Position Chair

Manual/Bruksanvisning/Gebrauchsanweisung
Position Chair
Positionsstol / Posisjonsstol / Positionsstuhl
NEAPEL
2-pack
ENG
Item. No. 602013040101, 602013040102
SE
NO
DE
ENG
SE
NO
DE
Thank you for choosing to
purchase a product from Rusta!
Read through the entire manual
before installation and use!
Tack för att du valt att
köpa en produkt från Rusta!
Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!
Takk for at du valgte å kjøpe et
produkt fra Rusta!
Les gjennom hele bruksanvisningen
før installasjon og bruk!
Danke, dass Sie sich für den
Kauf eines Produktes von
Rusta entschieden haben!
Vor der Montage und Benutzung
die gesamte Gebrauchsanleitung
durchlesen!
Neapel
RIGHT OF COMPLAINT
By law the product must be returned to the place of purchase along with the original
receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that
is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user
manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.
REKLAMATIONSRÄTT
Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och
originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om
produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte
följts. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.
REKLAMASJONSRETT
I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet
med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på
produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom
bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten.
REKLAMATIONSRECHT
Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückgebracht. Der Originalbeleg muss beigefügt werden. Für Schäden, die durch nicht bestimmungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich.
In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit.
2
INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE
Used products should be handled separately from
household waste. They should be taken for recycling in
accordance with local rules for waste management.
INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänt produkt ska hanteras separat från
hushållsavfall och lämnas in för återvinning
enligt lokala regler för avfallshantering
INFORMASJON OM FARLIG AVFALL
Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall,
men leveres til gjenvinning i henhold til lokale
regler for avfallshåndtering
INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen
Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.
3
ENG
SE
NO
DE
CARE INSTRUCTIONS
GENERAL CARE
Aluminium frames
Wash the frame regularly with a cloth and a mild detergent. Aluminium should not require
any maintenance. However, you should clean it, of course, and also paint it if starts to peel.
TEXTILENE MESH
The textilene mesh does not need any special care other than regular cleaning. One of the
best ways of preventing dirt is to wash the fabric once a month. Do not use high-pressure
washing. If the fabric becomes particulary dirty from eg pollen, wash/wipe it immediately
to make sure the dirt does not cling to it, which makes cleaning more difficult. Let it dry in
the air after cleaning.
STORAGE
Use a furniture cover to protect the furniture from moisture and dirt (e.g. pollen) when
you are not using your furniture in the summer season. In the winter store your furniture
indoors, in a place that is cool and not too dry, for example a garage or store room. If you
are using a furniture cover, make sure that air can escape from the lower corner of the
cover for good ventilation. Always clean your furniture before storing it for the winter.
SKÖTSELRÅD
ALLMÄN SKÖTSEL
Ram i aluminium
Tvätta ramen regelbundet med en trasa och ett milt rengöringsmedel. Aluminium är i
princip underhållsfritt även om det förstås måste rengöras och eventuell färg bättras på
om det börjat flagna.
TEXTILENEVÄV
Textileneväven behöver ingen särkskild skötsel, annat än regelbunden rengöring. Ett av
de bästa sätten att förebygga smuts är att spola av tyget en gång i månaden, använd ej
högtryckstvätt. Om tyget blir extra smutsigt av t.ex. pollen spola/torka av det på en gång
så smutsen inte biter sig fast vilket gör rengöringen svårare. Låt lufttorka efter rengöring.
FÖRVARING
Använd möbelskydd för att skydda möbeln från fukt och nedsmutsning (tex.pollen) när
du inte använder möbeln under sommarsäsongen. Vinterförvara möblerna inomhus i ett
svalt och inte för torrt utrymme, t.ex. ett garage eller förråd. Vid användande av möbelskydd, se till att luft kan komma ut vid skyddets nedre kant för god ventilation. Rengör
alltid möblerna före vinterförvaringen.
4
RÅD OM PLEIE
VANLIG VEDLIKEHOLD
Ramme i aluminium
Vask rammen med en klut og et mildt rengjøringsmiddel. Aluminium er i prinsippet
vedlike-holdsfritt selv om det naturligvis må rengjøres og eventuelt gis et ansiktsløft
hvis malingen har begynt å flasse.
TEKSTILSTOFFET
Tekstilstoffet behøver ingen spesiell pleie, bare regelmessig rengjøring. En av de beste
måtene å unngå skitt på er å spyle stoffet en gang i måneden, men ikke bruk høytrykksspyler. Hvis stoffet er ekstra skitten f.eks. av pollen, spyl/tørk av det med en gang slik
at skitten ikke setter seg fast og gjør rengjøringen enda vanskeligere. La lufttørke etter
rengjøring.
OPPBEVARING
Bruk møbeltrekk for å beskytte møbelet mot fukt og tilsmussing (f.eks. pollen) når
du ikke bruker møbelet i sommersesongen. Vinteroppbevaring av møblene bør skje
innendørs i svale og ikke for tørre omgivelser, f.eks. en garasje eller bod. Ved bruk av
møbeltrekk, sørg for at det kommer luft til ved trekkets nedre kant for god ventilasjon.
Rengjør alltid møblene før vinteroppbevaringen.
PFLEGEHINWEIS
ALLGEMEINE PFLEGE
Rahmen aus Aluminium
Wischen Sie das Möbel regelmäßig mit einem Lappen und einem milden Reinigungsmittel ab.
Aluminium ist praktisch wartungsfrei, auch wenn es natürlich gesäubert werden muss.
Wenn Farbe abblättert, sollte dies ausgebessert werden.
TEXTILENE
Textilene benötigt keine besondere Pflege, außer regelmäßiger Reinigung. Eine der
besten Möglichkeiten, um Schmutz zu verhindern, ist, das Tuch einmal im Monat abzuspülen. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger. Wird der Stoff sehr schmutzig. z. B.
durch Pollen, spülen/wischen Sie ihn sofort ab, damit sich der Schmutz nicht festbeißen
kann, was die Reinigung erschweren würde. Lassen Sie den Stoff nach der Reinigung an
der Luft trocknen.
LAGERUNG
Verwenden Sie den Möbelschutz, um das Möbel vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen
(z. B. Pollen) zu schützen, wenn Sie das Möbel im Sommer nicht verwenden. Im Winter
bewahren Sie die Möbel im Innenbereich an einem kühlen und nicht zu trockenen Platz
auf, z. B. in der Garage oder im Speicher. Bei der Verwendung des Möbelschutzes achten
Sie darauf, dass die Luft an der Unterkante des Schutzes entweichen kann, um eine gute
Belüftung zu gewährleisten. Reinigen Sie immer die Möbel vor der Wintereinlagerung.
5
NOTES
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
NOTES
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Manual / Bruksanvisning/Bruksanvisning
Manual/Bruksanvisning/Gebrauchsanweisung
ENG
SE
NO
DE
Customer Service Rusta: Tel. +46 (0)771 28 10 10
Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
Website:www.rusta.com
E-mail:[email protected]
Rustas kundtjänst:
Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:www.rusta.com
E-post:[email protected]
Rustas kundetjeneste:
Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hjemmesida: www.rusta.com
E-post:[email protected]
Kundenservice Rusta:
Tel. +46 (0)771 28 10 10
Kundenkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN
Website:www.rusta.com
E-mail:[email protected]
Item. No. 602013040101, 602013040102
07/2016