Ladda ner - Net Gaming Europe AB

 Bokslutskommuniké 2016
Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser
motsvarande period förra året.
Stark avslutning på året
Fjärde kvartalet
• Intäkterna uppgick till 35 204 tkr (3 155 tkr), en ökning med 1016%.
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) exklusive engångsposter
hänförliga till förvärvet av HLM uppgick till 19 754 tkr (-929 tkr). Engångskostnader
hänförliga till HLM-förvärvet uppgick till 2 403 tkr.
• Rörelseresultat uppgick till 17 113 tkr (-1 205 tkr).
Helåret 2016
• Intäkterna uppgick till 48 937 tkr (10 480 tkr), en ökning med 367%.
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) exklusive engångsposter
hänförliga till förvärvet av HLM uppgick till 18 114 tkr (-4 214 tkr).
• Rörelseresultat uppgick till 15 047 tkr (-4 844 tkr).
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
• Net Gaming slutförde förvärvet av Highlight Media den 14 oktober 2016. HLM:s
verksamhet har konsoliderats in i Net Gaming den 14 oktober 2016.
• Investeringsbolaget Varenne har investerat i Net Gaming.
• VD Marcus Teilman har tecknat sig för 1 miljon optioner med rätt att teckna 1 miljon
aktier i Net Gaming.
• Den extra bolagsstämman 14 november 2016 beslutade om konvertibellån.
• Jonas Bertilsson, investeringschef på Varenne, valdes till ny styrelseledamot vid den
extra bolagsstämman den 14 november.
• Net Gaming noterade sin obligation på First North Bond Market i december 2016.
Belopp i tkr
Intäkter
Justerad EBITDA
Just. EBITDA-marginal
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal
Resultat före skatt
Bokslutskommuniké 2016
Q4 2016
35 204
19 754
56%
17 113
49%
10 009
Q4 2015
3 155
-929
-29%
-1 205
-38%
-1 302
Net Gaming Europe AB (publ)
Helår 2016
48 937
18 114
37%
15 047
31%
7 056
Helår 2015
10 480
-4 214
-40%
-4 844
-46%
-5 031
1/12
VD har ordet
”Stark avslutning på året skapar goda förutsättningar inför
framtiden”
Highlight grundades redan 2003 och har ett
egenutvecklat Business Intelligence-system,
som kommer att utvecklas ytterligare för
att optimera den kunskap och lärdom vi kan
dra av den enorma mängd data vi sitter på
inom hela koncernen.
Vi har bra verksamheter i grunden och har
en stark marknadsposition inom lead
generation inom iGaming, i en välskött miljö,
där vi vill ta en marknadsledande position
globalt. Den trafik vi levererar ut till våra
kunder (operatörerna) är högkvalitativ med
ett högt värde per lead och vi arbetar varje
dag systematiskt och metodiskt för att
fortsätta med den utvecklingen. Det är en
viktig framgångsfaktor för att generera
fortsatt god organisk tillväxt.
Net Gamings affärsidé är att investera i
snabbväxande iGaming-bolag, främst inom
lead generation. Därför är jag mycket glad
över att vi slutförde förvärvet av Highlight
Media, vilket har gett oss ett mycket positivt
bidrag till koncernen.
Highlight Media genererade 133,1 mkr i
intäkter för helåret 2016 med en EBITDA om
88,6 mkr.
Det är också med glädje som jag kan
presentera en stark avslutning på 2016.
Under det fjärde kvartalet ökade vi
intäkterna med 1016% till 35,2 mkr och
justerad EBITDA exklusive kostnader i
samband med förvärvet av HLM landade på
19,8 mkr (-0,9 mkr). Engångskostnader i
samband med förvärvet av Highlight Media
uppgick till 2,4 mkr. Rörelseresultatet för
det fjärde kvartalet landade på 17,1 mkr. För
helåret ökade vi våra intäkter med 367% till
48,9 mkr och rörelseresultatet ökade till
15,0 mkr. HLM:s verksamhet och kassaflöde
har konsoliderats in i Net Gaming från den
14 oktober 2016.
