Wallenstam bokslut

WALLENSTAM
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI–31 DECEMBER 2016
1 JANUARI–31 DECEMBER 2016
•S
ubstansvärdet, exklusive utdelning och återköp, har ökat med cirka 23 % under året.
•R
esultat före skatt uppgår till 4 198 Mkr (3 418) och resultat efter skatt uppgår till 3 348 Mkr (2 754),
motsvarande 10,1 kr per aktie (8,3).
•F
örvaltningsresultat fastigheter ökar med 9 % och uppgår till 733 Mkr (672).
•O
realiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 3 470 Mkr (2 507),
varav 1 195 Mkr (639) kommer från vår kostnadseffektiva nyproduktion av hyresrätter.
• Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till -130 Mkr (165).
• Hyresintäkterna ökar 4 % och uppgår till 1 607 Mkr (1 549).
•F
astigheter har sålts för 1 179 Mkr (2 129) och resulterat i realiserade värdeförändringar om 187 Mkr
(204), vilket är 19 % över senaste värdering.
• Förvärv
av fastigheter uppgår till 340 Mkr (1 270) och investeringar i fastigheter uppgår till 2 351 Mkr
(1 902).
•U
nder perioden har vi byggstartat cirka 850 lägenheter. På bokslutsdagen hade vi cirka 2 000 lägenheter i
produktion.
•S
tyrelsen föreslår en utdelning om 1,70 kr per aktie (1,50), vilket motsvarar en ökning med 13 %.
1 OKTOBER–31 DECEMBER 2016
•F
örvaltningsresultat fastigheter ökar cirka 6 % och uppgår till 169 Mkr (160).
•O
realiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 1 618 Mkr (627),
varav 493 Mkr (204) kommer från nyproduktion av hyresrätter.
• Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till 248 Mkr (136).
• Resultat efter skatt uppgår till 1 701 Mkr (586), motsvarande 5,2 kr per aktie (1,8).
• Hyresintäkterna ökar och uppgår till 410 Mkr (390).
Jämförelser inom parantes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.
”Årets resultat om 4,2 Mdr före skatt visar tydligt att verksamheten fungerar väldigt bra. Det jag särskilt vill lyfta fram
är det faktum att förvaltningsresultatet har ökat med 9 % till 733 Mkr och att de orealiserade värdeförändringarna som
kommer från vår kostnadseffektiva nyproduktion har ökat till 1 195 Mkr. Tillsammans är det i år ett värde om 1,9 Mdr som
organisationen själv skapat.”
”Substansvärdestillväxten var cirka 23 % för 2016! Vårt mål i affärsplanen är att ha en genomsnittlig substansvärdestillväxt om minst 10 % per år.”
”Allt sammantaget gör att 2016 var ett mycket bra år för bolaget – men 2017 har förutsättningar att se än bättre ut!”
HANS WALLENSTAM, VD
DET HÄR ÄR WALLENSTAM
• Antal fastigheter: cirka 200 st • Förvaltningsfastigheternas värde: 37 Mdr • Börsvärde 31 dec 2016: 24 Mdr • Uthyrningsgrad, yta: 98 %
• Uthyrningsbar yta: 1,1 miljon kvm • Antal lägenheter i produktion: cirka 2 000 st • Antal vindkraftverk: 64 st
AFFÄRSPLAN 2018
WALLENSTAM IDAG
Mål: Att under perioden till och med
2018 ha en tillväxttakt i substansvärdet,
exklusive utdelning och återköp, på i
genomsnitt minst 10 % per år.
Ledstjärnor
• Starta produktion av 7 500 bostäder under affärsplanen.
• Minska koldioxidbelastningen i fastighetsbeståndet med minst 15 % per kvm
till och med 2018.
• Andel kunder som vill rekommendera
Wallenstam ska öka årligen.
Definierade nyckeltal
• Soliditeten ska inte understiga 30 %.
•
Realiserad räntetäckningsgrad på rull‑
ande helår ska inte understiga 2 ggr.
Wallenstam grundades 1944 och huvudkontoret finns i Göteborg. B-aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap
och vi är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Wallenstam är en stor bostadsproducent
på de orter vi verkar och bygger först och
främst hyresrätter för egen förvaltning.
Våra bostadsfastigheter finns främst i
Stockholm och Göteborg, och våra kommersiella fastigheter är koncentrerade till
innerstadslägen i Göteborg. Sammantaget
har Wallenstam cirka 7 500 lägenheter
och 1 000 företagskunder. Wallenstam är
genom Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi.
Verksamheten bedrivs i Region Stockholm, Region Göteborg samt Svensk
NaturEnergi.
AFFÄRSIDÉ
Att utveckla och bygga samt köpa och sälja fastigheter i utvalda storstads­regioner
med långsiktig hållbarhet för människor
och företag.
STRATEGIER & VÄRDESKAPANDE FAKTORER
Wallenstams verksamhet styrs utifrån affärsplan, mål och strategier. Strategi­erna
grundar sig på de tre dimen­sionerna för
ett hållbart företagande: ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.
De värdeskapande faktorerna för verksamheten utgörs i grunden av koncernens
affärsprocess. I kombination med övergripande strategier och ledstjärnor utgör detta
sammantaget de viktigaste verktygen för
att bidra till en positiv utveckling av såväl
resultat som verksamhet över tid.
INNEHÅLL
VD har ordet
Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2016
Resultaträkning koncernen
Balansräkning koncernen
Rapport över förändring eget kapital koncernen
Rapport över kassaflöde koncernen
Segmentsrapport
Nyckeltal
Definitioner
Majoriteten av våra bostäder finns i Stockholm och uppgår till cirka 4 000 lägenheter. I dagsläget pågår också merparten av
vår nyproduktion i Stockholmsområdet,
inklusive Uppsala. På bokslutsdagen hade
Region Stockholm cirka 1 250 lägenheter
i produktion.
Göteborg
Vårt fastighetsbestånd i Göteborg omfattar cirka 3 400 lägenheter och cirka 900
företagskunder som hyr kontors­- och butikslokaler främst i Göteborgs innerstadslägen. I Helsingborg förvaltar vi knappt
200 lägenheter. På bokslutsdagen hade
Region Göteborg drygt 700 lägenheter i
produktion.
Svensk NaturEnergi
Verksamheten inom Svensk NaturEnergi
omfattar både produktion av och handel
med förnybar energi. Produktionen täcker våra egna fastigheters och våra hyresgästers energibehov på månadsbasis.
Affärsprocess
Wallenstam bygger, köper och utvecklar
fastigheter för människor och företag
utifrån behoven från kunder, samhälle
och aktieägare. Fastigheterna utvecklas
och förvaltas på ett hållbart och
lönsamt sätt vilket skapar värdetillväxt.
Resultatet återinvesteras och utvecklar
verksamheten vidare. Genom utdelning
får aktieägare del av resultatet.
VÄRDETILLVÄXT
HÅLLBART BOENDE,
STADSUTVECKLING &
LÖNSAM FÖRVALTNING
BEHOV
BYGGER & KÖPER
KALENDER
3
4
16
17
18
18
19
20
22
Stockholm
Publicering av årsredovisning
Delårsrapport I
Årsstämma 2017, Göteborg
Delårsrapport II
Delårsrapport III
vecka 14, 2017
26 april 2017
26 april 2017
10 augusti 2017
26 oktober 2017
RESULTAT
SÄLJER
UTDELNING
Rapporten har upprättats i enlighet med IAS 34.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
årsredovisningen 2015. Moderbolagets redovisningsprinciper
följer årsredovisningslagen och RFR2. Från och med juni
2016 tillämpas ESMA:s riktlinjer avseende Alternative
performance measures. Denna rapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor.
För information om redovisningsprinciper:
www.wallenstam.se/ir.
För definitioner etc. se sista sidan i rapporten alternativt:
www.wallenstam.se/ordlista.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
CFO och IR-ansvarig Susann Linde
tel: 0705-17 11 34
e-post: [email protected]
Följ oss gärna på Twitter, LinkedIn, Instagram och Facebook.
VD HAR ORDET
Resultat 2016
Årets resultat om 4,2 Mdr före skatt visar
tydligt att verksamheten fungerar väldigt
bra. Det jag särskilt vill lyfta fram är det
faktum att förvaltningsresultatet har ökat
med 9 % till 733 Mkr och att de orealiserade värdeförändringarna som kommer
från vår kostnadseffektiva nyproduktion
har ökat till 1 195 Mkr. Tillsammans är
det i år ett värde om 1,9 Mdr som organisationen själv skapat.
Det känns tryggt att vi även i tider
utan generella värdeökningar kommer
att skapa resultat, dels från förvaltningen,
dels från vår projektverksamhet som i
första hand är vår kostnadseffektiva nyproduktion av hyresrättsfastigheter.
Substansvärdestillväxten var cirka
23 % för 2016! Vårt mål i affärsplanen
är att ha en genomsnittlig substansvärdestillväxt om minst 10 % per år. Substansvärdet, som beskriver koncernens
samlade värde, ökade med drygt 3,5 Mdr.
Substansvärdet per aktie, exklusive derivat
(EPRA NAV), steg med 20 % från cirka
58 kr till cirka 70 kr.
Naturligtvis är det också positivt att
fastighetsmarknaden är allt starkare och,
utöver våra egna insatser, bidrar till stora
värdeökningar i våra övriga förvaltningsfastigheter. Vår koncentrationsstrategi
med fokus på kommersiella fastigheter
i efterfrågade lägen i centrala Göteborg,
samt bostadsfastigheter i attraktiva lägen
i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala
och Göteborg känns helt rätt då det är
störst tryck på dessa marknader.
Vi har utvecklat en affärsmodell och
ett sätt att jobba som fungerar mycket väl.
Vi har oerhört duktiga medarbetare som
arbetar hårt och dedikerat för att skapa
värde för bolaget och aktieägarna, såväl
som för våra kunder och samhället i stort.
Jag är tacksam och stolt – utan dem hade
det inte varit möjligt.
Kostnadseffektiv byggnation skapar
övervärde
Wallenstam särskiljer sig genom att vi förvaltar både kommersiella fastigheter och
hyresrättsfastigheter, och också genom
att vi är Sveriges största privata stadsutvecklare som bygger hyresrättsfastigheter
för egen förvaltning. Vi skapar övervärde
genom att producera fastigheterna på ett
kostnadseffektivt sätt genom hela proces-
sen, från detaljplan till inflyttning. Samtidigt sätter vi kvalité i första rummet, inte
minst mot bakgrund av att vi bygger för
vår egen förvaltning.
Hittills under affärsplanen har vi byggstartat 2 500 lägenheter, senast 150 stycken
i Umami i Sundbyberg, ett mycket spännande område med stor potential. Vi har
också påbörjat rivningen av Arlas gamla
fabrik i Kallebäck, Göteborg, där vi kommer att bygga totalt 2 000 lägenheter. En av
våra ledstjärnor är att starta produktion av
7 500 lägenheter under affärsplanen vilket
gör att vi ökar vår investeringstakt – 2 Mdr
för 2016 – och antalet byggstarter varje år.
Vi ser fram emot att under de kommande
åren byggstarta och förverkliga många fler
av de projekt som just nu finns i projektportföljen för framtida produktion.
