KALLELSE Drift-och servicenämnden Tid Plats Övriga Ej

KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
Drift-och servicenämnden
Tid
Plats
09:00-12:00
Brandstationen i Byrsta
Beslutande ledamöter
Ej tjänstgörande ersättare
Lotta Öhlund (MP)
Conny Larsson (S), vice ordförande
Gösta Hedlund (C), 2:e vice ordförande
Toni Blanksvärd (S)
Hans Palmqvist (S)
Christina Johansson (S)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Kari Räihä (V)
Mattias Björklund (M)
Fredrik Askhem (L)
Jimmy Olsson (SD)
Leif Hermansson (S)
Henrik Zegelsson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Jonas Strand (M)
Hans Johansson (C)
Andreas Glad (KD)
Micael Carlström (S)
Övriga
Clas-Göran Classon, Förvaltningschef
Ingalill Nilsson, Ekonom
Susanne Naeslund, Sekreterare
Josef Vaziri, Bygglovsinspektör
Anela Erkocevic, Miljöinspektör
Roberth Huss, Fastighetschef
Hadil Asaad, Planeringsingenjör
Carita O Prim, Måltidschef
Sida 1 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
Föredragande Lotta Öhlund 09:00
1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Tjänstgörande ersättare
Sida 2 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
2 - Beslut om sanktionsavgift där byggnation
tagits ibruk innan slutbesked, Fåret 1,
Rågvägen 6, Hallsbergs kommun (17/DOS/18)
Föredragande Josef Vaziri 09:00
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov avseende uppförande av enbostadshus med garage inkom 2015-09-16.
Bygglov beviljades för rubricerade åtgärden den 2015-10-09. Ett tekniskt samråd hölls den 2015-1021. Startbesked för grunden utfärdades den 2015-10-27 och resterade delar av projektet den 201601-25. I alla dessa beslut framgår det att ett byggnadsverk inte får tas i bruk förrän
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked (10 kap. 4 § Plan- och bygglagen (PBL)). Bryter man mot
lagen och dess bestämmelser kommer tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift.
Förslag till beslut
Med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen och 9 kap. 7 § samt 18 § 1 p. Plan- och
byggförordningen beslutar drift- och servicenämnden att:
 Ta ut en byggsanktionsavgift på 22 758 kronor av byggherren, som begick överträdelsen
med att ta byggnationen i bruk innan slutbesked.
 Sanktionsavgiften ska betalas 2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Fakturering av
sanktionsavgift utförs när beslutet vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag

Byggnation tagits i bruk innan slutbesked, Fåret 1, Rågvägen 6
Sida 3 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
3 - Beslut om sanktionsavgift där byggnation
tagits ibruk innan slutbesked, Tackan 6,
Rågvägen 1, Hallsbergs kommun (17/DOS/18)
Föredragande Josef Vaziri 09:15
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov avseende uppförande av enbostadshus med garage inkom 2015-09-16.
Bygglov beviljades för rubricerade åtgärden den 2015-10-09. Ett tekniskt samråd hölls den 2015-1021. Startbesked för grunden utfärdades den 2015-10-27 och resterade delar av projektet den 201601-25. I alla dessa beslut framgår det att ett byggnadsverk inte får tas i bruk förrän
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked (10 kap. 4 § Plan- och bygglagen (PBL)). Bryter man mot
lagen och dess bestämmelser kommer tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift.
Förslag till beslut
Med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen och 9 kap. 7 § samt 18 § 1 p. Plan- och
byggförordningen beslutar drift- och servicenämnden att:
 Ta ut en byggsanktionsavgift på 20 330 kronor av byggherren, som begick överträdelsen
med att ta byggnationen i bruk innan slutbesked.
 Sanktionsavgiften ska betalas 2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Fakturering av
sanktionsavgift utförs när beslutet vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag

Byggnation tagits i bruk innan slutbesked, Tackan 6, Rågvägen 1
Sida 4 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
4 - Plan för livsmedelskontrollen (17/DOS/19)
Föredragande Anela Erkocevic 09:15
Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun är ansvarig myndighet för livsmedelskontrollen,
det vill säga lokal kommunal myndighet. Ansvaret innefattar kontroll av livsmedelshygien,
dricksvatten, renlighet och spårbarhet. Varje livsmedelsanläggning betalar varje år en avgift som
speglar kontrollbehovet. För att beräkna kontrollbehovet används Livsmedelsverkets vägledning
”Riskklassificering och beräkning av kontrollavgifter”. Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ska
vara riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Målsättningen för den offentliga
kontrollen är att konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade. Livsmedelskontrollen
utförs främst genom oanmälda inspektioner.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden föreslås besluta att fastställa bifogat förslag till plan för
livsmedelskontrollen i Hallsbergs kommun för perioden 2017-2019.
Beslutsunderlag


2017-M0036 Plan för livsmedelskontrollen tjänsteskrivelse
Plan för livsmedelskontrollen 2017-2019
Sida 5 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
5 - Underhållsplan för kommunens
fastigheter 2017 (16/DOS/13)
Föredragande Roberth Huss 09:30
Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen började under 2016 genomföra en större förändring i rutinerna för
underhållsplaneringen. Systemet för planläggning av underhåll på och i våra fastigheter har
varit undermåligt och föråldrat. Det har funnits en plan under lång tid på avdelningen att föra in
husen och alla de åtgärder som krävs i ett för ändamålet avsett system, Incit. Detta arbete har nu
kommit en bra bit på väg och snart är alla uppgifter inmatade avseende yttre underhåll. Det som
återstår nu är att mata in uppgifter om det inre underhållet i fastigheterna.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna det planerade underhållet av kommunens fastigheter
för 2017
Sida 6 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
6 - Rapport angående lekplatser i Hallsbergs
kommun (17/DOS/29)
Föredragande Roberth Huss 09:45
Ärendebeskrivning
Under vintern har fastighetsavdelningen besiktigat många av lekplatserna runt om i kommunen.
Säkerheten och underhållet har på flera lekplatser varit bristfälligt. För att sköta underhållet av
lekplatserna på ett tillfredsställande sätt presenteras här ett förslag att minska antalet lekplatser
och istället satsa på färre, men större och mer intressanta lekplatser som är öppna för allmänheten.
I rapporten har man utvärderat lekparkerna med hänsyn till olika faktorer så som hur tätt de ligger,
antalet barn som vistas där samt trygghet och säkerhet för besökarna.
Syftet med denna rapport är att utreda vilka lekplatser som eventuellt kan tas bort alternativt
förbättras eller flyttas samt att påvisa lekplatsernas kondition och användning.
Denna rapport kan sedan ligga till grund för vidare beslut kring arbetet med kommunens lekplatser.
Förslag till beslut
Godkänna informationen
Beslutsunderlag

Rapport om lekplatser i kommunen
Sida 7 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
7 - Riktlinjer för lekutrustning på kommunal
mark (17/DOS/29)
Föredragande Roberth Huss 09:45
Ärendebeskrivning
Kommunen äger många lekplatser och lekparker.
Arbetet med att hålla dessa i funktion är omfattande. För att förenkla och förtydliga arbetet och
vilka regler som gäller föreslås kommunen anta nya gemensamma riktlinjer som bland annat
beskriver vilken lekutrustning som får finnas på kommunal mark.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna riktlinjerna för lekutrustning på kommunal mark
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse riktlinjer lekutrustning
Riktlinjer för lekutrustning på kommunal mark
Sida 8 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
8 - Information om de nya bostadsbolagen
Föredragande Roberth Huss 10:00
(17/DOS/44)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2015 att låta kommundirektören utreda
konsekvenserna av att flytta samtliga kommunägda fastigheter av bostadskaraktär till ett av
kommunen helägt aktiebolag och hur en sådan förändring kunde genomföras. Hallsbergs kommun
har under de senaste fem åren byggt två renodlade hyresfastigheter, Kv. kronan och Kv.
Kopparslagaren. Det finns ett antal skäl till att de bör vara placerade utanför kommunens balansoch resultaträkning. Ett skäl är att det påverkar kommunens nyckeltal och jämförelser mellan andra
kommuner avseende bokförda värden och finansiering samt att externa hyresintäkter samt
driftskostnader som inte tillhör det kommunala uppdraget blandas in i den kommunala
redovisningen. Hallsbergs kommun har fler fastigheter av bostadskaraktär, totalt är det sex
fastigheter som är vårdboende. Ett skäl till att överföra de fastigheter av bostadskaraktär till ett
aktiebolag är att bolaget förbereds inför, om kommunen så bestämmer, att kunna ta emot fler
nyproducerade hyresfastigheter. Bolaget kommer genom de fastigheter som förs över från
kommunen till bolaget att ha en organisation för uthyrning och tekniskförvaltning.
Förslag till beslut
Godkänna informationen
Sida 9 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
9 - Remiss; Naturvårdsverkets redovisning
för åtgärder för minskad nedskräpning
Föredragande Hadil Asaad 10:15
(17/DOS/22)
Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för
att minska nedskräpning samt utreda kompletterande finansieringsformer och/eller åtgärder för
omhändertagande av marint skräp på stränder. Därtill har Naturvårdsverket utrett hur lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan ändras så att
kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter i naturmiljö och utföra renhållning även i
sådana områden.
Hallsbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig om ”Åtgärder för minskad nedskräpning”.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att som svar på remiss ”Åtgärder för minskad nedskräpning
Naturvårdsverket 2016-10-27” avge yttrande enligt bilaga.
Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande Naturvårdsverket
Sida 10 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
10 - Arbetsmiljörapport för
måltidsavdelningen 2016 (17/DOS/48)
Föredragande Carita O Prim 10:15
Ärendebeskrivning
Måltidsavdelningen har i slutet av våren och under hösten 2016 arbetat med olika områden inom
arbetsmiljö. I början av året låg sjukskrivningen på 15,79 %. En hög siffra som behövde minskas.
Regionhälsan har anlitats för en ergonomisk- och psykosocial analys av varje verksamhet/kök, inom
Måltidsavdelningen. Kortare rapporter med bilder har skickats ifrån Regionhälsan till
måltidsavdelningen. Underlaget har även gett åtgärdsförslag. Därutöver har kostchefen tagit fram
en handlingsplan för åtgärder under 2017. För att minska belastning på axlar och armar kommer
vissa uppdrag såsom matsalsstädning av golv att tas bort från personalens arbetsbeskrivning. Det
genomförs till hösten 2017.
Förslag till beslut
Godkänna informationen
Beslutsunderlag

Arbetsmiljörapport för måltidsavdelningen 2016
Sida 11 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
11 - Samråd för detaljplan Samsala, etapp 2,
i Hallsberg (17/DOS/22)
Föredragande Clas-Göran Classon
10:30
Ärendebeskrivning
Syftet med aktuell detaljplan är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet Samsala för främst
villabebyggelse men även mindre flerfamiljshus så som radhus, kedjehus och mindre
grupphusbebyggelse. Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hallsbergs tätort i området
Samsala. Området begränsas i väster av detaljplan för Samsala, etapp 1, i öster av fastighetsgränsen
mot Samsala 1:2, i norr går gränsen över åkrarna, ca 100 m från fastigheten Lyckan 1:7 och i söder
begränsas området av Korsbergsgatan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 januari
2017 att detaljplaneförslaget skulle skickas på samråd till berörda.
Förslag till beslut
Godkänna förvaltningens förslag till synpunkter över bifogad detaljplan
Beslutsunderlag


DPL Samsala etapp 2 Samrådshandlingar
DPL Samsala etapp 2 Plankarta Samråd
Sida 12 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
12 - Nya arbetssätt för energi- och
klimatrådgivningen (17/DOS/44)
Föredragande Clas-Göran Classon
10:45
Ärendebeskrivning
Ett samarbetsavtal för Energi och klimatrådgivning i Örebro län 2017 har tecknats. Genom detta
avtal regleras samverkan om kommunal energi- och klimatrådgivning under 2017. Syftet är att
under 2017 bygga upp en regional samverkan som innebär att energi- och klimatrådgivarnas
kompetenser tas tillvara bättre genom att de arbetar tillsammans och bildar ett team för att nå
uppsatta mål på ett kostnadseffektivt sätt med hög kvalitet utan kommungeografiska
begränsningar. Samarbetet ska vara kostnadsneutralt för kommunerna.
Förslag till beslut
Godkänna informationen
Sida 13 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
13 - Principer för kostnadsfördelning
avseende dagvatten mellan VA och
skattekollektivet (17/DOS/58)
Föredragande Clas-Göran Classon
10:45
Ärendebeskrivning
Dagvatten utgörs av regn- och smältvatten från hustak och gator som inte infiltreras i jorden samt
vatten från husgrundsdräneringar och framträngande grundvatten som rinner från torg, parker och
tomtmark.
Dagvatten räknas som en form av avloppsvatten men renas inte i reningsverken utan leds till diken
och bäckar i ett särskilt ledningssystem.
Kostnader avseende dagvatten bör fördelas lika mellan skatte- och VA-kollektivet. Orsaken ligger i
att man kan utgå ifrån att 50 % av dagvattnet genereras från allmän platsmark och 50 % genereras
från kvartersmark.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna att inom Hallsbergs kommun ska kostnader avseende
dagvatten fördelas lika mellan skatte- och VA-kollektivet. Detta avser både drift- och
investeringskostnader.
Sida 14 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
14 - Underhålls/skötselplan för motionsspår
och utebad i Hallsbergs kommun (17/DOS/27)
Föredragande Clas-Göran Classon
11:00
Ärendebeskrivning
En inventering har gjorts av motionsspår och friluftsbad i Hallsbergs kommun och sammanställts
enligt bilaga. I sammanställningen finns även förslag på förbättringar och underhållsåtgärder.
Sammaställningen kommer att överlämnas till fritidsavdelningen under bildningsförvaltningen där
ansvaret för motionsspår och friluftsbad ligger. Även budget för drift och investeringar har lyfts
över till fritidsavdelningen från 1 januari 2017, så att drift- och serviceförvaltningen är utförare och
frididsavdelningen beställare.
Förslag till beslut
Godkänna informationen
Beslutsunderlag

Inventering/Beskrivning och förslag till skötsel av Motionsspår och friluftsbad i Hallsbergs
kommun
Sida 15 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
15 - Månadsrapport sjukfrånvaro (17/DOS/26)
Föredragande Clas-Göran Classon
11:15
Ärendebeskrivning
Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen under 2016 har redovisats.
Sjuktalen är höga inom städ- och måltidsverksamheten. I övriga avdelningar inom förvaltningen ser
sjuktalen bättre ut.
En kartläggning har beställts och genomförts av Regionhälsan avseende köken och arbetsmiljön
där.
En friskvårdspeng infördes 2016 kommunövergripande bland annat för att försöka minska den höga
sjukfrånvaron. En grundläggande del för trivseln på arbetsplatsen är dock att personalen
kan påverka sin arbetssituation.
Förslag till beslut
Godkänna informationen
Sida 16 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
16 - Månadsrapport ekonomi (17/DOS/25)
Föredragande Ingalill Nilsson 11:15
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen håller tillsammans med förvaltningen på att sammanställa en ekonomisk
månadsrapport för januari. Många justeringar har varit nödvändiga eftersom verksamheterna har
ändrats och budgeten då behöver "följa med", även har en del nya ansvar upprättats för att bättre
strukturera upp uppföljning mot budget. Prognosen är dock att nämndens budget är i balans.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten för januari 2017
Beslutsunderlag



Ekonomisk rapport januari 2017
Ekonomisk rapport januari 2017 VA
Yrkande från Allianspartierna i DOS-nämnden till DOS-nämnden den 1 mars 2017
Sida 17 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
Föredragande Ingalill Nilsson 11:30
17 - Särredovisning VA (16/DOS/52)
Ärendebeskrivning
Enligt VA-tjänstlagen skall huvudmannen för vatten- och avloppsverksamheten fastställa
särredovisning för verksamheten årligen. Enbart kommun, kommunalt bolag eller kommunförbund
kan äga en allmän VA-anläggning och därmed vara huvudman för den. En huvudman skall i fråga
om verksamheten med att ordna och driva en allmän VA-anläggning se till att:
 Verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och
balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur
huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet,
 Redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna.
Förslag till beslut
Godkänna informationen
Beslutsunderlag



VA-verksamhet särredovisning Balansräkning
VA-verksamhet särredovisning Resultaträkning
VA-verksamhet särredovisning Noter
Sida 18 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
18 - Synpunkter från kommuninvånarna
Föredragande
(17/DOS/31)
Ärendebeskrivning
I Hallsbergs kommuns vision står i "Det öppna Hallsberg" att "De kommunala verksamheterna
verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och
synpunkter." Som ett led i detta redovisas här inkomna synpunkter från kommuninvånarna i en
bifogad lista.
Förslag till beslut
Godkänna informationen
Beslutsunderlag