Vår tillväxt skall genereras genom geografisk
expansion, produktexpansion, via förvärv
samt på befintliga marknader. Vi ser goda
möjligheter till att driva tillväxt inom
samtliga av dessa fyra områden. Under 2017
kommer vi exempelvis att lansera ett par
nya produkter och initiativ för att fortsätta
ta marknadsandelar.
Jag ser fram emot att fortsätta växa med
god lönsamhet och 2017 blir utan tvekan ett
mycket spännande år för Net Gaming!
Marcus Teilman, VD och koncernchef
Det är mycket glädjande att vi fortsätter att
växa stadigt och snabbare än marknaden i
stort.
Bokslutskommuniké 2016
Net Gaming Europe AB (publ)
2/12
Koncernens rapport över totalresultatet
2016-10-01
2016-12-31
2015-10-01
2015-12-31
2016-01-01
2016-12-31
2015-01-01
2015-12-31
Intäkter spelverksamhet (NGR)
31 078
4 126
–
3 155
31 078
17 859
–
10 480
Summa intäkter
35 204
3 155
48 937
10 480
Driftskostnader i spelverksamheten
Aktiverat arbete för egen räkning
-1 496
-1 261
-6 286
-3 922
78
157
324
533
Belopp i tkr
Intäkter affiliateverksamhet
Marknadsföringskostnader
Övriga externa kostnader
-3 212
-1 479
-11 104
-6 247
-6 874
-738
-8 865
-2 620
Personalkostnader
-6 316
-683
-7 925
-2 358
-33
–
630
–
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
–
-80
–
-80
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
17 351
-929
15 711
-4 214
Av- och nedskrivningar
-238
17 113
-276
-1 205
-664
15 047
-630
-4 844
Rörelseresultat (EBIT)
Ränteintäkter och liknande poster
840
1
840
1
Räntekostnader och liknande poster
-9 416
-98
-10 303
-188
Övriga finansiella poster
Finansnetto
1 472
-7 104
–
-97
1 472
-7 991
–
-187
Resultat före skatt
10 009
-1 302
7 056
-5 031
Skatt
-5 275
–
-5 275
–
4 734
-1 302
1 781
-5 031
Resultat per aktie (kronor)
0,08
-0,02
0,03
-0,09
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)
0,05
Årets resultat
0,02
Övrigt totalresultat, intäkter och kostnader
redovisade direkt i eget kapital
Valutakursdifferenser vid omräkning av
-311
-175
-941
-382
-311
-175
-941
-382
4 423
-1 477
840
-5 413
Totalresultat per aktie (kronor)
0,08
-0,03
0,01
-0,09
Totalresultat per aktie efter utspädning (kronor)
0,05
utländska verksamheter
Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat för perioden
0,01
I dotterbolagen i HLM-gruppen finns skattemässiga underskottsavdrag från tidigare år. När underskottsavdrag nu
utnyttjats behöver vi inte betala skatt, samtidigt som vi därmed minskat vår uppskjutna skattefordran.
Skattekostnaden i resultaträkningen motsvarar den skattekostnad som vi skulle ha haft på periodens resultat om
vi inte hade haft möjligheten att utnyttja dessa underskottsavdrag.