Trygg och stabil aktie
Det är roligt att så många väljer att investera i Wallenstam. Vi är nu drygt
13 000 aktieägare, fler än någonsin tidigare. Wallenstamaktien har återigen stigit
under året, med drygt 4 % från 68,00 kr
till 70,90 kr. Under mina 25 år som vd
har aktien gått ner vid två
tillfällen mellan två årsskiften, annars har den faktiskt
ökat varje år. Wallenstamaktien är en trygg och stabil
aktie, med en väldigt spännande framtid. Som bolag
arbetar vi enligt den plan och
de mål vi satt upp och vill
uppfattas som förutsägbara. Genom utdelningen, där
styrelsen även i år föreslår en
höjning, får vi aktieägare del
i bolagets resultatutveckling.
genheter, över 1 000 stycken, som kommer
att bli inflyttningsklara.
Framtiden känns väldigt spännande
trots de risker som kan finnas i vår omvärld!
Vår starka finansiella position, 45 %
soliditet och 43 % belåningsgrad, är ett
skydd mot en eventuell ränteuppgång.
Oron över kostnadsspiralen i nyproduktionen hanterar vi genom vårt sätt att
arbeta i byggprocessen samt genom att vi
kan erbjuda våra samarbetspartners arbeten i både i hög- och lågkonjunktur och
över lång tid, vilket gör oss till en populär
och trygg beställare. De få projekt där vi
bygger bostadsrätter, kan vi snabbt ställa
om till hyresrätter till en skälig avkastning
om bostadsrättsmarknaden skulle vika.
Vår huvudsakliga produkt, nya hyreslägenheter, är det en oändlig efterfrågan på
i våra regioner. Det ser vi inte minst i vår
nystartade kö för uthyrning av nyproducerade hyreslägenheter i Stockholm och
Uppsala, vilket gör att vi känner oss trygga
med att få lägenheterna uthyrda.
Allt detta sammantaget gör att 2016 var
ett mycket bra år för bolaget – men 2017
har förutsättningar att se än bättre ut!
Spännande framtid
Jag vill tacka styrelsen, aktieägarna och mina medarbetare
för året som gått, och jag ser
med förväntan fram emot ett
spännande 2017. Ett år då
vi kommer arbeta för att bli
ännu bättre och effektivare.
Ett år då vi färdigställer våra
första projekt – och öppnar
ett nytt kontor – i Uppsala.
Ett år då vi fyller på vår projektportfölj, startar fler byggprojekt och hyr ut alla de lä-
Hans Wallenstam, vd
Wallenstam 3
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI–31 DECEMBER 2016
KVARTAL FYRA
1 OKTOBER–31 DECEMBER
Viktiga händelser
Under perioden har fem nybyggnationsprojekt om totalt 461 lägenheter startat.
Dels tre hyresrättsprojekt – 36 lägenheter
vid Carlandersplatsen i centrala Göteborg, 115 lägenheter på Ulfsparregatan i
Lunden, Göteborg, och 147 lägenheter i
Umami Park i Sundbyberg, dels två bostadsrättsprojekt – Punkt4 i Stallbacken,
Mölndal, med 133 lägenheter och Vasagatan 33 i Göteborg med 30 lägenheter.
Som en del i det avtal som tecknades
med Willhem i december 2015, avseende att de successivt kommer att överta
Wallenstams fastigheter i Helsingborg,
frånträddes fastigheten Pål Ibb 21. Dessutom genomfördes försäljning av ytterligare tre fastigheter samt förvärv av mark
för framtida byggnation. Under perioden
tillträddes också det så kallade Axesshuset,
en kommersiell fastighet som är centralt
belägen i stadsdelen Haga i Göteborg.
Wallenstams omfattande satsningar på
förnybar energi förärades i oktober med
klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset 2016.
Kvartalets resultat
Hyresintäkterna ökar cirka 5 % och uppgår till 410 Mkr. Tillväxten är ett resultat
av tillförda nyproducerade hyresfastigheter samt väl genomförda hyresförhandlingar och nyuthyrningar.
Driftkostnaderna uppgår till 127 Mkr
(114) vilket är en ökning med 13 Mkr
jämfört med motsvarande kvartal 2015.
Detta är ett resultat främst av förändrad
fastighetstaxering 2016 och dyrare klimatrelaterade kostnader. Vårt strategiska arbete för ökad kundnöjdhet har medfört något högre kostnader för fastighetsskötsel.
Beslut att tomställa lokaler i två fastigheter för större projekt påverkar driftnettot
negativt med bibehållna driftkostnader
men lägre intäkter. Jämförelsevis är kvartalets driftnetto 7 Mkr bättre än föregående år.
Räntekostnaderna uppgår till totalt
68 Mkr (77) vilket är 9 Mkr lägre än föregående år. På balansdagen uppgick räntebärande skulder till 16,5 Mdr vilket är
1,3 Mdr högre än motsvarande tidpunkt
2015. Snitträntan uppgår för kvartalet till
2,00 % (2,20).
Förvaltningsresultatet för fastigheterna
uppgår till 169 Mkr (160) vilket är 6 %
bättre än samma period föregående år.
Förvaltningsresultat naturenergi uppgår till -7 Mkr (-3). Produktionen är i nivå
med föregående år. Värdet på elcertifikat
har däremot minskat kraftigt. På balansdagen uppgick värdet till 116 kr per elcertifikat att jämföra med 141 kr per elcertifikat den 30 september 2016. Periodens
omvärdering av elcertifikat i lager belastar
kvartalets intäkter negativt med en omvärderingseffekt om 18 Mkr.
Under kvartalet har fyra fastigheter avyttrats liksom ett mindre antal brf-andelar.
Det sammanlagda resultatet från fastighets- och bostadsrättsförsäljningar efter
omkostnader uppgår till 84 Mkr (99).
Orealiserad värdeförändring fastigheter är positiv och uppgår till 1 618 Mkr
(627). Kostnadseffektiv nyproduktion av
hyresrättsfastigheter genom eget arbete
bidrar med 493 Mkr (204). Definitionen
av nyproduktion respektive övrig förvaltningsfastighet har uppdaterats. Som
övrig förvaltningsfastighet klassas fastigheter som varit i drift ett kalenderår eller
mer. Detta påverkar inte resultatet men
får en presentationsmässig påverkan på
fördelningen av redovisade orealiserade
värdeförändringar mellan nyproduktion
och övriga förvaltningsfastigheter jämfört med tidigare rapportering om drygt
200 Mkr för 2016. Se vidare sidan 20. I
befintligt fastighetsbestånd är det framför
allt goda marknadsförutsättningar i kombination med vår effektiva förvaltning som
påverkar värdet positivt. Totalt uppgår
orealiserade värdeförändringar i befintligt
bestånd till 1 125 Mkr (423).
Kvartalets orealiserade resultat påverkas positivt av utvecklingen för derivatinstrument, totalt 248 Mkr (136). Värdeförändringar för derivatinstrument påverkar
inte kassaflödet annat än vid realisation.
Värdering av syntetiskt optionsprogram,
som följer Wallenstamaktiens kursutveck-
ling, är positiv om 7 Mkr (4).
Resultat efter skatt fjärde kvartalet
2016 uppgår till 1 701 Mkr (586) vilket
motsvarar ett resultat per aktie om 5,2 kr
(1,8). Övrigt totalresultat uppgår till totalt
-9 Mkr (-5) vilket framför allt är en omräkningsdifferens på valuta.
1 JANUARI–31 DECEMBER
Hyresintäkter
Årets hyresintäkter ökar 58 Mkr eller cirka 4 % och uppgår till 1 607 Mkr (1 549).
Rensat för intäkter från köpta och sålda fastigheter har hyresintäkterna ökat
101 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt om
nära 7 %. Tillväxten är främst ett resultat
av tillförda nyproducerade hyresfastigheter samt framgångsrika nyuthyrningar och
hyresförhandlingar med våra företagskunder.
Wallenstams bostadsbestånd är fullt
uthyrt. Årets hyresförhandlingar har resulterat i en genomsnittlig höjning på 0,9 %
för bostäder i Stockholm. För Göteborg
har ingen hyresreglering skett 2016 för
bostäder till följd av strandade hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen
Region Västra Sverige och Fastighetsägarna GFR. Hyresnivåerna för Wallenstams
lokaler ökar sammantaget 3,8 % i jämförbart bestånd som en effekt av genomförda
nyuthyrningar och omförhandlingar samt
indexavtal. Vi upplever en bra och stabil
efterfrågan på lokaler och då främst i centrala lägen där våra kommersiella fastigheter är belägna. Vår uthyrningsgrad för de
kommersiella fastigheterna avseende yta
uppgår på bokslutsdagen till 95 %.
Driftkostnader & driftnetto
Driftkostnaderna för året uppgår till
434 Mkr (419) varav ny fastighetstaxering
2016 står för merparten av kostnadsökningen, 9 Mkr. Därtill påverkas driftnettot av två större ombyggnationer, för vilka
lokaler tomställts, med minskade intäkter
men bibehållna driftkostnader som följd.
Säsongseffekter för Wallenstam utgörs
främst av varierande driftkostnader. Dessa
är vanligtvis som högst kvartal ett och
Wallenstam 4
fyra då kostnaderna för uppvärmning och
fastighetsskötsel oftast blir högre. Kallare
väder med mer nederbörd påverkar driftkostnaderna jämförelsevis negativt om
5 Mkr för 2016.
Driftnettot ökar närmare 4 % och uppgår till 1 173 Mkr (1 130). Rensat för effekt
från köpta och sålda fastigheter är periodens driftnetto närmare 7 % bättre än föregående år, varav tillförd nyproduktion svarar
för knappt två tredjedelar av denna tillväxt.
Tillväxten i driftnettot i jämförbart bestånd
om drygt 2 % är ett resultat av framför allt
effektivare fastighetsförvaltning.
Förvaltnings- & administrationskostnader
Förvaltnings- och administrationskostnader avser i huvudsak personalkostnader och fördelas på fastighetsförvaltning
191 Mkr (188), energiförvaltning 27 Mkr
(32) samt transaktioner fastigheter och
bostadsrätter om totalt 18 Mkr (25). Sammantaget är förvaltnings- och administrationskostnader 9 Mkr lägre jämfört med
föregående år.
Vidare finns kostnader för syntetiskt
optionsprogram till anställda. Orealiserade
kostnader för det syntetiska optionsprogrammet redovisas på egen rad i resultaträkningen och uppgår för året till 7 Mkr
(31). Vid ett maxutfall baserat på aktuellt
antal utställda optioner och att en aktiekurs om 80 kr per aktie nås, ger det en total
kostnad för bolaget om cirka 138 Mkr, varav 82 Mkr hittills kostnadsförts.
Finansiella intäkter & kostnader
Finansiella intäkter uppgår till 8 Mkr
(20) och finansiella kostnader till totalt
287 Mkr (323) varav 257 Mkr (290) avser
fastighetsrörelsen och 30 Mkr (33) naturenergiverksamheten. Snitträntan för perioden uppgår till 2,04 % (2,32). Snitträntan
var på bokslutsdagen 1,97 % (2,22). Genomsnittlig skuld för perioden är 0,7 Mdr
högre än motsvarande period föregående
år. Till följd av sänkta lånekostnader och
en effektiv kapitalförvaltning har finansiella kostnader minskat med 36 Mkr.
Aktiverad ränta uppgår till 56 Mkr (40).
Förvaltningsresultat naturenergi
Förvaltningsresultat naturenergi utgörs
av intäkter och kostnader inklusive avskrivningar samt administrations- och
räntekostnader hänförliga till elhandel
och elproduktion. Förvaltningsresultatet
påverkas vidare av omvärderingseffekter
av elcertifikat. Avskrivningarna baseras på
anskaffningsvärde.
