosandramyndigheter
Fordraningåendemervärdesskatt
Kundfordringarhosandramyndigheter
Summa
Övrigakortfristigafordringar
Not
14
Fordringarhosanställda
Summa
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
2016-12-31
–14246
–1874
-16120
8496
2015-12-31
–12451
–1795
–14246
9679
197700
9364
0
207064
-161717
-12687
0
-174404
32660
0
196222
1478
0
197700
-148186
-13531
0
-161717
35984
0
2134
0
–2134
0
1228
2134
-1228
2134
4659
900
5559
3575
313
3888
56
56
24
24
Sida 83 av 90
Balansräkning
Not 15 Förutbetaldakostnader
Förutbetaldahyreskostnader
Övrigaförutbetaldakostnader
Summa
Upplupnabidragsintäkter
Not
16
Inomstatliga
Utomstatliga
Summa
Not 17 Avräkningmedstatsverket
Anslagiickeräntebärandeflöde
Ingåendebalans
Redovisatmotanslag(+)
Medelhänförbaratilltransfereringarm.m.sombetalats
tillickeräntebärandeflöde(-)
Fordringar(+)/Skulder(-)avseendeanslagiicke
räntebärandeflöde
Anslagiräntebärandeflöde
Ingåendebalans
Redovisatmotanslag(+)
Anslagsmedelsomtillförtsräntekonto(-)
Återbetalningavanslagsmedel(+)
Fordringar(+)/Skulder(-)avseendeanslagi
räntebärandeflöde
Fordranavseendesemesterlöneskuldsomintehar
redovisatsmotanslag
Ingåendebalans(+)
Redovisatmotanslagunderåretenligtundantagsregeln
(-)
Fordran(+)avseendesemesterlöneskuldsomintehar
redovisatsmotanslag
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
2016-12-31
2015-12-31
21792
2283
24075
21386
3109
24494
187
195
382
153
382
535
3916
33052
4790
28320
-31322
-29194
5646
3916
-8743
350088
-350540
0
-7065
346284
-347962
0
-9195
-8743
2854
3487
-304
-633
2550
2854
Sida 84 av 90
Balansräkning
2016-12-31
2015-12-31
Övrigafordringar/skulderpåstatenscentralkonto
Ingåendebalans
0
0
Inbetalningariickeräntebärandeflöde(+)
0
Utbetalningariickeräntebärandeflöde(-)
-31322
-29194
Betalningarhänförbaratillanslagochinkomsttitlar(+/-)
31322
29194
Övrigafordringar(+)/skulder(-)påstatenscentralkonto
0
0
SummaAvräkningmedstatsverket
-999
-1973
Not 18 Myndighetskapital(redovisassistiavsnittet)
Not 19 Statskapital
Varavstatskapitalutanavkastningskrav
1342
Utgåendebalans
1342
Ökningenavserförvärvavenkulturtillgång.
Not 20 Avsättningarförpensionerochliknandeförpliktelser
Ingåendeavsättning
564
Åretspensionskostnad(+)
81
Åretspensionsutbetalningar(-)
-252
Utgåendeavsättning
393
Övrigaavsättningar
Not
21
Kompetensväxlings-ochkompetensutvecklingsåtgärder Ingåendebalans
1863
Åretsförändring
218
Utgåendebalans
2081
Not 22 LåniRiksgäldskontoret
Avserlånförinvesteringarianläggningstillgångar.
Ingåendebalans
49676
Underåretnyupptagnalån
8858
Åretsamorteringar
-15869
Utgåendebalans
42665
Beviljadlåneramenligtregleringsbrev
68000
KBinvesteringskostnaderkoppladetilllagringsbehovetharminskat.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
1259
1259
550
399
-385
564
1764
99
1863
63114
3539
-16977
49676
Sida 85 av 90
72000
Balansräkning
2016-12-31 2015-12-31
Not 23 RäntekontokreditiRiksgäldskontoret
BeviljadräntekontokreditiRiksgäldskontoretenligt
regleringsbrevet
43000
43000
Utgåendeskuldpåräntekontot
0
0
Summa
0
0
RäntekontokreditenanvändsfrämstvidredovisningavEU-momsfördennationella
licensverksamhetenibörjanavåret.Dennaverksamhetomsätterca325mnkr.
Not 24 Kortfristigaskuldertillandramyndigheter
Utgåendemervärdesskatt
667
416
Arbetsgivaravgifter
3519
3476
Leverantörsskulderandramyndigheter
8541
19768
Övrigt
0
0
Summa
12727
23660
Minskningenpåpostenleverantörsskulderandra
myndigheterberorpåatthyresfakturatillSFVår2015
betaladesefterårsskiftet.