Bokslutskommuniké 2016
Net Gaming Europe AB (publ)
3/12
Koncernens rapport över finansiell ställning
Belopp i tkr
2016-12-31
2015-12-31
761
27
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
372 693
5 687
Övriga långfristiga fordringar
6 911
–
Uppskjutna skattefordringar
30 492
–
410 857
5 714
12 676
180
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar
8 622
1 026
Kassa och bank
59 046
2 453
Summa omsättningstillgångar
80 344
3 659
SUMMA TILLGÅNGAR
491 201
9 373
-112
-952
52 725
–
340 000
–
340 000
–
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
1 477
732
Skulder till moderbolag
3 243
2 235
Skatteskulder
Övriga korta icke räntebärande skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bokslutskommuniké 2016
Net Gaming Europe AB (publ)
191
–
93 677
7 358
98 588
10 325
491 201
9 373
4/12
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Koncern
Belopp i tkr
Ställda säkerheter
2016-12-31
2015-12-31
443 868
Inga
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Övrigt
Balanserat
Aktiekapital
tillskjutet
kapital
Omräkningsreserv
resultat
inkl årets
Summa
eget kapital
14 957
28 559
-1 539
-37 516
4 461
–
–
-382
-5 031
-5 413
Utgående eget kapital 2015-12-31
14 957
28 559
-1 921
-42 547
-952
Ingående eget kapital 2016-01-01
14 957
28 559
-1 921
-42 547
-952
–
–
-630
-2 953
-3 583
Utgående eget kapital 2016-09-30
14 957
28 559
-2 551
-45 500
-4 535
Ingående eget kapital 2016-10-01
14 957
28 559
-2 551
-45 500
-4 535
Periodens totalresultat
Utgående eget kapital 2016-12-31
–
–
-311
4 734
4 423
14 957
28 559
-2 862
-40 766
-112
Ingående eget kapital 2015-01-01
Årets totalresultat
Periodens totalresultat
Koncernens rapport över kassaflöden
Belopp i tkr
2016-10-01
2015-10-01
2016-01-01
2015-01-01
2016-12-31
2015-12-31
2016-12-31
2015-12-31
38 405
-813
19 836
1 597
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-204 118
-147
-204 388
-554
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
191 927
–
225 927
–
26 214
-960
41 375
1 043
Likvida medel vid periodens början
17 343
2 856
2 453
998
Övertagna likvida medel vid förvärv
14 966
–
14 966
–
523
557
59 046
2 453
252
59 046
412
2 453
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Periodens kassaflöde
Omräkningsdifferens konsolidering dotterbolag
Likvida medel vid periodens slut
Bokslutskommuniké 2016
Net Gaming Europe AB (publ)
5/12
Nyckeltal Koncernen
Rörelsemarginal
2016-10-01
2015-10-01
2016-01-01
2015-01-01
2016-12-31
2015-12-31
2016-12-31
2015-12-31
48,61%
neg
30,75%
neg
Soliditet
0%
-10%
0%
-10%
Räntabilitet på eget kapital
neg
neg
neg
neg
Eget kapital per aktie, kronor
0,00
-0,02
0,00
-0,02
Antal aktier vid periodens ingång
57 525 000
57 525 000
57 525 000
57 525 000
Antal registrerade aktier vid periodens utgång
57 525 000
57 525 000
57 525 000
57 525 000
Genomsnittligt antal aktier under perioden
57 525 000
57 525 000
57 525 000
57 525 000
4,72
12,10
4,72
12,10
Börskurs per aktie vid periodens utgång
Definitioner nyckeltal
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital
Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal registrerade aktier under räkenskapsåret
Resultat per aktie, kronor
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier
Eget kapital per aktie, kronor
Eget kapital dividerat med antal aktier vid räkenskapsårets utgång
Bokslutskommuniké 2016
Net Gaming Europe AB (publ)
6/12
Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr
Nettoomsättning
2016-10-01
2015-10-01
2016-01-01
2015-01-01
2016-12-31
2015-12-31
2016-12-31
2015-12-31
398
321
1 516
1 210
Övriga intäkter
1 145
–
1 145
–
Summa intäkter
1 543
321
2 661
1 210
-2 872
-69
-231
-235
-3 738
-1 081
-655
-943
–
-5
–
-5
-1 398
-150
-1 732
-819