Synpunkter från kommuninvånarna
Sida 19 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
19 - Delegationsbeslut och meddelanden
Föredragande
(17/DOS/17)
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2017-01-28 till 2017-02-24 redovisas genom
att listor delges nämnden.
Förslag till beslut
Godkänna informationen
Sida 20 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-03-01
Föredragande
20 - Övriga ärenden (17/DOS/44)
Sida 21 av 170
Beslut om sanktionsavgift där byggnation
tagits ibruk innan slutbesked, Fåret 1,
Rågvägen 6, Hallsbergs kommun
2
17/DOS/18
Sida 22 av 170
Sida 23 av 170
Sida 24 av 170
Sida 25 av 170
Sida 26 av 170
Sida 27 av 170
Sida 28 av 170
Sida 29 av 170
Sida 30 av 170
Sida 31 av 170
Sida 32 av 170
Sida 33 av 170
Sida 34 av 170
Sida 35 av 170
Sida 36 av 170
Sida 37 av 170
Sida 38 av 170
Beslut om sanktionsavgift där byggnation
tagits ibruk innan slutbesked, Tackan 6,
Rågvägen 1, Hallsbergs kommun
3
17/DOS/18
Sida 39 av 170
Sida 40 av 170
Sida 41 av 170
Sida 42 av 170
Sida 43 av 170
Sida 44 av 170
Sida 45 av 170
Sida 46 av 170
Sida 47 av 170
Sida 48 av 170
Sida 49 av 170
Sida 50 av 170
Sida 51 av 170
Sida 52 av 170
Sida 53 av 170
Sida 54 av 170
Sida 55 av 170
Plan för livsmedelskontrollen
4
17/DOS/19
Sida 56 av 170
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-01-30
Dnr 2017-M0036 DOS 460
Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
Plan för livsmedelskontrollen 2017-2019
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden föreslås besluta att fastställa bifogat förslag
till plan för livsmedelskontrollen i Hallsbergs kommun för perioden
2017-2019.
Ärendet
För att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen enligt förordning (EG) nr 882/2004 så ska en flerårig
kontrollplan finnas. Miljöenheten har tagit fram ett förslag till kontrollplan för tre
år (2017 - 2019). Planen innehåller kontrollmyndighetens beskrivning av
förutsättningar samt mål för kontrollarbetet.
Drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun är ansvarig myndighet för
livsmedelskontrollen, dvs lokal kommunal myndighet. Ansvaret innefattar kontroll
av livsmedelshygien, dricksvatten, redlighet och spårbarhet. Varje
livsmedelsanläggning betalar varje år en avgift som speglar kontrollbehovet. För
att beräkna kontrollbehovet används Livsmedelsverkets vägledning
”Riskklassificering och beräkning av kontrollavgifter”. Extra offentlig kontroll
(uppföljning av kontroll, befogat klagomål etc.) betalas av livsmedelsföretaget.
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ska vara riskbaserad,
ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Målsättningen för den
offentliga kontrollen är att konsumenterna får säkra livsmedel och inte
blir lurade. Livsmedelskontrollen utförs främst genom oanmälda
inspektioner.
DRIFT- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
Clas- Göran Classon
Förvaltningschef
Handläggare
Postadress
694 80 Hallsberg
Anela Erkocevic
Kontorsadress
V:a Storgatan 14
Anela Erkocevic
Miljöinspektör
Telefon
0582-685000 vx
0582-685134 dir
Sida 57 av 170
E-post
[email protected]
[email protected]
Dnr 2017-M0036 DOS 460
PLAN FÖR
LIVSMEDELSKONTROLL
2017-2019
Hallsbergs kommun
Sida 58 av 170
SAMMANFATTNING
För att säkerställa
kontrollen av
efterlevnaden av foderoch
livsmedelslagstiftningen
enligt förordning (EG)
nr 882/2004 så ska en
flerårig kontrollplan
finnas. Miljöenheten
har tagit fram ett förslag
till kontrollplan för tre
år (2017 - 2019). Planen
innehåller
kontrollmyndighetens
beskrivning av
förutsättningar samt mål
för kontrollarbetet.
1
Innehåll
1 Sammanfattning ............................................................................................................. 2
2 Mål för den offentliga kontrollen .................................................................................. 2
2.1 Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet ........................................... 2
2.2 Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet ............................. 3
3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet .................................................................... 3
3.1 Behörig central myndighet .................................................................................... 3
3.2 Behörig myndighet för kontrollen ......................................................................... 4
3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna ......................................... 4
3.4 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten ............................................ 4
4 Samordning................................................................................................................... 4
4.1
Samordning mellan behöriga myndigheter....................................................... 4
4.2
Samordning inom behöriga myndigheter ......................................................... 4
4.3
Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen .................................. 5
5 Befogenheter och resurser för kontrollen ..................................................................... 5
5.1
Kontrollmyndighetens befogenheter ................................................................ 5
5.2
Kontrollpersonal och utrustning ....................................................................... 5
5.3
Finansiering av kontrollen ................................................................................ 5
5.4
Kompetenskrav och utbildning......................................................................... 6
6 Organisation och utförande av kontrollen .................................................................... 7
6.1
Registrering och godkännande av kontrollobjekt ............................................. 7
6.2
Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll ............................. 7
6.3
Rutiner för utförande av kontroll ...................................................................... 8
6.4
Provtagning och analys ..................................................................................... 9
6.5
Rapportering av kontrollresultat ....................................................................... 9
6.6
Öppenhet i kontrollen ....................................................................................... 9
7 Sanktioner - åtgärder bristande efterlevnad av lagstiftningen ...................................... 9
8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen ................................................................ 10
8.1
Uppföljning..................................................................................................... 10
8.2
Revisioner ....................................................................................................... 10
8.3
Utvärdering ..................................................................................................... 10
9 Beredskap ................................................................................................................... 10
10 Flerårig nationell kontrollplan .................................................................................. 10
PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2017-2019 | Hallsbergs kommun
Sida 59 av 170
2
1 Sammanfattning
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav
som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven
finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29
april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foderoch livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. Den
offentliga kontrollen är avgiftsfinansierad.
I Hallsbergs kommun är Drift- och servicenämnden är behörig operativ myndighet för
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen från och med 2015. För hantering av jäv
situation, för de beslut som ska tas inom nämnden, har Myndighetsnämnden bildats.
Drift- och servicenämnden ansvarar för att kontrollen som utförs är effektiv och
ändamålsenligt för de ca 150 registrerade anläggningar.
Kontroll utförs både oanmält och anmält och målet är att minst 70 % av utförda
kontroller är oanmälda. Kontrollmetoder som används inom kontrollen är revision,
inspektion och provtagning. Arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra
inspektioner/revisioner men även att handlägga ärenden som t ex registrering och
riskklassificering. Kontrollen omfattar även klagomålsärenden, utredning av misstänkt
matförgiftning, rapportering till Livsmedelsverket, svara på remisser, fatta beslut om
sanktioner, avgifter och åtalsanmälningar samt en del administrativt arbete.
2 Mål för den offentliga kontrollen
De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan är att:



Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och
en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel
och att konsumenterna inte blir lurade.
Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull.
De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och
förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i
livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och
ändamålsenlig.
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd.
2.1 Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet
Målet för den offentliga kontrollen av livsmedel i Sverige är att:
 livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och professionell
 livsmedelsföretagen är kompetenta och tar ansvar för att maten är säker och rätt
märkt
PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2017-2019 | Hallsbergs kommun
Sida 60 av 170
3

