bokslutskommuniké

Oboya Horticulture Industries AB (publ)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI-DECEMBER 2016
Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverkning- och säljbolag av produkter till odlingsindustrin samt
konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Oboya Horticulture har som mål att ha en hög organisk tillväxt de närmaste åren
samt att genomföra förvärv som kompletterar bolagets verksamhet. Oboyas aktier handlas på AktieTorget. Läs mer om Oboya på
www.oboya.se.
2016 I KORTHET
FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER)

Rörelsens intäkter uppgick till 90,8 MSEK (96,4 MSEK).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,2 MSEK (6,9 MSEK).

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,8 MSEK (4,3 MSEK).

Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 % (4,4 %).

Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,2 MSEK (1,7 MSEK).

Periodens nettoresultat uppgick till 0,6 MSEK (1,0 MSEK)

Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,03 kr (0,05 kr).
FÖRSTA – FJÄRDE KVARTALET (JANUARI - DECEMBER)

Rörelsens intäkter uppgick till 349,9 MSEK (335,1 MSEK).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 22,2 MSEK (5,4 MSEK).

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,9 MSEK (-2,9 MSEK).

Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 % (-0,9 %).

Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,4 MSEK (-7,6 MSEK).

Periodens nettoresultat uppgick till 5,7 MSEK (-8,6 MSEK)

Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,32 kr (-0,49 kr).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER)

Oboya Horticulture har tagit flera intressanta order i Kina, Japan, Colombia och USA. Dessa avser
leveranser av logistikprodukter, blomstervagnar, substrater och produkter inom hydroponic
odlingssystem.

Oboya Horticulture har under kvartalet haft en stark orderingång vilket förväntas ge en bra tillväxt under
första kvartalet 2017.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Oboya Horticulture har tagit en strategiskt viktig order i Danmark till ett uppskattat värde om 8 MDKK.
Ordern avser leverans av logistikvagnar till en större butikskedja med säte i Danmark.

