allt du behöver veta för att tävla i årets

ALLT DU BEHÖVER VETA
FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS
PRODUKTUTVECKLING.
TÄVLINGSKRITERIER FÖR SM I UNG FÖRETAGSAMHET
UNG FÖRETAGSAMHET│Årets produktutveckling│ 1
ÅRETS
PRODUKT UTVECKLING
Har ditt UF-företag vidareutvecklat
en produkt eller skapat en helt ny
vara eller tjänst? Då kan ni tävla i
Årets produktutveckling. Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska
förstå sambandet mellan de olika delarna i
produktutvecklingsprocessen från att analysera ett behov till att utveckla en idé, designa, konstruera och producera en produkt. Den kreativa förmågan
att utveckla lösningar från idé till en färdig prototyp och förmågan att
analysera produktens kommersiella möjlighet och dess marknadspotential bedöms. UF-företaget ska ta hänsyn till lagar och bestämmelser
samt att det är en säker och resurssnål produkt. Produkten behöver inte
ha sålts utan kan vara en färdig prototyp.
Om ni funderar på att skaffa patent eller skydda er idé under/efter UFåret, är det viktigt att ni inte sprider information om er idé. Då bör ni
inte visa upp er idé på er hemsida, i sociala medier eller på UF-mäs
san etc. Vill ni vara med och tävla ändå kan ni skriva sekretessavtal
med juryn och välja att inte visa er idé i montern.
Företaget ska beskriva följande
• UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén samt
en beskrivning av produkten och en priskalkyl.
• Bakgrund och idé - Beskriv vad som är unikt eller nytt med produkten.
Beskriv också vilken kundnytta produkten har och vilka behov på marknaden som produkten tillfredsställer. UF-företaget ska visa på kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom det aktuella området.
• Processen - Beskriv hur ni har arbetat för att ta fram produkten.
Beskriv vilka strategier, metoder och tekniker som använts för planering och genomförandet av produktutvecklingen. Beskriv hur företaget
arbetat på ett säkert och resurssnålt sätt.
• Marknad - Beskriv er målgrupp och hur ni definierat den. Hur nås den
potentiella marknaden och vilka kommersiella möjligheter finns det på
lång sikt för produkten.
• Beskriv hur produkten ser ut/är designad och hur är den är paketerad.
2 │Årets produktutveckling│UNG FÖRETAGSAMHET
Juryn bedömer
• Framtagandet av produkten, strategier och metoder.
• Produktens nyhetsgrad (är det en idé ny eller innovativ?)
• Hur produkten tillfredsställer ett behov på marknaden och ger ökad
kundnytta.
• Kommersiella möjligheter på lång sikt för produkten, design,
idéskydd/patentering, prissättning.
• Produktens design och paketering (är den innovativ?)
Begreppsförklaring och viktig information
Produktutveckling När en idé omsätts i konkret produkt och har
potential att nå kommersialiseringsfasen/marknaden; att idén är ny och
ännu inte nått marknaden. Produkten behöver inte ha sålts och det kan
fortfarande vara en prototyp. Var noga med att kontrollera att produkten inte redan finns på marknaden. Om det rör sig om en vara, kontrollera att den inte redan är skyddad/mönsterskyddad/patenterad. För att
få hjälp att kontrollera detta eller få svar på frågor om innovationer och
patent, vänligen kontakta ALMI (almi.se) och Patent och Registreringsverket (prv.se).
Tillvägagångssätt
En skriftlig beskrivning på maximalt 3 A4-sidor inklusive. bilder, ritningar etc. i PDF-format och på maximalt 3 Mb ska laddas upp på Ung
Företagsamhets hemsida, ungforetagsamhet.se. I tävlingsbidraget ska
det tydligt framgå företagets namn, region och vilken tävling det avser.
Juryn besöker UF Showroom för att få en tydligare bild av företaget.
Observera att affärsidén inte får innehålla plagiat samt inte får strida
mot Ung företagsamhets och skolans regler eller svensk
lagstiftning.
Märk din PDF
Årets produktutveckling
DEADLINE
10 APRIL
KL 13
...och du, din PDF
får bara vara 3 Mb!
UNG FÖRETAGSAMHET│Årets produktutveckling│ 3
Fler än 360 000
elever har drivit
UF-företag sedan
starten 1980.
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement.
Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom
utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna
och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle,
Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och utbildningen
UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett alumninätverk
bestående av före detta UF-företagare.
Vi erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning,
bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med an
dra länder och inspiration för lärare och elever.
Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt
kansli och 24 regionala föreningar. Vi har över 100 engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred
kompetens inom entreprenörskap.
Organisationen stöds av offentliga medel och
det privata näringslivet.
ungforetagsamhet.se
4 │Årets produktutveckling│UNG FÖRETAGSAMHET