fulltext

—
"
P
I
P
i
f
“111
c y r1^) r*r
****
"*
I r*
- .^ «^ -«wJr
****
SOCIOLOGFÖRBUNDETS
STADEN
OCH
-«wP
JU U l
ARSMÖTE
77
2006
ÖSTEUROPA"
årsmöteskonferensen har
heter och problem som står att finna i ett allt
blivit ett stående inslag i det svenska sociolog­
mer moderniserat och post-industrialiserat
landskapet. M ed Sveriges sociologförbund i
samhälle.
D
en
så k a l l a d e
ryggen bjöd detta år Södertörns högskola på
Även konferensens två utländska huvud­
rikligt med sociologi under två vintriga da­
talare professor Piotr Sztompka från Jagi-
gar (9-10) i februari. Ansvarig arrangör var
ellonian University i Polen och professor
Apostolis Papakostas och glädjande nog kunde
Giovanna Campani från University o f Flor­
Södertörn stoltsera med cirka 150 konferens­
ence i Italien, plockade upp tem at för konfe­
deltagare, 10 parallella arbetsgrupper med runt
rensen i sina anföranden.
80 presenterade konferenspapers. Därtill fanns
U tifrån titeln ”East European challenges
såväl bokseminarium som paneldiskussion på
to social sciences” talade Sztompka om hur
det välplanerade programmet.
sociologers roll har och håller på att förändras
Arets konferens gick under namnet ”Staden
i det postkommunistiska samhället. Desto
och Östeuropa”— två forskningsområden med
totalitärare stat ju mindre utrymme för socio­
förankring i högskolans profil med utblick
loger att bedriva fri forskning förkunnade
m ot Östeuropa och deras forskningsintressen i
Sztom pka och bjöd lyssnarna på en resa
urbanafrågor; segregation och integration. Temat
genom Polens, och Östeuropas, statshistoria
genomsyrade en stor del av konferensen.
i förhållande till sociologers olika skiftande
Sociologförbundets avgående ordförande,
roller och funktioner. Fri forskning och stats-
professor M ats Franzén, var först ut med
regim har visat sig problematisk många gånger
att tala om ”stadens renässans”, det vill säga
i historien, och Sztompka uppmärksammade
stadens nygamla karaktär och de nya möjlig­
här såväl gamla som nya problem i dagens
S oci ol ogi sk Forskning nr 1 - 2 0 0 6
tider av större öppenhet och ökad rörlighet.
enligt Campani även betraktas i ljuset av mer
N yuppkom na sociala problem som ökad
strukturella ojämlikhetsförhållande som råder
arbetslöshet, kriminalitet och ökad ojämlik­
ifråga om tillgång till arbete, rörlighet och
het mellan såväl inkomstklasser som mellan
kvinnors ställning inom såväl som utanför
män och kvinnor ponerar nya lösningar för
EU:s gränser.
sociologer, men också nya möjligheter. O ch
Efter Campanis föredrag var det så dags
sällan har det enligt Sztompka behövts fler
för det traditionsenliga årsmötet, vilket även
sociologer än idag för att diskutera och möta
detta gick i förändringens tecken. Stora delar
dagens frågor.
av den gamla styrelsen avtackades med av­
Även Giovanna Cam pani följde i sitt an­
gående ordförande M ats Franzén i spetsen.
förande ”European enlargement, new patterns
Som ny ordförande för sociologförbundet kan
of migration and trafficking” upp några av
vi framöver se professor A ntoinette H etzler
de problem som följer i fotspåren av det nya
från Lund. I och med årsmötet flyttas formellt
utvidgade Europa. B egreppet ”trafficking”
även redaktionen för Sociologisk Forskning
avser fenomenet och problemet att kvinnor
till Lund.
(huvudsakligen) förs in i de europeiska länd­
En sista, men inte minst lika viktig och
erna och utnyttjas, sexuellt och arbetsmässigt.
traditionsenlig, punkt på konferensens dag­
Nya EU-m edlem sländer innebär att proble­
ordning var den avslutande festm iddagen
m et flyttas utåt till de länder precis utanför
under vilken utdelningen av Segerstedtspriset
EU:s gräns, såsom Moldavien och Ukraina
ägde rum för årets bästa artikel i Sociologisk
varifrån många im m igranter kommer idag.
Forskning. Pristagaren blev Nihad Bunar från
Fattiga och på andra sätt utsatta personer
Stockholms universitet som belönades för sin
lockas m ed löften om en ljusare fram tid,
artikel ”D en etnifierade urbana fattigdomen
eller åtminstone arbete. E tt stort mörkertal
och välfärdsstatens reaktioner”, vilken finns
försvårar uppskattningen av problemet men
att läsa i senaste numret (2005:4). Grattis!,
troligen ligger siffran runt 150.000 personer
säger vi också från redaktionen.
årligen, därtill bör det nämnas att ytterligare
cirka 300.000 migrerar till Europa från öst.
Nästa årsmöteskonferens innebär ett besök
i Lund. På återseende där!
Naturligtvis är brottsbekäm pande åtgärder
viktiga i denna fråga, men problemet måste
M a r c u s P ersso n
Socio lo gis k Forskning nr 1 - 2 0 0 6