Förvaltningsresultat naturenergi uppgår till -61 Mkr (-5) för året och inkluderar icke kassaflödespåverkande avskrivningar på vindkraftverk om 96 Mkr (94).
Under 2016 producerades 352 GWh
(415). Årets resultat påverkas framför allt
av lägre produktion än förra året, som var
HYRESINTÄKTER OCH
FÖRVALTNINGSRESULTAT FRÅN
FÖRVALTNINGSRESULTAT
Hyresintäkter, Mkr
Mkr
1 600
100
1 200
800
400
0
80
60
40
20
NYPRODUKTION*
Förvaltningsresultat, Mkr
800
600
MkrKkr
25
000
100
FÖRVALTNINGSRESULTAT
GENOMSNITTLIGFRÅN
NYPRODUKTION*
AKTIELIKVIDITET
PER DAG, KKR
*Senast rullande tolvmånadersperiod
** Senast rullande tolvmånadersperiod
Under året har Wallenstam sålt fastigheter
för 1 179 Mkr (2 129). Försäljningarna genomfördes till priser som översteg senaste
värdering, med hänsyn tagen till investeringar, med cirka 19 % (11).
GENOMSNITTLIG
ELSPOTPRIS
AKTIELIKVIDITET
PER DAG, KKR
Kkrkr/MWh
25 000 800
5 000
520
000
00
Realiserad värdeförändring
förvaltningsfastigheter
10 000
1040
000
2012 2013 2014 2015 2016
0
Hyresintäkter
2012 2013 2014 2015 2016
Förvaltningsresultat
* Nyproduktion avser här fastigheter som
byggstartades 2008 eller senare
Intäkter försäljning bostadsrätter avser
ersättning från försäljning av bostadsrättsandelar. Som kostnad redovisas anskaffningsvärdet för de sålda bostadsrättsandelarna. Kostnaderna inkluderar
också marknads- och försäljningsomkostnader, vilka redovisas löpande i takt med
att de uppkommer. Anskaffningskostnad
och intäkt redovisas i samband med att
bostaden överlämnas till köparen.
Årets försäljningsresultat bostadsrätter
uppgår till netto 23 Mkr (211) och omfattar i huvudsak försäljning av ett mindre
antal enskilda bostadsrättslägenheter.
15 000
400
0
Resultat av försäljning bostadsrätter
20 000
2080
000
1560
000
200
ett mycket bra vindår, samt av lägre pris
på elcertifikat. Under året har priset på elcertifikat sjunkit från 165 kr per certifikat
till 116 kr per certifikat vilket ger en negativ omvärderingseffekt inom intäkter om
28 Mkr. Därtill belastas årets kostnader
med en engångsjustering om 3 Mkr för
fastighetsskatt på vindkraftverk avseende
tidigare perioder, som följd av att fastighetsskatten ändrats från 0,2 % till 0,5 %.
700
kr/MWh
800 Mkr
2 500
700
600
2 000
500
1 500
400
600
500
400
300
1 000
200
300
200
2012
2012 2013
2013 2014
2016 2015
2015 2016
2016
* Nyproduktion
avser
fastigheter
som
Avser handel
på här
Nasdaq
Stockholm.
byggstartades 2008 eller senare
** Senast rullande tolvmånadersperiod
5
23%
100 500
100
0
ELSPO
VÄRDERIN
SÅL
0
0
2012
2013 2016 2015 2016
2008 2010 2012 2014 2016
Avser handel på Nasdaq Stockholm.
02008 2010 2
2010 20
Värderin
Försäljni
Wallenstam 5
Försäljningspris
närmast föregå
av årets investe
Försäljningsresultat i relation till investerat belopp uppgår till 609 Mkr (836) varav 422 Mkr (632) redovisats i koncernens
resultaträkning tidigare år som orealiserad
värdeförändring och 187 Mkr (204) redovisas som vinst vid försäljning. För en
sammanställning över sålda fastigheter, se
sidan 10.
Orealiserad värdeförändring
förvaltningsfastigheter
Årets värdeutveckling på fastigheter påverkas positivt av värdetillväxt genererad
genom eget arbete i pågående och färdigställd nybyggnation av hyresrätter, förbättrade kassaflöden samt marknadsläget i
branschen. Fastighetsmarknaden har under året kännetecknats av en hög aktivitet
och stor efterfrågan med stigande priser
som följd.
Totalt uppgår periodens orealiserade
värdeförändring förvaltningsfastigheter till
3 470 Mkr (2 507) varav värdetillväxt från
vår kostnadseffektiva nybyggnation genererat av eget arbete svarar för 1 195 Mkr
(639). Årets värdeförändring nyprodukNATION OCH FÖRSÄLJNING
tion påverkas positivt av en engångseffekt
TNINGSFASTIGHETER
om drygt 100 Mkr till följd av att vi från
och med 2016 redovisar en större andel
Förvärv
av kalkylerat
övervärde successivt under
Ny- och ombyggnation
uppförandefasen.
Därtill har definitionen
Avyttrat
av nyproduktion
respektive övrig förvaltningsfastighet uppdaterats. Som övrig förvaltningsfastighet klassas fastigheter som
varit i drift ett kalenderår eller mer. Detta
påverkar inte resultatet men får en presen2014 2015 2016
tationsmässig påverkan på fördelningen av
Orealiserad värdeförändring
finansiella instrument
Wallenstam använder finansiella instrument såsom ränte-, valuta- och elderivat,
se Finansiering sidan 11. Historiskt låg
reporänta och finansiell oro i omvärlden
bidrar till att hålla nere både de korta och
de längre marknadsräntorna.
På bokslutsdagen uppgick den 10-åriga
swapräntan till 1,09 % att jämföra med
1,61 % vid årets början. Då både 3månaders STIBOR och de längre räntorna sjunkit markant sedan årsskiftet har
räntederivatens värde utvecklats negativt
under året, totalt -156 Mkr (189).
För att säkra kostnader från produktion och intäkter från försäljning av el
säkrar koncernen delar av elpriset på den
finansiella marknaden. Elderivatens värde
har ändrats positivt med 25 Mkr (-24) till
följd av stigande elpriser. Värdeförändringar på övriga finansiella instrument är
på balansdagen 1 Mkr (1).
Derivatens värdeförändringar är endast
kassaflödespåverkande när de realiseras.
Värdeförändringen för räntederivaten
påverkar inte snitträntan som baseras på
resultatet av periodens realiserade ränteswappar.
Skatt
Totala skatter för koncernen uppgår för
2016 till 1,4 Mdr (1,1).
Årets redovisade skattekostnad uppgår
netto till 850 Mkr (664), varav uppskjuten skatt utgör 850 Mkr (663) och aktuell
skatt 0 Mkr (1).
Koncernens största skatteutbetalningar omfattar främst kostnader för mervärdesskatt, för vilken vi som fastighetsbolag
har begränsad avdragsrätt, samt exempelvis fastighets-, energi- och stämpelskatt
liksom personalrelaterade skatter och avgifter. Kostnaden för dessa övriga skatter,
som för helåret 2016 uppgick till cirka
550 Mkr (455), redovisas bland rörelsekostnader inom förvaltningsresultatet respektive investering i byggnadsrörelsen.
Övrigt totalresultat
Övrigt totalresultat uppgår till totalt
25 Mkr (-10) efter skatt vilket framför allt
är ett resultat av omvärdering av onoterade
innehav, främst aktier i Exeger, samt omräkningsdifferens på valuta.
Substansvärde/aktie
Aktiekurs
SUBSTANSVÄRDES- OCH
AKTIEUTVECKLING
Kr/aktie FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
VÄRDEFÖRÄNDRING
80
APRÄNTA
Q4
redovisade orealiserade värdeförändringar
mellan nyproduktion och övriga förvaltningsfastigheter jämfört med tidigare rapportering om drygt 200 Mkr för 2016. Se
vidare sidan 20. Värdetillväxten i förvaltningsfastigheter som varit i drift ett kalenderår eller längre uppgår till 2 275 Mkr
(1 868) och är ett resultat av goda marknadsförutsättningar i kombination med
vår effektiva förvaltning samt genomförda
omförhandlingar och nyuthyrningar.
70
Mkr
60
Värdeförändring förvaltningsfastigheter i drift 50
Värdeförändring pågående
ny40
produktion hyresrätter
30
Realiserad värdeförändring
20
förvaltningsfastigheter
10
Totala värdeförändringar
förvaltningsfastigheter
0
2016
2015
jan-dec jan-dec
2 275
1 868
1 195
639
187
204
3 657
2 711
2005 2007 2009 2011 2013 2015
Q1
2016
UBSTANSVÄRDE
Q2
%
8
DIREKTAVKASTNINGSKRAV FASTIGHETER
OCH 10-ÅRIG STATSOBLIGATIONSRÄNTA
6
Genomsnittligt direktavkastningskrav
kommersiella fastigheter
4
Genomsnittligt direktavkastningskrav
bostadsfastigheter
2
10-årig statsobligationsränta
0
2012
2013
2014
2015
2016
Substansvärde per aktie
Aktiekurs
Wallenstam 6
Mkr
1 000
DISPONIBEL LIKVIDITET
VÅRA FASTIGHETER
Periodens utveckling
Under perioden har vi investerat
2 245 Mkr (3 027) i förvaltningsfastigheter och 446 Mkr (145) i bostadsrättsproduktioner, totalt 2 691 Mkr (3 172).
Pågående nybyggnadsprojekt omfattar cirka 2 000 lägenheter. Totalt värde av
pågående hyres- och bostadsrättsprojekt
uppgår på balansdagen till cirka 4,2 Mdr
(2,7).
Förvaltningsfastigheter
Orealiserade värdeförändringar har påverkat förvaltningsfastigheternas värde positivt med totalt 3 470 Mkr (2 507), varav
1 195 Mkr (639) kommer från nyproduktionen av hyresrätter och resterande från
fastigheter som varit i drift ett kalenderår
eller längre.
Direktavkastningskraven uppgår för
bostäder exklusive projekt, mark och
byggrätter till i genomsnitt 3,3 % (3,5)
och för kommersiella beståndet till 4,9 %
(5,3). Förvaltningsfastigheternas värde är
fastställt till 36 555 Mkr (32 090) vid
period­ens utgång.
Mkr
2 500
1 500
5%
23%
500
0
De fastigheter som är under produktion
för att vid färdigställandet säljas, redovisas
i balansräkningen på raden Pågående arbete bostadsrätter och exploateringsfastigheter uppförda för försäljning.
Exploateringsfastigheter uppförda för
försäljning omfattar projektet Stengläntan
som, enligt avtal tecknat i slutet av 2015,
kommer att tillträdas av Willhem, efter
färdigställande och ett första kvartal i drift.
Även projektet L17 i Helsingborg, som
omfattar 17 radhus med äganderätt, är en
så kallad exploateringsfastighet uppförd för
försäljning.
I balansräkningen redovisas investeringar i exploateringsfastigheter för försäljning till anskaffningsvärde. Resultatet
kommer att redovisas när fastigheterna
färdigställts och överlämnats till köparen.
Se också sidan 8.
