förbundsstyrelsens yttrande över motion d11

FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D11
från Smålands Ridsportförbund ang policy för enhetlighet gällande landslag
Motionären yrkar på att Svenska Ridsportförbundet utformar en policy om enhetlig klädsel och
enhetlighet gällande deltagarens egen kostnad för klädsel till sig och övriga personer kring ekipaget
samt landslagsutrustning till hästen för landslagsdeltagare i ridsportens olika discipliner, samt att, om
deltagaren själv önskar själv stå för kostnaden eller del av kostnaden, denna ställs i tydlig relation till
sponsorns önskemål om exponering.
Motionären yrkar också på att en genomlysning sker av rimlig egen kostnad för deltagande i
mästerskap.
Inom Ridsportförbundet pågår redan ett arbete i den riktning som motionären föreslår. En särskild
arbetsgrupp har uppdraget att fram en policy och i uppdraget ingår att göra en översyn av ansvar och
kostnader samt att sätta detta i relation till ansvaret gentemot sponsorer.
Planen är att en ny modell ska lanserar under första kvartalet 2017.
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt
yttrande
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se