Prime Living Bokslutskommunike 2016

Bokslutskommuniké 2016
Byggnation på Malmö Träpanelen 1, färdigställda lägenheter på Träpanelen 8 i förgrunden
Helårsresultat
2016
2015
Hyresintäkterna uppgick till
36 388 TSEK
21 840 TSEK
Driftsresultat uppgick till
27 925 TSEK
16 707 TSEK
Värdeförändring på fastigheter uppgick till
143 137 TSEK
147 675 TSEK
Rörelseresultat uppgick till
147 262 TSEK
150 491 TSEK
Periodens resultat före skatt uppgick till
130 209 TSEK
167 203 TSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till
101 505 TSEK
134 043 TSEK
Prime Living AB (publ) 556715-7929
Bokslutskommuniké 2016
VD har ordet
2016 – Kraftsamling inför utlandsexpansion
Det här blir mitt sista VD-ord för Prime Living och det är med stolthet och tillförsikt som jag överlämnar
koncernens styrning till en mycket kompetent person i Ingvor Sundbom. Vi är på god väg att skala upp till våra
uppsatta mål på 1000 moduler per år i Sverige och att skapa stabila underliggande kassaflöden. Rörelseresultatet
uppgår 2016 till 147 MSEK före räntor och skatt och vi har nått en stabil plattform där vi successivt tar
studentbostäder i bruk varje kvartal och därmed skapar nya stabila kassaflöden med god marginal i varje enskilt
projekt. Vi bygger med större flexibilitet och skapar ett mer varierat boende i vårt flaggskepps-projekt i Stockholm
vilket är en förutsättning för studentens olika behov. Vi är också väldigt nöjda med att de senaste lägenheterna
som tagits i bruk i Malmö överlämnats till förvaltning utan anmärkningar. Detta är en stor och viktig milstolpe för
oss i vår strävan att skapa studentbostäder med rätt kvalitet.
Den nya satsningen på Irland och UK görs med en förenklad byggmetod då kraven är väsentligt lägre jämfört med
Sverige vilket möjliggör en mycket snabb expansion. Hyresnivåerna på dessa marknader är också väsentligt högre
vilket sammantaget ger högre intäkter och lägre produktionskostnader. Det råder ungefär samma avkastningskrav
på den irländska marknaden som i Sverige vilket ger höga marginaler med goda värden och starka underliggande
kassaflöden.
Vi startar med ett pilotprojekt i norra Irland i en liten universitetsstad som
heter Letterkenny där vi bygger vårt första studentboende planerat till
hösten 2017. Därefter är planen att med våra lokala partners växa i starka
universitetsstäder med hög efterfrågan på Irland och i UK. Viktiga frågor i
dessa marknader är miljöaspekter, energiförbrukning och kvaliteten. Vi
står väl rustade att introducera våra studentbostäder med svensk kvalitet
i grunden som generellt utklassar befintlig boendekvalitet. Det kan inte
nog understrykas att de energilösningar som vi tagit fram som bygger på
pellets och solenergi mycket väl passar in de krav som myndigheterna här
ställer på lägre och effektivare energiförbrukning.
Min egen situation förändras härmed då valberedningen har nominerat
mig till styrelseordförande och jag överlämnar VD-skapet till Ingvor
Sundbom. Jag kommer vara ett bollplank till Ingrid Sundbom den första
perioden och därefter i samråd med styrelse och ledning fortsätta
utvecklingen av Prime Living i dess olika marknader.
Prime Living AB (publ)
Sida 2 av 28
Jan Severa
VD Prime Living AB (publ)
Bokslutskommuniké 2016
Våra fastigheter – Sammanfattning
Nyckeltal
Eget kapital per antalet stamaktier (SEK) Eget kapital per totala antalet aktier (SEK) 1) Räntabilitet på eget kapital, rullande tolv månaders Räntetäckningsgrad Justerad räntetäckningsgrad Soliditet Antal lägenheter Uthyrningsbar boyta Uthyrningsgrad Vinst per stamaktie (SEK) Förvaltningsöverskott Antal anställda 1) Med avdrag för preferensaktiekapital på 130MSEK 16‐12‐31
47,10
38,29
16%
9,89
0,28
39%
840
20 772
96%
6,88
77%
16
15‐12‐31
42,80
33,20
31%
52,42
‐0,17
45%
552
13 092
100%
9,90
77%
11
Avkastning på projektinvestering
Färdigställda projekt Pågående projekt Totalt Marknads‐/
Förhandsvärde
650 000
1 970 000
2 620 000
Anskaffningsvärde
465 094
1 186 506
1 651 601

Marknads-/förhandsvärdering genomförd av extern värderare (Newsec/Baltazar)

Nedlagda kostnader för Färdigställda samt Beräknade för Pågående projekt

Övervärde: Nettot av Marknads-/förhandsvärde och Anskaffningsvärde
Prime Living AB (publ)
Sida 3 av 28
Övervärde 184 906 783 494 968 399 Avkastning
40%
66%
Bokslutskommuniké 2016
Befintliga lägenheter och byggrätter
Sverige
Geografisk fördelning för Sverige
Befintliga lägenheter Karlstad Lund Malmö Göteborg Deltotal Antal
140
200
292
208
840
Pågående byggrätter Malmö Träpanelen etapp 2 Stockholm Spånga Göteborg Ramberget Deltotal Antal
256
1 142
410
1 808
Byggrätter på egen mark Sollentuna Sjöberg Deltotal Antal
148
148
Kommande byggrätter Täby Roslags‐Näsby Sollentuna Sjöberg Deltotal Antal
162
150
312
Totalt antal byggrätter 2 268
Totalt antal lägenheter+byggrätter 3 108
I ovanstående sammanställning är inte Gitarr‐
gatan i Göteborg medräknad. Förslaget till ny detaljplan omfattar cirka 18 000 kvm bruttoarea bostäder och 2 000 kvm handel och 3 000 kvm garage. Irland
Kommande byggrätter Letterkenny Totalt Antal
120
120
Prime Living AB (publ)
Sida 4 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké januari-december 2016
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Prime Living Industries övertar färdigställandet av
Beryllgatan i Göteborg, avtalet med Modular ML har
hävts.