den offentliga kontrollen och kontrollmyndigheterna uppfattas av
konsumenterna, media och företag som trovärdig
2.2 Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet
Drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun har följande mål för livsmedelskontrollen:
1. Kontrollen på livsmedelsanläggningar ska utföras med den kontrolltid som
anläggningen har fått vid riskklassificeringen.
2. Kontrollen ska utföras enligt den individuella planen som handläggaren
fastställer årligen.
3. Brister som noterats hos livsmedelsföretagare vid den offentliga
livsmedelskontrollen ska följas upp. Allvarliga brister ska följas upp genom
extra offentlig kontroll. Mindre allvarliga brister följs upp vid nästkommande
ordinarie livsmedelsinspektion.
4. Minst 70 % av kontrolltillfällen ska ske genom oanmäld inspektion.
5. Oplanerad kontroll såsom nyregistrering av livsmedelsverksamhet, övertagande
av livsmedelsverksamhet, klagomål och misstanke om matförgiftning m.m. ska
hanteras skyndsamt.
Särskilda mål för 2017:
1. Ett gemensamt projekt inom länet ”Ekologisk försäljning i livsmedelsbutik”
kommer att genomföras.
2. Beroende på hur upplägget ser ut, kommer vi eventuellt att delta i några korta
projekt som Livsmedelsverket kommer att presentera under året.
3. Ingrediensförteckningar på butiksmärkta livsmedel ska uppfylla lagstiftningens
krav. Med extra focus på allergena ingredienser och eventuella odeklarerade
allergener i produkterna.
4. Att kommunens livsmedelsindustrier i sin märkning följer reglerna för hälsooch näringspåståenden på sina förpackningar. Att inte säljande uttryck används.
Inom en treårsperiod ska samtliga livsmedelsföretag ha fått kontroll enligt tilldelad
kontrolltid (enligt modell om riskklassificering) och under en femårsperiod ska samtliga
för varje objekt relevanta kontrollområden ha kontrollerats.
3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet
3.1 Behörig central myndighet
Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i
Sverige, enligt 18 § i Livsmedelsförordningen (2006:814).
PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2017-2019 | Hallsbergs kommun
Sida 61 av 170
4
Verket kontrollerar framför allt större livsmedelsföretag, till exempel mejerier.
Livsmedelsverket leder och samordnar livsmedelskontrollen och ska verka för en
effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet.
3.2 Behörig myndighet för kontrollen
I 11 § Livsmedelslagen (2006:804) anges att livsmedelskontrollen i Sverige utförs dels
av Livsmedelsverket och dels av de lokala kommunala kontrollmyndigheterna.
Länsstyrelsen har ansvar för livsmedelskontrollen i primärproduktionen.
I Hallsbergs kommun ansvarar Drift- och servicenämnden för livsmedelskontrollen.
3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna
Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas
enligt 23 § i Livsmedelsförordningen (2006:814).
3.4 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten
Drift- och servicenämnden ansvarar för kontrollen av alla typer av
livsmedelsanläggningar inom nämndens ansvarsområde. Hur beslut och uppgifter
delegeras beskrivs i delegationsordningen.
4 Samordning
4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter
Livsmedelskontrollen i Hallsbergs kommun genomför följande aktiviteter för
samordning med främst länsstyrelsen i Örebro län och med Livsmedelsverket:
- I länet finns ett forum för samverkan via Livstecknet. Via samma forum som
Livsmedelsverket ansvarar för, har alla livsmedelsinspektörer i landet tillgång
till där olika frågor och funderingar diskuteras både mellan inspektörerna och
med Livsmedelsverket.
- Möten på handläggarnivå i länet sker, i samarbete med Länsstyrelsen, 2 ggr per
år där Livsmedelsverket medverkar vid båda tillfällen.
- En samverkan sker mellan Kumla kommun och Hallsbergs kommun från och
med 01.09.2015. tillsvidare. Planer finns att en gemensam Miljö- och
byggnadsnämnd bildas mellan kommunerna i framtiden. Ett samarbetsavtal
finns mellan kommunerna.
4.2 Samordning inom behöriga myndigheter
Två livsmedelsinspektörer som är anställda i Kumla kommun, var av en tillsynstjänst
(en årsarbetskraft) som ansvarar för livsmedelskontrollen i Hallsbergs kommun. Enligt
samarbetsavtalet mellan kommunerna levererar Kumla kommun tjänsten till Hallsbergs
kommun.
PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2017-2019 | Hallsbergs kommun
Sida 62 av 170
5
4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen
Drift- och servicenämnden delegerar arbetsuppgifter inom ansvaret för
livsmedelskontroll till Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun.
5 Befogenheter och resurser för kontrollen
5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter
Drift- och servicenämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras
huvudsakligen i Livsmedelslagen (2006:804) och i Livsmedelsförordningen (2006:813).
Enligt 20 § i Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av
handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen.
För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 7.
5.2 Kontrollpersonal och utrustning
För livsmedelskontrollen finns 1 livsmedelsinspektör samt 0,10 administrativ personal
till förfogande (årsarbetskraft).
Totalt innebär det att ungefär 1 100 timmar effektiv kontrolltid finns tillgängliga för den
planerade och oplanerade kontrollen och övriga uppgifter inom livsmedelskontrollen.
Livsmedelshandläggare använder bilpool som är gemensam för anställda inom Kumla
kommun. Förvaltningen har även en mindre kyl/frysskåp, egen skyddsutrustning (rock,
mössa och skoskydd). Det finns även några olika termometrar var av en alltid är
kalibrerat, mobiltelefon och en kamera.
Hallsbergs kommun arbetar med frågorna om jäv, bisysslor och mutor enligt följande
dokument:
 Finansdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting Vägledning om
mutor och jäv – en vägledning för offentligt anställda.
 Personalhandbok, punkt 1.8 Bisyssla. ”En arbetstagare får inte ha någon
anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba
förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller
som kan skada myndighetens anseende (LOA § 7)”.
Vid anställningsintervju skall den sökande tillfrågas om han/hon har någon annan
anställning eller har för avsikt att skaffa någon bisyssla så att arbetsgivaren ska kunna
bedöma den sökandes lämplighet och anställningsbarhet.
5.3 Finansiering av kontrollen
Drift- och servicenämndens offentliga kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras
med avgifter enligt Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter och rådets förordning (EG) 882/2004
PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2017-2019 | Hallsbergs kommun
Sida 63 av 170
6
Avgift för extra kontroll tas ut för att finansiera kontrollen enligt artikel 28 i rådets
förordning (EG) nr 882/2004.
Den fastställda timtaxan är beslutad av Hallsbergs kommunfullmäktige 2012-12-17,
med stöd av 6 § Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
och vissa jordbruksprodukter.
De kontrollavgifter som skall tas ut är:
Årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar
•
Avgift för registrering
•
Avgift för godkännande (sådan anläggning saknas för närvarande i Hallsbergs
•
kommun)
Avgift för extra offentlig kontroll (återbesök med anledning av allvarliga brister
•
i verksamheten)
Den årliga kontrollavgiften baseras på Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”, version 2013-11-29.
Vägledningen beräknar kontrolltid för respektive anläggning och anges i timmar.
Storleken på timavgiften beräknas enligt SKL:s beräkningsmodul
(självkostnadsprincipen) och som är antagen av fullmäktige.
Kontroll som ska skattefinansieras är:
Ej befogade klagomål
•
Rådgivning för allmänheten
•
Matförgiftningsutredning
•
Remisser
•
Hantering av överklaganden
•
Åtalsanmälan
•
Polisförhör
•
Medverkan vid rättegångar
•
RASSF utredningar
•
5.4 Kompetenskrav och utbildning
Kompetensutveckling sker löpande genom deltagande i kurser anordnade av
Livsmedelsverket och andra aktörer. Kunskapsutbyte sker bland annat genom
deltagande i olika nätverk samt regelbundna möten i länsstyrelsens regi.
I samband med det årliga medarbetarsamtalet med förvaltningschefen upprättas en
individuell kompetensutvecklingsplan.
PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2017-2019 | Hallsbergs kommun
Sida 64 av 170
7
6 Organisation och utförande av kontrollen
6.1 Registrering och godkännande av kontrollobjekt
All livsmedelsverksamhet i Hallsbergs kommun ska registreras/godkännas.
Anläggningarna skall föras in i register. Hallsbergs kommun har valt att registrera
anläggningarna i Miljöreda. Registren hålls aktuella. I skrivande stund finns det 153
registrerade livsmedelsobjekt. Dessa är restauranger, butiker, dricksvattenproducenter,
produktions- och mottagningskök inom skolor, förskolor och äldreomsorg samt mindre
livsmedelsindustrier (bageri, glasstillverkning etc.). De fördelar sig inom följande:
ANLÄGGNINGSTYP
Storhushåll
Butik
Industriell tillverkning
Dricksvatten
Distribution och lager
Mobil verksamhet
Vård och omsorg
Huvud kontor
SUMMA
Tabell 1
ANTAL
74
28
5
8
3
5
29
1
153
I EG-förordning (nr) 882/2004 om offentlig kontroll finns krav på att kontrollmyndigheterna ska upprätthålla aktuella register över anläggningar som är föremål för
kontroll. Drift- och servicenämnden uppdaterar sitt register kontinuerligt efter utförd
kontroll, efter att ha mottagit anmälningar för registrering alternativt ansökningar för
godkännande eller fått information från företagare på annat sätt.
Om någon livsmedelsverksamhet upphör, avslutas alla ärenden knutna till
anläggningen. Verksamheter som upphört under året utan att det kommit till nämndens
kännedom uppdagas i samband med faktureringen av den årliga kontrollavgiften.
6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll
Den operativa kontrollen sker utifrån en riskbaserad kontroll. Det sker genom
riskklassning av verksamheterna. Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt
Vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”
2013-11-29, tillämpas fullt ut.
Samtliga verksamheter med 8 timmar eller mer får minst två besök per år. Verksamheter
med mellan 3 och 7 timmar ska få ett besök minst varje år. Anläggningar med färre
timmar bör få ett besök minst vartannat eller var tredje år.
Vid klagomål eller misstanke om matförgiftning ska kontrollen prioriteras och ske
skyndsamt. Särskild rutin finns i förvaltningens kvalitetssystem för matförgiftning.
PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2017-2019 | Hallsbergs kommun
Sida 65 av 170
8
De livsmedelsanläggningar i Hallsbergs kommun som Drift- och servicenämnden är
ansvarig kontrollmyndighet för varierar kontrollbehovet mellan 0,5 till 11 timmar per
år. I kontrolltimmarna ingår även kontroll av information dvs. kontroll av märkning och
information på menyer.
En mer detaljerad individuell kontrollplan uppdateras varje år av handläggaren.
I tabell 2 nedan redovisas antal timmar för den operativa kontrollen och antal
verksamheter i riskklasser mellan 3 och 8.
RISKKLASS
Riskklass 3
Riskklass 4
Riskklass 5
Riskklass 6
Riskklass 7
Riskklass 8
SUMMA
Tabell 2
ANTAL
ANTAL
VERKSAMHETER TIMMAR
1
10
5
48,5
16
102
11
56
58
131,5
62
67
153
415
Nämnden ska också utreda och verkställa åtgärder med anledning av RASSF (Rapid
Alert System for Food and Feed). Systemet innebär bland annat att Sverige snabbt får
information i meddelanden från andra länder om livsmedel och foder som utgör eller
kan antas utgöra en direkt eller indirekt risk för människors hälsa eller redlighet.
Utredningarna finansieras med skattemedel.
6.3 Rutiner för utförande av kontroll
Livsmedelsinspektören använder livsmedelsverkets vägledningar om offentlig kontroll,
provtagning, godkännande och registrering samt om sanktioner. Dessutom finns
handläggningsrutiner som förvaltningen skapat utifrån dessa vägledningar.
Ordinarie planerad kontroll sker normalt oanmält och på plats ute i anläggningen.
Undantag görs för vattenanläggningar och vissa mindre anläggningar för vård och
boende samt verksamheter där det inte finns fast personal under normal arbetstid. Första
besöket på nyregistrerade verksamheter är alltid föranmälda.
Extrakontroll sker normalt oanmält. Hur extrakontrollen genomförs beror på vad som
ska kontrolleras. Besök på plats har hittills varit den vanligaste metoden. Under senare
år har det dock blivit vanligare att extrakontroll genomförs genom granskning av
handlingar och bilder som skickas in till myndigheten.
PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2017-2019 | Hallsbergs kommun
Sida 66 av 170
9
6.4 Provtagning och analys
Nämnden anlitar företaget Eurofins för livsmedel- och dricksvattenanalyser.
Offentlig provtagning sker i huvudsak vid utredning vid misstänkt matförgiftning,
klagomål eller i projektform. Provtagning för verifiering av rengöring med en ATP
mätare kommer att ske vid behov.
6.5 Rapportering av kontrollresultat
Kontrollresultat rapporteras årligen till Livsmedelsverket enligt krav i
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:13) om rapporteringsskyldighet för
kontrollmyndigheter. Statistik till den årliga rapporteringen hämtas ur databasen för ITsystemet Miljöreda. Underlag för RASFF rapporteras omgående till Livsmedelsverket.
6.6 Öppenhet i kontrollen
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att
alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos
myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras
uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och
ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och
kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En
allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av
den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså
hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att
få ut en handling.
7 Sanktioner - åtgärder bristande efterlevnad av
lagstiftningen
Nämndens juridiska befogenheter att vidta åtgärder vid bristande efterlevnad finns bl. a
i artikel 54 förordning (EG) 882/2004.
Ytterligare åtgärder som nämnden kan vidta anges i 22-24 §§ i livsmedelslagen.
Exempel på åtgärder:
 föreläggande
 förbud
 beordra att livsmedel återkallas
 begränsa eller förbjuda utsläpp av livsmedel på marknaden
Möjlighet finns att kombinera föreläggande med beslut om vite.
Inom myndigheten regleras juridiska befogenheter med delegationsordningen.
PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2017-2019 | Hallsbergs kommun
Sida 67 av 170
10
Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner används av handläggaren. Rutin för
sanktioner är att om företagen inte åtgärdar bristerna inom acceptabel tid eller om det
inte är klart att företagen kommer att åtgärda bristerna ska myndigheten vidta åtgärder
och fatta beslut om sanktioner. Vilken sanktion ska beslutas om beror på bristens
allvarlighetsgrad.
8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen
8.1 Uppföljning
Uppföljning, utvärdering av kontrollen och måluppfyllnad sker månadsvis och
rapporteras till nämnden. Dessutom följs verksamhetsområdet upp ytterligare ett par
gånger av livsmedelsinspektörerna tillsammans med chefen.
8.2 Revisioner
Externa revisioner av livsmedelskontrollen utförs av Länsstyrelsen i Örebro län enligt
artikel 4.6 i förordningen (EG) nr 882/2004. Senaste revision gjordes 2009.
Kommunens revisorer reviderar förvaltningen.
8.3 Utvärdering
Drift- och servicenämnden utvärderar hur livsmedelsföretagarna upplever bemötandet
från inspektörerna genom kundundersökningar.
9 Beredskap
Hallsbergs kommun har en jourverksamhet via räddningstjänsten, vilken alltid kan nås.
Denna är en ingång även för livsmedelskontrollens ansvarsområden. Kommunen har en
krisplan som ska användas vid krisledning och krishantering för den egna
organisationens arbete. Till krisledningsplanen finns även en lista där personal från
olika verksamheter och olika nivåer ingår.
Myndigheten har avtal med Eurofins laboratorium för leverans och mottagning av livsmedels- och vattenprover alla dagar på året.
Vid utbrott av smittsamma sjukdomar finns en lathund som är gemensam för Örebro
län. Den har framtagits tillsammans med smittskyddsavdelningen vid
Universitetssjukhus Örebro.
10 Flerårig nationell kontrollplan
I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga
kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd är organiserad, hur
PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2017-2019 | Hallsbergs kommun
Sida 68 av 170
11
den genomförs och hur den utvecklas. Kontrollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets
webbplats www.livsmedelsverket.se.
PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2017-2019 | Hallsbergs kommun
Sida 69 av 170
Rapport angående lekplatser i Hallsbergs
kommun
6
17/DOS/29
Sida 70 av 170
Rapport angående lekplatser i
Hallsbergs kommun
1
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 71 av 170
LEKPLATSER
Innehåll
1. INLEDNING........................................................................................................................................... 3
Sammanfattning och bakgrund ...................................................................................................... 3
Syfte ................................................................................................................................................ 3
2. FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR ............................................................................................................ 4
Pålsboda .......................................................................................................................................... 4
Vretstorp ......................................................................................................................................... 6
Östansjö .......................................................................................................................................... 7
Sköllersta......................................................................................................................................... 8
Hjortkvarn och Svennevad ............................................................................................................. 8
Hallsberg ......................................................................................................................................... 9
3. KONSEKVENSER OCH SLUTSATSER ..................................................................................................... 13
2
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 72 av 170
1. INLEDNING
Sammanfattning och bakgrund
Under vintern har fastighetsavdelningen besiktigat många av lekplatserna runt om i
kommunen. Säkerheten och underhållet har på flera lekplatser varit bristfälligt. För att sköta
underhållet av lekplatserna på ett tillfredsställande sätt presenteras här ett förslag att minska
antalet lekplatser och istället satsa på färre, men större och mer intressanta lekplatser som är
öppna för allmänheten.
I rapporten har man utvärderat lekparkerna med hänsyn till olika faktorer så som hur tätt de
ligger, antalet barn som vistas där samt trygghet och säkerhet för besökarna.
I denna rapport granskas de lekplatser som är i störst behov av att rustas upp och/eller de
som kan rivas eller flyttas till annan plats. De lekplatser som redan är förhållandevis bra och
har ett normalt besökarantal har lämnats utanför rapporten.
I rapporten ges även förslag på vad som bör åtgärdas vid de lekplatser där det finns brister.
Att underhålla och upprätthålla de nästan 70 lekplatser som idag finns i Hallsbergs kommun
är svårt sett till den personal och de ekonomiska resurser som finns att tillgå. Ett så stort antal
lekplatser blir också ett logistikproblem för de som ska sköta och underhålla lekplatserna.
Att minska antalet lekplatser i kommunen kan givetvis leda till vissa negativa åsikter från
medborgare, detta berör kommunens invånare. Beslutet måste dock ses på längre sikt och
utvärderas när de nya lekplatserna är klara. Förhoppningsvis blir de övriga lekplatserna som
kommunen väljer att satsa mer på också mer omtyckta och bättre skötta.
Syfte
Syftet med denna rapport är att utreda vilka lekplatser som eventuellt kan tas bort alternativt
förbättras eller flyttas samt att påvisa lekplatsernas kondition och användning.
Denna rapport kan sedan ligga till grund för vidare beslut kring arbetet med kommunens
lekplatser.
3
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 73 av 170
2. FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR
Pålsboda
I Pålsboda finns det flera lekplatser i varierat skick. Det finns både de som är relativt bra, de
som är i behov av att rustas upp men också de som kan tas bort helt.
Två av de lekplatser som används mest och även är i ganska gott skick, är den vid
vattentornet/Falla äng och den vid Norra Bangatan. Dessa två lekplatser är förslag till att göra
ännu bättre och mer intressanta och samtidigt som man kan plocka bort två sämre lekplatser
enligt nedan.
Falla äng är en av de bättre och mer välbesökta lekplatserna i Pålsboda. Denna kan göras ännu bättre,
för att kompensera de lekplatser som eventuellt tas bort.
Förskolan Gläntan
Problemet här är att halva lekplatsen hör till gata park medan den andra delen hör till
fastighetsavdelningen. Dessa bör slås ihop till en och samma. I dagsläget sitter en grind in till
lekparken så den är inte öppen för allmänheten även om halva lekplatsen borde vara det.
Förskolan vill inte heller att den ska vara öppen för allmänheten när förskolebarnen är där.
Förslag:
1. Att man lägger ansvaret för hela lekparken hos fastighetsavdelningen eller hos gataparkavdelningen.
4
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 74 av 170
2. Att man sätter upp en skylt på stängslet där det står att lekplatsen är öppen för
allmänheten men att man har ytterligare ett stängsel för den del som ligger inne på
fastigheten.
Nygatan
Lekplatsen vid Violen/Nygatan är en väldigt liten lekplats som ligger lite i skymundan med
endast två gungor samt en gunghäst i en sandlåda. Lekplatsen används väldigt lite och är i
behov av att rustas upp alternativt tas bort helt och hållet.
Förslag: Att lekplatsen tas bort.
Lekplatsen vid Nygatan/Violen
Folkasboskolan
På den södra delen är klätterställningen samt gungställningen i behov av att bytas. På Norra
delen skulle man kunna ta bort gungställningen och sandlådan mitt på skolgården, då de inte
används speciellt mycket. Det finns andra gungor på flera ställen runt om som är bättre.
Dessa lekplatser tillhör fastighetsavdelningen.
5
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 75 av 170
Kärrs Allé
Det här är en väldigt liten lekpark som ligger ganska nära en större och bättre lekpark på
Norra Bangatan, ca 260m ifrån. Lekparken bör tas bort just av denna anledning men också för
att den är i behov av att rustas upp samt att den inte används mycket. Platsen den ligger på är
en stor öppen gräsyta mellan två kvarter. De två fotbollsmål som finns lämnas kvar då dessa
används.
Förslag: Att lekplatsen tas bort.
Lekplatsen vid Kärrs Allé
Vretstorp
I Vretstorp finns det egentligen ingen lekplats som kan tas bort helt utan det som bör göras är
att snygga till och förbättra de som redan finns samt att se över antalet sandlådor.
Sagobacken
Här hänger gungorna för nära marken/sanden, minsta måtten ska vara 40 cm, och det är det
inte riktigt. Gungställningen är även i behov av att målas. Det finns två stycken sandlådor, en
liten och en stor, Det bör gå att ta bort den lilla.
Förslag: Att se över de brister som finns och att samråda med verksamheten om vilken
sandlåda som kan tas bort.
6
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 76 av 170
Fredriksberg skolan
Den södra delen är fin och det finns många nya saker där, däremot på baksidan/västra sidan
skulle det behövas en ram/sarg mellan sand och gräs så den inte växer igen.
Fredriksbergs skola, tydligt exempel på att där det inte finns någon ram växer gräs och sand ihop.
Tallbacken Förskola
Här har det nyligen beställts en ny gungställning. Avståndet mellan gungor och staket är för
litet så detta måste åtgärdas när man installerar de nya gungorna.
Den nya trälastbilen som är byggd av barnens föräldrar behöver ses över då den är över 1
meter hög och därför behöver fallskydd samt stötdämpande underlag, typ sand.
Här finns även 7 – 8 olika sandlådor och det är kanske för många. Antalet bör minskas.
Förslag: Att se över de brister som finns och att samråda med verksamheten om vilka
sandlådor som kan tas bort.
Östansjö
I Östansjö finns det ingen lekpark som kan tas bort. Några av de som finns behöver rustas upp
och kanske framförallt den på förskolan ”Stjärnan” som för tillfället är väldigt dålig. Lekparken
på Vallgatan är den lekpark i Östansjö som är i bäst skick.
7
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 77 av 170
Förskolan Stjärnan
En ny gungställning kommer att monteras under början av 2017. I övrigt pågår en utredning
över vilken lekutrustning som verksamheten önskar vid Östansjö skola. Ny lekutrustning
kommer att monteras i samband med att den nya paviljongen vid skolan färdigställs.
Förslag: Att efter samråd med verksamheten ta fram plan för nyanläggning av lekytor.
Sköllersta
I Sköllersta ser lekplatserna ganska bra ut, det enda som behövs är att fylla på sand på några
ställen, bland annat på förskolan treudden. Lekparken vid vattentornet är den klart bästa
både med tanke på platsen den ligger på, mellan två kvarter, lugnt och fint i skogen, samt att
den är i gott skick och med bra lekanordningar.
Björkvägen
Ny utrustning är beställd och kommer någon gång under sommaren 2017. Sandytan är
mycket större än vad den behöver vara och kan minskas en hel del.
Förslag: Att minska sandytan.
Ekhagens Förskola
Lekplatsen ser förhållandevis bra ut men det behövs påfyllning av sand. Två gungsitsar saknas
samt att två sittbänkar har ruttnat så dessa behöver bytas ut eller tas bort helt.
Förslag: Beställ nya gungsitsar samt renovera sittbänkarna.
Hjortkvarn och Svennevad
Svennevad
I Svennevad vid finns endast en lekpark vilket också är nog. Lekplatsen är relativt ny. I
dagsläget är den dessutom svårskött. Besöksunderlaget bör utredas mer grundligt, men sett
till slitage så används lekplatsen väldigt sällan.
Förslag: Att ta bort lekplatsen och flytta den till annan plats.
Hjortkvarn
I Hjortkvarn finns det fyra olika lekplatser, tre av dessa är bra, Sandhagens lekplats, lekplatsen
vid gamla skolan samt vid förskolan/fritids. Den fjärde ligger ensam längst upp på
Perstorpsvägen. Denna skulle kunna plockas bort då den ligger helt avsides och används
mycket sällan. Klätterställning, bord och gungställning är i dåligt skick medan pendel och
fjädergungor kan flyttas, exempelvis till skolan. På så sätt får man bort en lekpark och kan
8
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 78 av 170
göra lekplatsen vid skolan ännu bättre. Det skulle även behövas ett till fotbollsmål till
lekplatsen vid gamla skolan då den bara finns ett.
Förslag: Att ta bort lekplatsen vid Perstorpsvägen och flytta delar av den till skolan.
Lekplatsen vid Perstorpsvägen.
Hallsberg
Helhetsuttrycket av lekplatserna i tätorten Hallsberg är att de är bättre än vad de är i de
mindre orterna runt om i kommunen. Det finns fler fina och bra lekplatser som är nyrustade,
bland annat Långängskolan, Södra allén och lekplatsen på Sockenvägen. En annan mycket fin
lekplats är den på Korsbergsgatan, som har ett perfekt läge i ett villaområde med skog runt
om. Det finns bra utrustning och hit kommer många förskolor på utflykter.
Det finns dock ett mindre antal lekplatser som behövs rustas upp och kanske till och med
plockas bort helt.
Stocksätter skola och förskola
Gungsitsarna är för nära marken och behövs höjas för att det inte ska bildas vattengropar
under gungan. Förslag från skolan finns om att ta bort en lektunnel som finns på skolgården
och en gungställning som står ensam på den västra sidan.
9
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 79 av 170
Björkängen förskola
Delar av förskolans lekplats är i gott skick och lekutrustningen är bra. På baksidan, den södra
sidan finns en gungställning som behöver bytas eller grävas bort helt, då den inte alls används
och inte ser bra ut.
Förslag: Att ta bort gungställningen och så igen med gräs.
Gungställningen på baksidan av Björkängen är helt igenväxt och används inte.
Förskolan Nyckelpigan, Norrgården
Gungställningarna på lekplatsen är under all kritik och håller inte måtten. De är gamla och
slitna och bör bytas eller tas bort helt. En gungställning är redan borttagen och där finns
numera en stor sandyta kvar som skulle behöva tas bort då det bara medför extrajobb att ha
den kvar. Överlag så är det för mycket sandytor här och det skulle behöva minskas ner på
detta.
Förslag: Samråda med verksamheten om de vill ha nya gungställningar eller om dessa helt kan
plockas bort. Man bör även diskutera om det kan tas bort en eller två sandytor då det finns
flera kvar ändå, exempelvis den där det tidigare stått gungor men nu bara är en stor sandlåda.
Hässleberg
På Hässleberg finns det tre lekplatser. Lekplatsen på förskolan och lekplatsen på den östra
sidan ligger väldigt nära varandra och är båda två i ganska dåligt skick. Lekplatsen på västra
sidan av området är i gott skick. Den östra lekplatsen som ligger utanför förskolan börjar bli
10
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 80 av 170
gammal och det är mycket problem med rensning av ogräs och liknade där. Utöver det
används lekparken väldigt sällan. Inne på förskolan finns en gungställning som inte används
alls och är i dåligt skick. Samma sak gäller klätterställningen som står bredvid. Lekplatsen på
västra sidan av Hässleberg ligger bara några hundra meter bort och är i bra skick.
Förslag: Att ta bort lekparken på den östra sidan. Att byta ut gungställning och klätterställning
på förskolan
Gungställningen på förskolan, denna skulle behövas plockas
bort eller bytas. Bakom ser man också den östra lekparken
som ligger väldigt nära.
Östra lekparken på Hässleberg
Tranängen, Rättarevägen
En ganska fin lekpark men här som på många andra ställen behöver gungsitsarna höjas då de
hänger för nära marken och gropar har bildats.
Hagaparken, Lokvägen
Lekplatsen är egentligen bra, problemet är att den knappt har några besökare. Några hundra
meter ifrån Hagaparken ligger två andra lekplatser, Stocksättersparken som är både mer
välbesökt och har bättre utrustning, och sedan lekplatsen vid gamla folkparken som är mer
välbesökt och har en större lekplats.
Förslag: Att ta bort lekplatsen vid Hagaparken.
11
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 81 av 170
Vingen
Ut med Vingen i Hallsberg finns det totalt fyra lekparker. Det är förhållandevis många
lekparker på ett och samma område och därför kan en av dessa plocka bort.
Lekparken vid Parallellgatan är relativt fin med bra lekutrustning men just i detta kvarter är
det endast ett 20-tal hus och lekparken har inte många besökare. Lekparken byggdes för ett
antal år sedan på grund av att det bodde många barnfamiljer där. Idag bor inte många
barnfamiljer kvar här.
Lekplatsen på Blomvägen är den som är bäst av lekplatserna på Vingen. Problemet här är att
här är det endast ett fåtal barn som besöker lekparken vilket är lite synd då den är så pass fin.
På Soldatvägen ligger den minsta lekplatsen på Vingen men den är även den som är mest
besökt av alla. Mycket av lekutrustning som finns här är i behov av att bytas. Här finns
egentligen två alternativ, antingen tar man bort lekplatsen eller så rustar man upp den
ordentligt.
Den sista lekparken på Vingen är den som ligger på Furuvägen, den ligger inom gångavstånd
från den på Soldatvägen. Detta är en fin lekplats som har en bra omgivning av mycket
gräsytor.
En av dessa skulle man kunna ta bort. Ett alternativ är att ta bort någon av de som ligger
närmast varandra för att få en bättre spridning på lekplatserna eller ta bort den där minst
antal barn leker.
Förslag: Att ta bort en av dessa lekplatser. Förslagsvis den på Soldatvägen eller den vid
Parallellgatan. Om den på Parallellgatan tas bort bör den som finns på Soldatvägen rustas
upp.
12
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 82 av 170
3. KONSEKVENSER OCH SLUTSATSER

Om flera lekplatser runt om i kommunen plockas bort kommer det inte gillas av alla.
Det behöver framgå tydligt varför man gör dessa åtgärder. De lekplatser som ska vara
kvar bör rustas upp ordentligt så att fördelen märks tydligt. Speciellt i de mindre
orterna där det från början inte finns så många lekplatser.

