Pressmeddelande

Kärnavfallsrådet
M 1992:A
Pressmeddelande
2017-02-24
Carl-Reinhold Bråkenhielm
Ordförande
Kärnavfallsrådet
072 540 01 28
Peter H Andersson
Kanslichef
Kärnavfallsrådet
072 538 48 28
Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2017
Kärnavfallsrådet har lämnat över SOU 2017:8 Kunskapsläget på
kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring till
miljöminister Karolina Skog den 24 februari 2017. Rapporten fokuserar på
frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.
Kunskapslägesrapporten beskriver bland annat:

hur lagstiftningen som reglerar hanteringen av kärnkraftens avfall
har vuxit fram,

vilka framtidsscenarier och organisationsfrågor som kan möta ett
100-års projekt att bygga och driva ett slutförvar för använt
kärnbränsle,

hur den politiska debatten om kärnavfall sett ut när det gäller
exempelvis finansieringsfrågor,

den tekniska utvecklingen av nya generationer kärnreaktorer.
Ladda ner rapporten på:
www.karnavfallsradet.se
2
Fakta om Kärnavfallsrådet
Kärnavfallsrådet har funnits sedan 1992 och är en tvärvetenskaplig
kommitté där ledamöterna utses av regeringen. Huvuduppgiften enligt
direktiv 2009:31, som styr rådets verksamhet, är att ge råd till regeringen
i frågor om kärnavfall och slutförvaring av använt kärnbränsle samt om
avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet utreder och
belyser viktiga frågor bland annat genom seminarier och i de årliga
kunskapslägesrapporterna. I kunskapslägesrapporterna redovisar rådet
sitt arbete och sin bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet, samt skriver om ämnen som rådet anser är viktiga att
uppmärksamma. Rapporterna publiceras i februari varje år.