Michael Persson och Lars Vardheim har av årsstämman
valts in som styrelseledamöter.

Prime Living Entreprenad övertar slutförandet av Prime
Livings påbörjade studentbostadsprojekt från Modular
ML AB, som gått i konkurs, med en beräknad
resultatpåverkan om maximalt -20 MSEK.

Mark- och miljööverdomstolen har den 27/6 2016
fastställt Mark och Miljödomstolens upphävande av
dom rörande tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus på fastigheterna Rambergsstaden 68:1
och 733:401 i Göteborgs kommun. Överdomstolen
skriver i sin dom ”Det får anses vara av vikt för ledning
av rättstillämpningen att målet prövas av Högsta
domstolen. Mark- och miljööverdomstolen tillåter
därför med stöd av 5 kap. 5 §lagen (2010:921) om
mark- och miljödomstolar att domen överklagas.”
vilket Göteborgs kommun har gjort.

208 lägenheter på Beryllgatan i Göteborg har
färdigställts.

Prime Living AB lanserar ny app och hemsida för
studenter.

Antalet stamaktier ökar i Prime Living med 38 550 efter
utnyttjande av lika många teckningsoptioner, till
13 620 365. Bolaget tillförs cirka 1 024 KSEK och efter
registreringen återstår 1 155 510 utestående teckningsoptioner.

Prime Living har tecknat avsiktsförklaring med
Göteborgs Kommun avseende förhyrning av ca 400
lägenheter på Rambergsgatan, Hisingen Göteborg.

Prime Living emitterar säkerställt obligationslån om
400 MSEK.

Prime Living har tagit upp ny bankfinansiering om 195
MSEK och löst in utestående noterad obligation om 140
MSEK samt annan bankskuld om ca 33 MSEK.

Prime Living Ramberget AB har beslutat att sälja 120
lägenheter till TP9 Oxie AB (internförsäljning). Dessa
lägenheter flyttas från byggplatsen på Rambergsvägen
till Panelgatan i Oxie/Malmö. Beräknad flyttkostnad
understigande 2 MSEK.

Prime Living Ramberget AB flyttar 40 lägenheter till
andra sidan Inlandsgatan där bygglovet har vunnit laga
kraft. Göteborgs kommun hyr samtliga lägenheter
under 15 år för en hyra om 5850 kronor per månad

Bygglov för Rambergsvägen Göteborg är överklagat
och ligger för prövning av Högsta Domstolen.

Nytt bygglov för tillfällig bostadsförsörjning för
Rambergsvägen har givits av Göteborgs kommun vilket
innebär att hela projektet kan genomföras.
Perioden januari-december 2016
Koncernens intäkter ökade under perioden januaridecember till 36 388 (21 840) TSEK och rörelseresultatet uppgick till 147 262 (150 491) TSEK. Värdeförändring av fastigheter uppgick till 143 137 (147
675) TSEK och resultatet före skatt blev 130 209 (167
203) TSEK.
Perioden oktober-december 2016
Koncernens intäkter ökade under perioden oktoberdecember till 10 866 (7 786) TSEK och rörelseresultatet uppgick till 40 271 (- 1 886) TSEK. Värdeförändring av fastigheter uppgick till 42 167 (-2 397) TSEK
och resultatet före skatt blev 36 780 (22 967) TSEK.
Händelser under perioden
januari – december

Leverans av moduler till Ramberget i Göteborg.

Mark- och miljödomstolen har den 27/1 2016 upphävt
byggnadsnämndens beslut av den 27 april 2015 om
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 i
Göteborgs kommun. Beslutet har ej vunnit laga kraft då
beslutet
har
överklagats
till
Markoch
miljööverdomstolen som lämnat prövningstillstånd.

Prime Living emitterar ett obligationslån om 100 MSEK.

Prime Living tecknar nytt 10-årigt avtal fram till 30:e
januari 2027 med kinesiska AVIC avseende ensamrätt
för stålmoduler till den europeiska marknaden.

Förvärv via bolag av fastigheterna Göteborg Rud 4:1
och Rud 760:42 i Västra Frölunda, Göteborg. Det nya
detaljplaneförslaget idag på fastigheterna omfattar
cirka 18 000 kvm bruttoarea bostäder, 2 000 kvm
handel och 3 000 kvm garage.

Prime Living etablerar en ny division, Prime Living
Industries, i syfte att på sikt kontrollera hela
värdekedjan från produktion till upphandling,
projektering och uppförande av bostadsmoduler med
Magnus Dahlberg som vd och divisionschef.
Prime Living AB (publ)
Sida 5 av 28
Bokslutskommuniké 2016

Antalet stamaktier ökar i Prime Living med 337 340
efter utnyttjande av lika många teckningsoptioner, till
13 957 705. Bolaget tillförs cirka 9 108 MSEK och efter
registreringen
återstår
818 170
utestående
teckningsoptioner.

Prime Living noterar Bolagets obligationslån om 400
MSEK på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Teckningsperioden för bolagets teckningsoption TO1
har löpt ut. Av totalt 1 300 00 optioner tecknades
1 280 000 nya aktier. Efter periodens utgång tecknades
1 135 510 aktier vilket tillförde bolaget ca 30,7 MSEK.
Efter registreringen har bolaget totalt 14 755 875
stamaktier

De tre största ägarna per den 30 september 2016,
Amun Holding AB, Åtto Capital AB och Scan Scaff AB,
har nu nominerat ledamöter till valberedning inför
årsstämman 2017 enligt följande.

Amun Holding AB har utsett Ola Wengberg, till
ledamot (och ordförande) i valberedningen.

Åtto Capital AB har utsett Jan Severa, till ledamot i
valberedningen.

Scan Scaff AB har utsett Kenneth Liberg, till ledamot i
valberedningen.

Jan-Erik Karström är i egenskap av styrelsens
ordförande ledamot i valberedningen.

Valberedningen i Prime Living AB kommer att föreslå
Jan Severa som arbetande styrelseordförande till
årsstämman 2017. Prime Living kommer att tillsätta en
ny VD som under en period arbetar parallellt.

