Arbetsområde: Prat

Blueprint
Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu
Arbetsområde: Prat-tisdag
Vad vi kommer jobba med
Varje tisdag på svenskan kommer vi att fokusera på talet och berättandet.
Vi kommer att först jobba med att alla får prata om de saker de känner för, jag som pedagog
ser till så att alla kommer till tals och att alla får berätta något.
Efter några veckor kommer vi tillsammans att ha ett tema för varje tisdag som vi tillsammans
kommer överens om innan, om man vill får man läsa på inom ämnet för att känna sig väl
förberedd innan.
Centralt innehåll
 Att lyssna
Att lyssna och återberätta i olika
samtalssituationer.
 Berättande
Berättande i olika kulturer, under olika tider och
för skilda syften.
 Tal- och skriftspråk
 Källkritik
Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel
Källkritik, hur texters avsändare påverkar
att talet kan förstärkas genom röstläge och
innehållet.
kroppsspråk.
 Muntlig presentation
Muntliga presentationer och muntligt berättande
om vardagsnära ämnen för olika mottagare.
Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja
presentationer.
 Ord och begrepp
Ord och begrepp som används för att uttrycka
känslor, kunskaper och åsikter.
 Tonfall och nyans
Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen
beroende på tonfall och ords nyanser.
Förmågor
 formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 söka information från olika källor och värdera dessa.
 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Kunskapskrav
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i
 enkla former av faktatexter.
 När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart
 framgår.
 Ordförråd
Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta
 för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser
Centrala begrepp
 Inlevelse