Nyproduktion av fastighet som uppförs med avsikt att avyttras som bostadsrättsfastighet redovisas i balansräkningen
som pågående arbete bostadsrätter och
omfattar för närvarande tre projekt om
FASTIGHETSBESTÅNDETS FÖRÄNDRING,
VÄRDERING/FÖRSÄLJNINGSPRIS
VÄRDETILLVÄXT FÄRDIGSTÄLLD
SÅLDA FASTIGHETER
NYPRODUKTION FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
2 000
1 000
Exploateringsfastigheter uppförda för
försäljning och bostadsrättsprojekt
2010
2011
Mkr
Bokfört
1 800
39 %
värde, Mkr
1 600
7%
13% Fastighetsbestånd
1 jan 2016 1 400
32 090
26 %
+ Förvärv
223
1 200
+ Byggnationer
2 022
1 000
800och
- Omklassificering bostadsrätter
exploateringsfastigheter
för försäljning
-258
15%
600
24 %
- Försäljningar
-992
400
44 %
+ Orealiserad värdeförändring netto
3 470
200
Fastighetsbestånd 31 dec 2016 0
36 555
2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014
Värdering
Försäljningspris
Försäljningspris jämfört med värdering vid
närmast föregående årsskifte efter beaktande
av årets investeringar, för förvaltningsfastigheter.
45 %
totalt 333 lägenheter, se vidare i tabellen
på sidan 8. Bokfört värde Pågående arbete
bostadsrätter och exploateringsfastigheter
för försäljning uppgår till 734 Mkr (32)
vid periodens utgång.
Vår marknad
De orter vi verkar på präglas av en omfattande efterfrågan på bostäder och låg nyproduktionstakt av hyresrätter. Endast en
liten andel av våra lägenheter blir lediga
för uthyrning i samband med omflyttning
och efterfrågan på färdigställda nyproducerade hyresrätter är hög.
Vi bygger i huvudsak hyresrätter men
även bostadsrätter, framför allt till följd
av att tillgång på mark för hyresrätts­
produktion är begränsad.
Efterfrågan på kontors- och butiksytor
är stor i Göteborg, framför allt i stadens
centrala delar.
Trycket är även högt på transaktionsmarknaden, där fastigheter i attraktiva lägen är eftertraktade av både inhemska och
utländska investerare.
FÖRVÄRV, BYGGNATION OCH FÖRSÄLJNING
AV FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Mkr
4 000
3 000
2 000
1 000
0
-1 000
-2 000
2016
-3 000
2012
2013
2014
2015
2016
Värdeökning av nyproduktionsprojekt hyresrätter
jämfört med anskaffningskostnad. I grafen presenteras
utfall vid fastighetens fullständiga färdigställande och
per projekt det år fastigheten färdigställts, oavsett när
effekten redovisats i resultaträkningen.
Wallenstam 7
Anskaffningskostnad
Värdering
LÄGENHETER I PÅGÅEN
Antal lgh
2 000
1 800
Förvärv
1 600
Ny- och ombyggnation
1 400
1 200
Avyttrat
1 000
Omklassificering
800
bostadsrätter och
600
exploateringsfastigheter för försäljning
400
200
0
Avser finansieringseffekt, från försäljningsrespektive investeringsvolym, för förvaltningsfastigheter.
Q4
2015
Q1
2016
Q2
Totalt
Region Stockhol
Region Göteborg
Värdering
Förvaltningsfastigheter
Wallenstam värderar internt samtliga förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Vi
har god marknads- och fastighetskännedom genom en aktiv handel med fastigheter, och har därmed en god grund för att
genomföra interna värderingar av fastighetsbeståndet. Det bör dock understrykas
att en fastighets verkliga värde är en realitet först då den säljs, varför en värdering
alltid är en bedömning.
Wallenstam har i sin bedömning av
fastigheternas värde använt olika direktavkastningskrav. Direktavkastningskraven
speglar marknadsförutsättningarna och
differentieras utifrån var fastigheten är
belägen och vilken typ av fastighet det är,
bostad eller kontor etc.
Beräkningsmässigt utgår värderingen från
fastigheternas driftnetton, vilka sätts i
relation till ett direktavkastningskrav för
respektive fastighet.
Då våra fastigheter värderas enskilt tas
ingen hänsyn till den portföljpremie som
kan finnas på fastighetsmarknaden.
Nyproduktion av hyresrätter värderas
till verkligt värde, vilket fastställs som anskaffningsvärde med tillägg av kalkylerat
övervärde vid färdigställandetidpunkten
i relation till byggnationens färdigställandegrad. Denna baseras i sin tur på
nedlagda kostnader. Tidigare redovisades
successivt en andel av kalkylerat övervärde
i relation till färdigställandegrad men från
och med 2016 tas utgångsläge i kalkylerat
övervärde som helhet.
Bostadsrätter och exploateringsfastigheter uppförda för försäljning
Nybyggnationer av bostadsrätter och
exploateringsfastigheter uppförda för
försäljning redovisas enligt IFRIC 15,
Avtal för uppförande av fastigheter. För
Wallenstam innebär detta att IAS 18, Intäkter, tillämpas för redovisning av dessa
fastig­
hetsprojekt. Det betyder i korthet
att löpande redovisning sker till anskaffningsvärde och att resultat redovisas när
bostadsrätten respektive exploateringsfastigheten uppförd för försäljning färdigställts, sålts och överlämnats till kunden.
PÅGÅENDE NYPRODUKTION 2016-12-31
Beräknad
Projekt
Antal lgh inflyttning*
Stockholm
Tavernan, Barkarbystaden, Järfälla
205
Q2 2017
FÖRVÄRV,
BYGGNATION
OCHOCH
FÖRSÄLJNING
IGSTÄLLD
FÖRVÄRV,
BYGGNATION
FÖRSÄLJNING
RDIGSTÄLLD
Grönskan
Solberga
148
Q3 2017
AV AV
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
GSFASTIGHETER
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
NINGSFASTIGHETER
Mkr Mkr
Trädgårdsporten,
Tyresö
184
Q4 2017
4 000
4 000
Orangeriet Solberga (brf)
170
2018
39 %
39 %
3 000
3 000
45 %
45 %Umami
Förvärv
Park,
etapp 1A, Sundbyberg
147 Förvärv
2018/2019
Region
Göteborg
Region
Göteborg
LÄGENHETER
I PÅGÅENDE
PRODUKTION
LÄGENHETER
I PÅGÅENDE
PRODUKTION
AntalAntal
lgh lgh
2 000
2 000
1 800
1 800
1 600
1 600
2 000
2 000
Ny- Nyoch och
ombyggnation
ombyggnation 1 400
1 400
Uppsala
1 200
Avyttrat
1 200
1 000 000
Avyttrat
Fjärilen, 1Rosendal
145
Q1 2017
1 000
1 000
Omklassificering
Omklassificering
0
0
Snickeriet, Östra Sala backe
137 bostadsrätter
Q1 2017
800 800
och och
bostadsrätter
-1 000
600 600
-1 000
exploateringsfastigSymfonin,
Gränby
116 exploateringsfastigQ4 2017
heterheter
för försäljning
400 400
för
försäljning
-2 000
-2 000
%
200 200
Göteborg
-3 000
-3 000
0 0
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Q4 Q4 Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4
42015201520162016 Stallbacken Punkt1, Mölndal**
75
Q1 2017
2015201520162016
t hyresrätter
ojekt
hyresrätter Mid Avenue Valand
35
Q2 2017
grafen
presenteras
d. I grafen
presenteras
Totalt
Totalt
Nivå2, Mölndal
88
Q4 2017
ärdigställande
ochStallbacken
ga
färdigställande
och
Region
Stockholm,
inkl.inkl.
Uppsala
Region
Stockholm,
Uppsala
ställts,
oavsett
närStallbacken
Punkt3, Mölndal
82
Q4 2017
digställts,
oavsett
när
Region
Göteborg,
inkl.inkl.
Helsingborg
Region
Göteborg,
Helsingborg
en.
ningen.
nad
Mark- och byggrätter, på detaljplanerad
mark, värderas till marknadsvärde.
BYGGSTARTADE LÄGENHETER
UNDER AFFÄRSPLANEN
DISPONIBEL
LIKVIDITET
DISPONIBEL
LIKVIDITET
Mkr Mkr
1 200
1 200
1 000
1 000
Totalavkas
Totala
7 500
800 800
600 600
400 400
5 000
200 200
0 0
2 500
Q4
Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4
2 419
Q4 st
2015201520162016
Disponibel
likviditet
inklusive
checkräkningskrediter.
Disponibel
likviditet
inklusive
checkräkningskrediter.
Stallbacken Punkt4, Mölndal (brf)
133
2018
Vasagatan 33 (brf)
30
2018
Utforskaren AvserAvser
36
2018
finansieringseffekt,
frånfrån
försäljningsfinansieringseffekt,
försäljningsinvesteringsvolym,
för förvaltningsfastigheter.
respektive
investeringsvolym,
för förvaltningsfastigheter.
Ulfsparregatanrespektive
115
2018
Helsingborg
L17
Stengläntan, Mariastaden
Summa
17
110
Q2 2017
Q3 2017
1 973
* Avser beräknad start av inflyttning. Inflyttningen sker successivt, ofta över flera kvartal.