80 lägenheter färdigställda i etapp 1 på Träpanelen 1
Efter periodens utgång

Prime Living AB etablerar ett nystartat dotterbolag på
Irland, Prime Living Ireland ltd, tillsammans med Cara
Cove Holding AB. Prime Living AB kommer att äga 60
procent av bolaget.

Prime Living Ireland ltd första förvärv är en tomt om ca
1 700 kvm i Letterkenny i grevskapet Donegal. Här
planeras att bygga ca 120 rum för studenter.

Ingvor Sundbom ny VD och koncernchef

Kim Yrttimaa ny fastighetschef
Likviditet och finansiell ställning
Det egna kapitalet uppgick till 694 952 (579 638)
TSEK vid perioden slut. Kassaflödet från den löpande
verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -39 992 (52 094) TSEK.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -241 166 (-358 251) TSEK och nettokassaflödet från finansiella anläggningstillgångar till -4
208 (-5 300) TSEK. Likvida medel uppgick till 125 843
(76 399) TSEK. Nettoskulden uppgick till 739 087
(383 684) TSEK
.
Kapitalbindningsstruktur och belåningsgrad
Kapitalbindningsstruktur och belåningsgraden för Prime Livings lån och förvaltningsfastigheter vid periodens slut
framgår av nedanstående tabeller.
(TSEK) Förfallotidpunkt 2017 2018 2019 eller senare Totalt (TSEK) Färdigställda fastigheter Övriga fastigheter Totalt koncernen Prime Living AB (publ)
Lånebelopp 295 000
50 202
519 802
865 004
Andel
34%
6%
60%
100%
Värde
668 000
866 644
1 534 644
Lån
387 508
477 496
865 004
Belåningsgrad
58%
55%
56%
Sida 6 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Fastighetsvärdering
Prime Living redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde, värdet per 31 december 2016 uppgick till 1 534
645 (1 155) TSEK. Värderingarna har utförts av Newsec Advice AB och BaltazarAB, vilka är oberoende konsultföretag
med auktoriserade värderingsmän. Samtliga fastigheter är klassificerade i nivå 3 enligt IFRS 13, d.v.s. att värdet
baseras på en analys av varje fastighets status och hyres- och marknadssituation.
Förvaltningsfastigheternas bokförda värde har förändrats enligt följande:
(TSEK) Förvaltningsfastigheter Ingående redovisat värde Förvärv och nybyggnation Orealiserad värdeförändring 2016
jan‐dec
1 155 413
236 095
143 137
1 534 645
2015
jan‐dec
619 565
388 173
147 675
1 155 413
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
För information om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas även till Årsredovisningen.
Prime Living bedriver fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning, vilket naturligt medför vissa risker. Bolagen
arbetar aktivt med att minimera riskerna i alla led av verksamheten och har fullgott försäkringsskydd.
Koncernens projektverksamhet är kapitalkrävande och koncernens förmåga att tillgodose framtid kapitalbehov är
beroende av att aktuella tidplaner för projekten kan hållas. Prime Living för kontinuerligt en dialog med befintliga
och tänkta finansiärer för att säkerställa att erforderlig finansiering kan uppnås i alla lägen.
Ränterisk definieras som risken för att förändringar i ränteläget påverkar koncernens upplåningskostnad. Räntekostnader utgör koncernens enskilt största finansiella kostnadspost. Upplåningen är fördelad på lånetrancher, med
olika förfallotid, som löper med fast ränta. Därmed begränsas ränteriskens omfattning.
Hur snabbt en varaktig förändring i räntenivåerna får genomslag på koncernens finansnetto beror på upplåningens
räntebindningstid. Den genomsnittliga räntan för totala lånestocken uppgick vid 31 december 2016 till 4,38%
(5,05). Av räntebärande skulder på 865 004 (535 884) TSEK löper 330 706 (342 813) TSEK med rörlig ränta
Prime Living har inga ränteswappar eller liknade derivatinstrument.
Prime Living har till största del bostadshyresgäster (studenter). I Lund hyr Lunds universitet samtliga 200 lägenheter
och i Beryll, Göteborg, har Chalmers tekniska högskola tecknat ett hyresavtal för 86 av de 208 lägenheterna.
Vakansgraden är mycket låg och hyrorna är förhållandevis säkra och förutsägbara. Samtliga fastigheter är belägna i
de större universitetsregionerna med god efterfrågan. Koncernen har i nuläget en kund, Lunds Universitet, som står
för ca 30% (51%) av intäkterna under perioden, byggnaderna i Lund är uppförda på mark med temporära bygglov.
Med operationell risk avses risk för att verksamheten utsätts för oförutsedda händelser till följd av till exempel
bristande rutiner, bristfälligt systemstöd, icke ändamålsenlig organisation, katastrof eller brottslig handling och att
skada därigenom uppstår i form av ekonomisk förlust eller utebliven förtjänst, anseendeförlust eller skadat förtroende för verksamheten. De operationella riskerna hanteras framför allt genom att rutiner noggrant dokumenteras och att det säkerställs att verksamheten har tillräckligt många och kompetenta medarbetare. En viktig del
är även att säkerställa att det finns stöd i form av datasystem och organisationsstruktur.
Marknadsvärdet på fastigheterna varierar bland annat beroende på konjunktur och ränteläge. En halv procentenhets
sänkning av direktavkastningskravet och kalkylräntan i relation till värderingens driftnetto innebär att marknadsvärdet stiger med ca 63 MSEK för de färdigställda fastigheterna. En halv procentenhets höjning innebär att marknadsvärdet sjunker med ca 61 MSEK vilket ska ställas i relation till det skattade marknadsvärdet på totalt 668 MSEK.
Prime Living AB (publ)
Sida 7 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Aktien och ägarna
Per den 31 december 2016 uppgick det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 16 055 975, varav 14 755 875
stamaktier, 1 300 000 preferensaktier av serie B och 100 preferensaktier av serie C. Varje stamaktie berättigar till
en röst och varje preferensaktie av serie B respektive serie C berättigar till en tiondels röst på bolagsstämma.
Prime Living har inget innehav av egna stamaktier eller preferensaktier.
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Aktieägare
Vid periodens slut var stängningskursen för stamaktien 89,00 SEK, och för preferensaktien av serie B 108,75 SEK.
Börsvärdet för stamaktierna var därmed ca 1 313 MSEK.
Nedan visas aktieägare med mer än en procent av antingen röster eller kapital per den 2016-12-31.
Ägare Amun Holding AB Avanza Pension Scan Scaff AB Burman Invest Aktiebolag
UMR Invest Advisor Fonder SEB Fonder inkl. Lux Nordnet Pensionsförsäkring Alcur JRS Asset Management AB Humle Fonder Fjärde AP‐Fonden Swedbank Försäkring Fredrik Österberg Dick Bergqvist Östersjöstiftelsen Cliens Fonder Alotir AB LMK‐bolagen & Stiftelse
Övriga Summa Noter: 1) Jan Severa 56% Ola Wengberg 44% Not 1) Antal aktier
Stamaktier
Pref B
3 508 000
793 944
212 767
935 323
830 200
11 000
738 729
635 000
580 000
497 635
62 598
496 024
389 054
33 211
263 777
257 189
249 450
5 300
221 497
210 060
100 000
100 000
190 813
172 448
143 000
3 543 732
875 124
14 755 875 1 300 000
Pref C
80
14
3
1
1
1
100
Andel
Kapital
21.8%
6.3%
5.8%
5.2%
4.6%
4.0%
3.6%
3.5%
3.1%
2.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.4%
1.3%
1.2%
1.2%
1.1%
0.9%
27.5%
100.0%
Röster 23.6% 5.5% 6.3% 5.6% 5.0% 4.3% 3.9% 3.4% 3.3% 2.6% 1.8% 1.7% 1.7% 1.5% 1.4% 0.7% 1.3% 1.2% 1.0% 24.4% 100.0% 1 958 925 1 539 155 Verksamhet i moderbolaget
Moderbolaget bedriver fastighetsförvaltning samt tillhandahåller koncerngemensamma tjänster i form av koncernledning, koncernrapportering och finansförvaltning. Intäkterna i moderbolaget uppgick till 0 (833) TSEK. Resultatet
före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till – 31 939 (65 071) TSEK.
Prime Living AB (publ)
Sida 8 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Övrigt
Organisation och medarbetare
Per den 2016-12-31 har Bolaget 16 personer anställda, varav 6 kvinnor, motsvarande 14,3 heltidstjänster.
Prime Living lägger genom totalentreprenadsuppdrag ut byggprocessen till underleverantörer i Kina och Sverige,
vilket innebär att Bolaget inte har egna anställda inom produktion. Projektutveckling, förvaltning och ledning görs i
egen regi, med undantag av viss teknisk förvaltning som görs lokalt.
Väsentliga transaktioner med närstående