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.
UTSIKTER FÖR ÅR 2017

Sida 1
Oboya Horticulture har som mål att nå en stark tillväxt med förbättrad lönsamhet under 2017.
FINANSIELL ÖVERSIKT
Rörelsens intäkter MSEK
Rörelseresultat MSEK
Bruttovinstmarginal %
Rörelsemarginal %
Nettomarginal %
Periodens resultat MSEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
Kassalikviditet %
Soliditet %
Antal aktier (st)
Kv 4
Kv 4
2016
2015
90,8
96,4
2,8
4,3
32%
33%
3,1%
4,4%
1%
1%
0,6
1,0
0,03
0,05
78%
60%
23%
23%
17 627 398 17 627 398
Förändring
-6%
-35%
-38%
-37%
0%
Kv 3
2016
84,5
2,0
30%
2,4%
0%
0,4
0,02
85%
25%
17 627 398
OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL
EBITDA PER KVARTAL
Sida 2
Förändring
8%
39%
45%
35%
0%
Helår
Helår
2016
2015
349,9
335,1
13,9
-2,9
32%
26%
4,0%
-0,9%
2%
-3%
5,7
-8,6
0,32
-0,49
78%
60%
23%
23%
17 627 398 17 627 398
VD:S KOMMENTAR
Under 2016 har vi fokuserat på att förbättra lönsamheten och bygga
organisationen för framtida tillväxt. Vårt arbete har resulterat i
förbättrad lönsamhet. Rörelseresultatet för 2016 uppgår till ca 14
MSEK jämfört med 2015 (- 3 MSEK). Vi ser att den positiva
utvecklingen kommer fortsätta 2017.
Omsättningen och resultatet i kvartal 4 är svagare än beräknat. Det
beror på att vi under året avslutat samarbetet med en europeisk
återförsäljare av logistikprodukter. Vi har övertagit försäljningen
genom vår egen säljorganisation i Europa men har inte kommit upp i
motsvarande volymer inom denna produktgrupp jämfört med
föregående år. Tillväxten inom övriga produktsegment ligger i linje med
våra förväntningar.
För helåret uppgår omsättningen till ca 350 MSEK jämfört med ca 335 MSEK 2015. Tillväxten under året är
svagare men det beror i huvudsak på tappad omsättning av logistikprodukter, vilket inneburet minskad
försäljningsvolym inom detta produktområde om närmare 20 MSEK. Vi räknar med att vi under 2017 har
återtagit tidigare volymer med då till bättre marginaler. Totalt sett är orderingången under sista kvartalet
2016 betydligt starkare än motsvarande kvartal året innan. Det tyder på att tillväxten kommer ta fart under
första kvartalet 2017.
Vi har en stark ambition att växa betydligt de närmaste åren både organiskt och genom förvärv. På den
kinesiska marknaden börjar Oboya Horticulture bli ett etablerat varumärke. Vi fortsätter att investera i
försäljningsorganisationen och räknar med att kunna hålla en hög tillväxttakt de närmaste åren. Våra
marknadssatsningar i Europa börjar ge resultat. Vi ökar orderingången både avseende vårt segment till
professionella odlare men också vårt segment på konsumentsidan. Vi har sålt in vårt hobbysegment till flera
större europeiska kedjor.
I vårt danska dotterbolag ElmerPrint har vi under 2016 erhållit godkännande för produktion av
förpackningsmaterial till livsmedelsindustrin. Produktionen av laserperforerad förpackningsfolie startade upp
i slutet av 2016 och vi ser nu orderingången öka för varje månad. Intresset är stort för den här produktionstekniken.
Den amerikanska marknaden är en intressant tillväxtmarknad för oss. Vi ser en ökad efterfrågan under 2016
och har tagit ett antal betydande orders under året. Vi deltar regelbundet på mässor i USA och räknar med att
fortsätta komma in med flera delar av vårt sortiment det närmaste året.
Vi redovisar en stark utveckling under 2016 jämfört med tidigare år. Arbetet med att stärka upp marginaler
och effektivisera vår produktion har gett resultat. Vårt långsiktiga mål är att nå en nettomarginal om 5-7 %
och 2016 har varit ett steg i rätt riktning. Tillväxten kommer under 2017 att ta fart och koncernen kommer att
fortsätta utvecklas positivt. Med tanke på vår utveckling 2016 och den starka orderingång vi ser så är jag
mycket optimistisk inför 2017.
Mikael Palm Andersson
VD och Koncernchef
Sida 3
FINANSIELL INFORMATION
Fjärde kvartalet (oktober - december)
OMSÄTTNING
Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 90,8 MSEK (96,4 MSEK). Omsättningen i kvartal 4 är svagare än
beräknat. Anledningen är att fjärde kvartalet normalt sett är den period då vi levererar ut en stor del av våra
logistikprodukter till den europeiska marknaden. Vi har sagt upp samarbetet med en Europeisk återförsäljare
av logistikprodukter vilket inneburit lägre försäljningsvolym jämfört med 2015. Vi har övertagit försäljningen
genom vår egen organisation men inte ännu kommit upp till motsvarande volymer under fjärde kvartalet
jämfört med föregående år.
RESULTAT
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 2,8 MSEK (4,3 MSEK) och resultat efter finansiella poster
uppgick till 1,2 MSEK (1,7 MSEK). Att resultatet är något sämre i fjärde kvartalet beror på minskad omsättning
avseende logistikprodukter.
Helår, första - fjärde kvartalet (januari - december)
OMSÄTTNING
Omsättningen för helåret uppgick till 349,9 MSEK (335,1 MSEK). Omsättningen har ökat med 4,4 % jämfört
med 2015. Under året har ett samarbete sagts upp med en större återförsäljare av logistikprodukter vilket
medfört ett försäljningstapp om närmare 20 MSEK. Vi räknar med att ha återtagit volymerna under 2017
genom vår egen säljorganisation. Tillväxten inom våra övriga produktsegment ligger i linje med våra
förväntningar.
RESULTAT
Rörelseresultatet för helåret uppgick till 13,9 MSEK (-2,9 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick
till 7,4 MSEK (-7,6 MSEK).
AVSKRIVNINGAR
Periodens resultat har belastats med -8,3 MSEK (-8,3 MSEK) i avskrivningar, varav -6,7 MSEK (-6,1 MSEK)
avser avskrivningar på byggnader, maskiner och verktyg och -1,6 MSEK (-2,2 MSEK) avser avskrivning av
