Flerbostadshus

Kretslopp och vatten
Avfalls- och VA-taxor 2017
Flerbostadshus
VIKTDEBITERING gäller i hela Göteborg förutom i Södra Skärgården.
Kärl- och säckhämtning
Årsavgift i kronor per kärl eller säck exklusive moms, hämtning varje vecka. Viktavgift
tillkommer för restavfall och blandat avfall. Pris inom parentes är inklusive moms.
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare
Hämtning
Matavfall
Restavfall
Blandat avfall
Exkl. moms
Inkl. Moms
Exkl. moms
Inkl. moms
Exkl. moms
Inkl. moms
1 gång/vecka
714*)
892*)
-
-
-
-
140 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
725
906
811
1 185
1 014
1 481
1 137
1 672
1 421
2 090
190 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
920*)
1 150*)
851
1 218
1 064
1 523
1 196
1 720
1 495
2 150
210 liter*)
1 gång/vecka
1 027*)
1 284*)
-
-
-
-
240 liter
1 gång/vecka
1 146
1 433
-
-
-
-
300 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
-
-
1 370
1 881
1 713
2 351
1 934
2 688
2 418
3 360
370 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
-
-
1 554
2 008
1 943
2 510
2 207
2 912
2 759
3 640
400 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
-
-
1 652
2 041
2 065
2 551
2 313
2 945
2 891
3 681
600 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
-
-
2 722
3 133
3 403
3 916
3 821
4 511
4 776
5 639
660 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
-
-
2 999
3 457
3 749
4 321
4 213
4 987
5 266
6 234
800 liter *)
var 14:e dag
1 gång/vecka
-
-
4 878
6 098
5 458
7 007
6 823
8 759
125
liter*)
Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 0,69 kr exkl. moms (0,86 kr inkl. moms)
Viktavgift per kg
Tjänst
Viktavgift per kg
Matavfall
Ingen avgift
Restavfall
1,39 kr
Blandat avfall
1,74 kr
1,39 kr
1,74 kr
*) Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.
Vänd!
Kretslopp och vattens kundservice
Box 123, 424 23 Angered
031-368 27 00, mån, tis, tors, fre kl 7–16, ons kl 9 –16
[email protected]
www.goteborg.se
Mobil sopsug
Viktavgift och dockningsavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Dockningsavgiften tas ut
per dockningsställe. För matavfallet tas ingen viktavgift eller dockningsavgift ut.
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare
Hämtning
Matavfall
Exkl. moms
Restavfall
Inkl. Moms Exkl. moms
Blandat avfall
Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms
0,2
m3
1 gång/vecka
887
1 109
-
-
-
-
0,3
m3
1 gång/vecka
1 113
1 391
-
-
-
-
m3
1 gång/vecka
1 564
1 955
-
-
-
-
1,5 m3
1 gång/vecka
2 127
2 659
-
-
-
-
2 m3
1 gång/vecka
2 693
3 366
-
-
-
-
Per m3 tankvolym*)
Var 14:e dag
1 gång/vecka
-
-
1 616
3 232
2 020
4 040
2 307
4 614
2 884
5 768
1
*) Avrundat upp till närmaste halvkubik. Även omklassat matavfall. Om matavfallet är felsorterat och innehåller
annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer.
Underjordsbehållare (t.ex. molok)
Årsavgift i kronor per behållare exklusive moms, hämtning varje vecka. Viktavgift tillkommer
för restavfall och blandat avfall. Pris inom parentes är inklusive moms.
Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar
tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 121 kr exkl. moms (152 kr inkl. moms).
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare
1300 liter
eller mindre
3 000 liter
5 000 liter
Hämtning
Matavfall
Restavfall
Blandat avfall
Exkl. moms
Inkl. Moms
Exkl. moms
Inkl. moms
Exkl. moms
Inkl. moms
5 328
6 660
10 054
17 814
12 568
22 268
14 044
24 939
17 555
31 174
Var 14:e dag
1 gång/vecka
Var 14:e dag
-
-
12 735
15 919
18 023
22 529
1 gång/vecka
-
-
20 475
25 594
29 179
36 474
Var 14:e dag
1 gång/vecka
-
-
15 971
23 609
19 964
29 511
22 816
34 174
28 520
42 718
Hur ska avfallet lämnas?
1) Matavfall + restavfall
De boende sorterar ut matavfallet och lägger det i
behållaren för matavfall. Restavfallet läggs i det vanliga
sopkärlet. Matavfallet körs till en behandlingsanläggning
och blir biogas och biogödsel, restavfallet förbränns.
2) Egen kompost + restavfall
De boende sorterar ut och lägger matavfallet i egen
kompost. Resten lämnas i sopkärlet och körs till förbränning.
3) Blandat avfall
De boende lämnar matavfall och restavfall blandat i
samma kärl. Allt körs till förbränning.
Grovavfall
Grovavfall är sådant som inte får plats i den vanliga
avfallsbehållaren, till exempel möbler, cyklar och julgranar.
Observera att spisar, tvättmaskiner och annat elavfall
måste hanteras separat. Fastighetsägaren ska se till att
det finns ett särskilt utrymme för grovavfall i fastigheten,
eller att en container för grovavfall ställs fram med regel­
bundna intervaller. Hämtning av grovavfall är en separat
tjänst. Kontakta Kretslopp och vattens kund­service för
prisuppgifter och beställning av hämtning.
Dragväg
Dragvägen är avståndet mellan avfallsbehållarens uppställningsplats vid hämtningstillfället och närmaste plats där
sopbilen kan och får stanna. Dragvägen ska vara plan,
hårdgjord yta, utan trappor, trösklar eller stora nivåskillnader.
Fakturering
Avgiften för avfallshämtning betalas i efterskott. Den består
av en fast årsavgift och en rörlig viktavgift som beror på hur
mycket avfall era boende lämnar. Det kan tillkomma en
avgift för dragväg. I normalfallet samfaktureras avfall, vatten
och avlopp. Om du inte har ändrat fakturerings–intervall får
du en faktura varje kvartal. Vill du faktureras oftare, kontakta
kundservice.
Felsorteringsavgift
Stickprov görs för att kontrollera sorteringen. Har du en
avfallstjänst där de boende sorterar matavfall är det viktigt
att det läggs i behållaren för matavfall eller i komposten och
inte i kärlet för restavfall. Det är även viktigt att de inte
lägger vanliga sopor i behållaren för matavfall. Är sorteringen bristfällig tar Kretslopp och vatten ut en felsorteringsavgift. Avgiften tas ut vid tredje påpekandet om bristfällig
sortering. Kvarstår den bristfälliga sorteringen även efter
detta kan Kretslopp och vatten besluta om ändring av
avfallstjänsten. Då klassas din tjänst om till blandat avfall.