Konsultarvode har utgått till närstående med tillsammans 1 662 TSEK för perioden
Prime Living AB (publ)
Sida 9 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Detta är Prime Living
Prime Living är ett modernt, kreativt och pionjärskapande bolag med fokus på att uppföra och förvalta studentbostäder. Produktionssättet är banbrytande då vi sedan 2009 har utvecklat en kostnadseffektiv produktionsmetod
baserad på stålmoduler med standardiserade snabblänkande fästen för lyft och frakt.
Vision
Prime Living Sverige
Visionen är att bli en av de ledande aktörerna på den
europeiska bostadsmarknaden med särskilt fokus på
student-, ungdoms- och temporära bostäder.
Prime Livings befintliga bestånd och planerad nybyggnation är koncentrerade till Stockholm, Göteborg,
Malmö, Lund och Karlstad. 840 lägenheter har uppförts
och cirka 2 200 byggrätter är i pågående och planerad
produktion. Då är ej utvecklingen på Göteborg/Gitarrgatan inräknad då antalet lägenheter ej är fastställt.
Affärsidé och strategi
Prime Livings affärsidé är att uppföra permanenta och
temporära bostäder på den europeiska marknaden med
ett unikt koncept som ger låga kostnader och kort produktionstid. Fokus är på studentbostäder och tillväxten
sker främst i universitetsstäder. Prime Living erbjuder
moderna studentlägenheter till rimliga hyror, med god
lönsamhet.
Genom strategiska samarbeten med andra aktörer och
prefabricerad legotillverkning av bostadsmoduler i fabriker i Kina, kan kostnaderna hållas nere. Byggrisken
minimeras genom en rigorös kontroll hos tillverkarna,
med egen närvaro på plats under produktionen. Ytterligare ett sätt att hålla nere kostnaderna på är att
bolaget endast agerar som beställare. Genom att använda standardfrakt och montering i form av containermått/infästningar blir logistiken mycket effektiv med
korta led- och etableringstider.
Prime Livings produktionsmetod ger således en mycket
låg byggkostnad, vilket gör att marginalen mellan byggkostnad och slutligt värde blir hög. Fastigheterna förvaltas sedan i egen regi och ger starka kassaflöden.
Prime Living AB (publ)
Den fortsatta utvecklingen i Sverige fokuseras till
Stockholm- och Göteborgs-områdena. Prime Living har
förvärvat mark i Sollentuna/Sjöberg och Göteborg/Gitarrgatan samt fått en markanvisning i
Täby/Roslags-Näsby. Gemensamt för dessa är att de har
mycket goda kommunikationer till lärosätena.
Prime Living Irland
Prime Living AB etablerade i januari 2017 ett dotterbolag på Irland, Prime Living Ireland ltd, tillsammans
med Cara Cove Holding AB. Prime Living AB kommer att
äga 60 procent av bolaget.
Detta är ett första steg i en bredare satsning som på
byggnation av studentbostäder på Irland och UK. Det
första förvärvet är en tomt om ca 1 700 kvm i Letterkenny i grevskapet Donegal. Här planeras att bygga ca
120 rum för studenter. Målsättningen är att genomföra
projektet under 2017 och att gå vidare med nya
investeringar i bl.a. Dublin.
Sida 10 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Marknad
Sverige
Prime Livings marknad skapas av det boende- och
servicebehov som studenter och ungdomar. I Sverige
råder en generell bostadsbrist, vilket tenderar att
göra det särskilt svårt för studenter att hitta ett
boende
Till följd av bostadsbristen behövs det i Sverige, enligt
en analys av Boverket, byggas totalt 595 000 nya
bostäder fram till 2025, med störst behov i de tre
storstadsregionerna. I Ds 2015:35 från Näringsdepartementet, framgår att bostadstätheten under
en följd år har minskat i framförallt storstadsregionerna, men även på universitets- och högskoleorter. I
promemorian framhålls det även att bostadsbristen
utgör ett de största hindren för tillväxt och utveckling, då det exempelvis gör att studenter har svårt att
flytta till utbildningsorten.
Under de senaste åren har produktionen av studentbostäder ökat markant, enligt statistik från SCB, men
inte i Prime Livings prioriterade marknader där nivån
fortfarande är låg. Enligt SCB finns det 2015 ca
Prime Living AB (publ)
Sida 11 av 28
90 507 studentbostäder i Sverige. Det kan jämföras
med att antalet registrerade studenter på högskolor
och universitet under läsåret 2014/2015, enligt SCB,
uppgick till drygt 400 000. Samtidigt har regeringen
beslutat att utöka antalet studieplatser för perioden
2015–2018.
För att möta det stora behovet av bostäder i Sverige
har regeringen som mål att det ska byggas minst
250 000 nya bostäder fram till 2020. Både hyresrätter och studentbostäder i kommuner med
bostadsbrist, med extra stort stöd för bostäder på
upp till 35m2, har lyfts fram. Regeringen har infört
investeringsstöd som skulle innebära ett stöd till
cirka 15 000 lägenheter per år.
Prime Livings befintliga bestånd och nybyggnation är
koncentrerat till Stockholm, Göteborg, Öresundsregionen och Karlstad, där efterfrågan på studentbostäder är stor. I Prime Living senaste projekt i Göteborg/Beryllgatan har intresset varit mycket stort och
är fullt uthyrt.
Irland
Den irländska studentbostadsmarknaden liknar den
svenska såtillvida att det finns ett stort underskott av
Bokslutskommuniké 2016
såväl studentbostäder som vanliga bostäder i de
