FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D7, K18

FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D7,
K18 och E21
från Norrbottens Ridsportförbund angående demokrati och förbundsstämman, från
Solna Fältrittklubb angående ökad rösttyngd vid förbundsstämman samt från Claes
Hedenman angående röstförförande vid stämman
Norrbottens Ridsportförbund yrkar på att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till förbundsstämman
2019 ha hittat en digital lösning för att alla medlemsföreningar ska ha lika möjlighet att delta på
stämman.
Norrbottens Ridsportförbund pekar i sin motion på att endast ca 8 % av Ridsportförbundets
medlemsföreningar i praktiken har inflytande på förbundsstämman eftersom de övriga, enligt
motionären, inte har möjlighet att delta på stämman pga långa avstånd och kostnaderna som ett
deltagande innebär. Motionären menar att det med dagens tekniska lösningar måste finnas något sätt
att lösa deltagande även om man inte är fysiskt närvarande. Motionären anser att detta är ett måste
för att stärka demokratin och inflytandet i vårt förbund genom att fler medlemsföreningar kan delta
utan att lägga ner stora summor för att göra sina röster hörda.
Förbundsstyrelsen är helt enig med motionären om vikten av att medlemsföreningarna har möjlighet
att delta vid förbundsstämman, som är Ridsportförbundets högsta beslutande organ. Möjligheten att
delta är inte enbart en ekonomisk fråga, även om motionären anger just det som det främsta hindret
för många föreningar, utan också en demokratisk fråga. Ridsportförbundet ska vara en öppen och
demokratisk organisation och medlemsinflytandet är ett grundfundament i alla folkrörelser. Om för få
medlemmar deltar kan det till slut bli tveksamt om den demokratiska processen kan anses generera
en rättvis representation.
Förbundsstyrelsen anser att möjligheten att hitta någon digital lösning för att fler medlemsföreningar
ska kunna delta vid förbundsstämman är god och ser fram emot möjligheten att utreda detta.
Föreningsrättsligt är det viktigt att den demokratiska processen på förbundsstämman sker på ett
säkert sätt. Det är en demokratisk fråga som inte enbart rör det valtekniska. Röstsäkerhet är givet vid
ett beslutande organ men även möjligheten att följa stämmoförhandlingarna och muntligt kunna yttra
sig över förslag på stämman måste garanteras. Redan nu sänds förbundsstämman på web-tv men det
finns ingen möjlighet att aktivt delta.
Solna Fältrittklubbs motion rör också medlemsinflytande. De anser att om förbundet ska behålla direkt
demokrati och låta medlemsföreningarna vara representerade vid förbundsstämman så måste de ha
ett större inflytande än idag. Motionären skriver att kostnaden för stämman måste kunna motiveras
med att den enskilda klubben har en möjlighet att påverka stämman och förbundet. Det övriga som
stämman ger i form av informationsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkande är också mycket
värdefullt för klubben. Som ett resultat av organisationsutredningen så föreslogs förbundsstämman
2013 och 2015 en stadgeändring som innebar att föreningarnas röstetal skulle dubbleras så att
föreningarna skulle få en större rösttyngd vid stämman.
Solna Fältrittklubb yrkar på att stadgarna ska ändras i enlighet med organisationsutredningens förslag.
Claes Hedenman yrkar på att ett nytt röstförande bör genomföras till stämman. Motionären anför att
medlemmar i SvRF är medlemsklubbarna. Han skriver att SvRF har inga enskilda medlemmar, inte
heller distrikten är medlemmar. Motionären menar att det därför bör vara endast SvRFs
medlemsklubbar som har rösträtt på stämman.
Claes Hedenman föreslår ett förändrat röstförfarande på regional och central nivå.
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se
FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
Förbundsstyrelsen är helt enig med motionärerna om att det behövs förändringar för att öka
medlemsföreningarnas delaktighet och inflytande i förbundet samt praktiska förutsättningar för
deltagande vid förbundsstämman. Detta främst av demokratiska skäl men givetvis också av
kostnadsmässiga aspekter. Förbundsstyrelsen föreslår en utredning i enlighet med Norrbottens
Ridsportförbunds intentioner och att i det utredningsarbetet också ingår att se över röstförfarandet på
regional nivå och medlemsföreningarnas röstetal vid förbundsstämman.
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att, i enlighet med FS utlåtande,
genomföra en utredning om möjligheterna till alternativa lösningar att delta vid förbundsstämman, med
beaktande av föreningsrättsliga krav på den demokratiska processen samt
att i utredningsarbetet göra en översyn av röstförande och medlemsföreningarnas formella inflytande
på förbundsstämman
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se