Läs mer - Kottlasjöns Vänner

Kottlasjöns vänner
Årsmöte 9:e mars 2017
Dagordning
1. Öppnande av mötet
2. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringspersoner
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
7. Föredragning om föreningens verksamhet för perioden april 2016/mars2017
8. Föredragning av ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2016
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Beviljande av ansvarsfrihet
11. Valärenden
12. Förslag till budget för 2017 (Vi föreslår fortsatt frivillig årsvis avgift om 20 kr, samt ständig
medlemskap 200 kr. Sker insättning om 20 kr efter att man betalt ständigt medlemskap
betraktas detta som en donation)
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas