Svenska förmågan inom katastrof medicin, Per-Erik

C-nod
”Stärka svenska förmågan
inom katastrofmedicin”
Per-Erik Johansson
Samverkan kring sjukvårdsfrågor inom C
KcC
KcKM
FOI CBRN
Skyddscentrum
Fokus sjv C-händelse
CBRNE centret
Akutsjukvården, VLL
Räddningstjänst
Polis
- CBRNE-utvecklingsenhet
Bakgrund
Samverkan kring C-frågor - en utvecklingsidé
Aktörsgemensam nationell CBRNE-strategi
• I den nya strategin pekas 9 prioriterade områden ut
gemensamt av de myndigheter som har något
samhällsansvar för CBRNE-frågor
• 1 av de 9 områdena är katastrofmedicin – ett område
som även prioriterats av SoS
• SoS Kunskapscentrum katastrofmedicin samt SoS
Kunskapscentrum katastroftoxikologi/FOI i Umeå
Syfte 2017
Utveckling av en nationell samverkansnod med fokus på praktisk prehospital
räddningsinsats och akut hospital
sjukvårdsinsats inom C-området.
Vision
Noden ska på nationell nivå tillgängliggöra
forskning, utveckling och beprövad
erfarenhet för praktisk tillämpning. Det är
även viktigt att erfarenheter från den
praktiska verksamheten återförs till noden.
2018
2017
2016
Aktivitets- och tidsplan
Studiebesök Ullevål sykehus, Oslo
Lunch till lunch-möte
Workshop/seminarium x 4
Arbetsgruppsmöten x flera
Utvärderingar
Omvärldsanalys
Studiebesök
2:4 anslag 2018 (2X? september)
SoS ansökan 2018 (31 augusti)
Rapportskrivning (15 december)
Seminarium för en bredare grupp
(slutet av augusti)
Bygga upp forskning, kunskapsdokument, utbildningsprogram och material
inom C-området
Referensgrupp
Arbetsgrupp/
styrgrupp
”C-nodens” organisation
Kunskapscentrum Katastrofmedicin (KcKM)
Katastroftoxikologi (KcC) / FOI
Europeiska CBRNE-centret
Giftinformationscentralen
Beredskapssamordnare VLL
Socialstyrelsen
Akutsjukvården
Enskilda specialister
SkyddsC
Företagens kemberedskap
Räddningstjänst
Folkhälsomyndigheten
Polis
VLL
MSB
Försvarsmakten
SKL
Politiker (regionalt)
Kustbevakningen
Transportstyrelsen
Tullen
Sjöfartsverket
FLISA
SOFÄ
Målsättningen är att bygga upp beredskap för att
hantera konsekvenser av C-händelser
• Utveckla en slagkraftig nationell resurs för kunskap och stöd
• Koppling till klinisk verksamhet i form av en demonstrationsmodell
(i Umeå)
• Hela kedjan från larm, skadeplats till kliniskt (prehospitalt och hospitalt)
omhändertagande – på motsvarande sätt som för traumasystemet
• Utbildningsinsatser, kurser, föreläsningar, övningar
• Nätverk för kunskapsspridning – återkoppling av erfarenheter
• Civilmilitär samverkan
• Förbereda och hantera nya hot (ny teknik/ändrat samhälle,
avsiktliga handlingar)