MEDDELANDE Vörå kommun Byggnadsinspektör DATUM DÅ

Vörå kommun
Byggnadsinspektör
MEDDELANDE
DATUM DÅ BESLUT MEDDELAS RÖRANDE NEDAN UPPRÄKNADE ANSÖKNINGAR OM
TILLSTÅND 24.02.2017
Lovnummer
Paragraf
Sökande
Byggplats
Adress
Beslut
Beslutsdatum
Klemets, 946-417-0018-0018 M601
Rökiövägen 141
VÖRÅ
66600
Godkänt
22.02.2017
Åtgärd
2017-0016
§ 13
Klemets Niklas
Näsman Marina
Åtgärdstillstånd, bergsvärme
1 Beslut
Detta meddelande har anslagits på Vörå kommuns anslagstavla 23.02.2017
__________________________________
Peter Rex
Byggnadsinspektör
Rättelseyrkande
Den som missnöjd med beslutet har rätt att få ärendet upptaget till behandling i byggnads- och miljönämnden.
Rätten att framställa missnöje mot beslutet bestäms på samma grunder, som ifråga om besvärsrätten enligt
MBL 187 §, 192 §
Yrkandet skall framställas skriftligen inom tiden för 'missnöje'.
Yrkandet riktas till: Byggnads- och miljönämnden i Vörå kommun Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ
Rättelseyrkan anmärkningstid 24.02.2017 - 10.03.2017
Detta meddelande har varit på anslagstavlan
____.____._______ - ____.____._______
Ansvarig för anslagstavlan
_________________________________