Eftersom antalet lekplatser minskas blir konsekvensen att somliga barn får längre till
en lekplats. Istället blir kanske den lekplatsen tryggare, barnvänligare och bättre
underhållen.

Mycket av den lekutrustning som idag finns på lekplatserna runt om i kommunen är i
behov av att bytas. På vissa ställen där lekplatsen borde rivas kan man istället flytta
utrustningen till en bättre lekplats.

De flesta lekplatserna i kommunen behöver ha ramar/sarger runt om sig så att de inte
växer igen med gräs, då detta är ett återkommande problem på flera ställen och
medför en hel del extraarbete.

Ett annat problem är de många sandytor som finns på flera lekplatser runt om i
kommunen. Det är helt enkelt för många och på enskilda ställen, så det finns inte
arbetskraft nog att sköta om och hålla rent alla sandytor som finns just nu. Totalt
handlar det om 7000 kvadratmeter sandyta.

Många av de gungor som finns runt om i kommunen hänger för lågt, minimimåttet är
40 cm och många är under detta. Det är ett problem för att sitter gungan för nära
marken bildas gropar under och dessa fylls sedan med vatten. Detta bör åtgärdas på
flera av lekplatserna i kommunen.
13
Fastighetsavdelningen
2017-01-26
Sida 83 av 170
Riktlinjer för lekutrustning på kommunal mark
7
17/DOS/29
Sida 84 av 170
Tjänsteskrivelse
Datum: 2017-02-03
Sida 1 av 1
Dnr: 17/DOS/29
Förslag till riktlinjer för lekutrustning på kommunal mark
Ärendebeskrivning
Kommunen äger många lekplatser och lekparker.
Arbetet med att hålla dessa i funktion är omfattande. För att förenkla och förtydliga arbetet och vilka
regler som gäller föreslås kommunen anta nya gemensamma riktlinjer som bland annat beskriver
vilken lekutrustning som får finnas på kommunal mark.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna riktlinjerna i sin helhet
Ärendet
Kommunen som fastighetsägare har ett långtgående ansvar när det gäller den lekutrustning som
finns på kommunal mark. Kommunen har ett uppdrag att tillse att det finns tillgänglig, stimulerande
och väl fungerande utrustning för medborgare och brukare.
Kommunen som fastighetsägare har utöver detta också ett ansvar för att arbeta systematiskt med
underhåll och funktionsprovning av utrustningen så att skaderisken minimeras.
De gemensamma minimikraven i riktlinjerna gäller för all lekutrustning på kommunens fastigheter.
Annan lekutrustning som inte uppfyller kraven accepteras inte.
Drift- och Serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon
Roberth Huss
Förvaltningschef
Fastighetschef
Bilagor
Riktlinjer för lekutrustning på kommunal mark
Version 1.3
Sida 85 av 170
Riktlinjer för lekutrustning på kommunal
mark
Beslutad av drift- och servicenämnden: 2017-XX-XX
Dokumentet gäller för Hallsbergs kommun
Dokumentsansvarig: Fastighetschef
Dnr: 17/DOS/29
1/4
Sida 86 av 170
Innehållsförteckning
Inledning ..............................................................................................................................................3
Krav på lekutrustningen........................................................................................................................3
2/4
Sida 87 av 170
Inledning
Kommunen som fastighetsägare har ett långtgående ansvar gällande den lekutrustning som finns
på kommunal mark. Det ska finns tillgänglig, stimulerande och väl fungerande utrustning för
medborgare och brukare.
Kommunen som fastighetsägare har utöver detta också ett ansvar för att arbeta systematiskt med
underhåll och funktionsprovning av utrustningen så att skaderisken minimeras.
Krav på lekutrustningen
I Boverkets byggregler, Boverkets föreskrifter 2011:6, finns regler om skydd mot olyckor vid fasta
lekredskap på tomter. Boverkets byggregler gäller vid nybyggnad eller nyanläggning och vid ändring
av lekplatser.
I avsnitt 8:93 anges att: ”Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas.
Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika redskap ska vara stötdämpande och i övrigt så
utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas”.
All den lekutrustning som finns på kommunal mark, såväl offentlig som den tillhörande en av
kommunens verksamheter ska vara godkända enligt Produktsäkerhetslagen (2004:451) samt enligt
de gemensamma europastandarderna ss-en 1176 och ss-en 1177. Dessa lagar innehåller
minimikrav för säkerhet och används vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven i Planoch bygglagen.
De gemensamma minimikraven enligt nedan gäller för all lekutrustning på kommunens fastigheter.
Lekutrustning som inte uppfyller kraven accepteras inte.
• SS-EN 1176-1 Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 1:
Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder.
• SS-EN 1176-2: Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 2:
Gungor - Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder.
• SS-EN 1176-3: Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 3:
Rutschbanor - Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder.
• SS-EN 1176-4: Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 4:
Linbanor - Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder.
• SS-EN 1176-5: Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 5:
Karuseller - Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder.
• SS-EN 1176-6: Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 6:
Vippgungor - Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder.
• SS-EN 1176-7: Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 7:
Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift.
3/4
Sida 88 av 170
Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder.
• SS-EN 1176-10: Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 10:
Helt inneslutna redskap -Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder.
• SS-EN 1176-11: Tredimensionella nätkonstruktioner – Del 11: Kompletterande särskilda
säkerhetskrav och provningsmetoder.
• SS-EN 1177 Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning - Bestämning av kritisk fallhöjd.
4/4
Sida 89 av 170
Remiss; Naturvårdsverkets redovisning för
åtgärder för minskad nedskräpning
9
17/DOS/22
Sida 90 av 170
Tjänsteyttrande
Datum: 2017-02-21
Sida 1 av 1
Dnr: 17/DOS/22
Yttrande över remiss avseende åtgärder för minskad nedskräpning
Ärendebeskrivning
Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att som svar på remiss ”Åtgärder för minskad nedskräpning.
Naturvårdsverket 2016-10-27” avge yttrande enligt följande.
Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för
att minska nedskräpning samt utreda kompletterande finansieringsformer och/eller åtgärder för
omhändertagande av marint skräp på stränder. Därtill har Naturvårdsverket utrett hur lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan ändras så att
kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter i naturmiljö och utföra renhållning även i sådana
områden.
Yttrande
Hallsbergs kommun har beretts sig möjlighet att yttra sig om ”Åtgärder för minskad nedskräpning”.
Kommunens ansvar för renhållning av allmänna platser kommer att utökas. Ändringarna syftar till att
tydliggöra och ställa högre krav på den renhållning kommunen ska utföra. Kravet innebär att
kommunen måste städa oftare även om skräpet inte påverkar trevnaden i någon större utsträckning,
eller riskerar skada på människor. Kommunen kommer även behöva sätta in åtgärder snabbare för
att undvika skada på växt- och djurliv.
Konsekvenser för miljön
Renhållningen i naturområden förbättras vilket medför positiva konsekvenser bland annat för djur,
växter, friluftsliv och turistnäring.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget från Naturvårdsverket skulle innebära ökade kostnader och resurser för renhållningen i
Hallsbergs kommun.
Naturvårdsverkets redovisning saknar en ekonomisk redogörelse och analys över vilka kostnader det
ökade ansvaret för kommunerna skulle innebära.
Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon
Förvaltningschef
Hadil Asaad
Planeringsingenjör
Version 1.3
Sida 91 av 170
Arbetsmiljörapport för måltidsavdelningen
2016
10
17/DOS/48
Sida 92 av 170
Arbetsmiljörapport
Måltidsavdelningen 2016
den 12 januari 2017
Skriven av: Carita O Prim, Kostchef
Sida 93 av 170
Arbetsmiljörapport
Måltidsavdelningen 2016
Hallsbergs kommun
Arbetsmiljöpolicy: Alla kommunens verksamheter ska bedriva en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.
Medarbetarna ska trivas på sitt arbete och kunna utföra sina arbetsuppgifter tryggt och säkert.
Kartläggning av köken inom Måltidsavdelningen
Måltidsavdelningen har i slutet av våren och under hösten 2016 arbetat med olika områden inom arbetmiljö. I
början av året låg sjukskrivningen på 15,79 %. En hög siffra som behöver minskas. Regionhälsan har anlitats för en
ergonomisk- och psykosocialanalys av varje verksamhet/kök, inom Måltidsavdeningen. Kortare rapporter med
bilder har skickats ifrån Regionhälsan till måltidsavdelningen. Underlaget ger även åtgärdsförslag. Under vecka 44
fick samtlig måltidspersonal en ergonomiutbildning, där man belyste situationerna i våra kök. Därutöver har
kostchef tagit fram en handlingsplan för åtgärder under 2017.
För att minska belastning på axlar och armar kommer vissa uppdrag såsom matsalsstädning av golv att tas bort från
personalens arbetsbeskrivning. Det genomförs till hösten 2017.
Sjukfrånvaro - 2016
Kvartal 1: 15,79 %
Kvartal 2: 10,61 %
Kvartal 3: 7,56 %
Kvartal 4: 8,94 %
Höstens arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljörapport | 2017-01-12
Följande delar har genomförts, lyfts, diskuterats och förts ut till personalen i köken för eget arbete och
delaktighet.

Delegationsordning – vem ansvarar för vad? Fördelning av ansvaret för arbetsmiljön är gjorda ifrån
förvaltningschef till kostchef och från kostchef till kökschefer (påskrivna underlag finns i personakterna).
Genomgång av arbetsmiljöpolicyn – Hallsbergs kommun.

Utbildning – Vad krävs och vilka är behoven? Översyn av vilka som behöver utbildningar och i vad. Se
till att det finns ett skyddsombud inom varje område. Skyddsombud saknas inom Måltidsavelningen.

Olycksfall och tillbud. Ta fram rutiner och ge information om vad som gäller och när det ska anmälas och
lämnas in till chef. Statistik till personalavdelning
Medarbetarsamtal – hur går man tillväga? Vad gäller? Processen. Ny form vad det gäller lönesättning ska
införas under 2016 och 2017. Många frågetecken har uppstått.
Ergonomiutbildning för samtlig personal. Regionhälsan har genomfört utbildning för
Måltidsavdelningens personal.
Samverkan – Hur fungerar det? När gör man det? Vad ska man ta upp? Vem ska delta?



1
Sida 94 av 170

Skyddsronder – Kökschefer/kostchef ska tillsammans med huvudskyddsombud gå igenom våra
verksamheter en gång per år – Är ej genomfört under 2016. Genomförs under våren 2017.

Friskvårdspeng: 11 anställda har nyttjat förmånen inom Måltidsavdelningen.

Samverkan: 4 gånger under 2016. Samverkansprotokoll finns tillgänglig på K://- gemensam Samverkan.
Tryggt, säkert och trivsamt
Kökscheferna har tagit del av deras personals synpunkter runt begreppen tryggt, säkert och trivsamt. En enklare
enkät har använts som underlag för att samla in information anonymt.
1. Säkerhet på jobbet:
- Vad kan bli bättre?
- Finns det olycksfallsrisker?
- Har vi bra rutiner vid arbete med maskiner?
2. Trygghet på jobbet:
- Känner man sig säker på/i sitt arbete?
3. Trivsel:
- Vad krävs för att känna trivsel på sin arbetsplats?
- Vad gör jag själv för att skapa trivsel?
- Vad skulle jag önska mig för att öka trivseln?
Sammanställning av enkät säkert, tryggt och trivsamt:
Säkerhet:
Personalen inom Måltidsavdelningen anser att säkerheten kan försämras vid stress. Vid stress ökar olyckor såsom
brännskador, skärskador, tunga lyft, klämskador och halkskador. Det är viktigt att vara försiktig när man hanterar
varma saker. Ensamarbete är Inte bra. Att vara fler på arbetet motverkar stress.
Trygghet:
Måltidspersonalen känner sig trygga med undantag av ensamarbete. Om det finns personallarm så känns det
tryggare. De flesta känner sig trygga.
Åtgärdsförslag:


Bemanning som är anpassad efter verksamhetsbehov och förväntningar
Se till att det finns rutiner och larm som kan ge en viss trygghet




Lokaler som är anpassade och i bra skick så att arbetsskador minimeras
Planera in och genomför trivselaktiviteter minst 2 gånger per år.
Ordna diskussionsforum och möten där alla får vara delaktiga.
Jobba för att medarbetarna ska få rätt förutsättningar för att kunna trivas på jobbet

Rutiner för konflikthantering
Arbetsmiljörapport | 2017-01-12
Trivsamt:
Genom att träffas oftare gör att gemenskapen ökar mellan arbetskamraterna inom Måltidsavdelningen. När det
blir förändringar minskar trivsel och trygghet. Att man pratar och hjälper varandra och har ett bra samarbete ökar
trivseln i gruppen på arbetsplatsen. Att ge positiv feedback till varandra ökar gemenskapen. Vid konflikter är det
bra med samtal så snart som möjligt.
2
Sida 95 av 170
Trivsel (aktiviteter):

Juni 2016: En eftermiddag med tipspromenad och grillade hamburgare vid Ekoparken för hela Drift- och
serviceförvaltningen, 2 av 45 anställda ifrån Måltidsavdelningen deltog.

Augusti 2016: En eftermiddag med tipspromenad och korvgrillning vid Ekoparken, för
Måltidsavdelningen. 20 av 45 anställda deltog.

December 2016: En eftermiddag med julmingel, juklappsutdelning med tomte, julquiz, julsmörgås och
julfika. 41 av 45 anställda deltog.
Utbildning/utveckling
Inom måltidsavdelningen finns utbildningar som krävs för att få jobba inom måltid. Det finns också utbildningar
som behövs för att vi ska ha god arbetsmiljö och att personalen känner sig trygg med de uppdrag som de ansvarar
för. Varje medarbetare inom måltidsavdelningen ska ha en individuell utvecklingsplan. Planen tas fram i samråd
med medarbetare och närmsta chef, under medarbetarsamtalen.
Utbildningar som har genomförts under 2016:



