Ladda ner Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd

2017-02-21
Förteckning över den 1 januari 2017 gällande föreskrifter och allmänna råd
beslutade av Folkhälsomyndigheten
Anmärkning: Från och med den 1 juli 2015 publiceras Folkhälsomyndighetens författningar i
Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa
m.m. (HSLF-FS).
FoHMFS 2014:1
Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten
och Statens folkhälsoinstitut
FoHMFS 2014:2
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av
alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).
Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.
FoHMFS 2014:3
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42)
om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Bemyndigande: 4 § tredje stycket förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.
FoHMFS 2014:4
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit
Bemyndigande: 4 § första stycket 3, 5, 6, 7 och 8 samt andra stycket alkoholförordningen (2010:1636)
och förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter.
Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.
FoHMFS 2014:5
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering
Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).
Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.
FoHMFS 2014:6
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis
Bemyndigande: 4 § första stycket 4 alkoholförordningen (2010:1636).
Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.
FoHMFS 2014:7
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov
Bemyndigande: 4 § första stycket 2 alkoholförordningen (2010:1636).
Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.
2.
FoHMFS 2014:8
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av lokal för
cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning
Bemyndigande: 4 § första stycket 1 alkoholförordningen (2010:1636)
Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.
FoHMFS 2014:10
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat
Bemyndigande: 4 § första stycket 3, 5, 7 och 8 alkoholförordningen (2010:1636).
Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.
FoHMFS 2014:11
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel
Bemyndigande: 48 och 49 §§ förordningen (2000:338) om biocidprodukter och 47 och 48 §§
förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.
FoHMFS 2014:12
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad
FoHMFS 2014:13
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
FoHMFS 2014:14
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer
FoHMFS 2014:15
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer
FoHMFS 2014:16
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus
FoHMFS 2014:17
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus
FoHMFS 2014:18
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation
FoHMFS 2014:19
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen
fritidsverksamhet
FoHMFS 2015:1
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror
Bemyndigande: 4 § första stycket 9 alkoholförordningen (2010:1636) och 2 § 4 tobaksförordningen
(2001:312)
Dag för ikraftträdande: 1 april 2015.
FoHMFS 2015:2
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust
Bemyndigande: 12 § 2 och 15 § första stycket 1 förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om
pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.
Dag för ikraftträdande: 15 juni 2015.
3.
HSLF-FS 2015:3
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av misstänkt eller
konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.
Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.
HSLF-FS 2015:4
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning
Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255)
Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.
HSLF-FS 2015:5
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit
Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255)
Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.
HSLF-FS 2015:7
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall
Bemyndigande: 5 § 3 p. smittskyddsförordningen (2004:255)
Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.
HSLF-FS 2015:8
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa
Bemyndigande: 3, 4, 7 och 9 §§ förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa
Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.
HSLF-FS 2015:9
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid
internationella hot mot människors hälsa
Bemyndigande: 5 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.
HSLF-FS 2015:10
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar
Bemyndigande: 7 § smittskyddsförordningen (2004:255).
Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.
HSLF-FS 2015:26
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:7) om anmälan
av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall
Bemyndigande: 5 § 3 p. smittskyddsförordningen (2004:255)
Dag för ikraftträdande: 1 december 2015.
HSLF-FS 2015:27
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring av föreskrifterna (HSLF-FS 2015:10) om
smittspårningspliktiga sjukdomar
Bemyndigande: 7 § smittskyddsförordningen (2004:255).
Dag för ikraftträdande: 1 december 2015.
4.
HSLF-FS 2016:42
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karakteristisk smak i cigaretter,
rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror
Bemyndigande: 7 § 1–2 tobaksförordningen (2016:354).
Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.
HSLF-FS 2016:43
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och
kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar
Bemyndigande: 7 § 3–4 tobaksförordningen (2016:354).
Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.
HSLF-FS 2016:44
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för
örtprodukter för rökning
Bemyndigande: 8–9 §§ tobaksförordningen (2016:354).
Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.
HSLF-FS 2016:45
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig
rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt
anmälan och rapportering av nya tobaksvaror
Bemyndigande: 9-10 §§ tobaksförordningen (2016:354).
Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.
HSLF-FS 2016:46
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars
placering på förpackning av tobaksvaror
Bemyndigande: 8 § tobaksförordningen (2016:354).
Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.
HSLF-FS 2016:47
Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS
2015:1) om kontrollköp av folköl och tobaksvaror
Bemyndigande: 11 § tobaksförordningen (2016:354).
Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.
HSLF-FS 2016:51
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn
Bemyndigande: 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).
Dag för ikraftträdande: 1 juni 2016.
HSLF-FS 2016:77
Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om
utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av
tobaksvaror
Bemyndigande: 8 § tobaksförordningen (2016:354).
Dag för ikraftträdande: 11 juli 2016.
HSLF-FS 2016:82
Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination
mot pneumokocker
5.
HSLF-FS 2016:83
Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination
mot influensa