Vi letar efter vatten på mars men hur ska vi klara hållbar

Vi letar efter vatten på mars men hur
ska vi klara hållbar vattenhantering
på jorden?
Östen Ekengren
IVL-Svenska miljöinstitutet
Sveriges Ingenjörers Miljödag 2017
World Economic Forum, Global Risks 2015
Global Water Stress
Mer än 2 miljarder människor
lider av vattenbrist
Sjukdomar på grund av dålig vattenkvalitet
Miljoner saknar ordentlig avloppsvattenrening
Försämring av kvantitet och kvalitet av naturliga vattenresurser
Jordbruk använder 2/3 av det vatten som förbrukas
Ökad efterfrågan på vatten eftersom befolkningsmängden ökar och
fler lever på en högre medelinkomstnivå
Utsläpp av närsalter,(algblomning döda bottnar) läkemedelsrester,
POPS, mikroplaster etc
Havsytan höjs, utfiskningen tilltar, havet som proteinbank äventyras
Increased demand on water
FNs hållbarhetsmål 6
•
Senast 2030
- uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt
dricksvatten för alla.
- säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen
behöver uträtta sina behov utomhus.
- förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och
minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.
- väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa
hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen
och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.
- genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är
lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.
- Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg,
skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.
- utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till
utvecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program,
Morgondagens kommunala vattenrening
IDAG
End-of-pipe lösning
Växthusgaser
ut
Avloppsvatten
in
Energi in
IMORGON?
Effektiv produktionsanläggning för nyttigheter
Närsalter ut
Behandlat
vatten ut
Slam ut
Avloppsvatten
in
Energi ut
Återanvändning
av vatten
Scandinavian demand meet the Global Demand
Recycling of water
Production plant
Rain water
Recipient
Conventional
WWTP
Innovative
Tertiary
treatment
Safe water
Infiltration
IST Optimisation
Raw material
(sewage)
Reused water
SWIC-Hammarby Sjöstadsverk: En unik –
Demonstrations anläggning för FoU i världsklass
Grundläggande FoU- 4 Doktorander
Tillämpad FoU-Utveckla smarta lösningar
Referens- och demonstrationsanläggning
Grund- och vidareutbildning
Avgörande länk i uppskalning
Ägs/drivs av KTH och IVL
FoU ca 30 MSEK /år
GE, Alfa Laval, Xylem, Malmbergs, Nordic
Water, Josab, XZERO, AquaQ, Cerlic,
Mercatus, Vilokan, Torkapparater, Blucher,
Skapa mer affärer och export
Sammanfattning
Minska utsläppen av klimatpåverkande gaser för att begränsa
temperaturhöjningen.
Minska utsläppen av främmande ämnen i sjöar,floder,hav och
grundvatten.
Öka effektiviteten i användandet av vatten inom jordbruk, industrier
och bostäder.
Öka återanvändningen av dagvatten, kommunalt vatten, industriellt
vatten och vatten från jordbruksmark.
Utveckla småskaliga vattenlösningar för dem som inte har tillgång till
vare sig dricksvatten eller avloppsvattenrening.
Water energy nexus
Genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer,
när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.
Utöka det internationella samarbetet och stödet för
kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och
sanitetsrelaterade verksamheter och program
Priset på vatten måste reflektera livscykelkostnaden