läs novellen - Prata om Alkohol

Tredjepristagarehögstadiet2017
Författare:KajsaHolmquist
Skola:EketångaMontessoriskolaiHalmstad
Motivering:Enberättelsesomkännsihelakroppenochgripertag!Novellenlevandegör
känsloravskamochmisslyckandepåettbalanseratochäktasätt.
Samvetetkommerikapp
Enkallrysningspridersigupplängsryggraden,ändautifingertopparnaochneritårna.
Vartendahårstråpåminkroppställersigupppåenmillisekund.Jagkännerögoneni
nacken.Jagvändermighastigtomendastförattsetotalmörker,tomhet.Mennågot
finnsdärborta,vadärdet?Hurmångaärdet?10?100?Detendajagvetärattdetfinns
därochdetkollarpåmig.Ennykänslasveperövermig.Klaustrofobinlindarsigrunt
minhalsochgördetsvårtattandas,jagmåstehärifrån.Medhjärtatihalsgropenbörjar
jagspringaalltvadjagkanutidetkolsvartamörkret.
Efterbaranågonminutbrännerminalungorsamtidigtsomallaminaynkamuskler
skrikergällteftermersyre.Jagblirtvungenattstannaochhängaöverminaknän.Jag
försökertanågrastoraandetagmendetendalungornagerifrånsigärraspigaljudsom
attdehargettuppförlängesen.Vadfanhände?Jagbrukadejuvarabästifotbollslaget
ochjagkrossadealltidkillarnapåidrotteniskolan.Närförsvannsportenurmittliv?
Minnenfrånsommarendykeruppihuvudet.Allasenakvällarmedminavänneroch
ävenmedtyperjagintekände.Jagkomatttänkapåminallraförstafestdåallanästan
tvingadeimigshoteftershotochdedärsmåtabletternasomjagintevisstevarför
något.Jagkommerinteihågmerfråndenkvällenbaraattjagmåddeskitdagenefteroch
attjaghadeliteontmellanbenen.Mennärjagfrågademinakompisarvilledeinteprata
omdet.Jagbryddemigintehellerförvarendahelgdärpåhadejagfesterinplanerade.
Jagvarlycklig,kändeattjagäntligenpassadeinhosde“coola”.
Minatankaravbrytsnärjaghörfotstegbakommig.Någotjagarmig.Adrenalinetskjuter
utiminkroppochjagbörjarspringaigen.Detsomärbakommigökarocksåtempotoch
springermedlätta,faständåbestämdastegmotmig.
Plötsligtspringerjagienskog.Grenarnarisparimittansikteochjaghördetklafsande
ljudetnärminaföttermöterdetmjukaunderlaget.Minalungorklararintemersåjag
stannar,heltslutihelakroppen.Minsynärsuddigmenenbitinblandträdenserjag
minaföräldrar.Derasansiktenärmulnaochsorgsnasomdebrukarvaranärjag
kommerhempåsmåtimmarnaochskrikeråtdemattlåtamigvara.Jagälskardemså,
varförbehandlarjagalltiddemsomskit?Likasnabbtsomdehadedyktuppförsvinner
de.SamtidigtserjagIdaståenbitbort.Minbästavänsomjagstängtuteurmittlivför
atthonintehadedenrättastatusen.Illamåendeochyrselslårtillsometthårtslagi
magen.Markenrörpåsigochträdensnurrarfortareochfortareruntmig.Jagtappar
balansenochfallerhjälplöstnermotmarken.Jagliggerdärorörligochdarrarsomett
asplövochkännerblodsmakeniminmunefteratthaslagitiläppenifallet.
Skakningarnaslutardirektnärjaghörljudetavfotstegsomnärmarsigidensvåra
terrängen.Jagliggerkvarutanattkunnaröramig.Utanattvetavadjagskagörakänner
jagpanikenstiga.
Närjagslåruppögonenfårjagenchock.Därlutandesövermigstårjag.Denlillanyfikna
tjejenirosablusärjagsom12-åring.Honstårochkollarpåmigetttagsenfrågarhon
plötsligt,“Vadhände?”.Utanattjaghinnersvaraskrikerhon,“Duärjuheltmisslyckad!”
Honbörjarskrattaetthögthånfulltskrattsomgöratttandställningenglimtarfram.
Skrattetgörattdetkryperiskinnetpåmigochattögonentåras.Mellanflickans
skrattutbrottroparhonutordsomproblembarn,bortkastat,skamsamtidigtsomhon
pekarnerpåmig.Jagslårhändernaföröronenförattslippahöraochkniperhårtihop
ögonen.Menordenekarfortfarandeimitthuvud.Jagskrikerförattfåutdem.Jag
skrikerförattförsvinna.
Jagvaknarmedettryckutavmittegetskrik.Jagsättermiguppiminknarrandesängoch
kännerallaflottigachipssmulorilakanensomklistratsigmotminabaraben.Huvudet
bultarsomomtusenhästargalopperarbakomhjässan.Ordensnurrarfortfaranderunt
inommig:misslyckad,problembarn,bortkastad.Deärsomstorastenarsombaratynger
nermigochgörattjaginteorkarresamigfrånsängen.Efteretttagkännerjagattmagen
vändersigut-och-in.Jaghasarmigsnabbtursängen,menblirtvungenattslängamig
motväggenförattintefallaihopavhuvudvärkenochdenbrutalaheadrushenjagfickav
attställamiguppförsnabbt.Påvägtillbadrummetstödjerjagmigmotlägenhetens
tunnaväggar,sominteenshållerutegrannarnasäckligaaktiviteterpåkvällarna,föratt
intetappabalansenellerråkatrillapåenölburksomliggerochskräparpågolvet.
Välframmeibadrummetforsarbådespyaochtåraruturmig.Ögonensvideroch
kräksmakenfinnsfortfarandekvarimunnenefteratthasköljtdenmedvattenett
dussintalsgånger.Jagkollaruppidenskitigabadrumsspegeln.Serminautstickande
ögonmedsmåpupiller.Serdetblåa,skarpaljusetfrånlysrörenspeglasigiminglansiga
pannadärenslingaavmittljusatunnahårklibbatsigfast.Serminaskgråhudochalla
bensombuktaruturden.SerattjagserutsomsjälvasteGollumfrånSaganomRingen.
Jagserpåmigsjälv,helamig,ochförförstagångenpålängetänkerjagklart.Aldrigmer,
aldrigaldrigmer.