Att leda cirklar som gör att deltagarna blir biodlare”

Välkommen till Fortsättningskursen
”Att leda cirklar som gör att deltagarna
blir biodlare”
När:
Var:
Lördag den 25 mars 2017
SV Skåneland, Viktoriagatan 8, Hässleholm
Syfte med fortsättningskursen är att ge er som har gått den mer grundläggande
behörighetskursen för cirkelledare en möjlighet att fördjupa kunskaperna om att skapa
förutsättningar för deltagarnas lärande och metoder för att nå olika lärandemål.
Program
09:30
Samling, kaffe
10:00
Välkommen, presentation och kort om programmet
Karin Persson, SBR:s Utbildningskommitté och Magnus Ljung, SLU
Repetition av några av grunderna i cirkelledarskapet
Magnus Ljung, SLU
Gruppdiskussioner – ”att lägga upp den ideala cirkeln”
Hur anpassar vi olika metoder till de olika faserna i cirkelns arbete?
Ett gemensamt samtal om hur olika verktyg och metoder kan anpassas till de
olika lärandemålen för cirkelns arbete (med förberedda inspel från Magnus)
12:00-13:00 Lunch
Föredrag: Vad betyder erfarenhetsbaserat lärande i praktiken?
Magnus Ljung, SLU
Gruppdiskussioner – ”att stödja lärande under och mellan cirkelträffarna”
Vänd!
Vad innebär vår önskan om fördjupade och breddade kunskaper för dig
som cirkelledare?
Ett gemensamt samtal om vad skillnaden mellan en nybörjarcirkel (år 1) och en
fortsättningscirkel (år 2) är ur ett pedagogiskt perspektiv
Information från SBR om utbildningssatsningar och pågående projekt
Karin Persson, SBR:s Utbildningskommitté
ca 15:30
Fika och avslutning
Om du har några frågor kontakta Mats Ernstsson,
010-2093224, [email protected]
Välkommen!