Resultat från andelar i koncernföretag
19 134
-419
19 073
-419
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
4 609
258
4 932
408
Räntekostnader och liknande resultatposter
-9 415
-45
-10 303
-188
Resultat efter finansiella poster
12 930
-356
11 970
-1 018
–
–
–
–
12 930
-356
11 970
-1 018
RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Bokslutskommuniké 2016
Net Gaming Europe AB (publ)
7/12
Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr
2016-12-31
2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
324 562
11
116 286
12 574
6 911
–
Summa finansiella anläggningstillgångar
447 759
12 585
Summa anläggningstillgångar
447 759
12 585
24 653
650
5 826
124
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
20 011
106
50 490
880
498 249
13 465
22 176
10 206
52 725
–
340 000
–
392 725
–
441
261
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till moderbolag
Övriga korta icke räntebärande skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bokslutskommuniké 2016
Net Gaming Europe AB (publ)
3 243
2 235
79 664
763
83 348
3 259
498 249
13 465
8/12
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget
Belopp i tkr
2016-12-31
2015-12-31
324 562
Inga
Inga
Inga
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget
Erhållet
aktieägar
tillskott
Fri fond för
Balanserat
Summa
Aktiekapital
verkligt
värde
resultat
inkl årets
eget
kapital
14 957
5 000
2 441
-11 173
11 225
–
-5 000
-2 441
7 441
–
Moderföretaget
Ingående eget kapital 2015-01-01
Resultatdisposition på årsstämma
Årets resultat
Utgående eget kapital 2015-12-31
–
–
–
-1 018
-1 018
14 957
–
–
-4 751
10 206
Ingående eget kapital 2016-01-01
14 957
–
–
-4 751
10 206
Periodens resultat
Utgående eget kapital 2016-09-30
–
–
–
-960
-960
14 957
–
–
-5 711
9 246
Ingående eget kapital 2016-10-01
14 957
–
–
-5 711
9 246
Periodens resultat
Utgående eget kapital 2016-12-31
–
–
–
12 930
12 930
14 957
–
–
7 219
22 176
Kassaflödesanalys i sammandrag - moderföretaget
2016-10-01
2015-10-01
2016-01-01
2015-01-01
2016-12-31
2015-12-31
2016-12-31
2015-12-31
464
-707
-21 226
2 600
-203 930
-
-203 930
-
211 061
696
245 061
-2 805
Periodens kassaflöde
7 595
-11
19 905
-205
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
12 416
117
106
311
20 011
106
20 011
106
Belopp i tkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Bokslutskommuniké 2016
Net Gaming Europe AB (publ)
9/12
Rapportering per segment
Ledningen har fastställt rörelsesegmenten med utgångspunkt från de rapporter som granskats av
moderbolagets verkställande direktör och överlämnats till styrelsen. Dessa används för att fatta
strategiska beslut.
Den främsta måttstocken för moderbolagets verkställande direktör och styrelse vid utvärdering av
rörelsesegmentens verksamhet är bruttoresultatet, vilket definieras som nettot av erhållna
spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter, kostnader för
betalningstjänster för insättningar av spelinsatser och utbetalningar av vinster, kostnader för bonus
till spelarna och ersättningar till samarbetspartners och affiliates.
Spelverksamheten består av PokerLoco Malta Limited med dess dotterbolag Loco Online
Entertainment N.V. Affiliateverksamheten består av HLM Malta Limited med dess dotterbolag Rock
Intention Malta Limited, Chance Publications Malta Limited, Match Publications Malta Limited och
Mortgage Loan Directory and Information LLC, Delaware, USA.
Moderbolaget Net Gaming Europe erhåller sina intäkter från konsulttjänster inom IT, marknadsföring
och management. I segmentet övrigt enligt nedan ingår de vilande koncernföretagen Valdemo Trading
Limited, Eurobet Operation Limited och Loco Marketing Sociedad Anonima samt elimineringar av
koncerninterna transaktioner.