Delar av personalen har gått livsmedelshygienutbildning.
Ergonomiutbildning, samtliga.
Föreläsning om bemötande (Vi bemöter varandra med respekt och synliggör varandra), samtliga.
Utbildningsplan
Utbildning
Hur ofta?
Krav/Inte krav
Målgrupp
Hygienutbildning, grund
1 gång när det sker en
nyanställning (inom 6
månader)
Krav
Kockar, måltidsbiträden
Hygienutbildning,
fortsättning
Var 3:e år
Krav
Kockar, måltidsbiträden
Specialkostutbildning
Var 3:e år
Krav
Kockar, måltidsbiträden
Övriga utbildningar som
har med verksamheten
att göra
1 gång per år
Inte krav
Samtliga inom
måltidsavdelningen
Inte krav
Samtliga inom
måltidsavdelningen
Arbetsmiljörapport | 2017-01-12
Arbetsmiljöutbildningar/ Var 3:e år
genomgångar – regelverk
Utvecklingsplan
Avdelningens mål
Medarbetarens Arbetsgruppens Beslut
mål
mål
Tidsplan
Ansvar
Ekologiskt/närproducerat
Beställa varor som
vi tillsammans har
kommit överens
om
Kökschef
Minska svinn
Arbeta aktivt året
om med att
Kökschef
3
Sida 96 av 170
minska svinnet.
Delta aktivt på de
veckor då vi mäter
svinn.
Se enhetsplan –
detaljplan.
Genomföra
förvaltningarnas
beställningar (2 ggr/år)
Ta del och planera
tillsammans i
gruppen hur vi ska
kunna nå
resultatet som
önskas
Olycksfall och tillbud 2016
En anmälan om olycksfall har inkommit under året.
Två anmälan om tillbud har inkommit under året.
Kopior av olycksfallsanmälan har skickats till personalavdelningen. Originalet har skickats till försäkringskassan.
Åtgärder som har vidtagit under året: Inga åtgärder har gjort under året men är nu med i handlingsplan inför 2017
års åtgärder.
Handlingsplan utifrån Regionhälsans kartläggning av Måltidsavdelningens kök, 2016
Alléskolan:
Uppdrag/
ärende
Packning/
utskick och
varumottagning
Åtgärd
Utnyttja de mellersta
falsarna i skåpen
Ansvarig
Datum - klart
Datum uppföljning
Kostchef/kö
kschef/
Vt 2017
Sept 2017
Använd vagnar i större
utsträckning
Arbeta med rak rygg
Bygga om; större förråd
och kylar
Kokkärl
Använda/ köpa en lägre
rullvagn.
Arbetsmome
nt att ösa
upp den
Kostchef
Planering med
arkitekt, 2017.
Kunskap avseende
arbetsteknik;
Ergonomiutbildning
Dec. 2017.
Dec 2016
Utbildning 2/10
-2016 –
Ergonomiutbildn
ing med
arbetsteknik
Kostchef/
kökschef
Vt 2017
Köpa in en ”vagga” för
kantiner ger bättre
Sept 2017
Arbetsmiljörapport | 2017-01-12
Förråd/kylar –
trånga
utrymmen
4
Sida 97 av 170
färdiga
maten i
kantiner
Matsal
Högt tempo,
många äter
samtidigt
Disk
Grovdisken
placerad i
köket, ger
buller och
varm miljö
Övrigt
arbetsställning
Se över
personalbemanning –
rekrytering av en
teamleader till matsalen
Kostchef
Nov. 2016
Jan 2017
Grovdisken flyttas ifrån
köket – planeras
tillsammans med
köksarkitekterna
Kostchef
Våren 2017
Hösten 2017
Utbildning ergonomi
Kostchef/
kökschef
Nov.2016
Dec 2016
2017
Dec 2016
Stresshantering
Hjälpmedelshantering
Nov. 2016
Esslatorp
Uppdrag/
ärende
Kök
Stress och
känsla av
tidsbrist
Förråd
Felplacerade
beställda
varor i bur
Arbetsmiljörapport | 2017-01-12
Skaleriet
Avlastningsy
tor saknas
Stekbord/
kokkärl/
degblandare/
serveringslinje/
mjölkstation
Åtgärd
Se över bemanningen
Se över arbetsinnehåll
Ansvarig
Datum - klart
Datum –
uppföljning
Kostchef/köks
chef
Vt 2017
Sept 2017
Utbildning i
stresshantering
Vt 2017
Dec 2017
Kökschef
Vt 2017
Dec 2017
Använd vagnar vid
inställning av bleck i
värmeskåp
Kökschef
Vt 2017
Dec 2017
Kökschef
Vt 2017
Dec 2017
Använd ”vaggan”
Kostchef
Vt 2017
Dec 2017
Någon typ av markis
eller film i fönsterna
Kostchef
Vt 2017
Dec 2017
Kunskap avseende
arbetsteknik;
Ergonomiutbildning
Kökschef
Kökschef
Placering av tunga och
varor som används ofta
på hyllor under axelhöjd
Grönsaker bör plockas
ut ur kartongen.
Använd vagnar som
hjälpmedel vid hantering
av säckar och
5
Sida 98 av 170
som vetter mot söder
Kostchef
Införskaffa vagn till
degbunkarna
Kökschef
Vt 2017
Dec 2017
Vt 2017
Dec 2017
Tömning av varmt
vatten ifrån
serveringsvagnarna med
slang eller liknande
(avlopp saknas)
Att endast stapla två
nivåer med dricksglas
(undvik lyft över
axelnivå, minska
belastning på nacke och
axlar)
Övrigt
Att alla tar eget ansvar
vad gäller utnyttjande av
hjälpmedel
Kökschef/
alla
Kullängen
Uppdrag/
ärende
Disken
Åtgärd
Ansvarig
Lättare porslin eller att
avdelningarna själva diskar
(görs på en avdelning
redan)
Kostchef/
kökschef
Begränsa antalet tallrikar
som lyfts ur behållaren och
in i diskmaskinen
Kökschef/
kostchef
Datum - klart
Kökschef
Datum –
uppföljning
Vt 2017
Dec 2017
Vt 2017
Dec 2017
Vt 2017
Dec 2017
Varuburar
Ta upp med leverantören
om att inte packa de
tyngsta varorna överst
kostchef
2017 (ny
upphandling –
logistik)
Dec 2017
Kylar/förråd
Bristande utrymmen i kylar
och förråd. Placera de
lättare och sällanvaror på
övre hyllor och oftare
använda varor på hyllor i
midjehöjd
Kökschef
Vt 2017
Dec. 2017
Kökschef
Vt 2017
Dec 2017
Kostchef/
kökschef
Vt 2017
Dec 2017
Att använda lift vid lyft av t
ex potatissäckar
Grytor
Att undvika att ösa maten.
Använd låg rullvagn (ev.
köpes in). Köp in en vagga
för kantiner
Arbetsmiljörapport | 2017-01-12
Byt hjul på diskvagnen då
den är svår att manövrera
6
Sida 99 av 170
Vagnar som är
normal höga
medför
ogynnsam
arbetshöjd för
axlar och
nacke.
Inköp av vagnar som är
lägre
Kostchef/
kökschef
Vt 2017
Dec 2017
Översta hyllan
ovanför den
centrala
arbetsbänken
är för hög, för
en person som
är kortare än
175 cm
De varor som är högst upp
och används ofta flyttas
ned. Utrymme finns. Pallar
behövs i de olika förråden
och kylarna. Förslagsvis
”elefantpall” som kan flyttas
lätt på golvet.
Kostchef/
kökschef
Vt 2017
Dec 2017
Sköllergården
Uppdrag/
ärende
Åtgärd
Ansvarig
Datum – klart
Datum uppföljning
Värmekälla
saknas. Kallt i
köket
Kontakta
fastighetsansvarig
för genomgång och
förslag på
värmekälla
Kostchef/fastighetsansvarig 2017
Jan 2108
Tunga
porslinstallrikar
i matserveringen
Se över porslinet
och mängd som
hanteras
Kökschef
Vt 2017
Sept. 2017
Mycket
hantering av
emballage i form
av kartonger
som upplevs som
svåra att ta isär
Kartongpress?
Kostchef/kökschef
Vt 2017
Sept 2017
Arbetsmiljörapport | 2017-01-12
Östansjö skola
Uppdrag/
ärende
Åtgärd
Ansvarig
Datum - klart
Datum uppföljning
Vattenhantering
vid
värmekantiner i
matsalen
Inköp av
specialvagnar för
hantering och
bortforsling av
varmt vatten ifrån
matsalen
Kostchef/kökschef
Vt 2017
Sept 2017
Bromsarna på
hjulen under
buffévagnarna
Ändra bromsarna så
man kan låsa
vagnarna med
Kostchef/kökschef
Vt 2017
Sept 2017
7
Sida 100 av 170
sitter konstigt så
man inte kan låsa
med fötterna
fötterna
Tunga lyft vid
hantering av tx
glasbackar
Inköp av vagn –
använd vagn
Kostchef/kökschef
Vt 2017
Sept 2017
Diskmaskinen
sköts manuellt
Det är en ny
diskmaskin så det är
inte aktuellt att byta
den. Se över om
något annat kan
göras.
Kostchef/kökschef
Vt 2017
Sept 2017
Uppdrag/
ärende
Åtgärd
Ansvarig
Datum – klart
Datum –
uppföljning
Hög ljudvolym i
disk och matsal
Använd befintliga
hörselskydd
Kostchef/kökschef
Vt 2017
Sept 2017
Stolar i matsalen
ställs dagligen
upp på bord
Fundera om barn
och pedagoger kan
vara behjälpliga.
Skolans lokal som
de får hjälpa till att
lösa
Kostchef/kökschef
Vt 2017
Sept 2017
Uppdrag/
ärende
Åtgärd
Ansvarig
Datum – klart
Datum –
uppföljning
Liten
personalstyrka.
Personalen
upplever att
tiden inte räcker
till för det arbete
som ska utföras
vilket innebär
stress
Se över
bemanningen på
enheten
Kostchef/kökschef
Vt 2017
Sept 2017
Stocksätterskolan
rektor
Arbetsmiljörapport | 2017-01-12
Knuten
8
Sida 101 av 170
Åsen
Uppdrag/ ärende
Åtgärd
Ansvarig
Datum – klart
Datum –
uppföljning
Kommunikationen
mellan de
anställda, då
personalen sällan
arbetar
tillsammans kan
ibland leda till en
hög belastningstress
Diskussion om
åtgärd med
personalen i köket.
Kökschef
Vt 2017
Sept. 2017
Se över schema så
att det ibland går
omlott
Transtenskolan
Uppdrag/
ärende
Åtgärd
Ansvarig
Datum – klart
Datum –
uppföljning
Vattenhantering
vid
värmekantiner i
matsalen
Inköp av
specialvagnar för
hantering och
bortforsling av
varmt vatten ifrån
matsalen.
Kostchef/kökschef/
fastighetsägare
Vt 2017
Sept 2017
Kostchef/kökschef/
fastighetsägare
Vt 2017
Sept 2017
Avlopp i anslutning
till värmekantinerna
för lättare hantering
och att undvika lyft,
sparar tid
I disken är det
mycket varmt
sommartid pga
dålig ventilation
Se över ventilation
Arbetsmiljörapport | 2017-01-12
Långängsskolan
Uppdrag/ ärende
Åtgärd
Ansvarig
Datum – klart
Datum –
uppföljning
Arbetsställningarna
i diskutrymmet.
Personalen står
framåtlutad vilket
blir en belastning
på rygg, nacke och
axlar
Personalen
uppmuntras att
skjuta backar
närmare sig vid
hantering av disk.
Kökschef
Vt 2017
Sept. 2017
Många tunga lyft t
ex
pastaförpackningar
Personalen bör
använda befintliga
rullbord och liftar
Kökschef
Vt 2017
Sept. 2017
9
Sida 102 av 170
på 15-20 kg samt
hantering av kokt
pasta
för att hantera
tunga bördor i
större utsträckning
Sköllersta skola
Åtgärd
Ansvarig
Datum – klart
Datum –
uppföljning
Arbetsställningarna
i diskutrymmet.
Personalen står
framåtlutad vilket
blir en belastning
på rygg, nacke och
axlar
Personalen
uppmuntras att
skjuta backar
närmare sig vid
hantering av disk.
Kökschef
Vt 2017
Sept. 2017
Trånga utrymmen
och få
avlastningsytor i
köket vilket skapar
ogynsamma
arbetsställningar
Eventuellt fler
avlastningsytor
skapas genom att
använda rullbord i
större omfattning.
Kökschef
Vt 2017
Sept. 2017
Vattenhantering
vid värmekantiner
i matsalen
Inköp av
specialvagnar för
hantering och
bortforsling av
varmt vatten ifrån
matsalen.
Kostchef/kökschef/ Vt 2017
fastighetsägare
Sept 2017
Avlopp i anslutning
till värmekantinerna
för lättare hantering
och att undvika lyft,
sparar tid
Uppdrag/ ärende
Åtgärd
Ansvarig
Datum – klart Datum –
uppföljning
Köket upplevs som
trångt. Det medför
risker ur
belastningssynpunkt
Kökets brist på
utrymme bidrar till
risker i arbetsmiljön
med dåliga
arbetsställningar
men även halkrisk,
risk att bränna sig,
hygienrisk med
tanke på hantering
av arbetskläder och
ombyte. En
Kostchef/kökschef/
fastighetsägare
Vt 2017
Sept 2017
Arbetsmiljörapport | 2017-01-12
Folkasboskola
10
Sida 103 av 170
ombyggnation bör
övervägas då köket i
dagsläget inte
bedöms vara
disponerad för de
antal portioner som
tillverkas där
Ventilation i
diskrum dåligt
Se över ventilation.
Se ovan
Se ovan
Separat
omklädningsrum för
män och kvinnor
saknas samt
utrymme att hänga
tvättade
arbetskläder.
Kostchef/kökschef/
fastighetsägare
Vt 2017
Sept 2017
Kostchef/kökschef/
fastighetsägare
Vt 2017
Sept 2017
Arbetsmiljörapport | 2017-01-12
Regionhälsans underlag finn hos kostchef.
11
Sida 104 av 170
Samråd för detaljplan Samsala, etapp 2, i
Hallsberg
11
17/DOS/22
Sida 105 av 170
2017-02-03
16/KS/151
Detaljplan för
Samsala, etapp 2
Hallsbergs kommun, Örebro län
Ovanstående detaljplan i Hallsbergs kommun är utställd för samråd mellan 6
februari och 27 februari 2017.
Kortfattad sammanfattning
Syftet med aktuell detaljplan är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet
Samsala för främst villabebyggelse men även mindre flerfamiljshus så som
radhus, kedjehus och mindre grupphusbebyggelse.
Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hallsbergs tätort i området Samsala.
Området begränsas i väster av detaljplan för Samsala, etapp 1, i öster av
fastighetsgränsen mot Samsala 1:2, i norr går gränsen över åkrarna, ca 100 m
från fastigheten Lyckan 1:7 och i söder begränsas området av Korsbergsgatan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 januari 2017 att
detaljplaneförslaget skulle skickas på samråd till berörda.
Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget
Planförslaget finns tillgängligt i kommunhuset och på kommunens hemsida
www.hallsberg.se/detaljplan.
Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till:
Kommunstyrelseförvaltningen, 694 80 Hallsberg
Eller via e-post: [email protected]
Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 27 februari 2017.
Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda
har rätt att överklaga detaljplanen enligt plan- och bygglagen 13 kap 11§.
Fastighetsägare ombeds informera eventuella bostadsrättsinnehavare,
hyresgäster, boende och arrendatorer om innehållet i denna skrivelse.
Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
Klara Ågren T: 019-58 82 41 E: [email protected]
Johannes Ludvigsson T: 019‐58 82 04 E: [email protected]
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Sida 106 av 170
2017-01-17
SAMRÅD
Detaljplan för
Samsala, etapp 2
Del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
STANDARDFÖRFARANDE
(Plan- och bygglagen SFS 2010:900)
Samråd: 2017-02-02 – 2017-02-27
Granskning:
Antagen av KS:
Laga kraft:
Sida 107 av 170
Dr: 16/KS/151
Vad är en detaljplan?
Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs
vid utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område.
Detaljplanen innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens
utformning. Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov.
Läs mer på www.boverket.se/pblkunskapsbanken.
En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar
som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.
Vad är en planbeskrivning?
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar
innehållet av detaljplanekartan. Dessutom ska det framgå i planbeskrivningen de konsekvenser som
genomförandet av detaljplanen medför för sakägare, andra berörda och
miljön. Planbeskrivningen är en obligatorisk handling men har ingen egen rättsverkan.
Plankartan däremot är ett juridiskt bindande.
Val av planförfarande
Standardförfarande
(Plan- och bygglagen SFS 2010:900)
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta
en detaljplan. Detaljplanen handläggs med ett så kallat standardförfarande vilket innebär att ett
förslag till detaljplan, samrådshandling tas fram och skickas ut till myndigheter, sakägare och andra
berörda. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning där man
har ytterligare en chans att lämna synpunkter. I antagandeskedet antas detaljplanen av
Kommunstyrelsen eller i vissa fall av Kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor
laga kraft om inte beslutet överklagas. Se flödesprocessen nedan.
SAMRÅD
UNDERRÄTTELSE
GRANSKNING
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
ANTAGANDE
LAGA
KRAFT
Handlingar
Detaljplaneförslaget består av:
• Planbeskrivning med genomförandefrågor
• Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000
• Fastighetsförteckning
• Behovsbedömning
För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida
www.hallsberg.se/detaljplan.
Handläggare
Klara Ågren
019-58 82 41
[email protected]
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2
Sida 108 av 170
Planbeskrivning
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet Samsala för främst
villabebyggelse men även mindre flerfamiljshus så som, radhus, kedjehus och mindre
grupphusbebyggelse.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen i Hallsbergs kommun har fått i uppdrag (KSAU §93 2016-10-04) att ta
fram en detaljplan för Samsala, etapp 2.
Detaljplanen för etapp 1 av området Samsala vann laga kraft år 2007. Området består av 16
villatomter, 8 norr om Korsbergsgatan och 8 söder om gatan. Alla tomter förutom en i den norra
delen är sålda och bebyggda. Det finns nu efterfrågan på fler tomter i detta område. En förstudie för
etapp 2 genomfördes under våren/sommaren 2016. Förstudien visar att det inom området kan
inrymmas både villatomter, radhus och grupphusbebyggelse.
Plandata
Läge
Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hallsbergs tätort i området Samsala. Området begränsas i
väster av detaljplan för Samsala, etapp 1 och detaljplan för Långängen, i öster av fastighetsgränsen
mot Samsala 1:2, i norr går gränsen över åkrarna, ca 100 m från fastigheten Lyckan 1:7 och i söder
begränsas området av Korsbergsgatan.
