Introduktion Vad är mulm?

Av: Felicia Lidman, Karl Leijonhufvud, Erik Fernemar & Hilda Mikaelsson.
Jägmästarkurs 13/18
Boreal ekologi och skötsel
Mulmfolket
Introduktion
Många arter är beroende av hålträd med mulm, men det är idag
en bristvara. Vad är mulm? Och hur kan vi bevara arterna som
behöver mulm?
Vad är mulm?
När lövträd blir tillräckligt gamla murknar de inifrån så hålor
bildas¹. Där trivs djur och fåglar och med tiden samlas spillning,
murken ved, fågelbon och andra rester i hålan. Detta kan
tillsammans med svampar och bakterier bilda mulm.
Det tar mycket lång tid och sker oftast i grova träd av
trädslagen ek, ask, asp, lönn och lind².
Vilka bor i mulmen?
I mulmen bor främst flugor, klokrypare och vedskalbaggar
som ekoxen (Bild 1) och läderbaggen (Bild 2)¹. Mulmlevande
vedskalbaggar är en av de mest hotade djurgrupperna i
Europa. För att de ska klara sig måste vi bevara hålträden
som finns, samt se till att hålträd finns även i framtiden. Vill
man hjälpa dessa arter på egen hand kan man tillverka så
kallade mulmholkar och sätta ut³.
Slutsats
Mulmträden utgör en livsviktig miljö för många arter som idag är
hotade¹. För att förbättra deras chanser till överlevnad måste vi
bevara de hålträd som finns, samt se till att de finns även i
framtiden. Man kan även bygga mulmholkar för att hjälpa det
utsatta ”mulmfolket”³!
Referenser:
¹Ranius, T. 2001. Populationsekologi och habitatkrav för skalbaggar och klokrypare i ihåliga ekar.
Ent. Tidskr. 122: 137–149
²Carlsson S. 2013. Skillnader i mulmvolymer mellan fem trädslag i Östergötlands eklandskap.
Linköpings universitet. Institutionen för fysik, biologi och kemi. (Examensarbete 2013)
³http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/reportage/mulmholk?l=sv (2014-09-30)
Bilder:
1. www.lansstyrelsen.se/ostergotland (2014-09-30)
2. http://aramel.free.fr/INSECTES11bisbisbis'.shtml (2014-09-30)
Bakgrundsbild: www.paulbates.com (2014-09-30) (fotomontage)
1.Ekoxe
2. Läderbagge