Proposition om Fyllnadsval - Informationsteknik på Chalmers

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om Fyllnadsval
Proposition om Fyllnadsval
styrIT
Bakgrund
Vid inval förekommer det att inte hela kommittén fylls på grund av att det inte finns
tillräckligt med personer, men det har också hänt att någon invald person avsagt sig sin
plats i efterhand av olika skäl. I dagsläget sker en av två saker: Antingen ger mötet styrelsen befogenhet att hålla fyllnadsval i samråd med valberedningen och medlemmarna.
Alternativt så måste kommittén vänta till nästkommande sektionsmöte för att fylla de
tomma platserna. Att vara färre personer i kommittéen än tänkt under en så lång tid
ökar arbetsbördan för resten i onödan.
Det hade varit smidigare om styrelsen då har möjlighet att i samråd med valberedningen
och aktuell kommitté välja in extra medlemmar. Detta är något vi tycker alla parter hade
gynnats av.
Förslag
StyrIT yrkar på:
att Under paragraf §6.6 i stadgan, lägga till “§6.6.5: Fyllnadsval - Styrelsemötet har
befogenhet att hålla fyllnadsval av ledarmöter till studienämnden, sektionsfunktionärer eller sektionskommittéer i samråd med valberedningen och medlemmarna
i det relevanta organet. Notera att detta exkluderar styrelsen.”