Planområde
Samsala
etapp 1
Planområdet, röd linje är föreslagen plangräns.
Sida 109 av 170
Areal
Planområdet har en areal på ca 9 ha.
Markägoförhållanden
Hallsbergs kommun äger den berörda marken, fastigheten Samsala 1:9.
Kommunägd mark, grönt skrafferat område, röd linje är föreslagen plangräns.
Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Det finns inte några riksintressen inom planområdet.
Miljöbalken 7 kap 11 §
Inom planområdet finns diken som omfattas av det generella biotopskyddet då de ligger i
jordbruksmark.
Småvatten och våtmarker och öppna diken i jordbruksmark är värdefulla inslag i jordbruksmark
med mycket höga naturvärden. Diken fungerar som livsmiljöer, tillflyktsorter, spridningskorridorer
och ledlinjer i landskapet. De flesta groddjur, fåglar, insekter och smådäggdjur som är knutna till
odlingslandskapet, som tillexempel grodor, sala-mandrar och fåglar som kornknarr och törnsångare,
gynnas av såväl det skydd som den tillgång på föda som små-vatten och våtmarker ger. För att ett
öppet dike omfattas av biotopskyddsbestämmelsen ska minst en sida av diket gränsa till åkermark.
Definitionen enligt miljöbalken är ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst ett hektar i
jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta
såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och
högst två meter breda naturliga bäckfåror.
Det dike som går diagonalt inom planområdet kommer att behöva tas bort för att kunna bygga i
området, vilket innebär att biotopskyddsdipsens behöver sökas. Övriga diken kommer att bevaras
Sida 110 av 170
2
men dom kommer inte ligga i åkermark utan i anslutning till bebyggelse och skogsmark inom
planområdet.
Översiktsplan
I kommunens översiktsplan antagen år 2016 är planområdet utpekat som område för framtida
bostadsbebyggelse.
Utdrag ur kommunens översiktsplan,
Detaljplaner
Området berörs delvis av följande detaljplaner:
• 1861-P100 ”ett område i Samsala del av fastigheten Hallsbergs-Falls 1:9 m.fl”
laga kraft 2007-02-15.
• 18-LÅN-54 ”Långängen Kv Tranbäret, Oxbäret m.fl.” laga kraft 1972-01-18.
I övrigt angränsar planområdet inte till någon detaljplan.
18-LÅN-54
Planområde
1861-P100
Gällande detaljplaner inom och i angränsning till planområdet.
3
Sida 111 av 170
Behovsbedömning
Miljöaspekter
Vid upprättandet av en detaljplan ska en miljöbedömning göras, enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken
för att utreda om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan
(PBL 4 kap. 34 §). Enligt gjord behovsbedömning (Bilaga) bedöms planförslaget inte medföra någon
betydande miljöpåverkan och därför kommer en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4 kap. 34 §
inte att göras. Ett genomförande av detaljplanen kommer heller inte att leda till ett överskridande av
miljökvalitetsnormer för vatten eller luft. Detaljplanen motverkar inte Hallsbergs kommuns
miljökvalitetsmål. Hallsbergs kommun bedömer detaljplanen vara förenlig med 3,4 och 5 kap.
Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Planområdet består till största del av jordbruksmark och är inte bebyggt i dagsläget. Väster och
söder om planområdet finns bostadsbebyggelse. Mellan bostadsbebyggelsen i Falla och planområdet
finns ett skogsområde som sluttar mot öster. Mellan detta skogsområde och den nya
bostadsbebyggelsen planläggs marken för NATUR. I östra delen utav planområdet finns ett mindre
skogsparti som bevaras och planläggs som NATUR. Skogen ramar in och ger en tydlig gräns för
området. Flera diken finns inom planområdet, se även Dagvatten.
Förändring
Jordbruksmarken inom planområdet kommer att bebyggas.
Genom området, i nordsydlig riktning har det lagts in ett parkområde i detaljplanen, PARK, som
ligger längs med ett befintligt dike. Inom ytan ligger även ett stråk med kommunala vatten- och
spillvattenledningar som kommer att bevaras i sitt nuvarande läge. Området, som blir en fin tillgång
till boende i området, kommer ha träd och buskar och eventuellt översvämningsbara ytor. I öster
och mot Korsbergsgatan planläggs ytor för PARK.
Diket som går diagonalt genom området kommer att behöva tas bort för att bygga i området medan
övriga diken kommer att bevaras.
Geotekniska förhållanden
Inom planområdet är det främst lera (postglacial), gult område på karta nästa sida. I en liten del i
söder är jordarten sand (svallsediment).
Geoteknisk undersökning
För etapp 1 av Samsala genomfördes det år 2006 en geoteknisk undersökning av konsultföretaget
VAP VA-Projekt AB. Denna undersökning täcker dock inte in det aktuella planområdet men kan ge en
bild av förhållandena i området. En sammanfattning av den geotekniska undersökningen redovisas
nedan:
Grundförhållanden
I området norr om Korsbergsgatan utgörs jorden av lera vars mäktighet ökar mot norr.
Vid slagsondering norr om Korsbergsgatan har stopp erhållits i mycket fast
lagrad jord alt. mot förmodad sten, block eller berg på 2,8 – 7,5 m djup.
Geotekniska rekommendationer hämtade från geotekniska undersökningen år 2006
I området norr om Korsbergsgatan bedöms grundläggning med spetsbärande pålar
krävas inom större delen av tomterna.
4
Sida 112 av 170
Jordartskarta för planområdet, lera gult, sand, orangeprickigt.
Det har även gjorts en geoteknisk undersökning som täcker det aktuella planområdet, daterat 2 juni
1965 (VIAK).
Grundläggning inom planområdet redovisas i tabellen nedan:
Marktyp
1-plans
byggnad
0,5-12,0 halvfast- Plattor,
lös mo-mjäla,
undantagsvis
lera på fast
hel styv
friktionsmaterial, bottenplatta
fast ytlager minst
1 m tjockt
2-plans
byggnad
Helt styv
bottenplatta
eller pålarplintar
3-plans
byggnad
Pålarplintar
Tyngre
byggnader
Pålarplintar
Vägar, ledningar
Begränsad
vägbankshöjd
m.h.t sättning och
stabilitet. Ev.
grundförstärkning
för ledningar.
Spont i rörgravar
vid schakt under
fasta ytlagret. Risk
för flytjord.
Förutom vad som anges i tabellen ovan ska följande förhållanden även beaktas:
På ler- och torvområdena bör uppfyllningar undvikas då dessa medför sättningar. På torvområdet
ska, innan grundläggning sker, torvlagret avlägsnas. Detta gäller även under gator och planer.
På lerområdet har i tabellen angetts att 1-planshus kan grundläggas med plattor. För att
uppkommande sättningar ska bli så jämna som möjligt är det dock på stora delar av detta område
lämpligt att plattorna förlägges nära markytan, vilket innebär att husen lämpligen bör utföras utan
källare.
Huvudavrinningsområde
Planområdet tillhör huvudavrinningsområde Norrströms samt delavrinningsområde Ovan Ralaån.
5
Sida 113 av 170
Lågpunktskartering
En långpunktskartering är gjord för Hallsbergs kommun, ett utdrag ur den redovisas nedan. Ju
mörkare färg det är på vattendragen desto fler vattendrag går samman. Bilden visar att det genom
området går två större vattendrag, mörkblå. I den östra delen av området går det ihop många
vattendrag i Lyckebäcken, lila färg på kartan.
Utdrag ur skyfallskartering för Hallsbergs kommun.
Dagvatten
Hallsbergs kommun förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten där det finns
förutsättningar för det. Inom planområdet ska dagvatten från tak och hårdgjorda ytor fördröjas på
egen fastighet genom avledning till grönytor eller dagvattenmagasin innan anslutning sker till
det kommunala ledningsnätet.
Planområdet avgränsas i öster av Lyckebäcken och längs med Korsbergsgatan finns ett dike. Det
finns även ett dike i västra delen utav planområdet i kanten mot skogen. Genom området, i
nordsydlig riktning har det lagts in ett parkområde i detaljplanen, ca 30-45 m brett, som ligger längs
med ett befintligt dike. Det är lämpligt är att göra detta till en översvämningsbar yta, en yta som
under vissa perioder har en vattenspegel och som under andra perioder är helt torr. Dikena inom
planområdet kommer användas för hantering av dagvatten från området.
Det dike som går diagonalt genom området behöver tas bort för att kunna bygga i området. Detta är
vattenverksamhet och innebär att tillstånd måste sökas hos Länsstyrelsen.
Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns inom planområdet.
Radon
Förekomsten av radon kommer att utredas under det fortsatta planarbetet. Man förutsätter normalt
att radon kan förekomma i grusåsar och morän medan lermarker normalt är fria från radon.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
115 m väster om planområdet finns det en fornlämning som inte påverkas av planläggningen.
6
Sida 114 av 170
Länsstyrelsen bedömer att det är relativt hög sannolikhet för förhistoriska boplatser, främst i den
södra delen av området. Det ligger höjdmässigt väl till och har en väldränerad undergrund. Därför
behöver en arkeologisk utredning göras för området. Vid en sådan utredning kan fokus läggas på den
södra delen och påträffas inget där kan de norra delarna utredas mer översiktligt eller helt uteslutas.
Utredningen kommer att ske parallellt med planprocessen.
Fornlämning väster om planområdet.
Friytor
I detaljplanen planläggs två områden för PARK, det blir grönområden med träd och buskar och
eventuellt översvämningsbara ytor som blir en fin tillgång till boende i området. Området ut mot
vägen planläggs också som parkmark.
Skogsområden finns både väster, öster och söder om planområdet.
Lek och rekreation
Väster om bebyggelsen vid Elvas gata finns ett område för lek och rekreation, där finns bland annat
en kulle för pulkaåkning.
Planområdet är beläget i närheten av motionsspåret Långängsspåret. Orienteringsklubben OK
Tisaren har sin klubbstuga i anslutning till spåret.
Bebyggelseområden
Befintliga bostäder
Det finns inte någon befintlig bebyggelse inom planområdet idag. Närmaste bostadsbebyggelsen
ligger direkt väster om området inom detaljplanen för Samsala etapp 1. Strax öster om planområdet
ligger det äldre villabebyggelse med lantlig karaktär. Ca 130 m väster om planområdet ligger
bostadsbebyggelse längsmed Lingongatan, denna bebyggelse avskärmas från planområdet med en
7
Sida 115 av 170
skogsridå. Det finns även bostadsbebyggelse söder om planområdet, på andra sidan Korsbergsgatan.
Norr om planområdet ligger fastigheten Lyckan 1:7.
Befintlig villabebyggelse, Samsala etapp 1, väster om planområdet.
Arbetsplatser övrig bebyggelse
Det finns inte någon övrig bebyggelse eller arbetsplatser inom eller i nära anslutning till
planområdet.
Ny bebyggelse
Detaljplanen föreslår att ca 40 tomter görs tillgängliga för villor, en till två tomter för
radhus/kedjehus eller grupphusbebyggelse. Planbestämmelserna för kvartersmark bostäder hålls
öppna och pekar inte ut om det är villabebyggelse, kedjehus eller radhus som tillåts, utan bara
bostäder (B). Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean är 25 % och nockhöjden för
huvudbyggnad är 9,0 m och för fristående garage, förråd, komplementbyggnad och dylikt är
nockhöjden 5,0 m.
Offentlig service & kommersiell service
Serviceboende, vårdcentral, F-6 skola ligger ca 1800 m nordväst om planområdet. Närmaste förskola,
ca 1 km från planområdet är förskolan Vibytorp. Till Hallsbergs centrum är det ca 2,5 km.
Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Detta innebär
att bostaden med tillhörande gemensamma utrymmen är tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten
har tillträde.
8
Sida 116 av 170
Illustration
Ej i skala
Gator och trafik
Gatunät
Tisarvägen, som ligger ca 800 m väster om planområdet, är huvudvägen för att nå sydöstra delen av
Hallsberg och därmed planområdet. Samsalagatan, ca 400 m norr om planområdet är en huvudgatan
för att nå Samsalaområdet. Gatan som passerar söder om planområdet är Korsbergsgatan.
Korsbergsgatan är inom Fallområdet, gatans västra del, ca 6 m bred och på den södra sidan om vägen
finns det en separerad gång- och cykelväg. Hastigheten är begränsad till 50 km/h.
Gång-, cykel- och mopedtrafik
Längsmed Korsbergsgatans södra sida finns en separerad gång- och cykelväg, den går på den södra
sidan fram till ca 80 meter öster om Rudolf gata där den korsar gatan och går på den norra sidan
gatan fram till Elvas gata. Den sista biten av gc-vägen mellan Rudolfs gata och Elvas gata byggdes
hösten 2014.
9
Sida 117 av 170
Gång- och cykelvägen mellan Rudolf gata och Elvas gata.
Förändring
I förslaget till detaljplan föreslås att en ny gata med anslutning till Korsbergsgatan anläggs ca 225 m
öster om Elvas gata. Befintliga Elvas gata kommer också att användas som in- och utfartsgata till och
från planområdet. De nya gatorna inom planområdet utformas som bostadsgator, med ett vägområde
som är 7 meter brett. Befintlig gång- och cykelväg bör förlängas förbi planområdet längs med
Korsbergsgatan.
Korsbersgatan föreslås att breddas. Vägen är smal idag och med en ökad trafik till området behövs en
bredare väg för framkomligheten. Detta möjliggörs i detaljplanen genom att vägområdet VÄG
omfattar ett större område än bara själva vägen.
Järnväg
Järnvägsspåret mellan Motala och Mjölby ligger ca 720 meter väster om planområdet och utgör inte
någon störande effekt på planområdet. Spåret ligger parallellt med Tisarvägen och är en barriär mot
övriga Hallsbergs tätort. Det finns inte någon bilpassage, utan bara en gång- och cykelpassage mellan
Korsbergsgatan och Bondevägen. Närmaste bilpassage över järnvägen är Kullängsvägen som är en
plankorsning.
Kollektivtrafik
Närmaste hållplats för kollektivtrafiken är vid korsningen Östra Storgatan och Tisarvägen ca 2 km
norr om planområdet.
Parkering och utfarter
I och med att området inte är bebyggt idag finns det inte några parkeringar eller utfarter inom
planområdet.
Förändringar
In- och utfarter till det nya planområdet kommer att ske via en ny gata som ansluts till
Korsbergsgatan. samt via Elvas gata.
Parkering ska lösas på den egna fastigheten.
10
Sida 118 av 170
Risker och störningar
Trafikbuller
I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller följande riktvärden:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
(För en bostad om högst 35 m2 gäller istället för vad som anges i första stycket 1 att
bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.)
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22 och 06 vid fasaden.
Söder om planområdet ligger Korsbergsgatan där hastigheten är begränsad till 50 km/h.
En trafikmätning genomfördes under perioden 11-18 augusti 2015. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT)
var då 575 varav 4 % var tung trafik.
En beräkning av trafikbuller i programmet Trivector visar att ekvivalentnivån inom planområdet är
52 dBA. Vilket innebär att bullerkravet på 55 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls.
Översvämningsrisk
Det finns inte någon påtaglig översvämningsrisk inom planområdet.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintlig bebyggelse inom Samsala, etapp 1 är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.
Bebyggelsen på den östra sidan om planområdet är inte ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Ny bebyggelse inom planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det går
ett stråk med kommunala vatten- och spillvattenledningar genom området. Dessa kommer att
bevaras i sitt nuvarande läge då de kommer att ligga inom parkstråket i detaljplanen.
Värme
Det finns inte fjärrvärme framdraget till området.
El, tele, bredband m m
Det ligger en datakabel strax öster om den befintliga bebyggelsen i Samsala etapp 1. Datakabeln
sträcker sig vidare norr ut igenom det aktuella planområdet. Denna kommer att bevaras i sitt
nuvarande läge då den kommer att ligga inom parkstråket i detaljplanen.
I planområdets sydöstra del går det en 10 kV luftledning. Det är EON Elnät som är ledningsägare.
Det finns en ledningsrätt för sträckan med rättighetsbeteckning 1861-84/29, den säger att upplåtet
utrymme är 5-8 m brett på vardera sida om ledningen. Rent elektriskt gäller ett avstånd på 7 m från
