Socialnämnden - Jönköpings kommun

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-02-21
Socialnämnden
Tid:
Tisdagen den 21 februari 2017, kl 08:30
Plats:
Sessionssalen, Juneporten, Jönköping
Kallelsen utsänds även till ersättarna som har rätt att närvara.
Ledamot som inte kan närvara bör själv kontakta ersättare.
Pressträff kommer att hållas tisdagen den 21 februari kl. 11:30-12:30
gällande verksamhetsberättelse 2016, samt onsdagen den 22 februari kl.
08:00-09:00 gällande serveringstillstånd.
Ärenden
Tid
1. Upprop
2. Protokollets justering
(Förslag: måndagen den 27 februari, klockan 16:00,
justerare: Gabriella Sjöberg)
3. Fastställande av dagordning
4. Verksamhetsberättelse 2016
5. Redovisning av internkontrollplan
Föredragande: Karin Pilkvist
ca 11:00
6. Information
a) Ny vision, Jönköping
Föredragande: Kommunikationsavdelningen
11:30-12:00
b) Nytt inom förvaltningen
Föredragande: Karl Gudmundsson
7. Föredragningar i sakärenden
Ärende 17 Lena Pettersson
Ärende 18 Josefin Hagström
Ärende 19 Maria Lillieström
Ärende 8-14 Gunnar Olsson
13:30-13:50
13:50-14:10
14:10-14:30
14:30-15:00
SOCIALTJÄNSTEN
Besöksadress: Juneporten
V. Storgatan 16, Jönköping
[email protected]
Fax diariet 036-10 77 85
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se
1 (2)
2 (2)
8. Serveringsärende, omedelbar justering
Kastrullhäxan, Jönköping, nytt tillstånd
9. Serveringsärende; omedelbar justering
På Strand, Jönköping, ändrat tillstånd
10. Serveringsärende; omedelbar justering
På Strand, Jönköping, tillsyn
11. Serveringsärende;
Tokyo 18, Jönköping, nytt tillstånd
12. Serveringsärende; omedelbar justering
Tweed´s Inn, Jönköping, tillsyn
13. Serveringsärende; omedelbar justering
Restaurang BOB, Jönköping, nytt tillstånd
14. Serveringsärende; omedelbar justering
Alfreds, Jönköping, tillsyn
15. Anhållan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
om uttag av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamheten
16. Anhållan från barn- och utbildningsnämnden om uttag av ej
utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamheten
17. Hälsostrategi – Utvecklingsområden för friskare arbetsplatser
i Jönköpings kommun
18. Jämställdhetsrapport 2016
19. Integrationsrapport 2016 Omedelbar justering
20. Ändringar och tillägg i delegationsordningen 2017
21. Partigruppvisa överläggningar inför beslut i ärende 8-20
(Grupprum utställning, bottenplan)
22. Meddelanden
23. Anmälan av delegationsbeslut
24. Kurser och konferenser
25. Rapporter från förrättningar
26. Övrigt
Ola Nilsson
Kristina Forsberg
Ordförande
Sekreterare