Inventering av nationella CBRNE-utbildningar, Anders

CBRN-utbildning i Sverige - en kort översikt
Totalförsvarets Forskningsinstitut, CBRN- skydd och säkerhet
Anders Larsson
Huvudaktörer
• Försvarsmakten
• FHS
• Försvarsutbildarna – CBRN-förbundet
• MSB
• SSM
• Polisen
• KMC, SöS
• (samt ett flertal som bidrar med kompetens, bl a FOI)
Utbildning av försvarsmaktens personal
• SkyddC
– Utbildar försvarsmaktens rek-grupper och övrig CBRN-personal
• Försvarshögskolan
– Officerskurser inom CBRN
– Utbildningarna genomförs av SkyddC
• Försvarsutbildarna – CBRN-förbundet
– Utbildar hemvärnets CBRN-personal och andra frivilliga
– Kvalitetssäkrade via SkyddC
MSB
• Ger kurser inom främst R och oljesanering
• Utbildningen vid räddningsskolorna innehåller viss del CBRN
• Brandingenjörsutbildningens påbyggnadsår i Revinge
• MSB har nyligen utrett hela sin utbildningsverksamhet
Polisen
• 2 dagars utbildning för samtliga aspiranter
• 1 dags utbildning för civil personal med inre tjänst
• 1 dags utbildning för operativ ledning
• Polisens regionala CBRN-instruktörer utbildas på SkyddC och KMC
• Bombgrupperna utbildas av SkyddC och Swedec
• Polisens CBRN-utbildning under förändring
Utbildning av Räddningstjänsten
• Grundutbildningen vid MSBs räddningsskolor
• Regionala kemkoordinatorer
• Avancerade indikeringsgrupperna utbildas på SkyddC
• Brandingenjörsutbildningen + påbyggnadsår
Sjukvården
• Katastrofmedicinskt center KMC (Linköping)
• Södersjukhuset
SSM
• Kortare kurser inom främst strålskydd
• Skräddarsydda uppdragsutbildningar
Behov
Hittills har följande behov identifierats:
• Fler CBRN-instruktörer och mer gemensamma övningar inom samtliga
blåljusgrenar
• CBRN-utbildning för krisberedskapshandläggare
• Ökade resurser för utbildning inom CBRN
• CBRN-utbildning bör även involvera antagonistiska CBRN-händelser
Behov
Men - behovet bör utredas vidare:
• Vilken CBRN-förmåga behövs inom olika funktioner (ledning,
operativt arbete, handläggare, etc)
• Vilket är behovet av utbildning och fortbildning?
• Vilken CBRN-utbildning (integrerade i annan utbildning eller inte)
täcker behovet och är samtidigt kostnadseffektiv?
Utmaningar
• Räddningstjänsten
– 290 kommunala räddningstjänster
– Enskilda kommuners begränsade resurser gör att CBRN prioriteras ned
• Sjukvården
– 21 landsting
– Tid och resurser saknas för utbildning av akutpersonal inom CBRN
• Samordning och mer resurser krävs
• Sällanhändelser – svårt att motivera kostsamma utbildningar
• De utbildningar som lagts ut på universitet tycks i de flesta fall avsomnade
Nya initiativ och utveckling
• 2:4-projekt
– utbildning av KBVs besättningar
– samordning/utbildning av FM, räddningstjänst och polis indikering i het zon (ansökan)
– Andra 2:4-projekt
• Flera EU-projekt med inriktning mot internationell samverkan övning och
utbildning (initierade eller genomförda)
• Polisen reviderar hela sin utbildningsverksamhet vad gäller regionala CBRNinstruktörer och bombgrupperna
• MSBs utbildningar under förändring
Frågor och synpunkter?