1. Nulägesbedömning (Var är vi?)

Inför 2017/18, inrapporterade i Platina senast 23/6
Enhet:
Datum:
1. Nulägesbedömning (Var är vi?)
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen utifrån läroplanens och
skollagens mål och krav.
Gör en bedömning av styrkor och svagheter inom varje läroplansområde. I analysstödet 1 finns frågor
som kan användas i reflektionsarbetet, ta gärna hjälp av det.
Normer och värden
Styrkor:
Svagheter:
Utveckling och lärande
Styrkor:
Svagheter:
Barns inflytande
Styrkor:
Svagheter:
Förskola och hem
Styrkor:
Svagheter:
Övergång och samverkan
Styrkor:
Svagheter:
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Styrkor:
Svagheter:
Omsorg2
Styrkor:
Svagheter:
1
2
malmo.se/forskola
Detta område är nytt för året och behandlas inte i analysstödet men väl i självskattningsmaterialet. Omsorg
innebär aspekter som omvårdnad, omtanke, känslomässig närvaro och engagemang i barnens välbefinnande. Det
kan avse t.ex. hygien/blöjbyte, att tillgodose behov av tröst, att dagsrytm och miljö är väl avvägd utifrån barnens
intressen och behov, att barnen erbjuds näringsriktiga måltider osv.
2 (2)
2. Framgångsområde
Identifiera ett eller flera framgångsområden utifrån nulägesbedömningen. Beskriv hur
ni har arbetat för att nå en god måluppfyllelse inom detta område.
Framgångsområde utifrån läroplanen eller skollagen:
Vad ville vi uppnå inom området?
Vilka insatser har vi genomfört och vilka förbättringar ser vi i verksamheten med
barnen?
Analysera på vilket sätt genomförda insatser har lett till framgång.
3. Utvecklingsområden
Dokumentera minst två utvecklingsområden utifrån läroplanen eller skollagen som
identifierats på enheten, samt det kommungemensamma utvecklingsområdet.
Utvecklingsområde utifrån läroplanen eller skollagen:
Område:
Varför har vi valt detta område?
Vad vill vi uppnå? (Vart ska vi?)
Vilka insatser ska leda till utveckling? (Hur gör vi?)
Utvecklingsområde utifrån läroplanen eller skollagen:
Område:
Varför har vi valt detta område?
Vad vill vi uppnå? (Vart ska vi?)
Vilka insatser ska leda till utveckling? (Hur gör vi?)
Kommungemensamt utvecklingsområde:
Område: Alla barns rätt till stöd
Hur arbetar vi med detta område idag?
Beskriv era styrkor och svagheter i arbetet med området.
Vad vill vi uppnå? (Vart ska vi?)
Vilka insatser ska leda till utveckling? (Hur gör vi?)
Förskolechefens underskrift:
_______________________________________