stora studentorterna. Det totala antalet studieplatser
förväntas öka från 168 000 till 193 000 mellan 2014
och 2024. I en rapport från 2014 av Irlands Higher
Education Authority (HEA) förutses en brist på ca
25 000 enheter fram till 2024.
Antal studenter och behov av studentbostäder i de
fyra största marknaderna 2016
De viktigaste utbildningsorterna är Dublin, Cork,
Limerick och Galway, där Dublin har ca 70 000 fulltidsstudenter och de övriga mellan 20 000 och
25 000.
Källa: IRISH STUDENT ACCOMMODATION REPORT,
Cushman&Wakefield 2017
Prime Living AB (publ)
Sida 12 av 28
Dublin Cork Limerick Galway Studenter
71 000
25 000
21 000
20 000
Enheter 12 400 4 600 7 000 3 400 Behov
27 200
8 100
7 600
6 500
Brist
14 800
3 500
600
3 100
Byggandet av studentbostäder uppmuntras med ett
förenklat regelverk, framför allt tillgänglighet, och att
produktionen är momsbefriad. En vanlig boendeform
är lägenheter om 3–8 sovrum där studenterna har
eget badrum men delar kök och gemensamhetsytor,
där sovrummet skall vara minst 12m2 och gemensamhetsytorna minst 4m2 per sovrum enligt
regelverket.
Bokslutskommuniké 2016
Färdigställda fastigheter och projekt
Färdigställda fastigheter
Karlstad Kornetten 2
Prime Living har uppfört 140 studentlägenheter i Karlstad, i direkt
närhet till Karlstads Universitet.
Lund Studentkåren 4
200 studentlägenheter, uppförda av Prime Living, som ligger i
absolut bästa läge i Lund.
Samtliga lägenheter är uthyrda till Lunds Universitet, som sedan
står för uthyrningen till studenter.
Malmö Träpanelen 6
84 studentlägenheter färdigställdes 2014
Malmö Träpanelen 8
128 studentlägenheter färdigställdes 2015
Prime Living AB (publ)
Sida 13 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Göteborg – Beryllgatan
208 studentlägenheter färdigställda under första halvåret 2016.
Pågående projekt
Göteborg – Ramberget
Prime Living arrenderar mark av Göteborgs
kommun vid Ramberget på Hisingen, i syfte att
uppföra 410 studentlägenheter och har tecknat en
avsiktsförklaring med Göteborgs Kommun
avseende förhyrning av Lägenheterna.
Lagakraft-vunnet bygglov finns för 40 lägenheter
som kommer att uppföras med inflyttning under
2017.
Prime Living har tidigare erhållit bygglov för ytterligare 370 lägenheter som överklagats och väntar
på ytterligare prövningar. Regeringen har dock nu
meddelat att den vill se ett tillägg i PBL som gör det
lättare att bygga tillfälliga bostäder, vilket från 1
maj 2017 kommer innebära att tidsbegränsat
bygglov ska få ges för sammanlagt 15 år om platsen
kan återställas och inte av om behovet av åtgärden
är tillfälligt. Förslaget kommer även gälla retroaktivt. Detta kommer att öppna upp för en
snabbare process för Prime Living att slutföra
projektet om totalt 410 lägenheter under 2017.
Prime Living AB (publ)
Sida 14 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Stockholm – Projekt Spånga
Bygglovet för den första produktionen är lagakraftvunnet.
Därmed påbörjas uppförandet av cirka 1100 studentlägenheter under en period av två år.
Etapp 1 om knappt 300 lägenheter är i full byggnation med
färdigställande till kvartal 2 2017.
Malmö Träpanelen 1
På fastigheten Träpanelen 1 uppförs 336 lägenheter.
Lägenheterna färdigställs i två etapper, den första om
80 lägenheter är klar, resterande del färdigställs under
kvartal 1 2017.
Planerade projekt
Stockholm – Sollentuna Sjöstjärnan 2
Stockholm – Täby
Fastigheten Sjöstjärnan 2 i centrala Sjöberg förvärvades via bolag under 2014. Det befintliga
centrumet kommer att rivas och cirka 150 studentlägenheter byggas. Efter detaljplaneändring,
planeras ytterligare 150 lägenheter att byggas söder
om Lomvägen. Lägenheterna kommer ha närhet till
centrum, kommunikationer och ett rekreationsområde. Med buss och tunnelbana är det cirka 15
minuters resväg till Stockholms Universitet.
Prime Living utsågs under 2014 till en av vinnarna i Täby
kommuns markanvisningstävling för den nya stadsdelen
Västra Roslags-Näsby. Prime Living avser uppföra en 17
våningar hög studentskrapa med 162 lägenheter, i direkt
anslutning till stationshuset i Roslags-Näsby. Kommunikationen med kollektivtrafik blir därmed mycket god
och restiden kort till Stockholms Universitet och Kungliga
Tekniska högskolan. Beräknad byggstart är 2020.
Prime Living AB (publ)
Sida 15 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Göteborg – Gitarrgatan
Förvärv via bolag av fastigheterna Göteborg Rud 4:1 och
Rud 760:42 i Västra Frölunda, Göteborg. Det nya
detaljplaneförslaget idag på fastigheterna omfattar cirka
18 000 kvm bruttoarea bostäder, 2 000 kvm handel och
3 000 kvm garage.
Irland / Letterkenny
I Letterkenny planeras ca 120 rum för studenter i
närheten av Letterkenny Institute of Technology.
Prime Living AB (publ)
Sida 16 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Koncernens rapport över totalresultat
Resultaträkning i sammandrag
TSEK Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Värdeförändring förvaltningsfastigheter Rörelseresultat 2016
jan‐dec
36 388
‐8 463
27 925
‐13 991
‐9 016
‐792
143 137
147 262
2015
jan‐dec
21 840
‐5 132
16 707
‐7 347
‐6 472
‐71
147 675
150 491
2016 okt‐dec 10 866 ‐2 847 8 019 ‐6 278 ‐3 247 ‐389 42 167 40 271 2015