Net
Belopp i TSEK
2016
Intäkter
Driftskostnader spelverksamhet
Aktiverat arbete för egen räkning
Gaming
Europe
Spelverk-
Affiliate-
samhet
verksamhet
Övrigt
Summa
1 516
–
18 249
-6 286
31 078
-1 906
48 937
–
–
–
–
-6 286
–
20 121
-1 168
15 711
7 056
EBITDA
-1 732
324
-1 510
Resultat före skatt
11 970
-2 526
Resultat efter skatt
11 970
-2 526
16 738
11 463
-19 126
-19 126
1 781
498 249
9 171
450 819
2
958 241
-466 646
-394
–
-
-467 040
31 603
8 777
2
491 201
Tillgångar
varav koncerninterna tillgångar
Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar
Skulder och avsättningar
476 074
23 357
450 819
133 212
2 193
634 836
–
-15 070
-126 263
-2 190
-143 523
476 074
8 287
6 949
3
491 313
varav koncerninterna skulder
Skulder exkl koncerninterna skulder
Bokslutskommuniké 2016
324
Net Gaming Europe AB (publ)
10/12
Net
Gaming
Europe
Spelverk-
Affiliate-
samhet
verksamhet
Övrigt
Intäkter
Driftskostnader spelverksamhet
1 210
–
10 480
-3 922
–
-1 210
10 480
–
-3 922
EBITDA
-819
-3 223
–
–
-172
-1 018
-4 261
–
248
-5 031
248
-5 031
2015
Resultat före skatt
Summa
-4 214
Resultat efter skatt
-1 018
-4 261
–
Tillgångar
13 465
9 171
–
2
22 638
-13 235
-30
–
-
-13 265
230
9 141
–
2
9 373
3 259
20 280
–
2 203
25 742
–
-13 224
–
-2 193
-15 417
3 259
7 056
–
10
10 325
varav koncerninterna tillgångar
Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar
Skulder
varav koncerninterna skulder
Skulder exkl koncerninterna skulder
Närståendetransaktioner
Moderbolaget
Försäljning av tjänster till dotterbolag
Ränteintäkter från dotterbolag
Räntekostnader från övriga närstående
2016-10-01
2015-10-01
2016-01-01
2015-01-01
2016-12-31
2015-12-31
2016-12-31
2015-12-31
398
321
1 516
1 210
3 132
264
3 455
408
-124
-41
-1 009
-162
Fordringar från koncernföretag
Ack nedskrivningar fordringar från koncernföretag
Bokfört värde fordringar på dotterföretag
Fordringar från övriga närstående
Skulder till övriga närstående
Bokslutskommuniké 2016
Net Gaming Europe AB (publ)
143 404
15 689
-2 465
-2 465
140 939
13 224
-
-
-3 243
-2 235
11/12
Insynspersoner i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 31 december 2016
Insynsperson
Jonas Bertilsson
Henrik Kvick
Marcus Teilman
Antal aktier
2016-12-31
Förändringar antal
aktier
sedan 2015-12-31
+437 749
-3 666 666
0
437 749
43 383 494
37 003
Antal optioner
+1 000 000
Övriga insynspersoner som inte har något innehav registrerat: Richard Chindt, John Cremona,
Jeffrey Cusens, Sirp De Wit, Tobias Fagerlund, Erik Gjerde, Philipp Janke, Michela Lattughi, Jonas
Petersson, Anna Schelin och Jonas Söderqvist.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning kommer att lämnas för räkenskapsåret 2017. Net Gaming
kommer under de närmaste åren prioritera förvärv, kapitalstruktur och likviditet.
Kommande finansiella rapporter
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 30 maj 2017.
Årsredovisning 2016 publiceras under vecka 17 2017
Delårsrapport 1 2017: 18 maj 2017
Delårsrapport 2 2017: 24 augusti 2017
Delårsrapport 3 2017: 23 november 2017
Bokslutskommuniké 2017: 22 februari 2018
En intervju med VD Marcus Teilman kommer att publiceras på netgaming.se där han
kommenterar denna bokslutskommuniké.
Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delrapportering.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder,
IFRS.
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.
Stockholm den 23 februari 2017
Styrelsen
För närmare information, kontakta Marcus Teilman, VD och koncernchef,
telefon +46 8 410 380 44 eller mobil +356 9936 7352
[email protected]
Bokslutskommuniké 2016
Net Gaming Europe AB (publ)
12/12