Not 25 Övrigakortfristigaskulder
Personalenskällskatt
2963
2900
Övrigt
6
38
Summa
2970
2938
Not 26 Depositioner
Utomstatligadepositioner
63
61
Summa
63
61
Upplupnakostnader
Not
27
Upplupnasemesterlönerinklusivesocialaavgifter
11114
11414
Övrigaupplupnalönerinklusivesocialaavgifter
2543
3821
Övrigaupplupnakostnader
1328
454
Summa
14984
15689
Upplupnalöneravserretroaktivlönoch
omställningsåtgärder
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 86 av 90
Balansräkning
Not
28
Oförbrukadebidrag
Bidragsomerhållitsfrånannanstatligmyndighet
Bidragsomerhållitsfrånicke-statligaorganisationereller
privatpersoner
Donationer
Summa
varavbidragfrånstatligmyndighetsomförväntastasi
anspråk:
inomtremånader
meräntremånadertillettår
meränettårtilltreår
meräntreår
Summa
564
3024
3588
Utgåendebalans2015
Ingåendebalans2016
Förvärv/donationerav
kulturtillgångar
Summaåretsförändringar
Utgåendebalans2016
2273
1062
0
0
3335
Balanserad
kapitalDonationsStatskapital
förändring
kapital
Försäkringsersättning
1823
0
3335
Myndighetskapital
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
3359
0
3588
Not18
2016-12-31 2015-12-31
229
1512
Summa
1259
1259
1688
1688
2225
2225
5172
5172
83
83
1342
195
195
1883
0
0
2225
278
0
5450
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 87 av 90
Insynsrådet 2016
Arvodesuppgifter avser sammanträden 2015, men utbetalt i januari 2016.
Arvodesuppgifter som avser sammanträden 2016 utbetalas 2017.
Riksbibliotekariens ersättning/andra förmåner avser 2016.
Nuvarande insynsråd från och med 19 maj 2016 – 31 december 2018
Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket (ordf.)
Ersättning och andra förmåner: 1 130 739 kr
Uppdrag: Styrelseledamot Högskolan i Borås, Styrelseledamot Stiftelsen
Föremålsvård i Kiruna
Jan-Erik Billinger, f.d. avdelningschef, Svenska Filminstitutet
Arvode från KB: 3 900 kr
Uppdrag: Styrelseledamot (ordf.) för Stiftelsen Ingmar Bergman, Insynsrådet för
Myndigheten för tillgängliga medier
Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitet
Arvode från KB: 2 925 kr
Uppdrag: Styrelseledamot Sveriges Television AB, styrelseledamot Zornmuseet,
Mora, Forsknings- och programrådet, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala
Styrelseledamot (ordf.) Stiftelsen Värmlands nations studenthem; Styrelseledamot
(ordf.) Stiftelsen Uddeholms aktiebolags stipendiefond
Kristina Hedberg, regionbibliotekarie, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Arvode från KB: 3 900 kr
Uppdrag: inga övriga uppdrag förutom KB:s insynsråd
Carl Jacobsson, senior rådgivare, Vetenskapsrådet
Arvode från KB: Inget arvode 2016
Uppdrag: inga övriga uppdrag förutom KB:s insynsråd
Henrik Summanen, antikvarie, Riksantikvarieämbetet
Arvode från KB: 2 925 kr
Uppdrag: Styrelseledamot i Alternaliv AB
Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
Arvode från KB: 1 950 kr
Uppdrag: Styrelsen för Stockholms universitet, Styrelseledamot Stockholm
Environment Institute, Sveriges Universitets- och högskoleförbund
Catta Torhell, överbibliotekarie, Linnéuniversitetet
Arvode från KB: 3 900 kr
Uppdrag: Styrgruppen för BIBSAM-konsortiet (t.o.m. 20160630)
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 88 av 90
Insynsråd 2013-2015
Dessa personer ingick i det förra insynrådet och fick arvoden utbetalt under 2016
avseende sammanträden 2015.
Martin Bjersby, förste arkivarie, Riksarkivet
Arvode: 1 950 kr
Arvode från KB avser sammanträden 2015, men utbetalt i januari 2016.
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 89 av 90
Årsredovisningens undertecknande
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Stockholm 2017-02-21
Gunilla Herdenberg
Riksbibliotekarie
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016
Dnr 1.2.2-2017-28
Sida 90 av 90