okt‐dec
7 786
‐2 251
5 535
‐2 763
‐2 219
‐42
‐2 397
‐1 886
Resultat från övriga värdepapper anläggningstillgångar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt ‐2 273
116
‐14 896
130 209
20 002
‐3 290
167 203
‐500 ‐325 ‐2 666 36 780 13 775
11 079
22 967
Uppskjuten skatt Resultat efter skatt Summa totalresultat ‐28 704
101 505
101 505
‐33 160
134 043
134 043
‐5 729 31 051 31 051 255
23 222
23 222
Årets totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Summa årets resultat 101 505
101 505
134 043
134 043
31 051 31 051 23 222
23 222
2016
jan‐dec
6,32
6,32
14 881 915
15 096 113
16 055 975
2016 okt‐dec 1,93 1,93 14 920 465 14 944 072 16 055 975 16 055 975
2015
jan‐dec
9,01
8,34
11 538 100
13 380 641
14 881 915
1 194 060
16 055 975
16 055 975 2015
okt‐dec
1,56
1,44
14 849 715
14 877 669
14 881 915
1 194 060
16 055 975
43,28
Ingen
38,95
Ingen
43,28 Ingen 38,95
Ingen
Resultat per aktie och aktiedata: Resultat per aktie vid periodens utgång Resultat per aktie efter full utspädning optioner Totalt antal utestående aktier vid periodens början Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden Totalt antal utestående aktier vid periodens utgång Totalt antal utestående optioner vid periodens utgång Totalt antal utestående aktier efter teckning av samtliga optioner Eget kapital per aktie vid periodens utgång Föreslagen utdelning per stamaktie Prime Living AB (publ)
Sida 17 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Koncernens rapport över finansiell ställning
TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Rörelsefastigheter Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar 16‐12‐31
15‐12‐31
11 047
1 534 645
1 155 413
7 006
4 508
1 557 206
80 958
125 843
206 801
2 727
5 300
1 163 440
50 276
76 399
126 674
SUMMA TILLGÅNGAR 1 764 007
1 290 114
EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inklusive årets resultat Eget kapital 803
313 299
380 851
694 952
744
282 923
295 971
579 638
Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Obligationslån Övriga skulder Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder 180 966
387 920
18 500
116 287
703 672
315 613
140 000
96 875
83 650
636 138
296 044
69 338
365 383
1 764 007
4 470
69 868
74 338
1 290 114
2016‐12‐31
672 678
945 221
2015‐12‐31
612 581
354 996
Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Borgensförbindelser Prime Living AB (publ)
Sida 18 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Koncernens rapport över förändring i eget kapital
TSEK
Ingående eget kapital per 2015‐09‐30
Årets resultat
Summa totalresultat
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Övrigt
Balanserat
Aktie‐
tillskjutet
resultat inkl.
kapital
kapital
årets resultat
742
282,373
272,748
23,224
23,224 Summa
Eget kapital
555,863
23,224
23,224
Transaktioner med aktieägare:
Teckning aktier
Emissionskostnader
Lämnad utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
2
1,111
‐562
2
548
Utgående eget kapital per 2015‐12‐31
744
282,921
295,972
579,637
Ingående eget kapital per 2015‐01‐01
Årets resultat
Summa totalresultat
577
119 157
178 503
134 043
134 043
298 236
Transaktioner med aktieägare:
Teckning aktier
Emissionskostnader
Lämnad utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
167
1,113
‐562
550
176 693
‐12 928
134 043
134 043
176 861
-12 928
167
163 766
‐16 575
‐16 575
Utgående eget kapital per 2015‐12‐31
744
282 923
295 970
579 637
Ingående eget kapital per 2016‐01‐01
Totalresultat för året:
Årets resultat
Summa totalresultat
Transaktioner med
aktieägare:
Teckning aktier
Emissionskostnader
Summa transaktioner med aktieägare
744
282 923
295 970
579 637
5 631
5 631
5 631
Utgående eget kapital per 2016‐03‐31
744
282 272
301 601
584 617
Ingående eget kapital per 2016‐04‐01
Omräkning av ingående balans
Justerad IB
Årets resultat
Summa totalresultat
744
282 272
584 617
744
282 271
301 601
‐6 185
295 416
66 439
66 439
-11 050
‐613
‐11 050
‐11 050 281 658
163 766
350 806
‐16 575
633 208
744
‐651
‐651
Summa transaktioner med aktieägare:
Teckning aktier
Emissionskostnader
Lämnad utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående eget kapital per 2016‐06‐30
Prime Living AB (publ)
Sida 19 av 28
147 358
5 631
-651
-651
‐613
744
-16 575
-6 185
578 432
66 439
66 439
-613
-11 663
579 638
Bokslutskommuniké 2016
Ingående eget kapital per 2016‐07‐01
Årets resultat
Summa totalresultat
744
281 658
350 806
‐1 617
‐1 617 633 208
-1 617
-1 617
Summa transaktioner med aktieägare:
Teckning aktier
Emissionskostnader
Lämnad utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående eget kapital per 2016‐09‐30
Ingående eget kapital per 2016‐10‐01
Omräkning av ingående balans
Justerad IB
Årets resultat
Summa totalresultat
Summa transaktioner med aktieägare:
Teckning aktier
Emissionskostnader
Lämnad utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående eget kapital per 2016‐12‐31
Prime Living AB (publ)
2
1 039
2
746
1 039
282 697
349 189 632 632
746
282 697
632 632
746
282 697
349 189
610
349 799
31 051
31 051
57
30 602
57
803
30 602
313 299
Sida 20 av 28
1 041
1 041
610
633 242
31 051
31 051
30 659
30 659
380 850
694 952