** Projektet omfattar totalt 188 lägenheter, varav 113 färdigställdes 2016.
FÖRÄNDRING PÅGÅENDE NYPRODUKTION
Pågående nyproduktion 30 sep 2016
- Färdigställda
+ Påbörjade
Pågående nyproduktion 31 dec 2016
Antal lgh
1 617
-105
461
1 973
Wallenstam 8
FASTIGHETSINNEHAVETS STRUKTUR PER 2016-12-31
Uthyrningsbar yta, kvm
Stockholm
Göteborg
Helsingborg
Totalt
Fördelning, lokaltyp
Bostad
246 624
218 799
11 241
476 664
45 %
Kontor
31 924
193 827
0
225 751
21 %
Butik
18 589
91 831
191
110 611
10 %
Industri/
Lager
15 143
72 710
588
88 441
8%
Utbildning
3 201
32 500
0
35 701
3%
Garage
43 441
55 446
1 177
100 064
9%
Övrigt
3 102
32 376
1 623
37 101
4%
Fördelning,
ort
34 %
65 %
1%
100 %
Totalt
362 024
697 489
14 820
1 074 333
100 %
FÄRDIGSTÄLLD NYPRODUKTION FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 2016
Fastighetsbeteckning
Stockholm
Domarudden 1
Sicklaön 368:2
Adress
Grythundsgatan 3 / Jaktgatan 38-40
Fyrspannsvägen 3A-3B, 5A-5C /
Jacobsdalsvägen 2A /
Lokomobilvägen 3-5
Stora Sjöfallet 3
Grythundsgatan 5-11 / Husarviksgatan 16A / Jaktgatan 37-41
Ombyggd lokal till lägenhet i befintlig fastighet, förändring
Göteborg
Brämaregården 62:1
Fjärdingsgatan 3-9 / Gustaf Dahlénsgatan 4-8, 6A / Långängen 14-16
Stallbacken 5
Åby Allé 13 & 19
Stallbacken 7
Åby Allé 15-17
Ombyggd lokal till lägenhet i befintlig fastighet, förändring
Helsingborg
Vildvinet 1, ombyggnad
Erik Dahlbergs gata 34 / Flemminggatan 14 / Pålsjögatan 21 / Tågagatan 47
Ombyggd lokal till lägenhet i befintlig fastighet, förändring
Byggår/
ombyggnadsår
Bostad
kvm
Kontor
kvm
Utbildning
kvm
Övrigt
kvm
Summa Antal
kvm lgh
2016
2015
7 561
-
-
-
815
-
1 694
815
9 255 122
2016
6 626
-
229
-
-
1 772
8 627 121
-
377
-388
-
-74
-
-
2016
5 857
-
257
-
-
1 250
7 364 112
2016
2016
-
2 263
3 715
180
-140
-
-80
-
1 099
1 368
-
3 362
5 083
-40
42
71
4
1951/2016
2 660
-
191
-
-
2 660
5 511
52
-
928
-785
90
-135
-
-253
-155
14
30 167
-1 313
767
-289
815
9 590
39 737 545
Byggår/
ombyggnadsår
Bostad
kvm
Kontor
kvm
Butik Industri/
kvm Lager kvm
Utbildning
kvm
Övrigt
kvm
Summa Antal
kvm lgh
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1992
-
1 978
-
-
-
3 530
5 508
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 978
-
-
-
3 530
5 508
-
Totalt
Butik Industri/
kvm Lager kvm
-85
7
FASTIGHETSFÖRVÄRV 2016
Fastighetsbeteckning Adress
Stockholm
Gränby 9:6, Uppsala* (ca 7 600 kvm ljus BTA [bruttoarea])
Seglarskon 1* (ca 6 000 kvm ljus BTA [bruttoarea])
Seglarskon 2* (ca 6 100 kvm ljus BTA [bruttoarea])
Göteborg
Haga 31:5
Haga östergata 10 / Haga östergata 12
/ Skolgatan 1 / Skolgatan 3 / Södra
Allégatan 6 / Östra Skansgatan 4
Lunden 61:9* (ca 6 400 kvm ljus BTA [bruttoarea])
Storegården 1:70*
Totalt
* Mark för bostadsproduktion
Wallenstam 9
FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR 2016
Fastighetsbeteckning
Stockholm
Kundregistret 3
Morellträdet 6
Morellträdet 12
Morellträdet 13
Smaragden 2
Udden 8
Adress
Multrågatan 108-126
Hantverkargatan 42 / Pilgatan 19A-C
Hantverkargatan 44, 44A
Hantverkargatan 46, 46A
Bergsgatan 26
Fullerstatorget 2-10, 17-19
Göteborg
Brämaregården 7:12
Jägaregatan 2A-2C / Neptunusgatan 13
Härryda Solsten 1:126** (ca 18 000 kvm)
Kålltorp 56:8
Björcksgatan 74 / Forsstenagatan
2A-2D
Helsingborg
Oskar II 11
Pål Ibb 21
Totalt
Drottninggatan 17 / Roskildegatan 4-6
Drottninggatan 72A-72B /
Hälsovägen 1 / Pålsgatan 1
Byggår/
ombyggnadsår
Bostad
kvm
Kontor
kvm
Butik Industri/ Utbildning
kvm Lager kvm
kvm
Övrigt
kvm
Summa Antal
kvm lgh
1953
1929
1929
1929
1929
1952
4 154
2 019
1 319
1 119
1 078
2 669
50
232
372
309
1 087
270
43
1 265
280
116
68
137
-
64
-
4 548
2 637
1 734
1 496
1 078
5 158
70
31
18
23
17
42
1946
1936/2000
1 031
1 030
-
-
30
-
-
-
1 061
1 030
17
28
1928/1987
1961/2016
2 832
4 986
22
608
1 024
474
143
155
-
918
-
4 939
6 223
34
57
22 237
2 680
3 076
929
-
982
29 904
337
** Mark
Wallenstam 10
G
VINDKRAFT
Wallenstam har 64 vindkraftverk i drift,
fördelade på 19 parker. Installerad effekt
uppgår till 139 MW (139).
Vindkraftverken redovisas till anskaffningsvärde minskat med av- och nedskrivningar. Periodens avskrivningar uppgår till
96 Mkr (94). Koncernens totala nettoinvestering i färdigställda verk uppgick den
31 december 2016 till 1 277 Mkr (1 366).
Lager av elcertifikat uppgår till 89 Mkr
(100), varav merparten omfattas av tecknade
kontrakt för försäljning på termin till högre
priser än värdet vid bokslutsdagen.
FINANSIERING
Eget kapital
Det egna kapitalet inklusive innehav utan
bestämmande inflytande (minoritet) uppgår till 17 788 Mkr (15 102), vilket motsvarar 54 kr per aktie (45). Soliditeten
uppgår till 45 % (44). Eget kapital inkluderar undervärde på derivat om 958 Mkr
(846). Under derivatens återstående löptider kommer undervärdet, justerat för
skatt, att återföras successivt.
Räntebärande skulder
Räntebärande skulder består av traditionell bankupplåning, företagscertifikat med
en ram på 4 Mdr samt obligationslån. På
balansdagen uppgick utestående volym
företagscertifikat till 2 535 Mkr. Obligationslånen omfattar totalt 1 500 Mkr,
Derivatinstrument
Wallenstams finansiella derivatinstrument
utgörs framför allt av räntederivat samt en
mindre del elderivat. På bokslutsdagen har
Wallenstam en nettoskuld avseende derivatinstrument om 958 Mkr att jämföra
med 846 Mkr per 31 december 2015. Av
dessa utgör räntederivat -970 Mkr (-815)
och elderivat 12 Mkr (-31).
Region Göteborg
BINDNINGSTID
2016-12-31
LÄGENHETER MEDELRÄNTOR
I PÅGÅENDE PRODUKTION
RänteförBelopp, Snittränta,
Antal
lgh
2 000
fallostruktur
Mkr
%
1 800mån
0–3
7 321
1,45 *
örvärv
600
31mån–1
år
1 397
1,04
y- och ombyggnation
1 400
1–2
år
100
1,75
1 200
Avyttrat
2–3 år
130
2,57
1 000
Omklassificering
3–4
år
1 000
2,66
800
bostadsrätter och
4–5
år
1
200
3,05
600
xploateringsfastig5–6
1 500
2,48
heter för försäljning
400år
6–7
1 475
2,71
200år
7–8 år
650
3,40
0
Q1 400Q2
Q3 2,40Q4
8–9 år Q4
2015 2016
sfastigheter.
varav 900 Mkr i form av gröna obligationer. Obligationslånen är noterade vid
Nasdaq Stockholm.
På bokslutsdagen uppgick Wallenstams totala räntebärande skulder till
16 473 Mkr (15 153). Belåningsgrad
beräknad som räntebärande skulder efter avdrag för likvida medel i relation till
koncernens investeringar i fastigheter,
pågående brf-produktioner och exploateringsfastigheter uppförda för försäljning
samt vindkraft uppgår till 43 % (45). Den
genomsnittliga återstående räntebindningstiden uppgår till 37 månader (39).
Av låneportföljen har 47 % (54) en räntebindningstid överstigande ett år.
På bokslutsdagen uppgick genomsnittsräntan till 1,97 % (2,22).
Finansieringen av låneportföljen säkerställs huvudsakligen med pantbrev i fastigheter. För obligationslånen samt företagscertifikatprogrammet ställs ingen säkerhet. Koncernen har underliggande kreditlöften för vid var tid utestående volym
företagscertifikat.
> 9 år
Summa
1 300
2,04
Andel,
%
44,44
8,48
0,61
0,79
6,07
7,28
9,11
8,95
3,95
2,43
7,89
100
1,97
Totalt 16 473
Region
Stockholm, inom
inkl. Uppsala
* Rörliga lån med
ett ränteförfall
tre månader har en
Region
inkl. Helsingborg
snittränta om 0,44
%.Göteborg,
1,45 % innefattar
effekter av swapavtal som förfaller inom tremånadersperioden.
Mkr
1 200
DISPONIBEL LIKVIDITET
1 000
800
600
Räntederivat används för att på ett flexi­
belt och kostnadseffektivt sätt erhålla önskad ränteförfallostruktur. Dessa värderas
genom diskontering av framtida kassaflöden till nuvärden med utgångspunkt från
observerbara marknadsräntor och klass­
ificeras i nivå 2. Instrument med optionsinslag värderas till aktuellt återköpspris.
De uppkomna undervärdena för räntederivat, som återspeglar hur koncernens
säkrade räntor förhåller sig till marknadsräntan på balansdagen, redovisas som
skuld i balansräkningen. När derivaten realiseras redovisas uppkommen effekt som
en del av räntekostnaderna varpå motsvarande omvända effekt uppkommer som
orealiserad värdeförändring räntederivat.
Elderivat används för att minska påverkan av marknadens rörelser genom
att säkra intäkter från framtida elförsäljning och elproduktion. Dessa värderas
till marknadsvärde på bokslutsdagen. Då
vi inte tillämpar säkringsredovisning för
elderivat uppkommer ingen vändningseffekt inom orealiserade värdeförändringar i samband med att dessa realiseras.
Disponibel likviditet
Den disponibla likviditeten inklusiv­
e
checkräkningskrediter med avdrag för
spärrade bankmedel uppgår till 930 Mkr
(665). Beviljade checkräkningskrediter
uppgår till 800 Mkr (800) samt 4 MEUR.
Krediten i euro är villkorad i relation till
elterminernas värdeutveckling på Nasdaq.
Koncernen har också beviljade lånelöften och kreditfaciliteter om 2 337 Mkr
(1 215). Per 31 december 2016 uppgår
AVKASTNING
tillgängligAKTIENS
likviditet
till totalt 3 026 Mkr
Direktavkastning, %
Totalavkastning, %
(1 887).
50
5
40
4
30
3
20
2
400
10
1
200
0
0
Q4
2015
Q1
2016
Q2
Q3
Q4
Disponibel likviditet inklusive checkräkningskrediter.
2011
2012
2013
2014 2015*
0
Totalavkastning
Direktavkastning
* Baseras på föreslagen utdelning.
* Senast rullande tolvmånadersperiod
Wallenstam 11
%
WALLENSTAMAKTIEN
Wallenstams B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Under 2016
har Wallenstamaktien ökat med 4 %. Fastighetsindex OMX Stockholm Real Estate
och OMX Stockholm PI ökade med 8 %
respektive 6 % under samma period.
Vid periodens slut var Wallenstams
aktiekurs 70,90 kr att jämföra med
68,00 kr vid årsskiftet 2015/2016. Börsvärdet uppgick till 24 106 Mkr (23 120)
beräknat på totalt antal registrerade A- och
B-aktier. Eget kapital per aktie uppgick till
54 kr (45).
90
Årets högsta betalkurs var 75,50 kr och
den lägsta var 55,60 kr.
Wallenstam har mandat från stämman att genomföra återköp av högst så
många aktier att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Under 2016 har
2 800 000 aktier återköpts till och med
bokslutsdatum. Totalt antal aktier i
eget förvar uppgår på bokslutsdagen till
11 000 000 st, köpta till en genomsnittskurs om 59,33 kr per aktie.
Omsättning
KURSUTVECKLING 2012–2016, KR
FÖRVALTNINGSRESULTAT FRÅN
NYPRODUKTION*
Mkr
100
70
2012
2013
2014
400
300
10 000
200
5 000
20
0
600
500
40
40
0
2012
2013
2014
2015
2016
* Nyproduktion avser här fastigheter som
byggstartades
senare
2015 2008 eller2016
100
0
2012
2013
2016
2015
2016
Avser handel på Nasdaq Stockholm.
