14. Fortsatt arbete

14. Fortsatt arbete
Här beskrivs kortfattat kommande steg i vägutredningen och vilka ytterligare steg som krävs innan större åtgärder kan komma att förverkligas men
också hur arbetet för att öka hållbart resande kan drivas vidare. Efter att
Trafikverket gjort sitt ställningstagande görs en beslutshandling som ligger
till grund för fortsatt planering. Projektets aktualitet kommer att klargöras
i den nationella åtgärdsplaneringen. Nuvarande åtgärdsplanering/investeringsplan gäller åren för år 2010–2021. En revidering av planen kan ske om
tre–fyra år.
Vägutredningens kommande steg
Utställning
Den här rapporten utgör utställningshandlingen. Efter samrådet har
alternativa åtgärder i Skelleftedalen studerats och förslag på kombinationsåtgärder tagits fram. Inkomma synpunkter har tagits till vara och
effekter och konsekvenser fördjupats. Trafikverket har upprättat en
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som har granskats av länsstyrelsen och godkänts. Utifrån denna rapport inklusive MKB ska nu myndigheter, organisationer och allmänhet lämna sina synpunkter på val
av alternativ/kombinationsåtgärder. De synpunkter som kommer fram
ställs samman och utgör sedan en del av Trafikverkets beslutsunderlag.
Länsstyrelsens yttrande
Vägutredningens utställningshandling och en sammanställning av remiss och synpunkter samt Trafikverkets utlåtande på dessa utgör sedan
underlag för länsstyrelsens slutliga yttrande om utredningen.
Ställningstagande
Efter att vägutredningen slutförts ska Trafikverket ta ställning till alternativen i vägutredningen. Vid valet av alternativ bör stor hänsyn tas till
kommunens och länsstyrelsens yttranden. Ställningstagandet redovisas
i en beslutshandling.
Arbetet med att förbättra trafiksituationen i Skellefteå involverar många
aktörer. För att effektivisera arbetet med att nå målen är det viktigt att
arbetssätt och strukturer skapas gemensamt, så att alla kan verka mot
de gemensamma målen. Ett steg i detta arbete är att identifiera nyttor
och ansvar för de åtgärder som kan komma att genomföras. Åtgärdernas genomförande sinsemellan är viktiga att beakta, eftersom det kan
påverka effekten av dem.
Ytterligare en aspekt kan vara att fördjupa studierna av åtgärderna i
alternativ Effektivare trafik och beskriva vad som skulle krävas för att
uppnå klimatmålet och hur mycket det skulle kosta.
14.2 Projekteringsskedet
Efter att vägutredningen är färdigställd tar Trafikverket ställning till om
byggnadsåtgärder ska genomföras. Förutsatt att projektet finns med i
Trafikverkets åtgärdsplanering kan då projekteringsprocessen påbörjas.
Projekteringsskedet består av arbetsplan och bygghandling.
14.3 Miljöprocessen
En miljökonsekvensbeskrivning är ett dokument, men även en process
där vägprojektets miljökonsekvenser belyses och förslag till miljöanpassningar ges. I den processen är också miljöuppföljning en viktig del
för att bevaka att intentionerna i miljökonsekvensbeskrivningen följs
genom hela projektet, från planering och projektering till driftskede.
Uppföljningen ska göras för att säkerställa att de planerade åtgärderna
genomförts och för att undersöka om de utförda åtgärderna har avsedd
effekt.
14.4 Kommande sakprövningar
Vid anläggningsarbeten krävs ofta också olika sakprövningar enligt miljöbalken, kulturminneslagen samt plan- och bygglagen. Verksamheter
som kan komma att bli aktuella vid anläggning av vägar och som kräver
särskilda prövningar är till exempel täkter, upplag, bullerplank, påverkan på fornlämningar och vattenverksamhet.
Arbetsplan
Ett viktigt syfte med arbetsplanen är att detaljutforma de fysiska åtgärderna och ange område för vägrätt. Efter fördjupningar bestäms åtgärdernas läge och utformning mer detaljerat. I arbetsplaneskedet kommer
samråd att hållas med berörda markägare. En miljökonsekvensbeskrivning upprättas som mer i detalj behandlar både bygg- och driftskedet
för det valda alternativet endast i arbetsplanen.
I den fortsatta planeringen av ny E4 bör en mer detaljerad barnkonsekvensanalys utföras. Vad gäller ombyggnad av befintlig E4 och övriga
åtgärder som görs i transportsystemet för att underlätta för gående/cyklister/kollektivtrafik ska alltid barnperspektivet och barnens perspektiv beaktas för att hitta lösningar som även fungerar för barnen.
Bygghandling
Efter arbetsplanen upprättas bygghandlingar för projektet. Huvudsyftet
med bygghandlingen är att utgöra underlag för byggande. Där preciseras också restriktioner och hänsynskrav för att minimera påverkan
på omgivningen under byggtiden. Utifrån dessa krav och restriktioner
utformar sedan entreprenören en miljöplan för projektet som redovisar
hur miljöhänsyn ska genomföras under byggskedet.
Arbetet med åtgärder för hållbart resande kommer att fortgå i ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Trafikverket och eventuellt andra
berörda aktörer. Ansvaret för de olika åtgärderna ska fördelas och de
ekonomiska ramarna ska beslutas om.
Vägutredning • Skellefteåprojektet ­– det allmänna vägtransportsystemet i Skellefteå
FORTSATT ARBETE
14.1 Arbete för att påverka och effektivisera
resor och transporter
Samplanering och samverkan
135