Kallelse - Föreningen Trögdsgården

Kallelse till årsmöte i Trögdsgården
Välkommen till årsmöte i föreningen Trögdsgården
söndagen den 26 februari 2017!
Program
kl. 11.00
Årsmötet börjar
Eventuella motioner till styrelsen ska vara inlämnade senast
den 16 februari (10 dagar före årsmötet).
kl. 12.00
Sopplunch
Vi bjuder på gulaschsoppa och kaffe
Hjärtligt välkommen!
Styrelsen i Föreningen Trögdsgården
Anmälan
Eftersom vi bjuder på soppa, skulle vi uppskatta om du anmäler dig senast
tisdagen den 21 februari till:
• Eva Thimstrand telefon 47 78 25 eller SMS 070-539 74 58
• Brita Åberg
telefon 820 66 eller SMS 070-955 76 05
• eller via e-post [email protected]
__________________________________________________________________________________________________________________________
Föreningen Trögdsgården
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Veckholm
Eva Thimstrand
Brita Åberg
Sofia Ohlsson
745 99 ENKÖPING
Veckholm Åkerby gård 6
Veckholm, Prästgården 3
Veckholm, Hedsta 16
Telefon 0171-820 93
745 99 ENKÖPING
745 99 ENKÖPING
745 99 ENKÖPING
Bankgiro 139-3750
0171-47 78 25
0171-820 66
073-727 54 84
[email protected]
070-539 74 58
070- 955 76 05
www.trogdsgarden.se
Bokning/hyra: SMS: 072- 393 57 75
Swish: 123 521 8821
Trögdsgårdens Huvudsponsorer
.....
Föredragningslista
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika rösträknare att tillsammans
med ordförande justera årsmötets protokoll
3. Godkännande av kallelse och dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse över det gångna året
6. Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet
7. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2016 samt disposition av resultatet
8. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016
9. Budget och verksamhetsplan för 2017
10. Beslut om medlemsavgifter för 2018
11. Arvoden till städgrupperna och övriga funktionärer för 2017
12. Val av:
Valberedningen föreslår
a
ordförande
b
vice ordförande – (väljs av styrelsen)
c
sekreterare
d
kassör
e
övriga styrelseledamöter
f
styrelsesuppleanter
g
revisorer och suppleanter
13.
14.
15.
16.
Övrigt
h
programråd
i
ombud och två suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma
j
valberedning och suppleant
Beslut om firmateckning för föreningen
Motioner till styrelsen inlämnade senast 10 dagar före årsmötet
Övriga frågor
Årsmötet avslutas
Glöm inte att betala medlemsavgiften for 2017!
•
Betala via Bankgiro 139-3750 eller Swish 123 521 8821
• Medlemsavgiften för 2017 är oförändrad: 100 kronor för ensamstående
och 200 kronor för familj.
• Ange gärna alla familjemedlemmars namn samt åtminstone en
e-postadress vid betalning!
Faktura bifogas!
_________________________________________________________________________________________________________________________
Föreningen Trögdsgården
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Veckholm
Eva Thimstrand
Brita Åberg
Sofia Ohlsson
745 99 ENKÖPING
Veckholm Åkerby gård 6
Veckholm, Prästgården 3
Veckholm, Hedsta 16
Telefon 0171-820 93
745 99 ENKÖPING
745 99 ENKÖPING
745 99 ENKÖPING
Bankgiro139-3750
0171-47 78 25
0171-820 66
073-727 54 84
[email protected]
070-539 74 58
0709-955 76 05
www.trogdsgarden.se
Bokning/hyra: SMS: 072- 393 57 75
Swish: 123 521 8821
Trögdsgårdens Huvudsponsorer
.....