AKTIEÄGARINNEHAV 2016-12-31
Hans Wallenstam med bolag och familj
AMF - Försäkring och fonder
Agneta Wallenstam
Familjen Anders Berntsson med bolag
Familjen Henric Wiman
Bengt Norman med bolag
Monica och Jonas Brandström
Christian Wallenstam
David Wallenstam
Övriga ägare
Totalt antal aktier
Återköpta egna aktier*
Registrerade aktier
Totalt registrerade aktier
Summa utestående aktier
kr/MWh
800
700
15 000
60
50
Kkr
25 000
GENOMSNITTLIG
AKTIELIKVIDITET PER DAG, KKR
20 000
80
60
30
Styrelsen föreslår stämman en utdelning
på 1,70 kr per aktie (1,50) för verksamhetsåret 2016, en höjning med 13 %, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,85 kronor per aktie.
Den föreslagna utdelningen motsvarar
en direktavkastning om 2,4 % (2,2) räknat
på aktiekursen vid periodens utgång. Aktiens totalavkastning, vilken beräknas på
verkställd utdelning, uppgår till 6,5 % (6,6).
Under 2016 har Wallenstamaktien haft en
daglig genomsnittlig omsättning på cirka
21,5 Mkr (22,7).
80
Wallenstam B-aktie
OMX Stockholm Real Estate PI
OMX Stockholm_PI
Utdelning
A-aktier
34 500 000
B-aktier
47 150 000
27 268 704
22 204 000
20 100 000
12 112 328
8 390 000
7 754 171
5 900 000
5 640 000
137 980 797
34 500 000
294 500 000
11 000 000
34 500 000
305 500 000
340 000 000
329 000 000
** Senast rullande tolvmånadersperiod
Kapital, %
24,01
8,02
6,53
5,91
3,56
2,47
2,28
1,74
1,66
40,59
Röster, %
61,32
4,26
3,47
3,14
1,89
1,31
1,21
0,92
0,88
21,60
3,23
100,00
100,00
Andelen institutionellt ägande uppgår till cirka 14 procent av kapitalet och cirka 7 procent av rösterna.
Utlandsägandet uppgår till cirka 9 procent av kapitalet och cirka 5 procent av rösterna.
Källa: Euroclear Sweden AB
* Återköpta egna aktier saknar rösträtt. De erhåller heller ingen utdelning.
Wallenstam 12
200
MÅLUPPFÖLJNING
Substansvärde
Mål – Substansvärdestillväxt
Wallenstams mål är att under perioden
till och med 2018 ha en tillväxttakt i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på i genomsnitt minst 10 % per år.
Beräknad substansvärdestillväxt i relation till koncernens mål baseras på rullande tolv månaders utveckling och uppgår för året till 22,6 %.
Substansvärdet beskriver koncernens skapade samlade värde och innefattar eget
kapital samt uppskjuten skatteskuld och
uppgår på bokslutsdagen till 22 159 Mkr
(18 630). Uppskjuten skatteskuld avser
i huvudsak skillnader mellan redovisade
värden och skattemässiga restvärden på
koncernens fastigheter. I balansräkningen
redovisas en uppskjuten skatteskuld netto
om 3 568 Mkr (2 716), vilken består av
en uppskjuten skatteford­ran om 815 Mkr
(824) samt av en uppskjuten skatteskuld
om 4 383 Mkr (3 540). Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), som utöver
återläggning för uppskjuten skatteskuld
FÖRVÄRV, BYGGNATION OCH FÖRSÄLJNING
också återlägger
effekter av orealiserade
2017
AV FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
värdeförändringar för derivat, uppgår till
4 000
2018
22 906 Mkr (19 290).
3 000
FörvärvGenomsnittlig substansvä
2 000
återköp, för den senas
Ny- ochochombyggnation
1 000
Avyttrat
0
-1 000
-2 000
-3 000
2012
2013
2014
2015
2016
TILLVÄXT SUBSTANSVÄRDE I RELATION TILL MÅL
3,0 %
2014
MÅL
20,0 %
10-ÅRIG SWAPRÄNTA
2015
%
2,0
2016
10 % PER ÅR
Kr/aktie
80
22,6 %
70
2017
60
1,5
2018
Genomsnittlig tillväxt för de
slutförda åren inom affärsplanen
40
16,4 %
1,0
30
20
0,5
10
0
0,0
Q2
2015
Q3
* Substansvärdestillväxt, exklusive utdelning och återköp, för den senaste tolvmånadersperioden.
Q4
Q1
2016
SUBSTANSVÄRDESTILLVÄXT MÅLUPPFÖLJNING
1 JAN 2016–31 DEC 2016
Mkr
25 000
2016
31 dec
2015
31 dec
Eget kapital enligt balansräkning 17 776
15 090
Substansvärde 1 jan 2016
18 630
20 000
Uppskjuten skatteskuld enligt
balansräkning
Koncernens substansvärde
4 383
22 159
3 540
18 630
Förändring substansvärde
perioden
Koncernens substansvärde
3 529
22 159
15 000
747
660
Återläggning utdelning och
återköp perioden
689
22 906
19 290
Mkr
Derivat enligt balansräkning,
netto exkl. skatt
Långsiktigt substansvärde
(EPRA NAV)
Mkr
Substansvärde
målberäkning
SUBSTANSVÄRDE
10 000
22 848
5 000
22,6 %
2005 20
Q2
%
SUBSTANSVÄRDE
SU
50
Mål: 10 %
SOLIDITET
SUB
A
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wallenstam 13
Su
Ak
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Möjligheter & risker
Wallenstams möjligheter, risker och hur
vi hanterar dessa, presenteras i årsredovisningen 2015 på sidorna 30–33. Inga väsentliga förändringar har skett därefter.
Känslighetsanalys
Per den 31 december 2016 uppgår fastigheternas bedömda marknadsvärde till
cirka 37 Mdr. En värdeförändring på
+/- 10 % motsvarar därmed cirka 3,7 Mdr.
En generell förändring av fastigheternas direktavkastningskrav med 0,25 procentenheter motsvarar cirka -2,0 Mdr eller +2,3 Mdr.
Närståendetransaktioner
Wallenstams närstående utgörs främst av
koncernbolag. Styrelseledamöter, företagsledning med familjer samt bolag de kontrollerar är också närstående. Transaktioner
med närstående utgörs främst av administrativa arvoden och lokalhyror mellan
koncernbolag. Personer som är närstående till styrelseledamöter hyr lägenheter samt är elkunder. Försäkringstjänster
inhandlas av bolag där ledamöter i Wallenstams styrelse liksom medlem i koncernledningen är styrelseledamöter, totalt
motsvarande cirka 4,8 Mkr årliga avgifter.
Vidare utför bolag, där en av Wallenstams
styrelseledamöter är närstående, entreprenadtjänster motsvarande totalt kontrakterade värden om 189 Mkr. Detta bolag är
elkund till Svensk NaturEnergi.
Vd är delägare (50 %) i Aranea Holding AB. Aranea Holding AB äger
DE TIO STÖRSTA LOKALHYRESGÄSTERNA
Hyresgäst
Göteborgs Stad
SF Bio AB
Landsarkivet i Göteborg
SCA Hygiene Products AB
Migrationsverket
Vittraskolorna AB
Sodexo AB
Folkuniversitetet
Renew Group Sweden AB
Frisk Service i Göteborg AB
Summa
Yta, kvm
22 688
14 508
11 000
13 317
8 936
6 374
6 305
6 270
6 252
6 212
101 862
Vår totala kommersiella yta är cirka 498 000 kvm.
genom dotterbolag två stycken vindkraftverk samt 48 % i tillverkaren av
innebandyutrustning
Renew
Group
Sweden AB. Elhandeln för vindkraftverken handläggs av Svensk NaturEnergi AB. Aranea samt Renew Group
är hyresgäster hos Wallenstam till motsvarande årliga hyresvärden om 0,6 Mkr
respektive 4,0 Mkr. Båda är också elkunder. Under andra kvartalet 2016 erhöll Renew Group en engångsersättning respektive en hyresrabatt om totalt
1,7 Mkr till följd av Wallenstams förtida
uppsägning av tidigare hyresavtal och
omflytt till ersättningslokaler. Därutöver har Aranea, för produktion av verksamhetslokal till Renew Group, förvärvat
en mindre mark i Mölnlycke till ett pris
om 8 Mkr.
Medlem i koncernledningen innehar
ordförandepost i idrottsförening, vilken
Wallenstam sponsrar med 0,1 Mkr per
år. Idrottsföreningen är kund till Svensk
NaturEnergi.
Wallenstams engagemang i miljö- och
samhällsansvarsfrågor beskrivs närmare i
årsredovisningen 2015 på sidorna 26–29.
Som ett led i Wallenstams samhällsansvarsarbete bidrar koncernen ekonomiskt till ett antal organisationer men också med tid i form av exempelvis styrelsearbete. Genom sådana styrelsepositioner uppkommer närståendeförhållanden
med Räddningsmissionen i Göteborg och
Barn i Nöd. Under året har Räddningsmissionen i Göteborg erhållit 2,5 Mkr
och Barn i Nöd 1,7 Mkr i bidrag. Vidare
har Wallenstam för Räddningsmissionen
i Göteborg tecknat ett generellt borgensåtagande om 12,5 Mkr. Räddningsmissionen hyr lokal av Wallenstam motsvarande
cirka 3,7 Mkr i årliga hyresintäkter. Båda
är elkunder till Svensk NaturEnergi.
Samtliga transaktioner sker till marknadsmässiga villkor.
Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet är att i förs­ta
hand utföra koncerngemensamma tjänster.
Därutöver äger moderbolaget ett mind­re
antal fastigheter.
Den totala omsättningen för perioden
uppgår till 299 Mkr (264), varav hyresintäkterna utgör 80 Mkr (69).
Resultatet har påverkats av värdeförändringar på finansiella räntederivatinstrument om -156 Mkr (189). Resultat
efter skatt, liksom totalresultatet, uppgår
till -111 Mkr (-210).
Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgår till 188 Mkr
(108). Moderbolagets externa lån uppgår
på bokslutsdagen till 9 680 Mkr (8 833).
RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET
Mkr
2016
2015
jan-dec jan-dec
Intäkter
299
264
Kostnader
-416
-374
274
363
Finansnetto
Värdeförändring derivatinstrument
Resultat före skatt
Bokslutsdispositioner
Skatt
-156
189
1
442
-155
-619
43
-33
Resultat efter skatt
-111
-210
Totalresultat
-111
-210
BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET
Mkr
201612-31
201512-31
Tillgångar
Fastigheter
1 324
1 192
Andelar i koncernföretag
5 436
5 469
Finansiella derivatinstrument
Fordringar på koncernbolag
Övriga tillgångar
Likvida medel
-
15
16 655
11 771
432
477
57
22
23 904
18 946
Eget kapital
4 844
5 643
Räntebärande externa
skulder
9 680
8 833
Skulder till koncernföretag
8 186
3 410
Finansiella derivatinstrument
970
829
Övriga skulder
224
231
23 904
18 946
Ställda säkerheter
4 136
4 226
Eventualförpliktelser
6 836
6 678
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Summa eget kapital och
skulder
Wallenstam 14
Föreslagen utdelning, återköp och
överlåtelse av egna aktier
Styrelsen kommer att föreslå stämman att
besluta om följande:
•
En utdelning på 1,70 kr/aktie (1,50),
uppdelat på två utbetalningstillfällen om
vardera 0,85 kronor per aktie. Avstämningsdagen för den första utbetalningen
föreslås vara den 28 april 2017 och för den
andra utbetalningen den 27 oktober 2017.