ledningens centrum och till byggnad, (utskjutande del på byggnad). I detaljplanen används ett
skyddsområde på 10 m på vardera sidan om luftledningen, betecknat l i detaljplanen.
Ett område för transformatorstation (E) har lagts in i plankartan. Det är ett område på 15 x 15 m.
11
Sida 119 av 170
Avfall
Avfallshanteringen föreslås ske med avfallskärl placerade på den enskilda villafastigheten.
Källsorterat avfall lämnas till närmaste återvinningsstation. Avfallshantering för gruppbostäder och
radhus/kedjehus sker i gemensamma avfallskärl placerade i nära anslutning till bostäderna.
Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska enligt Nerikes Brandkår vara 600 liter/min och
brandposter ska placerad med ett inbördes avstånd på max 250 meter.
12
Sida 120 av 170
Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser
Tidplan (preliminär)
Detaljplanen kommer att handläggas med standardförfarande. En preliminär tidplan redovisas
nedan.
•
•
•
•
•
•
•
KSAU:s beslut att påbörja planarbetet
4 Oktober 2016
Samråd
Februari 2017
KSAU:s beslut att skicka förslaget på samråd
Januari 2017
April
KSAU:S beslut om granskning
Granskning
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen
Planen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker
April
Hösten 2017
Hösten 2017
Då en arkeologisk utredning måste göras inom planområdet kommer det att påverka tidplanen. När
detaljplanen kan antas beror på när utredningen är genomförd. Det gör att det kan bli långa
mellanrum mellan de olika planskedena.
Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov
erhållits och i den takt byggherrarna finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i
exploateringsavtal eller motsvarande.
Huvudmannaskap & ansvarsfördelning
Hallsbergs kommun är huvudman för allmän platsmark. Huvudmannaskapet innebär
ett formellt ansvar för iordningställande, drift och underhåll av mark och anläggningar
inom allmän platsmark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun
detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten
ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och
bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.
Fastighetsrättsliga frågor
Kommunen ansöker om fastighetsbildning i princip enligt planillustrationen om inte annat avtal
träffas.
Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter
Ledningsrätt
Det finns en ledningsrätt i planområdets östra del, med rättighetsbeteckning 1861-84/29. Det gäller
en luftledning på 10 kV som ägs av EON.
Samfällighet
För Lyckebäcken finns samfälligheten Samsala S:3. Bäcken har delats upp i flera samfälligheter.
Sida 121 av 170
13
Fastighetskonsekvenser
Inga fastigheter i enskild ägo blir påverkade av detaljplaneförslaget då marken inom
planområdet ägs av Hallsbergs kommun, fastigheterna Hallsbergs-Falla 1:9.
Fastigheter inom planområdet:
Nedan beskrivs den påverkan som ett genomförande av förslaget till Detaljplan för Samsala etapp 2
får på fastigheterna inom planområdet.
•
Hallsbergs-Falla 1:9
Fastigheten är tidigare delvis planlagd för bostäder och gata.
Fastigheten planläggs nu för bostadsändamål (B), gata (GATA), väg (VÄG), park (PARK),
natur (NATUR) och transformatorstation (E). Största byggnadsarea i procent av
fastighetsarean är 25% och högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 9 meter.
Fastigheten kommer att avstyckas.
Fastigheter utom planområdet:
Nedan beskrivs den påverkan som ett genomförande av förslaget till Detaljplan för Samsala etapp 2
får på fastigheterna som gränsar till planområdet.
•
•
•
•
•
•
•
Hallsbergs-Falla 1:189, 1:190, 1:191, 1:192 1:193, 1:194 1:195, 1:196
Detaljplanen kommer, förutom en gata i den östra delen av planområdet, att anslutas till
Elvas gata vilket kommer att leda till mer trafik på gatan där ovanstående fastigheter ligger.
Lyckan 1:7
Plangränsen ligger ca 165 m söder om fastigheten. Fastigheten kommer inte påverkas av
planläggningen.
Samsala 1:2
Fastigheten påverkas inte av planläggningen.
Samsala 1:22, 4:10, 4:11, 4:15, 4:7
Fastigheterna ligger på andra sidan gatan (Korsbergsgatan) från planområdet.
Planläggningen kommer att leda till ökad trafik förbi fastigheterna. En infart till det nya
planområdet föreslås anläggas mitt för fastigheten Samsala 4:10.
Blåbäret 1-3
Fastigheterna kommer inte att påverkas av planläggningen.
Blåbäret 4-5
Planområdesgränsen ligger ca 130 m öster om fastigheterna. Trädridån som idag ligger öster
om fastigheterna kommer att bevaras. Fastigheten kommer inte påverkas av planläggningen.
Smultronet 1-5
Planområdesgränsen ligger ca 130 m öster om fastigheterna. Trädridån som idag ligger öster
om fastigheterna kommer att bevaras. Fastigheten kommer inte påverkas av planläggningen.
Ekonomiska frågor
Hallsbergs kommun tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan. Kommunen ansvarar för
anläggningar inom allmän platsmark.
Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter
14
Sida 122 av 170
och från mark- och fastighetsförsäljning.
Kostnader för skötsel, drift och underhåll av anläggningar inom allmän platsmark står Hallsbergs
kommun för.
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark. Det ekonomiska ansvaret för rivning,
sanering, byggnationer och anläggningar regleras i exploateringsavtal.
Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos
respektive leverantör.
Tekniska frågor
Byggnaderna inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. Om en ny geoteknisk undersökning eller
radonmätning behövs bedöms av exploatören.
Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till
ersättning.
Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Beatrice Rimmi, planarkitekt i Hallsbergs och Kumla kommuner
tillsammans med Klara Ågren, fysisk planerare i Hallsbergs och Kumla kommuner. Under arbetets
gång har samråd med berörda tjänstemän i Hallsbergs och Kumla kommuner ägt rum.
2017-01-17
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Klara Ågren
Fysisk planerare
Johannes Ludvigsson
Planchef
15
Sida 123 av 170
Plankarta
Ej i skala
16
Sida 124 av 170
17
Sida 125 av 170
18
Sida 126 av 170
Fastighetsförteckning
Detaljplan för Samsala, etapp 2
Beatrice Rimmi
Fastighetsbeteckning
2016-11-21
Fastighetsägare
Fastigheter inom planområdet
Hallsbergs-Falla 1:9
Hallsberg kommun
694 80 Hallsberg
Rättigheter inom planområdet
Ledningsrätt
Belastar fastighet
Hallsbergs-Falla 1:9
1861-84/29.1
Kraftledning
Hallsberg Samsala S:3
Samfällighet
Fastigheter utom planområdet
Hallsbergs-Falla 1:189
Stig Jan-Erik Pettersson
Elvas gata 9
Eva Marie Pettersson
Elvas gata 9
694 37 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:190
Tom Lennart Andersell
Elvas gata 11
694 37 Hallsberg
Malin Ingrid Ulrika Andersell
Elvas gata 11
694 37 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:191
Carl Jonas Åke Johansson
Elvas gata 7
694 37 Hallsberg
Annika Maria Kristin Johansson
Elvas gata 7
694 37 Hallsberg
Sida 127 av 170
Hallsbergs-Falla 1:192
Hallsberg kommun
694 80 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:193
Kerstin Elisabeth Holm
Elvas gata 5
694 37 Hallsberg
Bo-Göran Holm
Elvas gata 5
694 37 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:194
Hallsberg kommun
694 80 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:195
Bert Fredrik Michael Ahl
Elvas gata 3
694 37 Hallsberg
Carin Maria Ahl
Elvas gata 3
694 37 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:196
Kent Mattias Jansson
Elvas gata 1
694 37 Hallsberg
Lina Ulrika Olsson
Elvas gata 1
694 37 Hallsberg
Lyckan 1:7
Christina Ann-Charlotte Andersson
Samsalagatan 17
697 37 Hallsberg
Dan Jonas Andersson
Samsalagatan 17
697 37 Hallsberg
Samsala 1:2
Yngve Ingemar Harrysson
Samsalagatan 21
697 37 Hallsberg
Samsala 1:22
Hanna Birgitta Kristina Johansson
Korsbergsgatan 132
697 37 Hallsberg
Samsala 4:10
Anne Ingrid Gunilla Karlsson
Korsbergsgatan 118
697 37 Hallsberg
Sida 128 av 170
Stig Erik Börje Zetterlind
Korsbergsgatan 118
697 37 Hallsberg
Samsala 4:11
Anne Ingrid Gunilla Karlsson
Korsbergsgatan 118
697 37 Hallsberg
Stig Erik Börje Peter Zetterlind
Korsbergsgatan 118
697 37 Hallsberg
Samsala 4:15
Clas Erik Ivan Josefsson
Samsala 147
694 92 Hallsberg
Jan Erik Josefsson
Samsala 143
694 92 Hallsberg
Samsala 4:7
Ingrid Birgitta Örvill
Korsbergsgatan 100
697 37 Hallsberg
Klas Tomas Örvill
Korsbergsgatan 100
697 37 Hallsberg
Sida 129 av 170
BEHOVSBEDÖMNING
Checklista
Enligt6kap.11§miljöbalkenskakommunengöraenmiljöbedömningnärendetaljplan
upprättasellerändrasomdessgenomförandekanantasmedförabetydandemiljöpåverkan.
Dennabehovs‐bedömning,skaavgöraomdetaljplanensellerändringensgenomförandemedför
betydandemiljöpåverkan.Omsåärfalletskaenmiljöbedömninggenomförasochen
miljökonsekvens‐beskrivningupprättas(4kap.PBL43§).Betydandemiljöpåverkaninnebäratt
väsentligpåverkanskerpåettellerfleramiljövärden.Detskamotsvarasådanmiljöpåverkan
sommanintepåettenkeltsättkanöverblickaochåtgärda,ellerdärosäkerhetenomplanens
miljöeffekterärstoraochkomplexa.
Checklistannedanärettarbetsunderlagförattbedömaomplanensgenomförandeinnebär
betydandemiljöpåverkan.Checklistankanocksåanvändastillattutredavilkatyperav
faktorer/frågorsomkanbehövabeskrivasvidare,ävenomplanensgenomförandeintebedöms
innebärabetydandemiljöpåverkan.
Beskrivning
Detaljplan för DetaljplanförSamsala,etapp2 Detaljplanens syfte Handläggare DetaljplanenssyfteärattplanlägganästaetappavbostadsområdetSamsalaför
främstvillabebyggelsemenävenmindreflerfamiljshussåsom,radhus,kedjehus
ochmindregrupphusbebyggelse. Beatrice Rimmi Medverkande tjänstemän Berörda tjänstemän inom Hallsbergs och Kumla kommuner Beskrivning av planområdet
Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hallsbergs tätort i området Samsala. Området begränsas i väster av detaljplan för Samsala, etapp 1 och detaljplan för Långängen, i öster av fastighetsgränsen mot Samsala 1:2, i norr går gränsen över åkrarna, ca 100 m från fastigheten Lyckan 1:7 och i söder begränsas området av Korsbergsgatan. Beskrivning av planförslaget
Planförslagetinnebärnyatomterförvillabebyggelseochmindreflerfamiljshusi
ettattraktivtochnaturnäraområde.
Sida 130 av 170
Program
Måluppfyllelse
Ja
Nej
(kan generera miljö‐
bedömning)
☒
☐
Ingen
(genererar ingen miljö‐ bedömning)
Positiv Negativ
(genererar ingen miljö‐
bedömning
(kan generera miljö‐ bedömning)
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
Landskapsbildenförändrasiochmed
attjordbruksmarktasianspråkför
bostadsbebyggelse.
Stämmer planen överens med
Hallsbergskommuns
översiktsplan
Miljöfaktor
Kommentar
(genererar ingen miljö‐
bedömning)
Påverkan
Påverkan på naturmiljö/naturvård
Riksintresseförnaturvård
Natura2000‐område
Naturreservat/naturskydd
Strandskydd
Biotopskydd
Skogsmiljövärden
Annanvärdefullnatur
Rödlistadearter
Påverkan på kulturmiljö/kulturarv
Riksintresseförkulturmiljö
Kulturreservat
Fornminne
Byggnadsminne
Kulturminnesvård
Andrakulturhistoriskavärden
Landskaps‐ochstadsbild
Kommentar
Betydande negativ
(genererar miljö‐
bedömning)
Påverkan på mark och vatten
Sida 131 av 170
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
Hallsbergskommunförespråkarlokalt
omhändertagandeavdagvattendärdet
finnsförutsättningarfördet.
Dagvattenfråntakochhårdgjordaytor
skafördröjaspåegenfastighetgenom
avledningtillgrönytoreller
dagvattenmagasininnananslutning
skertilldetkommunalaledningsnätet.
Påverkan på luft och klimat
Luftkvalitet
☒
☐
☐
☐
Lokalklimat
☒
☐
☐
☐
Utsläppfråntransporter
Utsläppfrånenergianvändning
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
Planeninnebärökadetransporterfrån
boendeiområdet.
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
Jordbruksmarktasianspråkför
bostadsbebyggelse.
☒
☐
☐
☐
Buller
☒
☐
☐
☐
Vibrationer
Risker
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
Markföroreningar
Markensstabilitet
Yt‐ochgrundvattnetskvalitet
Yt‐ochgrundvattnetsnivå
Översvämningsrisk
Skyddsområdeförvattentäkt
Dagvatten/Spillvatten
Påverkan på växt- och djurliv
Vegetation
Grönstruktur
Djurliv
Påverkan på hälsa och säkerhet
Trafikmiljö,gång‐ochcykelväg
Sida 132 av 170
Markenbeståravlera(postglacial).
Husenbörlämpligenutförasutan
källare.
Befintliggång‐ochcykelväglängsmed
Korsbergsgatanbörbyggasvidareförbi
detnyaplanområdet
Enbullerberäkningärutfördochvisar
attbullerkravetpå55dBAvid
bostadsfasadklaras.
Ljus
Rekreationochfriluftsliv
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
Detäråkermarksomtasianspråkför
bebyggelse,vilkenidaginteutnyttjas
tillrekreationochfriluftsliv.
Planområdetliggernära
rekreationsområdendåskogenmed
blandannatelljusspårliggerpåett
avståndavca900m.
Personligsäkerhetochtrygghet
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Jordbruksmarktasianspråkför
bostadsbebyggelse.
Dikenmåstegrävasominom
planområdet.
Påverkan på miljökvalitetsnormer
Omgivningsbuller
☒
☐
☐
(SFS2004:675)
Föroreningariutomhusluft
☒
☐
☐
(SFS2010:477)
Parametrarivattenförekomster
☒
☐
☐
(SFS2004:660)
Kemiskaföroreningarifisk‐och
☒
☐
☐
musselvatten(SFS2001:554)
Påverkan på hushållning med naturresurser och andra resurser
Mark
☒
☐
☐
Vatten
☒
☐
☐
Materiellaresurser
☒
☐
☐
Transporter/Kommunikationer
☒
☐
☐
Energiförsörjning
☒
☐
☐
Övrigt Kumulativaellertillfälliga
effekter
Miljöpåverkaniannankommun
ellerland
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
Sida 133 av 170
Slutsats om fortsatt utredningsbehov
Samlad bedömning: Hallsbergs kommun gör, med hänvisning till ovanstående, bedömningen att den miljöpåverkan som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. De miljöfrågor som måste studeras under planarbetet är hantering av dagvatten och höjdsättning inom området. Samt frågan om att gräva om berörda diken inom området. 2016‐11‐23 Beatrice Rimmi Planarkitekt Sida 134 av 170
BEDÖMNING AV SOCIALA ASPEKTER
Checklista
Vidallplaneringavdenfysiskamiljönärdesocialaaspekternamycketviktiga.Genomatt
integreratrygghets‐ochjämställdhetsfrågorvidsamhällsplaneringochnärbyggnaderutformas
vidkanensocialutvecklingfrämjas.Plan‐ochbygglageninledsmedattbetonaviktenavatt
främjaensamhällsutvecklingmedjämlikaochgodasocialalevnadsförhållandenochengod
långsiktighållbarlivsmiljö(1kapPBL§1).
Checklistannedanärettarbetsunderlagförattbedömanuvarandesocialsituationsamthur
planensgenomförandeförbättrasellerförsämrardensocialautvecklingen.Checklistankan
ocksåanvändasförattpekapåvilkasocialaaspektersomutredasvidaresamtgeförslagtill
åtgärdersombörgenomföras,förattdensocialautvecklingenskafrämjas.
Beskrivning
Detaljplanför
DetaljplanförSamsala,etapp2
Detaljplanenssyfte
Handläggare
DetaljplanenssyfteärattplanlägganästaetappavbostadsområdetSamsalaför
främstvillabebyggelsemenävenmindreflerfamiljshussåsom,radhus,kedjehus
ochmindregrupphusbebyggelse.
BeatriceRimmi
Medverkandetjänstemän
BerördatjänstemäninomHallsbergsochKumlakommuner
Beskrivningavplanområdet
Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hallsbergs tätort i området Samsala. Området begränsas i väster av detaljplan för Samsala, etapp 1 och detaljplan för Långängen, i öster av fastighetsgränsen mot Samsala 1:2, i norr går gränsen över åkrarna, ca 100 m från fastigheten Lyckan 1:7 och i söder begränsas området av Korsbergsgatan. Planförslagetinnebärnyatomterförvillabebyggelseochmindreflerfamiljshusi
ettattraktivtochnaturnäraområde.
Beskrivningavplanförslaget
Sida 135 av 170
Förhållande
Befintliga
Efterplanen
Faktor
Rekreation och motion
Tillgångtillgång‐ochcykelvägar
samtmotionsspår
Tillgångtillparkmiljö
Tillgångtillnaturområden
Förutsättningarförfysisk
aktivitetföralla
Trygghet och säkerhet
Godbelysning
Säkragång‐ochcykelvägarsamt
motionsslingor
Tydligtavgränsadegång‐och
cykelvägarfrånbilvägar
Säkrapassagerövergatoroch
cykelvägar
Hastighetreducerandeåtgärder
Tryggaparkmiljöerochväxtlighet
Trygganaturligamötesplatser
