Additionskörfält Söderleden

Infoblad E6.20 Söderleden, Sisjömotet
2017-02-20
Additionskörfält Söderleden
Arbetet med att bredda Söderleden och anlägga ett additionskörfält fortgår.
Natten till onsdagen den 22 februari 2017, mellan 19.00–06.00, kommer
arbete pågå med utplacering av barriärer och omläggning av avfartsramp i
västergående körriktning.
Under natten till den 22 februari kommer ytterligare barriärer placeras längs
Söderledens norra sida i västergående körriktning vilket förlänger den redan
utställda barriären mellan Fässbergsmotet och Sisjömotet (Bild 1).
Avfartsrampen i anslutning till Sisjömotet för västergående trafik kommer att
flyttas längre västerut (Bild 2). Befintliga körfält kommer vara i drift med
minskad körfältsbredd och något förkortad avfartsramp.
Bild 1: Söderleden - barriärer kommer ställas ut i västergående körriktning mellan Fässbergsmotet och Sisjömotet enligt
rödmarkerat i bild.
#2
Nyhetsbrev 1 april 2010
Bild 2: Asfalteringsarbeten i anslutning till Sisjömotet/Söderleden enligt rödmarkerat i bild.
Adress:
Kruthusgatan 17
Göteborg
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
Projektledare:
Carl Dalman
Telefon: 010-123 67 39