Den föreslagna utdelningen motsvarar
en direktavkastning om 2,4 % (2,2) räknat på aktiekursen vid periodens utgång.
Den föreslagna utdelningen är i linje med
av styrelsen fastställd utdelningspolicy
innebärande att det utdelningsbara beloppet inte överstiger resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar
efter schablonskatt. Vid bedömning av
utdelningens storlek har styrelsen tagit
hänsyn till koncernens investeringsbehov,
konsolideringsbehov och ställning i övrigt
samt att koncernens framtida utveckling
kan ske med bibehållen finansiell styrka
och fortsatt god handlingsfrihet.
•
Bemyndigande för styrelsen att intill
nästkommande årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på
Nasdaq Stockholm av högst så många
B-aktier att bolagets innehav vid var tid
inte överstiger 10 % av samtliga aktier i
bolaget.
• Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
Efter rapportperiodens utgång
Den 25 januari 2017 offentliggjordes att
Thomas Dahl, vice vd med ansvar för
Wallenstams verksamhet i Göteborg och
Skåne, har beslutat sig för att sluta på
Wallenstam för att istället utveckla och
syssla med egen verksamhet. Thomas, som
har arbetat i bolaget sedan 1988 och varit
vice vd sedan 2007, kommer att avsluta sin
tjänst den 30 juni 2017.
I slutet av januari nådde Hyresgästföreningen Region Västra Sverige och Fastighetsägarna GFR en överenskommelse
avseende hyrorna för 33 000 hushåll i
Göteborgsområdet. Överenskommelsen
innebär för Wallenstams del en genomsnittlig hyreshöjning om 1,3 % för både
2016 och 2017.
Styrelsens arbete
Wallenstams styrelse består av fem ledamöter. Under 2016 har styrelsen haft sju
protokollförda möten utöver löpande kontakter.
Styrelsens viktigaste uppgift är att fatta
beslut i strategiska frågor. Generellt gäller
att styrelsen behandlar frågor av väsentlig
betydelse för koncernen. Huvudfrågorna
under året har varit strategiska beslut för
bolaget kring satsningen på nybyggnation, fastighetsaffärer, finansiering med
mera. Styrelsen har genomfört en utvärdering av sitt arbete under 2016. Utvärderingen genomfördes under ledning av
styrelsens ordförande i form av en öppen diskussion inom styrelsen. Styrelsearbetet konstaterades fungera mycket väl.
Wallenstam 15
RESULTATRÄKNING, KONCERNEN
Mkr
Hyresintäkter
Driftkostnader
Driftnetto fastigheter
Not
Förvaltnings- och administrationskostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Förvaltningsresultat fastigheter
Förvaltningsresultat naturenergi
Realisationsresultat vattenkraft
Intäkter försäljning bostadsrätter
Kostnader försäljning bostadsrätter
Realiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter inkl omkostnader
Resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar
1
2
Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter
2016
jan-dec
1 607
-434
1 173
2015
jan-dec
1 549
-419
1 130
2016
okt-dec
410
-127
283
2015
okt-dec
390
-114
276
-191
8
-257
733
-188
20
-290
672
-54
1
-61
169
-53
6
-69
160
-61
127
-104
170
865
-5
-29
1 203
-992
178
1 027
-7
47
-34
71
246
-3
-29
327
-278
50
227
3 470
2 507
1 618
627
Nyproduktion
1 195
639
493
204
Övriga
2 275
1 868
1 125
423
Orealiserad värdeförändring finansiella instrument
Orealiserad värdeförändring syntetiska optioner
Nedskrivning anläggningstillgångar
Resultat före skatt
-130
-7
4 198
165
-31
-250
3 418
248
7
2 119
136
4
-250
744
Skatt
Periodens resultat efter skatt
-850
3 348
-664
2 754
-418
1 701
-158
586
Övrigt totalresultat – poster som kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferens
Finansiella instrument till försäljning
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat
Totalresultat
6
23
-4
3 373
-13
3
2 744
-9
0
1 692
-7
2
581
3 348
330 409
10,1
2 743
11
333 536
8,3
1 701
329 433
5,2
580
6
332 604
1,8
2016
jan-dec
278
-186
-96
-27
-30
-61
2015
jan-dec
304
-150
-94
-32
-33
-5
2016
okt-dec
83
-53
-24
-6
-7
-7
2015
okt-dec
72
-35
-23
-9
-8
-3
2016
jan-dec
1 179
-570
-422
187
2015
jan-dec
2 129
-1 293
-632
204
2016
okt-dec
449
-166
-209
74
2015
okt-dec
279
-170
-49
60
-17
170
-26
178
-3
71
-10
50
Fördelning av periodens resultat
Periodens resultat hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget
Periodens resultat hänförligt till innehavare utan bestämmande inflytande
Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental
Resultat efter skatt kr per aktie, utspädning förekommer ej
NOT 1 – Förvaltningsresultat naturenergi
Mkr
Elintäkter
Elkostnader
Avskrivningar
Förvaltnings- och administrationskostnader naturenergi
Finansiella kostnader naturenergi
Förvaltningsresultat naturenergi
NOT 2 – Realiserat försäljningsresultat förvaltningsfastigheter
Mkr
Försäljningsintäkt
Anskaffningsvärde samt investeringar
Tidigare redovisad värdeförändring
Realiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter
Försäljnings- och administrationskostnader
Realiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter inkl omkostnader
Wallenstam 16
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN
Mkr
Tillgångar
2016-12-31
2015-12-31
36 555
1 277
376
9
63
38 280
32 090
1 366
338
63
33 857
734
3
287
98
1 122
32
15
621
41
709
39 402
34 566
17 776
12
17 788
15 090
12
15 102
3 568
13
1 399
966
86
6 032
2 716
1 599
822
77
5 214
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Finansiella derivatinstrument
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
15 074
4
504
15 582
13 554
39
657
14 250
Summa eget kapital och skulder
39 402
34 566
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
15 165
128
14 225
30
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Vindkraftverk inkl. pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella derivatinstrument
Övriga anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Pågående arbete bostadsrätter och exploateringsfastigheter uppförda för försäljning
Finansiella derivatinstrument
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Avsättningar för uppskjuten skatt
Övriga avsättningar
Räntebärande skulder
Finansiella derivatinstrument
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Wallenstam 17
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Andra reserver
-14
-13
3
Balanserad
vinst
12 368
2 743
-
Innehav utan
bestämmande
inflytande
0
11
-
Summa eget
kapital
12 883
2 754
-13
3
359
-24
-376
-150
14 586
12
-376
-150
15 102
170
-
359
-
-24
29
-4
14 586
3 348
-
12
-
15 102
3 348
29
-4
170
359
1
-497
-192
17 246
12
-497
-192
17 788
Aktiekapital
170
-
Övrigt tillskjutet kapital
359
-
Transaktioner med bolagets ägare
Utdelning
Återköp egna aktier
Utgående eget kapital 2015-12-31
170
Ingående eget kapital 2016-01-01
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat
Transaktioner med bolagets ägare
Utdelning
Återköp egna aktier
Utgående eget kapital 2016-12-31
Mkr
Ingående eget kapital 2015-01-01
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE, KONCERNEN
2016
jan-dec
865
-134
0
731
2015
jan-dec
1 027
-312
0
715
2016
okt-dec
246
-85
0
161
2015
okt-dec
227
-60
2
169
-65
666
-256
459
48
209
-282
-113
Investeringar/Försäljningar
Investering i fastigheter, brf-projekt och enskilda brf-lägenheter
Investering i vindkraftverk, immateriella & materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av fastigheter, brf-andelar & materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-2 748
-9
-28
1 174
-1 611
-3 266
-15
-13
3 414
120
-932
-3
-25
379
-581
-704
-6
-10
769
49
Finansiering
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning
Återköp egna aktier
Försäljning och amortering av finansiella tillgångar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
5 080
-3 759
-497
-192
370
1 002
6 160
-6 229
-376
-150
-594
928
-591
-50
6
293
1 388
-1 094
-87
-120
87
57
-15
-79
23
41
57
98
800
39
-7
930
56
-15
41
631
-7
665
177
-79
98
800
39
-7
930
18
23
41
631
-7
665
Mkr
Resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar*
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förändring av likvida medel
Kassa, bank vid periodens början
Periodens kassaflöde
Kassa, bank vid periodens slut
Outnyttjad checkkredit vid periodens slut
Villkorad outnyttjad checkkredit
Spärrade bankmedel
Disponibel likviditet
*Erlagd respektive erhållen ränta ingår med -346 Mkr (-362) respektive 9 Mkr (9) varav 56 Mkr (40) aktiverats på anläggningstillgång.
Wallenstam 18
SEGMENTSRAPPORT
2016
Mkr
Resultaträkning
Hyresintäkter
Driftkostnader
Elintäkter
Elkostnader
Driftnetto
Göteborg
jan-dec
Stockholm Svensk NaturEnergi
jan-dec
jan-dec
Övrigt
jan-dec
Eliminering
jan-dec
Totalt
jan-dec
1 140
-282
858
458
-144
314
216
-213
3
9
-3
6
-5
-216
213
-8
1 607
-434
1 173
Förvaltnings- och administrationskostnader
Finansnetto
Förvaltningsresultat
-108
-183
567
-77
2
239
-27
-30
-54
-11
-68
-73
32
30
54
-191
-249
733
Förvaltningsresultat naturenergi
Försäljningsresultat bostadsrätter
Realiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter
Resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar
3
22
592
18
148
405
-54
2
-71
-61
-6
-61
23
170
865
1 889
2 481
1 568
1 974
19
-35
12
-155
-7
-221
6
-
3 470
-130
-7
4 198
23 486
-
12 448
-
1 277
621
-
-
36 555
1 277
521
-
213
-
-
-
-
734
836
39 402
9 807
-
1 734
-
1 439
-
3 493
-
-
17 788
16 473
5 141
39 402
Stockholm Svensk NaturEnergi
jan-dec
jan-dec
Övrigt
jan-dec
Eliminering
jan-dec
Totalt
jan-dec
Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter
Orealiserad värdeförändring finansiella instrument och elcertifikat
Orealiserad värdeförändring syntetiska optioner
Resultat före skatt
Balansräkning
Förvaltningsfastigheter
Vindkraftverk
Pågående arbete bostadsrätter och exploateringsfastigheter
uppförda för försäljning
Ofördelade tillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Lån
Ofördelade skulder
Summa eget kapital och skulder
2015
Mkr
Resultaträkning
Hyresintäkter
Driftnetto
Elintäkter
Förvaltningsresultat fastigheter
Förvaltningsresultat naturenergi
Försäljningsresultat fastigheter, bostäder, vindkraftverk
Resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar
Resultat från värdeförändringar och nedskrivningar
Resultat före skatt
Balansräkning
Förvaltningsfastigheter
Vindkraftverk
Pågående arbete bostadsrätter
Ofördelade tillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Lån
Ofördelade skulder
Summa eget kapital och skulder
Göteborg
jan-dec
1 105
837
-
434
292
-
48
258
17
8
-
-7
-55
-258
1 549
1 130
-
530
87
617
196
305
501
-29
-46
-54
-3
-57
-5
12
672
-5
360
1 027
1 357
1 974
1 147
1 648
-262
-308
161
104
-12
-
2 391
3 418
20 932
-
10 562
32
-
1 366
-
596
-
-
32 090
1 366
32
1 078
34 566
9 558
-
1 756
-
1 203
-
2 636
-
-
15 102
15 153
4 311
34 566
Innehav utan bestämmande inflytande, vilka ingår i de konsoliderade uppgifterna för koncernen, återfinns i kolumn Eliminering.