immateriella anläggningstillgångar.
KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -19,1 MSEK.
Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -11,8 MSEK.
Finansieringsverksamheten tillförde totalt 14,5 MSEK.
Årets kassaflöde uppgick under perioden till -16,4 MSEK vilket resulterat i likvida medel på balansdagen om
totalt 5,9 MSEK.
Sida 4
PERSONAL OCH ORGANISATION
Medelantalet anställda uppgick till 400 (436) personer varav 200 (215) är kvinnor och 200 (221) är män. Vi
har under året minskat antalet anställda vilket är ett led i vår effektivisering av organisationen.
MODERBOLAGET
Oboya Horticulture Industries AB utgör moderbolag till dotterbolagen inom koncernen. Moderbolagets
främsta uppgift är att samordna och koordinera verksamheten i dotterbolagen. Moderbolagets rörelseresultat
uppgick till -1,3 MSEK (-2,7 MSEK). Likvida medel uppgick per den sista december 2016 till 50 TSEK (100
TSEK). Moderbolagets soliditet uppgick per den sista december 2016 till 60 % (70 %).
AKTIEN
Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på AktieTorget den 14 november 2014. Antalet
aktier i bolaget uppgår till totalt 17 627 398 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 15 631 798 B-aktier.
Bolagets aktiekapital uppgår till 642 091 kr fördelat på 17 627 398 st aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till
0,0364 kr.
TIO STÖRSTA ÄGARE
Oboya Holding HK Ltd
Håkan Hu
LUCO Holding AB
Mikael Palm Andersson
JAFU Holding A/S
Rapid Invest A/S
Regal Prospect Investment Ltd
Oboya Investment HK Ltd
Innovation International Inv. Ltd
Övriga aktieägare
ANTAL A-AKTIER
1 995 600
1 995 600
ANTAL B-AKTIER
7 517 990
714 285
657 110
604 000
569 959
550 000
482 880
427 459
408 848
3 699 267
15 631 798
ANDEL RÖSTER %
77,2%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
10,4%
100,0%
ANDEL KAPITAL %
54,0%
4,1%
3,7%
3,4%
3,2%
3,1%
2,7%
2,4%
2,3%
21,0%
100,0%
FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.
TECKNINGSOPTIONER
500 000 st teckningsoptioner har tidigare emitterats till personal och nyckelpersoner inom Oboya
Horticulture-koncernen. Priset för en optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna en
aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november 2017.
VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Oboya Horticulture gör kontinuerligt bedömningar, uppskattningar och antaganden om framtiden som
påverkar de i bokslutet redovisade värden samt övrig information som har lämnats. Dessa bedömningar
baseras på historiska erfarenheter och de olika antagandena bedöms vara rimliga under rådande
omständigheter.
Sida 5
Oboya Horticulture har i samband med årsbokslutet beräknat de framtida tilläggsköpeskillingarna som
baseras på resultatutfallet från de tre senaste verksamhetsåren samt även utifrån väsentliga uppskattningar.
Från beräkningen har det framkommit en skillnad mellan skuldförd framtida tilläggsköpeskilling och
uppskattad framtida tilläggsköpeskilling. Skillnaden uppgår till 1 532 TSEK och har bokats över till
resultaträkningen och ingår i övriga rörelseintäkter.
Justering av de framtida tilläggsköpeskillingarna påverkar ej det långsiktiga förhållandet mellan de
koncerninterna bolagen samt har ej någon påverkan på den operativa verksamheten för koncernbolagen.
RISKER OCH RISKKONTROLL
Oboya Horticulture är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för olika finansiella risker. De
finansiella riskerna är valuta-, upplånings-, finansierings- och ränterisker samt även likviditets- och
kreditrisker. För ytterligare information, se årsredovisning.
Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är relativt hög, är finansierings- samt ränterisk.
Koncernens högt ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver tillgång till externt kapital
både för den kraftiga organiska tillväxten och även för framtida förvärv.
Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan, som i sin tur påverkar
nettoresultatet negativt. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån som
överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte tre månader. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att
minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet, dels omplacera lånen med
billigare räntebelastning.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för
moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person.
VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärde
efter avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt omvärderingsmetoden.
Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på anläggningstillgångar. Om det finns en indikation
på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens återvinningsvärde. Tillgången
skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och
kostnaden belastar resultaträkningen.
NYCKELTALSDEFINITIONER
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA)
Rörelseresultat före avskrivningar, finansnetto och skatt.
RÖRELSERESULTAT (EBIT)
Rörelseresultat före finansnetto och skatt.
Sida 6
RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat i förhållande till omsättning.
BRUTTOMARGINAL
Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter.
NETTOMARGINAL
Periodens resultat i procent av periodens intäkter.
RESULTAT PER AKTIE
Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.
EGET KAPITAL
Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.
SOLIDITET
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.
MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång.
Sida 7
KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:
18 maj 2017
Delårsrapport ett
18 maj 2017
Årsstämma
24 augusti 2017
Delårsrapport två
23 november 2017
Delårsrapport tre
22 februari 2018
Bokslutskommuniké 2017
Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 18 maj 2017. Inbjudan kommer att skickas ut senast 4 veckor
före stämman. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast 3 veckor före
stämman.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av
företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.
Lerum den 24 februari 2017
Mikael Palm Andersson
Styrelseledamot och VD
Denna bokslutskommuniké har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor i enlighet med
standard för översiktlig granskning av finansiella rapporter (ISRE 2410).
Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Snickarevägen 2
443 61 STENKULLEN
Org.nr: 556362-3197
Sida 8
Tfn: 0302-244 80
E-post: [email protected]
www.oboya.se
RESULTATRÄKNING KONCERNEN
Nedanstående resultaträkning visar resultatet för perioden och där antagen valutavinst/förlust hänförlig till
omräkning av utländska verksamheter antas påverka totalresultatet med samma belopp som för verkligt
utfall.
TSEK
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga externa kostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från intresseföretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansnetto
3 mån
Okt-dec
2016
88 365
2 423
90 788
-60 023
-14 618
-2 415
-10 911
-87 967
2 821
3 mån
Okt-dec
2015
89 533
6 888
96 421
12 mån
Jan-dec
2016
346 718
3 181
349 899
12 mån
Jan-dec
2015
328 341
6 775
335 116
-60 152 -237 048 -243 933
-22 324
-57 153
-55 816
-2 655
-8 338
-8 317
-7 001
-33 494
-29 953
-92 132 -336 033 -338 019
4 289
13 866
-2 903
-591
2 621
-3 693
-1 663
1 215
-3 772
-2 557
-1 781
7 069
-11 773
-6 485
6 252
-10 922
-4 670
1 158
1 732
7 381
-7 573
-601
557
-767
965
-1 675
5 706
-998
-8 571
Därav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
557
965
5 706
-8 571
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN
Periodens resultat
557
965
5 706
-8 571
148
918
-1 133
2 366
-1 644
-939
-2 074
-191
2 907
7 480
-3 882
-10 087
-939
-191
7 480
-10 087
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat
Resultat på säkring av valutarisk i utländska verksamheter
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av
utländska verksamheter
Periodens totalresultat
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Sida 9
BALANSRÄKNING KONCERNEN
TSEK
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
2016
31/12
53 758
101 161
11 878
166 797
2015
31/12
52 012
102 563
5 821
160 396
Varulager
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
38 874
89 264
5 883
134 021
32 020
53 173
22 294
107 487
SUMMA TILLGÅNGAR
300 818
267 883
69 757
69 757
62 277
62 277
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
109 842
121 219
231 061
79 511
126 095
205 606
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
300 818
267 883
Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
32 808
31 066
22 303
29 705
Ansvarsförbindelser
43 090
78 443
2016
31/12
62,3
7,5
69,8
2015
31/12
54,9
17,5
-10,1
62,3
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Summa eget kapital
För övriga finansiella instrument såsom kundfordringar, lånefordringar samt lång- och kortfristiga
skulder utgör det bokförda värdet en rimlig approximation av det verkliga värdet.
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
MSEK
Belopp vid årets ingång
Nyemission
Periodens totalresultat
Belopp vid periodens utgång
Sida 10
KASSAFLÖDESANALYS OCH NYCKELTAL KONCERNEN
Kassaflödesanalys
TSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Jan-dec
2016
Jan-dec
2015
13 866
5 987
-2 903
4 113
360
-6 177
-576
104
-5 675
536
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) Minskning (+) av varulager
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
13 460
-3 825
-6 854
-35 073
9 372
-19 095
-5 106
-8 356
29 393
12 106
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-105
-7 256
-4 451
-11 812
-9 012
-61
-9 073
Finansieringsverksamheten
Upptagna/lösta lån
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
14 496
14 496
-2 393
17 500
15 107
-16 411
22 294
5 883
18 140
4 154
22 294
2016-12
349 899
-336 033
13 866
7 381
4%
53 758
5 883
121 219
23%
300 818
78%
400
2015-12
335 116
-338 019
-2 903
-7 573
-1%
52 012
22 294
126 095
23%
267 883
60%
436
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
TSEK där inte annat anges
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat före skatt
Rörelsemarginal (%)
Immateriella tillgångar
Likvida medel
Kortfristiga skulder
Soliditet (%)
Balansomslutning
Kassalikviditet (%)
Anställda, st
Sida 11
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
3 mån
Okt-dec
2016
1 290
1 290
3 mån
Okt-dec
2015
1 272
1 272
12 mån
Jan-dec
2016
5 341
5 341
12 mån
Jan-dec
2015
5 077
5 077
-1 195
-767
-1 962
-846
-1 609
-2 455
-4 029
-2 640
-6 669
-2 675
-5 109
-7 784
-672
-1 183
-1 328
-2 707
2 579
-1 404
1 175
1 186
-2 060
-874
6 886
-6 703
183
7 706
-5 167
2 539
503
-2 057
-1 145
-168
-125
378
-6
-2 063
215
-930
-6
-174
TSEK
TILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
2016
31/12
76 638
848
77 486
2015
31/12
59 030
633
59 663
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
39 333
50
39 383
116 869
42 460
100
42 560
102 223
70 283
70 283
71 213
71 213
41 963
4 623
46 585
116 869
27 673
3 337
31 010
102 223
4 000
Inga
Inga
4 000
Inga
Inga
TSEK
RÖRELSENS INTÄKTER
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat tillika totalresultat
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser
Sida 12