Dagordning SWIMM 2017

Kallelse till årsmöte för SWIMM avseende verksamhetsåret 2016
Onsdag 22/2, 2017
14:00-15:00
CMM lecture hall, L08:00
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande, sekreterare, justerare och två rösträknare för mötet
3. Frågan om årsmötets behöriga utlysande samt mötets beslutsmässighet.
4. Tillägg av ärenden till dagordningen
5. Styrelsens verksamhetsberättelse (ordförande Petter Höglund)
6. Ekonomisk rapport (kassör Lisa Westerberg)
7. Fastställande av årsavgift och budget för nästföljande år
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
10. Förslag på ändringar i stadgan
11. Val och omval av styrelsens medlemmar
12. Val av revisor för nästkommande period
13. Val av valberedning för nästkommande period
14. Redovisning av resestipendierna 2016
15. Aktiviteter under det kommande året inklusive SSI 2017 (Petter Höglund).
16. Övriga ärenden
17. Avslutande av mötet