Dagordning - Västerkälen Smedsåsen Vägsamfällighet

Västerkälens – Smedsåsens vägsamfällighet
Årsmöte 2017
Dagordning
§1
§2
§3
§4
Årsmötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner
Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
Ajournering av årsmötet för diskussion av:
a)
Andelstal för vägsamfällighetens fastigheter
b)
Utvärdering av väghållningen under året
c)
Behov av åtgärder på vägen
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Revisorernas berättelse
Fråga om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av stadgar med förändring av §14 i det tidigare utarbetade förslaget
Omröstning om huruvida styrelsen ska begära en ny lantmäteriförrättning för
vägsamfälligheten
Inkomna motioner
Ersättning till styrelse och revisorer
Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd och avsättning till
underhållsfonden
Val av styrelse och styrelseordförande
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor
Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Årsmötet avslutas