6413/17 LE/cs 1 GIP 1B 1. Godkännande av dagordningen

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 23 februari 2017
(OR. en)
6413/17
OJ CONS 9
TRANS 70
TELECOM 40
ENER 52
PRELIMINÄR DAGORDNING
Ärende:
3521:a mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD
(transport, telekommunikation och energi)
Datum:
Tid:
Plats:
27 februari 2017
kl. 9.30
Bryssel
1.
Godkännande av dagordningen
Lagstiftningsöverläggningar
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)
2.
Godkännande av A-punktslistan
6416/17 PTS A 13
Icke lagstiftande verksamhet
3.
Godkännande av A-punktslistan
6417/17 PTS A 14
4.
Tillståndet i energiunionen
=
Föredragning av kommissionen
5902/17 ENER 35 CLIMA 21 AGRI 58 COMPET 71 TRANS 43 ENV 96
ECOFIN 65 RELEX 82 TELECOM 29 CONSOM 36
+ REV 1 (fr)
+ ADD 1–2
6413/17
LE/cs
GIP 1B
1
SV
Lagstiftningsöverläggningar
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)
5.
Paketet om ren energi (första behandlingen)
a)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el
(omarbetning)
Interinstitutionellt ärende: 2016/0379 (COD)
15135/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301
(x)
FISC 221 IA 131 CODEC 1809
+ ADD 1–2
(x)
b)
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre
marknaden för el (omarbetning)
Interinstitutionellt ärende: 2016/0380 (COD)
15150/16 ENER 420 ENV 760 CLIMA 171 COMPET 640 CONSOM 302
(x)
FISC 222 IA 133 CODEC 1816
+ ADD 1
(x)
c)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn
och om upphävande av direktiv 2005/89/EG
Interinstitutionellt ärende: 2016/0377 (COD)
15151/16 ENER 421 IA 136 CODEC 1817
(x)
+ ADD 1
(x)
d)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska
unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)
Interinstitutionellt ärende: 2016/0378 (COD)
15149/16 ENER 419 IA 134 CODEC 1815
+ ADD 1
(x)
(x)
e)
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av
energi från förnybara energikällor (omarbetning)
Interinstitutionellt ärende: 2016/0382 (COD)
15120/16 ENER 417 CLIMA 168 CONSOM 298 TRANS 479 AGRI 650
(x)
IND 261 ENV 757 IA 130 CODEC 1802
+ ADD 1
(x)
f)
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EG
om energieffektivitet
Interinstitutionellt ärende: 2016/0376 (COD)
15091/16 ENER 413 ENV 754 TRANS 473 ECOFIN 1149 RECH 340
(x)
IA 124 CODEC 1789
+ ADD 1
(x)
g)
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EG
om byggnaders energiprestanda
Interinstitutionellt ärende: 2016/0381 (COD)
15108/16 ENER 416 ENV 756 TRANS 477 ECOFIN 1152 RECH 341
(x)
IA 125 CODEC 1797
+ ADD 1
(x)
6413/17
LE/cs
GIP 1B
2
SV
h)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen
och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG,
förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets
direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU
och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013
Interinstitutionellt ärende: 2016/0375 (COD)
15090/16 ENER 412 CLIMA 167 IA 123 CODEC 1788
(x)
+ ADD 1
(x)
=
Diskussion
5800/1/17 ENER 24 CLIMA 13 CONSOM 28 TRANS 35 AGRI 51 IND 20
ENV 88 COMPET 84 FISC 39 ECOFIN 81 RECH 37 IA 23
CODEC 129 REV 1
Övriga frågor
6.
a)
Aktuella lagstiftningsförslag
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)
i)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga
gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (första
behandlingen)
Interinstitutionellt ärende: 2016/0030 (COD)
6225/16 ENER 29 CODEC 174 IA 6
(x)
+ ADD 3
(x)
ii)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram
för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU
(första behandlingen)
Interinstitutionellt ärende: 2015/0149 (COD)
11012/15 ENER 284 ENV 493 CONSOM 131 CODEC 1054
(x)
+ ADD 1
(x)
=
Lägesrapport från ordförandeskapet
5807/17 ENER 27 ENV 91 CONSOM 30 IA 24 CODEC 131
b)
Tolfte plenarsessionen i Europeiska kärnenergiforumet
(Prag den 22–23 maj 2017)
=
Information från den tjeckiska delegationen
5810/17 ATO 6
c)
Färdplanen för havsenergi
=
Föredragning av kommissionen
5806/17 ENER 26
______________________
(x) Dokumentet inte tillgängligt i möteslokalen.
6413/17
LE/cs
GIP 1B
3
SV