Wallenstam 19
NYCKELTAL – FLERÅRSÖVERSIKT
2016
31 dec
2016
30 sep
2016
30 jun
2016
31 mar
2015
31 dec
2015
30 sep
2015
30 jun
2015
31 mar
2014
31 dec
1 173
73
1 195
36 555
1 074
98
889
74
828
34 646
1 072
97
577
73
688
34 176
1 067
98
279
71
279
32 956
1 073
98
1 130
73
634
32 090
1 056
98
854
74
453
31 046
1 044
98
560
73
320
30 347
1 037
98
270
71
120
29 705
1 053
98
1 127
72
149
28 481
1 007
98
734
485
170
154
32
207
460
467
601
3 348
20,9
12,2
5,6
4,1
43
1,97
37
45
17 788
22 159
22 906
24 106
192
1 646
14,5
8,8
4,9
4,0
44
2,05
39
43
16 145
20 105
21 048
24 616
142
1 325
13,9
8,5
5,0
4,0
44
2,07
40
43
15 816
19 703
20 639
23 307
123
282
19,8
11,3
6,5
4,3
44
2,15
40
43
15 333
18 962
19 781
23 868
54
2 754
19,6
11,2
6,5
4,4
45
2,22
39
44
15 102
18 630
19 290
23 120
150
2 167
19,0
10,3
7,2
4,5
45
2,27
42
43
14 605
17 937
18 704
23 392
64
1 981
16,8
9,3
7,4
4,5
45
2,33
44
43
14 488
17 792
18 460
20 026
-
159
4,4
3,4
4,8
3,8
49
2,36
41
40
13 044
16 160
17 061
24 208
-
585
4,6
3,2
5,3
3,7
48
2,56
43
41
12 883
15 964
16 760
22 049
204
10,1
7,0
2,0
54
70,90
5,0
10,6
1,4
49
72,40
4,0
10,9
1,0
48
68,55
0,9
8,1
0,7
46
70,20
8,3
8,2
1,4
45
68,00
6,5
8,9
1,7
44
68,80
5,9
8,9
1,1
43
58,90
0,5
41,9
0,6
39
71,20
1,7
37,1
1,9
39
64,85
330 409
329 000
330 641
329 740
330 990
330 000
331 467
331 000
333 536
331 800
333 847
333 040
334 000
334 000
334 000
334 000
336 400
334 000
2016
okt-dec
2016
jul-sep
2016
apr-jun
2016
jan-mar
2015
okt-dec
2015
jul-sep
2015
apr-jun
2015
jan-mar
2014
okt-dec
Hyresintäkter, Mkr
Driftnetto fastigheter, Mkr
Överskottsgrad fastighetsdrift, %
Förvaltningsresultat fastigheter, Mkr
410
283
69
169
408
312
76
214
397
299
75
184
393
279
71
167
390
276
71
160
387
293
76
190
390
291
74
171
382
270
71
150
380
256
67
129
Räntabilitet på eget kapital, %
20,9
14,5
13,9
19,8
19,6
19,0
16,8
4,4
4,6
5,2
0,6
54
70,90
1,0
0,4
49
72,40
3,2
0,3
48
68,55
0,9
0,7
46
70,20
1,8
-0,3
45
68,00
0,6
0,7
44
68,80
5,5
0,5
43
58,90
0,5
0,6
39
71,20
1,2
0,4
39
64,85
Ackumulerat perioden
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Driftnetto fastigheter, Mkr
Överskottsgrad fastighetsdrift, %
Orealiserad värdeförändring nyproduktion*
Förvaltningsfastigheternas värde, Mkr
Antal kvm (tusental)
Uthyrningsgrad - yta, %
Pågående arbete bostadsrätter och exploateringsfastigheter uppförda för försäljning, netto, Mkr
Finansiella nyckeltal
Resultat efter skatt, Mkr
Räntabilitet på eget kapital, %
Räntabilitet på totalt kapital, %
Räntetäckningsgrad, realiserad, ggr
Räntetäckningsgrad, ggr
Belåningsgrad, %
Genomsnittlig ränta per bokslutsdatum, %
Genomsnittlig räntebindningstid, månader
Soliditet, %
Eget kapital, Mkr
Substansvärde, Mkr
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), Mkr
Börsvärde, Mkr
Återköp aktier, Mkr
Data per aktie
Resultat efter skatt, kr
P/E-tal, ggr
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr
Eget kapital, kr
Börskurs, kr
Utestående aktier i tusental, genomsnitt
Utestående aktier, tusental vid periodens utgång
KVARTALSÖVERSIKT
Resultat efter skatt per aktie, kr
Kassaflöde per aktie från löpande verksamhet, kr
Eget kapital per aktie, kr
Börskurs, kr
Resultatbaserade nyckeltal beräknas på genomsnittligt antal utestående aktier, avkastningstal beräknas utifrån rullande tolvmånaders resultat.
Berörda nyckeltal har räknats om för aktiesplit 2:1, som genomfördes under andra kvartalet 2015.
* Jämförelseuppgifter är omräknade för uppdaterad definition per Q4 2016.
Wallenstam 20
RAPPORTENS UNDERTECKNANDE
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår
i koncernen står inför.
Göteborg den 22 februari 2017
Christer Villard
Ordförande
Karin Mattsson Weijber
Styrelseledamot
Ulrica Jansson Messing
Vice ordförande
Agneta Wallenstam
Styrelseledamot
Anders Berntsson
Styrelseledamot
Hans Wallenstam
Verkställande direktör
Wallenstam 21
DEFINITIONER
Aktiens direktavkastning
Föreslagen utdelning i procent av börskursen vid
periodens slut.
Aktiens totalavkastning
Aktiens kursutveckling under året inklusive verkställd
utdelning i procent av börskursen vid periodens
början.
Alternativa nyckeltal (APM)
Wallenstam presenterar en rad finansiella mått
som ligger utanför IFRS definitioner (så kallade
alternativa nyckeltal, Alternative perfomance
measures, enligt ESMA:s riktlinjer) i syfte att, för
investerare och bolagets ledning, möjliggöra en
effektiv utvärdering av bolagets finansiella ställning
och prestation. Detta innebär att dessa mått inte
alltid är jämförbara med andra företags använda
mått och skall därför ses som ett komplement till
mått definierade enligt IFRS. Wallenstam tillämpar
dessa alternativa nyckeltal konsekvent över tid.
Definitionerna beskriver hur Wallenstams nyckeltal
beräknas. Nyckeltalen är alternativa i enlighet med
ESMA:s riktlinjer om inte annat anges.
Antalet aktier
Antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt.
Utestående antal aktier: antalet registrerade aktier
med avdrag för återköpta egna aktier vid viss tidpunkt. Genomsnittligt antal aktier: vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period.
Belåningsgrad
Räntebärande skulder efter avdrag för likvida medel
i relation till koncernens investeringar i fastigheter,
pågående brf-produktioner och exploateringsfastigheter uppförda för försäljning samt vindkraft vid
periodens utgång.
Börsvärde
Aktiekurs multiplicerat med registrerat antal aktier
per balansdagen.
Driftnetto
Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader,
tomträttsavgälder och fastighetsskatt.
Hyresvärde*
Hyresintäkter samt bedömd marknadshyra för
vakanta ytor.
Kassaflöde från den löpande verksamheten per
aktie
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten
i förhållande till genomsnittligt antal utestående
aktier.
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)
Eget kapital med återläggning av uppskjuten skatte­
skuld, samt nettoeffekt av orealiserad värdeförändring derivatinstrument efter skatt.
Medelantal anställda
Summa arbetade timmar dividerat med normal
årsarbetstid.
Resultat efter skatt per aktie
Periodens resultat efter skatt i förhållande till
genomsnittligt antal utestående aktier, i enlighet
med IFRS.
Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter skatt för rullande tolvmånaders resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Räntabilitet på totalt kapital
Resultat före skatt med tillägg av räntekostnader för
senaste rullande tolvmånadersperiod i förhållande till
genomsnittlig balansomslutning.
Räntetäckningsgrad
Resultat före orealiserade värdeförändringar och
nedskrivningar med återläggning av finansnettot för
senaste rullande tolvmånadersperiod i förhållande
till finansnettot för senaste rullande tolvmånadersperiod.
Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter **
Resultat av förändring av bedömt marknadsvärde
för förvaltningsfastigheter jämfört med närmast
föregående rapportperiod.
Orealiserad värdeförändring Nyproduktion: Värdetillväxten redovisas successivt under fastighetens
byggnation till dess att fastigheten tas i drift första
året. Som orealiserad värdeförändring nyproduktion
redovisas skillnaden mellan kostnaden för byggnationen av ny hyresrätt och det värde den har vid
färdigställandet.
Orealiserad värdeförändring Övriga: Avser värdeförändringar för förvaltningsfastigheter som varit i drift
ett kalenderår eller längre.
P/E-tal
Börskurs vid periodens slut, i förhållande till resultat
efter skatt per genomsnittligt antal aktier för den
senaste rullande tolvmånadersperioden.
Pågående projekt
Mark och exploateringsfastigheter och fastigheter
med pågående nybyggnation/totalombyggnad.
Räntetäckningsgrad, realiserad
Resultat före orealiserade värdeförändringar och
nedskrivningar med återläggning av finansnettot exklusive realiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter med tillägg för försäljningsresultat i relation till
investerat belopp förvaltningsfastigheter för senaste
rullande tolvmånadersperiod, i förhållande till finansnettot för senaste rullande tolvmånadersperiod.
Snittränta
Periodens räntekostnader inklusive resultat av
periodens realiserade swapavtal i relation till räntebärande skulder.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid
periodens utgång.
Substansvärde
Eget kapital med tillägg av uppskjuten skatte­skuld.
Realiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter
Resultat av intäkter från periodens försäljning av förvaltningsfastigheter efter avdrag för fastigheternas
bedömda marknadsvärde vid närmast föregående
rapportperiod.
Uthyrningsgrad – yta
Uthyrd yta i förhållande till total yta.
Överskottsgrad
Driftnetto i procent av hyresintäkterna.
För mer information: www.wallenstam.se/ordlista
Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde i förhållande till genomsnittligt
antal utestående aktier.
*Operationellt nyckeltal, anses inte vara alternativt nyckeltal enligt ESMA:s riktlinjer.
**Effekt av förändrad definition avseende nyproducerade respektive övriga förvaltningsfastigheter.
2016
2016
2016
2016
Mkr
okt-dec
jul-sep
apr-jun
jan-mar
Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter
Nyproduktion tidigare definition
276
141
276
285
Nyproduktion uppdaterad definition
367
140
409
279
Övriga tidigare definition
1 343
96
939
115
Övriga uppdaterad definition
1 257
97
806
121
2015
okt-dec
2015
jul-sep
2015
apr-jun
2015
jan-mar
2014
okt-dec
204
182
423
446
133
133
36
36
182
200
1 355
1 337
120
120
54
54
61
64
270
267
Wallenstam 22
Denna information är sådan information som Wallenstam är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl 14:00 CET.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ), tel: 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ), tel: 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
WALLENSTAM AB ( publ ), org. nr. 556072 -1523
401 84 Göteborg, Besöksadress : Kungsportsavenyen 2
Telefon 031 - 20 00 00, Fax 031 - 10 02 00, www.wallenstam.se