Sveriges klimatarbete i ljuset av Parisavtalet

Sveriges klimatarbete i
ljuset av Parisavtalet
Miljö- och energidepartementet
1
Klimatpolitisk lägesbild
Foto: UNFCCC
Miljö- och energidepartementet
2
Centrala komponenter i Parisavtalet
• 195 länder enades om ett nytt klimatavtal
• Avtalet innehåller en ambitionscykel med femåriga cykler
och en global översyn
• Ett gemensamt system för transparens (rapportering av
både utsläpp och stöd) etableras: flexibilitet baseras på
förmåga
• Långsiktiga mål med skärpt temperaturmål, omställning
av finansiella flöden och bättre anpassningsförmåga till
klimatförändringar
Miljö- och energidepartementet
3
Miljö- och energidepartementet
4
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
• Lagrådsremiss beslutad 2
februari – proposition i mars
• Klimatomställningen kräver
långsiktighet och stabila villkor
• Ramverket skapar ordning och
reda i klimatpolitiken
• Bred majoritet av Riksdagen
bakom förslagen
Ramverkets tre beståndsdelar
• Klimatlag
• Klimatmål
• Klimatpolitiskt råd
Miljö- och energidepartementet
6
Klimatlag
• Lagfäster att regeringens
klimatarbete ska följa klimatmål
• Reglerar rapportering till riksdagen
• Lagen föreslås träda i kraft
1 januari 2018
Miljö- och energidepartementet
7
Klimatmål
• Senast 2045 ska Sverige inte ha
några nettoutsläpp och därefter
negativa utsläpp
• Mål för 2030 och 2040
• Utsläppen från inrikes transporter
ska senast år 2030 vara minst 70
procent lägre
Miljö- och energidepartementet
8
Klimatpolitiskt råd
• Ett oberoende råd inrättas
• Utvärderar och granskar att
regeringens samlade politik bidrar
till att nå klimatmålen
Miljö- och energidepartementet
9
Ambitiösa mål kräver en ambitiös politik
Miljö- och energidepartementet
10
Den största miljöbudgeten någonsin
Anslagsutveckling: utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård
Miljoner kronor
8000
7000
6000
5000
73 % ökning
4000
3000
2000
1000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Miljö- och energidepartementet
11
Lokal klimatomställning - Klimatklivet
• 620 klimatsmarta åtgärder hittills
Antal projekt per län
fram till 2017-01-26
Totalt 620 projekt
1-20
21-50
51-100
• Investeringarna ger stora
utsläppsminskningar i hela Sverige
• Utökades i 2017 års budget med 1,6
mdkr för perioden till 2017-2020
• Omfattar totalt 3,5 miljarder kr till 2020
Lokal klimatomställning - Stadsmiljöavtal
Kommuner som har fått
stöd 2015 och 2016.
• Stöd till hållbara stadsmiljöer och
investeringar i anläggningar för
kollektivtrafik
• Från 2017 ingår cykelinvesteringar
Exempel:
Bussar i
Karlstadsstråket
Spårvägslinje i Lund
• Utökas med totalt 750 miljoner kronor
2017 och 2018
• Satsningen omfattar totalt 2,75
miljarder kronor till 2018
Fossilfria resor
och transporter
• Supermiljöbilspremien som i år fylls
på med 700 miljoner kronor
• Nya satsningar på höjd kapacitet
och underhåll av järnväg i senaste
budget: 200 miljoner kronor för 2017
samt 5,9 miljarder kronor 2019-2020
• Elbusspremie 100 mnkr per år
• Bonus-malus-system planeras
Tack för uppmärksamheten!
16