Bokslutskommuniké 2016
Koncernens rapport över kassaflöden
2016
jan‐dec
134 142
5 792
‐143 137
‐3 203
2015
jan‐dec
167 205
71
‐147 675
‐5 806
2016
okt‐dec
127 363
5 792
‐143 137
‐9 982
2015
okt‐dec
22 968
41
2 398
25 407
828
‐2 375
251
19 852
855
‐1 407
25 603
Minskning (+) / ökning (‐) av kortfristiga fordringar Minskning (‐) / ökning (+) av kortfristiga skulder Summa förändring i rörelsekapitalet ‐30 682
‐6 935
‐37 617
‐14 787
47 029
32 242
‐20 681
‐24 479
‐45 160
7 600
28 936
36 536
Kassaflöde från den löpande verksamheten ‐39 992
‐10 045
‐24 404
‐45 766
Förvärv av dotterföretag/tillgångsförvärv, inkl förvärvade likvida medel Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investering av övriga finansiella anläggningstillgångar Minskning (+) / ökning (‐) av uppskjuten skattefordran Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission, efter emissionskostnader Upptagna lån Amortering lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ‐11 047
‐25 295
‐11 047
‐241 166
300
‐4 508
‐256 421
‐358 251
‐5 300
‐170 469
1 700
‐388 846
‐204 325
300
‐4 508
‐219 580
30 435
466 472
‐140 000
‐11 050
345 857
151 837
235 937
30 435
450 467
551
130 490
‐11 050
376 724
‐11 050
469 852
‐11 050
119 991
49 444
76 399
125 843
39 972
36 427
76 399
55 967
55 289
111 256
13 361
63 038
76 399
TSEK Resultat efter finansiella poster ‐ Avskrivningar och nedskrivningar ‐ Verkligt värdeförändring via resultaträkning Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Prime Living AB (publ)
Sida 21 av 28
‐168 769
Bokslutskommuniké 2016
Segmentsrapportering
Januari ‐ december 2016 TSEK Hyresintäkter består endast av externa intäkter. Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsresultat Förvaltningsfastigheter, bokfört värde Stockholm
1 698
‐444
1 254
561 303
Öresund Göteborg
21 869
6 543
‐5 509
‐1 234
16 360
5 309
Övriga Koncernen
6 278 36 388
‐1 276 ‐8 463
5 002 27 925
526 868
352 474
94 000 1 534 645
Öresund Göteborg
Övriga Koncernen
Januari ‐ december 2015 TSEK Stockholm
Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsresultat Förvaltningsfastigheter, bokfört värde 844
‐363
481
17 109
‐3 764
13 345
464 141
368 136
3 886 ‐1 004 2 882 232 136
21 839
‐5 131
16 708
91 000 1 155 413
Skillnaden mellan driftsresultat 27 925 (16 708) TSEK och resultat före skatt 130 209 (167 203) TSEK består av
övriga externa kostnader och personalkostnader -23 007 (-13 819) TSEK, avskrivning -792 (-71) TSEK, finansnetto –
17 053 (-16 712) TSEK och värdeförändring 143 137 (147 675) TSEK.
Prime Livings verksamhet fokuseras på etablering och drift av studentbostäder. Några väsentliga skillnader i fråga
om risker och möjligheter bedöms ej föreligga. Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt för uppföljning
av geografiska områden. Segmentsredovisningen ovan utgår från den interna rapporteringen till styrelsen. Prime
Living har tecknat ett hyresavtal med Lunds Universitet som i sin tur tecknar avtal med studenterna, vilket gör att
Lunds Universitet som enskild kund i dag står för mer än 10% av hyresintäkterna.
Prime Living AB (publ)
Sida 22 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Moderbolagets rapport över totalresultat
Moderbolagets resultaträkningar
2016
jan‐dec
2015
jan‐dec
2016
okt‐dec
2015 okt‐dec 2
2
833
833
2
2
833 833 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat ‐11 844
‐7 801
‐425
‐20 068
‐6 173
‐6 484
‐41
‐11 865
‐4 418
‐2 032
‐297
‐6 744
‐2 342 ‐2 219 ‐11
‐3 739 Resultat från finansiella investeringar Resultat från långfristiga värdepappersinnehav Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster ‐8 500
21 352
‐24 722
‐31 939
74 450
16 852
‐14 366
65 071
‐500
7 537
‐6 825
‐6 533
Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 6 959
6 682
6 959
PERIODENS RESULTAT ‐24 980
71 753
426
20 000
4 414 ‐3 588 17 087 6 682
23 769 TSEK Rörelsens intäkter mm Övriga rörelseintäkter Prime Living AB (publ)
Sida 23 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Moderbolagets balansräkningar i sammandrag
TSEK 16‐12‐31
15‐12‐31
TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR 11 047
132
11
384 327
420 659
83 938
900 114
338 915
274 403
15 254
628 748
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 359 737
406 420
133 957
900 114
365 332
158 500
104 916
628 748
2016‐12‐31
460 000
477 401
2015‐12‐31
140 000
354 996
POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Borgensförbindelser 177
Moderbolagets förändring av eget kapital (TSEK)
Ingående eget kapital per 1 januari 2015 Årets resultat Transaktioner med aktieägare Nyemission Emissionskostnader Utdelning Utgående eget kapital per 31 december 2015 Ingående eget kapital per 1 januari 2016 Periodens resultat Transaktioner med aktieägare Nyemission Emissionskostnader Utdelning Utgående eget kapital per 31 december 2016 Prime Living AB (publ)
Aktie‐
kapital
577
Överkurs‐
fond
119 156
Fritt eget kapital 26 487 71 753 Summa
Eget kapital
146 220
71 753
167
176 937
‐13 170
‐16 575 81 665 177 104
‐13 170
‐16 575
365 332
Fritt eget kapital 81 665 ‐24 980 Summa
Eget kapital
365 332
‐24 980
‐11 050 45 635 31 700
‐1 265
‐11 050
359 737
744
282 923
Aktie‐
