skellefteå - Trafikverket

Förstudie Skellefteå – Vägtransportsystemet inom Skelleftedalen
Led över Vitberget
Förlängning av Torsgatan/
Klockarbergsvägen
Ha
pa
r an
da
SOLBACKEN
STÄMNINGS
GÅRDEN
E4
SJUNGANDE DALEN
Bod
ö
MORÖ BACKE
95
SKELLEFTEÅ
NORRBÖLE
DEGERBYN
MORÖHÖJDEN
MORÖN
PRÄSTBORDET
SUNNANÅ
Södra Leden
ÄLVSBACKA
Sk ellefteälv
en
Förlängning av
Karlgårdsleden
SÖRBÖLE
ANDERSTORP
TR
ÖS
A
DE
LE
HEDENSBYN
NB
Sk
e
TUVAN
A
TR
S
TJÄRNÖ
N
DE
E
L
lle
f
t eh
am
n
A
372
E4
väg 364 i ny
sträckning
d
Sun
sva
ll
0
Förbindelser i öst- västlig riktning
62
500
1 000 m
Förstudie Skellefteå – Vägtransportsystemet inom Skelleftedalen
Förbindelser i öst – västlig riktning
Enligt redovisningen på sidan 18 uppgår den genomgående tunga
trafiken på Järnvägsleden till cirka 50 fordon per dygn.
Studerade alternativ
Efter dialog med kommunen har följande alternativ valts:
- Led över Vitberget
- Förlängning av Torsgatan/Klockarbergsgatan
- Södra Leden
Led över Vitberget
Detta alternativ innebär en led norr om staden över Vitberget. I öster ansluter vägen till E4:an norr om korsningen med Östra Leden.
Ifrån denna anslutning går vägen i stort sett rakt västlig sträckning
rundar Stämningsgården och ansluter till väg 95 i korsningen med
väg 855, Tunnelvägen.
Torsgatan/Klockarbergsgatan
Förlängningen ansluter till Klockarbergsvägen strax öster om korsningen med Lasarettsvägen. Vägen går norr om Sjungande dalen och
rundar Stämningsgården. Anslutningen till väg 95 sker i korsningen
med väg 855, Tunnelvägen.
Södra Leden
Södra Leden är väg sydväst om centrala Skellefteå och utgör en förbindelse mellan väg 95 och E4:an (via väg 364 i ny sträckning). Anslutningen till väg 95 sker i korsningen med väg 855, Tunnelvägen.
Möjliga konsekvenser
Summering av de trafikmässiga förutsättningarna
Trafikmängderna på de mest belastade delarna av de nuvarande
öst-västliga förbindelserna är:
Gata
Mest belastade avsnitt
Avsnitt
Klockarbergsvägen - Torsgatan
Lasarettsvägen
- E4
Järnvägsleden
Vardagsdygn år
2005
Trafikmängd
väster om
staden
8 700
-
E4 - Mullbergsvägen
14 700
2 800
Bolidenvägen
- Kanalgatan
Brannavägen
- Klockarbergsvägen
9 100
1 500
Skråmträskvägen
Falkträskvägen
- Karlgårdsleden
7 300
-
39 800
4 300
SUMMA
Av ovanstående tabell kan följande slutsats dras: Den övervägande
delen av trafiken på de centrala delarna av gatorna utgörs av lokalt alstrad trafik. En mycket liten del utgörs av trafik som kommer
västerifrån, vilka uppgår till totalt 4 300 fordon per dygn. Detta kan
jämföras med närmare 40 000 fordon per dygn.
Led över Vitberget
Ett vägbygge här kommer på grund av de topografiska förhållandena att kräva djupa skärningar och höga bankar. Inverkan på
landskapsbilden blir således påtaglig och en väg över Vitberget bedöms ge mycket stora negativa konsekvenser för fritids- och rekreationsintresset. För att minska intrånget skulle en led, åtminstone
på vissa delar, kunna förläggas i tunnel. En sådan lösning ger dock
mycket höga kostnader och bedöms inte som relevanta i förhållande
till den bedömda nyttan.
Torsgatan/Klockarbergsgatan
Torsgatan/Klockarbergsgatan (se beskrivning på sidan 14) har på
stora delar en mycket god standard och vägens direkta omgivning
här är fri från bebyggelse. Detta gäller dock inte vid korsningen
med Lasarettsvägen, där det finns centrumbebyggelse med vårdcentral. Att leda tung trafik varav en del med farligt gods på denna
led i stället för på Järnvägsleden torde därför inte vara ett bättre
alternativ.
Väg 364 i ny
sträckning
Södra Leden
Vägen kommer att gå relativt nära bostadsområden i Mobacken
och södra delen av Sunnanå, vilket bedöms måttliga negativa konsekvenser för boendemiljön. Södra leden ger också negativa konsekvenser för friluftsliv och rekreation. Med nuvarande markanvändning kommer leden att få en relativt liten trafikmängd troligtvis i
storleksordningen 1 000 – 2 000 fordon per dygn. Trafikavlastningen
av Skråmträskvägen bedöms bli mycket liten, såvida inte trafikreglerande åtgärder genomförs på denna väg.
Diskussion
Med nu kända planeringsförutsättningar torde nyttan av en led i
öst – västlig riktning inte motivera dess investeringskostnad samt
negativa inverkan på miljön. Ändrade förutsättningar exempelvis i
form av lokalisering av verksamheter öster om staden som alstrar
mycket tung trafik kan förändra denna bedömning.
Led för tung trafik norr om Vitberget.
Om den tunga trafiken i öst- västlig riktning ökar väsentligt skulle
ett möjligt alternativ kunna var att bygga en led för tung trafik norr
om Vitberget. En sådan led skulle emellertid innebära en väsentlig
vägförlängning jämfört med Järnvägsleden. För att den skall fungera krävs det därför en styrning av trafiken genom ett förbud för
genomgående tungtrafik på Järnvägsleden.
63
Förstudie Skellefteå – Vägtransportsystemet inom Skelleftedalen
64