Papilly Granskningsberattelse

Granskningsrapport
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommunikén för Papilly AB (publ) för perioden 1
januari-31 december 2016. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta och presentera denna årsrapport i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3)
ochårsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna årsrapport grundad på vår
översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets
valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och
en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning
gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats
grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1
(K3) och årsredovisningslagen.
Vi vill fästa uppmärksamhet på avsnittet ”Väsentliga händelser under perioden och väsentliga
händelser efter perioden” på sidan 1 samt avsnittet ”Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer” på
sidan 6 där styrelsen redogör för likviditeten, bolagets finansiering och varför rapporten har
upprättats med antagande om fortsatt drift. Utan att det påverkar vår slutsats ovan vill vi dock fästa
uppmärksamheten på att om finansiering både på kort och lång sikt inte kan erhållas föreligger en
osäkerhet som väcker tvivel om moderbolagets och koncernens förmåga att driva verksamheten
vidare.
Stockholm den 23 februari 2017
Deloitte AB
Svante Forsberg
Auktoriserad revisor