Rabatt på tjänster via LRF

REGIONSTÄMMAN 2017
LRF ÖREBRO
REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 2
Rabatt på tjänster via LRF-medlemskapet
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 2
Axberg-Ervalla LRF
Motionens innehåll
Motionen tar upp det positiva som LRF-Samköp har åstadkommit. Många
medlemmar sparar ansenliga summor via de rabatter som Samköp förhandlat
fram. Dock saknas det helt avtal på ekonomitjänster och juridik. Motionären
menar att Samköp borde få uppdraget att teckna rabattavtal inom detta område,
med LRF Konsult eller annat verksamt företag inom sektorn.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelse håller med motionären om att ekonomitjänster för många är en
kostsam del av företagandet. Frågan om medlemsrabatt hos LRF Konsult har
varit debatterad, i stort sett ända sedan LRF Konsult startades. Policyn att
dotterbolagen ska generera avkastning till det gemensamma har vunnit över
rabatten till den enskilde. Regionstyrelsen tycker att tiden är mogen för ett
annat synsätt.
Att LRF Samköp framgångsrikt skulle kunna förhandla fram ett rabattavtal
med en extern firma som erbjuder dessa tjänster förefaller inte alls orimligt.
Däremot skulle det bli väldigt konstigt internt i LRF. Det rimliga är givetvis att
man förhandlar rabatten med LRF Konsult, som finns i koncernen.
Nu händer det mycket inom LRF Konsult och man erbjuder modernare tjänster
i moderna paket. Digital Företagare till exempel. Här finns en engångsrabatt på
startpaketet för LRF-medlemmar, och det är bra. Nu är det inte enbart detta
som motionären är ute efter.
Regionstyrelsen tror att en medlemsrabatt hos LRF Konsult, på löpande
kostnader för ekonomiska tjänster, skulle vara väl befogad och uppskattas som
en självklarhet av de flesta medlemmar. Regionstyrelsen tror att detta skulle
göra skillnad i synen på medlemskapet i LRF.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att
Bifalla motionens yrkande, att uppdra åt LRF Samköp att skapa
rabattavtal på ekonomitjänster och juridik.
att
Motionen utgör underlag för en motion till LRF:s riksförbundsstämma.
att
Motionen i övrigt anses besvarad