kapital
744
Överkurs‐
fond
282 923
59
31 641
‐1 265
803
313 299
Sida 24 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Moderbolagets kassaflöde
(TSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster ‐ Avskrivningar och nedskrivningar ‐ Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar 2016‐01‐01
2015‐01‐01 2016‐12‐31
2015‐12‐31 ‐31 939
5 425
65 071 41 ‐74 450 ‐9 338 ‐9 338 ‐69 109 ‐34 305 ‐103 414 ‐112 752 ‐26 514
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(‐) av rörelsefordringar Minskning(‐)/ökning(+) av rörelseskulder Summa förändring i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten ‐26 514
‐41 801
‐64 000
‐105 801
‐132 315
Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv immateriella anläggningstillgångar Förvärv av Finansiella anläggningstillgångar Försäljning av Finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten ‐100
‐11 428
‐155 076
300
‐166 304
Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering lån Nyemission, efter emissionskostnader Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 487 920
‐140 000
30 433
‐11 050
367 303
68 684
15 254
83 938
‐27 629 ‐5 000 ‐36 ‐32 665 163 934 ‐11 050 152 884 7 467 7 787 15 254 Redovisningsprinciper
Prime Living följer de av EU antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar av dessa
(IFRIC). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som
användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Samtliga belopp i denna delårsrapport anges i tusen
svenska kronor, TSEK, om annat ej anges. Belopp inom parentes avser jämförande period under föregående år.
Avrundningsdifferenser kan förekomma.
Tillämpningen av IFRIC 21 innebär att årets fastighetsskatt för fastigheter innehavda vid årets ingång redovisas som
en skuld i sin helhet vid årets början. Periodisering av kostnaden i resultatet över året, såsom gjorts tidigare år, består
genom redovisning av interimstillgång avseende årets återstående del av fastighetsskatten. Tillämpningen av IFRIC
21 har ingen betydande effekt på koncernens resultat och finansiella ställning då beloppen som avses är oväsentliga
till sin storlek.
Prime Living AB (publ)
Sida 25 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Definitioner
Belåningsgrad koncernen
Räntetäckningsgrad
Räntebärande skulder i procent av fastigheternas
redovisade värde.
Belåningsgrad fastigheter
Räntebärande skulder vid periodens utgång med
direkt eller indirekt pant i förhållande till fastigheternas värde vid periodens utgång.
Eget kapital per totala antalet
aktier
Justerad Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat exklusive värdeförändringar plus
finansiella intäkter justerat för engångsintäkter, dividerat med finansiella kostnader.
Soliditet
Eget kapital vid periodens slut i relation till antalet
utestående stam- och preferensaktier vid perioden
slut.
Eget kapital per antalet stamaktier
Eget kapital vid periodens slut i relation till antalet
utestående stamaktier vid perioden slut.
Förvaltningsfastigheter
Eget kapital i relation till balansomslutningen vid
periodens utgång.
Uthyrningsbar boyta
Total uthyrningsbar yta i fastighetsbeståndet.
Uthyrningsgrad
Uthyrd yta i relation till total uthyrningsbar yta.
Av Prime Living ägda fastigheter och byggrätter.
Vinst per stamaktie
Räntabilitet på eget kapital,
rullande tolv månaders
Resultat efter skatt i relation till det totala antalet
stamaktier vid periodens slut.
Resultat efter skatt i relation till eget kapital som
genomsnitt av periodens in- och utgång, de senaste
tolv månaderna
Prime Living AB (publ)
Rörelseresultat inklusive värdeförändringar plus
finansiella intäkter, dividerat med finansiella
kostnader.
Sida 26 av 28
Förvaltningsöverskott
Bruttoresultat fastighetsförvaltning (exkl. övriga intäkter) i procent av redovisade hyresintäkter.
Bokslutskommuniké 2016
Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget
och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm 22 februari 2017
Prime Living AB (publ)
(org.nr. 556715-7929)
Prime Living AB (publ)
Jan-Erik Karström
Michael Persson
Lars Vardheim
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Jan Severa
Ola Wengberg
Verkställande direktör
Styrelseledamot
Denna bokslutskommuniké har översiktligt granskats i enlighet med ISRE 2410 utav bolagets revisorer.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
[email protected]
Om Prime Living AB (publ)
Mer information finns på http://www.primeliving.se
Prime Living AB (publ)
Sida 27 av 28
Bokslutskommuniké 2016
Kalendarium
2017-05-16
Årsstämma
2017-05-17
Delårsrapport Q1, 2017–01 -- 03
2017-08-23
Delårsrapport Q2, 2017–01 -- 06
2017-11-15
Delårsrapport Q3, 2017–01 -- 09
Utbetalningsdagar för preferensaktier 2017
Utdelningen är 8,50 kronor per preferensaktie och år, med kvartalsvis utbetalning om 2,12 eller 2,13 kronor per
preferensaktie.
Avstämningsdag för utdelning
Belopp
2017-01-10
2,13 kr
2017-04-10
2,12 kr
2017-07-10
2,13 kr
2017-10-10
2,12 kr
Adresser
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se
Revisor
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Ulf Hartell Borgstrand
Prime Living AB (publ)
Sida 28 av 28