Befolkaderum
Överskådlighet/
orienterbarhet
Tryggabusshållplatser
Jämställdhet och integration Socialamötesplatser
Blandadeboendeformer
Socialmångsidighet
Närhettilloffentligservice
Närhettillkollektivtrafik
Kommentar
Bra
Medel
Dåligt
Förb.
Oför.
Förs.
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
Godbelysninganpassadtill
bostadskvarteret.
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Områdetärplanlagtsåattdetärlätt
attorienterasig
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
Detärfrämstvillabebyggelseinom
området.
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
Sida 136 av 170
Denbefintligagc‐vägenbörbyggas
utförbiområdet.
Inomplanområdetplanerasdetin
ettparkområde.
Områdetliggernäratillskogoch
natur.
Befintliggc‐vägframtillElvasgata
ärsepareradfrånKorsbergsgatan.
Gc‐vägenbörförlängasävenförbi
planområdet.
Därgc‐vägenkorsarvägenfinnsdet
ettövergångsställe.
Serviceboende,vårdcentral,F‐6
skolaliggerca1800mnordvästom
planområdet.Närmasteförskola,ca
1kmfrånplanområdetärförskolan
Vibytorp.
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
Tillgångtilllekmiljöer/lekplats
☐ ☒ ☐
Säkravägartilllekmiljöer/
☐ ☒ ☐
lekplats
Anpassningavområdetförbarn
☐ ☒ ☐
medfunktionsnedsättning
Möjlighettillupplevelserföralla
☐ ☒ ☐
barn
Trafikmiljönäranpassadtill
☒ ☐ ☐
barnsförutsättningarsåattde
kanrörasigpåegenhand
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Offentligamiljöerochsociala
☐ ☒ ☐
mötesplatser
Offentligservice
☐ ☒ ☐
Kollektivtrafikochhållplatser
☒ ☐ ☐
Parkerochnaturmiljöer
☐ ☒ ☐
Gång‐ochcykelvägarsamt
☒ ☐ ☐
motionsslingor
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
Närhetdagligvarubutik
Närhettillarbetsplats
Barnperspektiv
Närhettillskola/förskola
Säkravägartillskola/förskola
TillHallsbergscentrumärdetca2,5
km.
Närmasteförskola,ca1kmfrån
planområdetärförskolanVibytorp.
Detärsepareradgc‐vägframtill
förskolanVibytorp.Manmåstedock
korsajärnvägeninnanmankommer
tillförskolan.TillLångängsskolanär
detsepareradgc‐väg,manmåste
ävenhärkorsajärnvägen.
Medborgardelaktighet Ja Nej Kommentar Skersamverkanmeddetlokalaföreningslivet?
Skersamverkanmedbarnochunga?
Skersamrådmedhandikapp‐och
pensionärsorganisationer?
Hållsdialogmötenmedberördaintressenteroch
allmänhetibeslutsprocessen?
☐
☒
☐
☒
☒
☐
☒
☐
Sida 137 av 170
Samlad bedömning och förslag till åtgärder
Samlad bedömning Trafiksäkerheten är viktig inom området. Gång‐ och cykelvägen längs Korsbergsgatan bör byggas ut för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 2016‐11‐23 Beatrice Rimmi Planarkitekt Sida 138 av 170
GATA
Gata
PARK
Park
NATUR
Kvartersmark
B
E
Transformatorstation
dike
UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
e125
MARKENS ANORDNANDE
Placering
p1
p2
Garage sammanbyggt med huvudbyggnad ska placeras
p3
Utformning och omfattning
v1
Byggnadsteknik
b1
l
UPPLYSNING
ILLUSTRATION
Illustrationslinje
Beslutsdatum
Samsala etapp 2
Instans
Antagande
GRUNDKARTEBETECKNINGAR
Fastighetsbeteckning
Bostadshus/uthus
Industri-/verksamhets-/
offentlig byggnad
Skala 1:1000
0
10
20
Grundkarta
Samsala
KF
Laga kraft
KF
Koordinatsystem: Sweref 99 15 00 i plan
KF
OS/LBF
2016-11-08
30
40
50
100 m
Fysisk planerare
Johannes Ludvigsson
Planchef
16/KS/151
Sida 139 av 170
Underhålls/skötselplan för motionsspår och
utebad i Hallsbergs kommun
14
17/DOS/27
Sida 140 av 170
Sida 141 av 170
Sida 142 av 170
Sida 143 av 170
Sida 144 av 170
Sida 145 av 170
Sida 146 av 170
Sida 147 av 170
Sida 148 av 170
Sida 149 av 170
Sida 150 av 170
Sida 151 av 170
Sida 152 av 170
Sida 153 av 170
Sida 154 av 170
Sida 155 av 170
Sida 156 av 170
Månadsrapport ekonomi
16
17/DOS/25
Sida 157 av 170
HALLSBERGS KOMMUN
Drift- och serviceavdelningen
Skattefinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2017-01-31
Budget helår Prognos 1231
Avvikelse Avvikelse %
Drift
32 779
32 779
0%
Reinvestering tilldelad ram
7 130
7 130
0%
Ny ram minskad med 7 645 tkr från 40 424 tkr till 32 779 tkr på grund av ändrad internränta som nu ligger på 2,5 % . (tidigare 4,2% VA 3,4%)
Drift
(tkr)
Ansvarig
Budget helår
Prognos
Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000
-
7 159
-
7 159
-
Fordonsverkstad, inkl. leasingbilar, Ansvar 301000
-
861
-
861
-
Fordonsförvaltaren, Ansvar 301500
-
-
Utfall 201701
0% -
147
0% -
39
0% -
19
0% -
190
Teknisk planering, Ansvar 302000
-
806
-
806
Gatuingenjör, Ansvar 302300
-
262
-
262
-
0%
21
-
-
0% -
37
Planeringsingenjör, Ansvar 302500 lakvatten
Gata/Park Ansvar 330000
-
Fastighet, Ansvar 1121* exkl bostadsanpassning
Bostadsanpassning, Ansvar 112190
23 514
-
4 316
-
1 616
-
-
Avvikelse %
23 514
-
0% -
1 764
4 316
-
0%
1 411
1 616
-
0% -
149
Serviceavdelning, telefoni och post Utgår
609
609
-
0%
-
Städ, Ansvar 1122*
-
-
-
0%
55
Måltid, Ansvar 1123*
-
-
-
0%
319
Miljö, Ansvar 210000
-
2 182
-
2 182
-
0% -
235
Bygglov, Ansvar 220000
-
1 075
-
1 075
-
0%
194
Energi- och klimatrådgivning, Ansvar 240000 ta bort budget?
-
229
-
229
-
0% -
14
Totalt DOS Skatt
-
32 779
-
32 779
-
0% -
594
Orsaker till avvikelse:
Prognosen i nuläget är att förvaltningen till årets slut visar ett resultat i balans. Resultatet per 31 januari visar ett plusresultat på
2138 tkr. De avdelningar som sticker ut mest är Nämnd- och styrelseverksamheten som visar + 450 tkr, Fastighet + 1 051 tkr,
måltid + 319 tkr och bygglov 284 tkr. Serviceavdelningens budget ligger kvar på DOS men verksamheten är flyttad till
kommunstyrelsen från 1 januari 2017, inget utfall är medräknat. Hänsyn är tagen till intäkter som saknas för hyror, måltider,
livsmedel och städning för januari på totalt 8,3 mkr. Hyreskostnader på 292 tkr och transportkostnader på 125 tkr är också
inräknat i utfallet.
Sida 158 av 170
Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2017-01-31
Projekt
Fastighet:
Utbyte lås skolor, projekt 30033
Skolgårdar, lekutrustning projekt 10026
Vibytorp etapp II C, projekt 30017
Nybyggnation Kronan 12 Hus C, projekt 10043
Fönster Transtenskolan, projekt 10070/energiåtgärd
Energisparåtgärder, projekt 10020
Brandskydd och larm skolor, projekt 10021
Utbyte maskiner kök, projekt 10008
Städavdelning, projekt 10018
Gata/Park:
Inköp maskiner och fordon, projekt 30001
Åtgärder utifrån ortsbesök, projekt
Upprustning gator och vägar, projekt 30002
Tillgänglighetsanpassning, projekt 30004
Ekoparken, projekt 30035
Gatubelysning, projekt 30005
Motionsspår/utebad, projekt 30018 flyttas till BIF
Utökning parkering, projekt 30034
Pendlarparkering, projekt 30031
Lekplatser, projekt 30027
Förnyelse av digitala verktyg, Gata
Trafiksignaler, projekt
Rätt fart i staden, projekt 30026
Trafiksäkerhetsprojekt:
GC-väg Hallsberg-Sannahed, projekt 30023
Korsning Vibytorpsvägen- Sockenvägen, projekt 30208
Budget helår
Prognos
Avvikelse
Avvikelse %
Utfall
0
0
-2300
0
-340
0
-500
-800
-100
0
0
0
-59
-340
0
-500
-800
-100
0
0
2300
-59
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
-100%
0%
0%
0%
0%
0%
-240
-500
-500
-200
0
-400
-400
-250
0
-300
-150
-500
-300
-1650
-240
-500
-500
-200
-5
-400
-400
-250
0
-300
-150
-500
-300
-1650
0
0
0
0
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
-100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Totalt DOS Skatt
-9430
-7194
2236
-24%
-149
Projekt påbörjade 2016:
Totalt DOS Skatt inkl projekt överförda från 2016
Orsaker till avvikelse:
-9430
-7194
2236
-24%
-149
Samtliga reinvesteringar planeras att genmoföras som planerat.
Sida 159 av 170
0
-9
0
-59
0
0
0
0
-35
0
0
0
0
-3
-5
0
-27
0
0
0
0
-11
0
0
0
DRIFT
Skattefinansierad verksamhet
Budget/Utfall på verksamhetsnivå.
Nämnd- och styrelseverksamhet
Teknisk planering
Bygglovsverksamhet
Allmän markreserv
Fastighetsreglering
Bostads- och affärshus
Energirådgivning
Gator och vägar gemensamt
Beläggning underhåll
Vinterväghållning
Barmarksrenhållning
Gröna ytor
Trafikanordning
Gatubelysning
Broar/stödmurar
Dagvattenavledning
Bidrag till vägsamfällighet
Enskilda utfartsvägar
Trafikreglering
Parkeringsövervakning
Parker m.m.
Skogs- och naturparker
Gräsytor
Planteringsytor, utsmyckning
Lekplatser
Natur- och kulturreservat
Miljöbalken
Livsmedelslagen
Motionsspår
Friluftsbad
Bostadsanpassning
Avfallshantering gemensamt
Lakvattenrening
Återvinningscentral
Gemensamma lokaler
Förvaltningslokaler
Fritidslokaler
Skol- och förskolelokaler
Vård- och omsorgslokaler
Övriga lokaler internt
Övriga lokaler externt
Fastighetsförvaltning
Vaktmästeri
Teknikgrupp
Snickare
Hjälpmedelscentral
Städverksamhet
Övrig städ externt
Gemensamma verksamheter
Växelfunktion
Post
Serviceavdelning
Fordonsförvaltare
Personal
Maskiner
Gatukontorets reparationsverkstad
Förbrukningslager
Bilpoolens leasingbilar
Måltidsverksamhet
Ej attesterade fakturor
Summa DOS på verksamhetsnivå
Exkl serviceavdelningen
Belopp i tkr
Ansvar/
Utfall 201701
Budget helår Budget helår
Verksamhet
2017
2017
10000
0
-17
-207
21500
-190
-67
-807
21501
194
-90
-1075
21505
0
-5
-56
21506
11
-21
-251
21507
37
337
4038
22501
-14
-19
-229
24900
-658
-537
-6444
24901
-7
-322
-3860
24902
-145
-227
-2728
24903
-21
-51
-612
24904
-4
-26
-307
24905
-39
-43
-510
24906
-309
-270
-3237
24907
-46
-70
-841
24908
0
-24
-286
24911
0
-57
-678
24912
0
-3
-41
24913
5
-26
-311
24914
16
4
49
25000
-48
-18
-219
25001
-58
-74
-883
25002
0
-108
-1296
25003
-12
-76
-906
25004
-21
-48
-581
25005
-1
9
102
26100
-181
-149
-1790
26101
-54
-33
-392
34060
-25
-30
-358
34070
-7
-16
-189
51001
-149
-140
-1680
87000
-29
41
489
87005
-13
-41
-492
87008
0
0
0
91000
13
-17
-199
91010
249
-47
-565
91020
186
157
1886
91030
328
276
3314
91040
367
263
3151
91050
371
264
3170
91060
304
243
2918
91070
-122
-120
-1444
91071
-271
-320
-3845
91072
-120
-155
-1857
91073
-73
-76
-910
91074
-39
5
61
91080
738
-307
-3680
91090
-237
-279
-3348
92000
-352
-492
-5898
92011
-77
129
1548 Ska flyttas
92012
-49
-65
-785 Ska flyttas
92013
-14
23
273 Ska flyttas
92016
-15
0
0
92021
-234
67
803
92022
-7
7
78
92023
-32
-69
-832
92024
0
-3
-30
92025
-7
0
0
92030
491
0
0
xxxxx
-364
0
0
-734
-594
Sida 160 av 170
-2732
-32779,00
HALLSBERGS KOMMUN
Drift- och serviceavdelningen
Avgiftsfinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2017-01-31
Drift
Reinvestering tilldelad ram
Budget helår Prognos 1231
- 18 675
18 675
Avvikelse
-
Avvikelse %
0%
0%
Budget helår
Avvikelse
Avvikelse %
Drift VA
(tkr)
Ansvarig
Inventering VA-rörnät Ansvar 302400 vht 86504
VA-rörnät Ansvar 330000 vht 86508, Ansvar 330100
vht 86512-15 samt 86518
VA-avg. hushåll och industri Ansvar 350000 vht
86501 och 86502
Vattenförs.anskaffn.prod.distr. Ansvar 350000 vht
86500, 86505-07
ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät Ansvar 350000 vht
86509-11, 86516-18
-
Totalt DOS Avgift
Prognos
Utfall 1701
157
-
157
-
0% -
62
9 375
-
9 375
-
0% -
493
31 178
-
0%
31 178
2 639
7 602
-
7 602
-
0% -
457
14 044
-
14 044
-
0% -
1 016
-
-
0%
-
611
Orsaker till avvikelse:
Beräknar att resultatet till slutet av året blir noll. Utfall per 31 januari visar ett överskott på 611 mot budget. Ingår
beräknade intäkter för VA-avgifter på 2400 tkr.
Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2017-01-31
Projekt
Budget helår
Prognos
Avvikelse
Avvikelse %
Utfall
Maskin- och fordonsanskaffning, projekt 30001
-2 000
-2 000
0
0%
-43
Sanering VA-nät projekt 35002
-3 000
-3 000
0
0%
-1
VA-avdelningens investeringar
-2 385
-2 385
0
0%
0
-500
-500
0
0%
0
Sjöledning Tisaren , projekt 35013
-8 790
-8 790
0
0%
-4
Exploatering Vibytorp II B, projekt 35500 Stratigisk
-2 000
-2 000
0
0%
0
Exploatering Vibytorp II C, projekt Stratigisk
-2 000
-2 000
0
0%
-758
-20 675
-20 675
0
0%
-806
Snötipp vid reningsverket
Totalt DOS Avgift
Orsaker till avvikelse:
Prognos beräknas inom ram vid årets slut.
Sida 161 av 170
VA Drift
Avgiftsfinansierad verksamhet
Budget/Utfall på verksamhetsnivå.
VA-försörjning gemensamt
VA-avgifter hushåll
VA-avgifter industri
Inventering VA-nät
Anskaffning vatten
Produktion vatten
Distribution vatten
VA-nät gemensamt
Avloppspumpstationer
Reningsverk
Reserv vattentäkter
Leverans vatten
Spillvattenavledning
Dagvattenavledning
Dagvattenhantering
Slamhantering VA
Vattenmätning
Maskiner VA
Summa VA på verksamhetsnivå
Belopp i tkr
Ansvar/
Utfall 201701 Budget 201701 Budget helår
Verksamhet
2017
86500
-345
-311
-3 729
86501
2 400
2 118
25 411
86502
239
481
5 767
86504
-62
-13
-157
86505
-29
-246
-2 957
86506
-47
-74
-882
86507
-37
-3
-34
86508
-263
-414
-4 967
86509
-81
-57
-679
86510
-840
-992
-11 908
86511
-10
-9
-111
86512
-110
-281
-3 367
86513
-28
-43
-515
86514
-10
-37
-445
86515
0
-2
-27
86516
0
-26
-306
86517
-65
-49
-587
86518
-101
-42
-507
611
Sida 162 av 170
0
0
Sida 163 av 170
Särredovisning VA
17
16/DOS/52
Sida 164 av 170
Hallsbergs kommun
212000-1926
VA-verksamhet särredovisning 2016
Balansräkning (tkr)
Tillgångar
2015-12-31
2016-12-31
Not
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar
7
8
9
10
Summa tillgångar
99 248
-100
99 148
106 958
138
107 096
25 567
25 567
328
28 046
28 374
124 715
135 470
Skulder
Långfristiga skulder
Förinbetald intäkt, anslutningsavg.
11
14
99 148
11 192
110 340
107 096
13 194
120 290
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
12
13
194
14 181
14 375
938
14 242
15 180
124 715
135 470
Summa skulder
Sida 165 av 170
Hallsbergs kommun
212000-1926
VA-verksamhet särredovisning 2016
Resultaträkning (tkr)
Not
Verksamhetens intäkter
Externa intäkter
Resultatreglering (kortfristig skuld till abonnenter)
Interna intäkter (inom kommunen)
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens externa kostnader
Interna kostnader (inom kommunen)
Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader
2015-01-01
2015-12-31
1
31 925
-3 514
1 525
29 936
29 640
-212
2 973
32 401
3
4
-19 267
-3 652
-3 089
-22 052
5
-4 044
-26 963
-4 197
-29 338
2 973
3 063
-2 973
0
-3 063
0
0
0
2
Verksamheten nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
2016-01-01
2016-12-31
6
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat
Sida 166 av 170
Hallsbergs kommun
212000-1926
Noter (tkr)
2015-12-31
2016-12-31
1 Externa intäkter
-varav förbrukningsavgifter
-varav anslutningsavgifter
-varav övriga intäkter
31 925
30 721
370
834
29 640
28 576
380
684
2 Interna intäkter
-varav förbrukningsavgifter
-varav övriga intäkter
1 525
823
702
2 973
2 362
611
3 Externa kostnader
19 267
3 089
4 Interna kostnader
3 652
22 052
5 Årets avskrivningar
4 044
4 197
6 Finansiella kostnader
2 973
3 063
99 008
4 167
0
-3 927
99 248
99 248
3 636
0
4 074
106 958
7 Byggnader, mark och anläggningar
Ingående bokfört värde
Årets anskaffning
Årets avyttring
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Sida 167 av 170
Hallsbergs kommun
212000-1926
8 Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde
Årets anskaffning
Årets avyttring
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
9 Upplupna intäkter
10 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Momsfordran (Ludvika)
Övrig fordran
”Likvida medel”= Fordran på kommunen
11 Långfristiga skulder
Låneskuld till kommunen
12 Upplupna kostnader
13 Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld
Semesterlöneskuld
Momsskuld
Skuld till abonnenterna
Övriga skulder
14 Skuld förinbetalda anslutningsavgifter
Ack. Upplösning anlutningsavgifter
2383
2384
18
0
0
-118
-100
-100
361
0
-123
138
0
328
717
361
-1 148
25 637
25 567
319
88
1 838
25 801
28 046
99 148
107 096
194
938
2 988
285
361
10 547
0
14 181
1 957
194
395
10 759
937
14 242
12 452
-1 260
11 192
14 872
-1 678
13 194
Sida 168 av 170
Synpunkter från kommuninvånarna
18
17/DOS/31
Sida 169 av 170
KALLELSE
Sammanträdesdatum 2017-02-17
20 – Synpunkter från kommuninvånarna
Föredragande
Anmälningar
• 17/DOS/31-8 Synpunkter angående julbelysningen i Hallsbergs centrum
• 17/DOS/31-9 Förslag angående skyltning för hastighetsbegränsning vid
Slåttervägen i Hallsberg
Sida170
2 avav2170
Sida