läs novellen - Prata om Alkohol

Andrapristagaregymnasiet2017
Författare:JonnaJohansson
Skola:FriaLäroverkeniKalmar
Motivering:Ensmärtsamtsorgligskildringomattväxauppmedenalkoholiserad
förälder.Författarenbeskrivervardagligasituationeromettbarniensamhetpåett
osentimentaltsättsomberörochgårraktinihjärtat.
JAGMINNS
Jagminnsdendärgången,dendärgångendåjagvar8årgammal.Jagminnshurjagblev
merochmerotålig,attjagvilleatthonskullevakna,attviskulletittapåtvochätamat
precissomhonlovat.Menjagminnsatthonintevaknade,hurmycketjagänskakade
ochropade.Honbaralågdärpådenbrunaskinnsoffanochpådetmörkasoffbordetstod
enurdruckenvinflaska.Underbordetlågettomkullvältglas.
Jagminnshurjagbarutflaskanochglasettillköket,jagminnsattjagställdeden
urdrucknaflaskanblanddeandravinflaskornapådenmörkaköksbänkenbredvid
mikron.Glasetställdejagidiskhon,somvarfullavandraglasmedliknande
rödvinsfläckar.Jagminnshurjaghördedeupprördarösternapåtv:n,precissomalltid
hadehonsattigångserienHouse.Underhelaminuppväxthadejagfåtthöraattbarn
intefårkollapåvuxenserier.Jagminnsattjagidennastundtänkteattomjagtrotsar
hennesviljaochkollarpåserien,dåkanskehonvaknar.Jagtassadeframtilltv:noch
slogmignerpåvardagsrumsmattan,jaglutademigmotväggenochtittadepåtv:nsom
visadeenscendärDr.HousefrustreratpratademedDr.Wilson.Jagminnsattjagdåoch
dåhoppfulltvändehuvudetmothenne,meninnerstinnevisstejagatthoninteskulle
vakna.
Jagminnshurdeföljandeminuternakändessomtimmar.Minblickflackademellantv:n
ochsoffan,honlågdärheltutslagen.Glasögonenhöll,precissomsåmångaandra
gånger,påattfallamotgolvet.Jagminnsattjaggjordeettnyttförsökattväckahenne.
Jagropadeochbuffadepåhenne,utanresultat.Honvaknadeintedennagångenheller.
Jagminnsattjagblevhelttystochatttårarnasaktabörjaderinnanerförkinderna.Jag
önskadeatthonvillevaravakenförminskull,såatthonkundebäddaommignärdet
varläggdagsochläsaensaga.
Jagminnsattjaggavupp,hurjaginsågatthoninteskullevakna.Jagminnsattjag
stängdeavtv:n,blåsteutljusetpåsoffbordetochlafiltenöverhenne.Sedangickjagini
badrummetochgjordemigiordningförsängen.Innanjagtassadeuppförden
knarrandetrappankolladejagsåattkatternavarinne,attytterdörrenvarlåstochatt
dörrennertillkällarenvarstängd.Jagminnsattjagsläcktelampornapånedervåningen,
jaglätendastfönsterlampanivardagsrummetvaratänd.Väluppepåovanvåningen
smögjaginimittrumochhämtademinstoratrygghet,minbeigeanallesomjagfåttav
minmorbrorvidfödseln.Jagminnshurgolvetknakadeförvarjestegjagtog,såjag
försöktevarasålättsommöjligt.Jaggickintillhennesrumochkröpneridenstora
sängen,fullavdofter.Jagminnsattjagdrogupptäckettillöronenochhölletthårtgrepp
omnallen,jagborradeinansiktetidenfluffigakuddenochdrömdemigbort.Efternågra
minutersomnadejag,ensammedminendatrygghet.
Jagminnshurnattenbestodavoroligadrömmar.Jagminnshurjagplötsligtvaknadeav
ensmäll.Jaghördehurdetpratadespånedervåningen.Jaggickuppursängenoch
tassadeförsiktigtbortmottrappen,påtrappstegetviddenvitaspaljénsattejagmigner.
Jagminnshurjagkikademellanspaljénochsågmammaochpappaståochtjafsai
hallen.Bredvidpappalågentrasigblomkrukasomfallitigolvet,runtomlågjord
utspridd.Jagminnsattpappahadesammasvartaskinnjackasomalltid,sinvanliga
mörkgråtjocktröjaochsammablåaslitnajeansochsvartaskorsomhanalltidhaft.
Jagminnsderasprat,hurdiskussionernalöd.Jagminnsvartendaord.
-MenJoeldukanintevarahärnu,dukanintekommaochgåsomduvill.Detäröver.
-Jagvillbaraträffamindotter,jaglitarintepåattdukantahandomhenne.
-SnällaJoel,honliggerfortfarandeochsover.Gånusåberjaghenneringadigsennär
honharvaknat.Jagmåstesnartåkatilljobbet.
Jagminnshurjagsattheltknäpptystitrappenochlyssnade.Jagminnsattjaghördehur
pappamotvilligtöppnadedörrenochgickdärifrån.Jagminnsattmammalättatgavifrån
sigensuckochtraskadeiniköketnärdörrenstängts.Jagminnsattljudetfrån
kaffebryggarenhördestydligt,likasåatthonslogsignerisoffan.
Jagminnsattklockanintevarmerän7denlördagsmorgonen.Jagminnsattjag
bestämdemigförattsmygauppochkrypanerundertäcket.Jagvilleinteatthonskulle
vetaattjagvarvaken.Jagminnsattnärjagvällågdärisängenkundejagintesomna,jag
baralågochvredpåmigisäkertentimme.Jagminnsattjagplötsligthördehurdet
knakadeitrappen,honvarpåvägupp.Jagvändemigomochlamigmedryggenmot
dörrenochlåtsadessova.Jagkändehurtårarnabrändebakomdestängdaögonlocken.
-Hejdålillagumman.Förlåtförigår,ikvällskaviätanågotgottochsåfårduväljafilm.
Numåstemammaåkatilljobbet,sovsågott.
Jagminnshurenpusslandademjuktipannanochatthontystgickdärifrån.Jagminns
attjagblevgladövervadhonsa,menattjagsamtidigtintevågadelängtatillkvällen
eftersomjagvissteattdetinteskulleblisomhonsagt.
\"JagsomharskrivitdennanovellheterJonnaJohanssonochäridag17årgammal.För
9årsedanvarnovellenshandlingminverklighet.Idagharjagingenkontaktmedmina
föräldrar.\"mycketmer.Envändpunktilivet.