Doktorsprogram – Teoretisk kemi och biologi

Doktorsprogram – Teoretisk kemi och biologi
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Programbeskrivning (KTHTKB)
Programnamn
Teoretisk kemi och biologi (Theoretical Chemistry and Biology)
Ämnesområde
Teoretisk kemi och biologi är ett interdisciplinärt forskningsfält där fysik, matematik och datavetenskap
används för att undersöka, förklara och förutse kemiska och biologiska fenomen och processer,
inklusive olika materials egenskaper.
Doktorsprogrammets övergripande syfte och mål
Det övergripande syftet och målen för doktorsprogrammet i Teoretisk kemi och biologi överenstämmer
med de riktlinjer för forskarutbildning som fastlagts av KTHs Fakultetsnämnd:
• Syftet med KTHs utbildning på forskarnivå är att förse samhället med kvalificerade forskare som kan
bidra till en hållbar samhällsutveckling.
• Målet med KTHs utbildning på forskarnivå är att doktoranderna skall bli självständiga, utmärkta
forskare. Den forskarutbildade skall efter avslutade studier kunna:
•
beskriva och förklara teorier och empiriska resultat inom det aktuella området
•
formulera konkreta forskningsfrågor inom det aktuella området
•
använda vetenskapliga metoder och utveckla ny kunskap genom egna vetenskapliga studier
•
kritiskt analysera och värdera tillämpade metoder och resultat från egna och andras
vetenskapliga studier
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Sida 1 av 11
•
presentera och diskutera forskningsresultat inom vetenskapssamhället
•
presentera forskning på ett pedagogiskt sätt utanför vetenskapssamhället och i
utbildningssammanhang
•
bedöma etiska aspekter kring forskning inom det aktuella området och agera utifrån dessa samt
•
identifiera behov av ny kunskap och ha kunskap om att initiera och leda forskning
Doktorsprogrammets omfattning (storlek) och rekrytering
4.1 Förväntat antal registrerade studenter.
Under sex-års-perioden 2004-2009 antogs i genomsnitt
tio stycken doktorander till inriktningen Teoretisk kemi inom forskarutbildningsämnet Bioteknologi,
motsvarande ca. 40 samtidigt aktiva. Det kan förväntas att ett större antal doktorander kommer att antas
varje år till det planerade Doktorsprogrammet i Teoretisk kemi och biologi eftersom innehållet av
"biologi" är förstärkt i namnet på det nya programmet och därför förväntas nå ut till en större
rekryteringsbas. Emellertid kommer antalet antagna forskarstuderande vara fortsatt beroende av den
finansiella situationen (storlek av fakultetsmedel och externa anslag) samt tillgängliga
handledarresurser.
4.2 Målgrupper
. Målgrupperna för Doktorprogrammet i Teoretyisk kemi och biologi är studenter med
examina från Svenska eller internationella universitetsstudier, typiskt Master of Science-program, i
områden som kemi, fysik, bioteknologi eller matamatik. A speciell målgrupp är studenter med bakgrund
i matematik och numerisk analys med intresse av biologiska-/kemiska-/materialegenskap-tillämpningar.
4.3 Behörighetskrav.
Behörighet till Doktorsprogrammet i Bioteknologi omfattar dels en
grundläggande behörighet för forskarstudier beskriven i Högskoleförordningen, 7 kap, 39 §:
Grundläggande behörighet har enligt högskoleförordningen 7 kap 39 § den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Sida 2 av 11
avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på
grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.
För behörighet till Doktorsprogrammet i Teoretisk kemi och biologi skall den ovan beskrivna
universitetsexamen eller de avancerade kurserna vara inom relevant ämneområde.
Som tillägg till dessa krav kan också s.k.
särskilda behörighetskrav finnas för speciella inriktingar.
Dessa finns beskrivna i dokumentet "
Studieplan för forskarutbildningsämnet Teoretisk kemi och
biologi
" (se bilaga 1). Sådana särskilda behörighetskrav bedöms motsvara färdigheter nödvändiga för att
kunna tillgodogöra sig utbildningen, och kan till exempel involvera kunskaper/färdigheter från
universitetsstudier i speciella områden av vikt för ämnesområdet eller språkliga kunskaper. Samma
särskilda behörighetskrav gäller för studenter med doktorsexamen eller licentiatexamen som mål.
4.4 Rutiner för rekrytering, behörighetsprövning och antagning av forskarstuderande.
Rekrytering, behörighetsprövning och antagning av forskarstuderande kommer att genomföras i
enlighet med KTHs instruktioner. I det fall dessa instruktioner ändras skall sådana nya instruktioner
gälla för doktorsprogrammet. För aktuell version skall KTHs regelverk uppsökas.
För aktuell antagningsordning, se:
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/forskarutbildning/antagning/antagningsordning-forutbildningpa-forskarniva-vid-kth-1.27236
En finansiell plan för de inledande två åren av forskarutbildningen bör bifogas övriga dokument i
samband med ansökan om antagning till forskarstudier.
4.5 Handledarkapacitet.
För tillfället (hösten 2010) är fyra professorer, två gästprofessorer och tre docenter/seniora forskare
(med doktorsexamen) aktiva inom det doktorsprogrammets område, samt att en lektorstjänst är under
tillsättande. Tre professorer vid andra skolor på KTH kommer också att deltaga i programmet (se bilaga
2). Sålunda kommer totalt 13 stycken seniora forskare (varav tio på Skolan för Bioteknologi) kunna
utses som huvudhandledare i doktorsprogrammet i Teoretisk kemi och biologi. Dessutom fdörväntas
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Sida 3 av 11
andra seniora forskare som idag är aktiva inom avdelningen för Teoretisk kemi (och biologi) inom
Skolan för Bioteknologi befordras till docenter inom 5-10 år, vilket gör att dessa också förväntas kunna
utses som huvudhandledare för forskarstuderande med licentiat eller doktorsexamen som mål.
För gällande kompetenskrav på handledare, se:
4
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/forskarutbildning/handledningstudieuppfoljning/
handledare-och-handledning-av-doktorand-1.27238
4.5 Handledarkapacitet.
Finansiering
5.1 Finansiering av nyckelpersoner i programmet.
Den programansvarige kommer att bli
delfinansierad av Skolan för Bioteknologi, KTH (motsvarande ca. 20 % av en heltidsanställning).
Huvudhandledare och kursansvariga, inkluderande de personer som ingår i styrgruppen för programmet
kommer att finansieras via både fakultetsmedel och externa anslag.
5.2 Finansiering av forskarstuderande.
Antagna forskarstuderande förväntas bli finansierade
huvudsakligen via externa anslag from olika nationella och internationella källor, inkl. Vetenskapsrådet
(VR), VINNOVA, EU och China Scholarship Council, CSC) såväl som industrier och andra privata
finansiärer (t.ex. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Wenner-Grens stiftelse). Förutom dessa
källor har Skolan för Bioteknologi sedan 2008 ett internt program för tillsättning av s.k. Excellensdoktorander,
med en bakgrund från KTHs bioteknik-program. Utvalda studenter tilldelas ett fyra-årsanslag
från skolan att användas för finansiering av en doktorandtjänst, under ledning av en
huvudhandledare anställd på Skolan för Bioteknologi. För närvarande väljs 2-4 studenter ut per år, vilka
fritt kan vända sig till vilken huvudhandledare som helst på skolan. Planen är att fortsätta med detta
program även efter införandet av doktorsprogrammen vid Skolan för Bioteknologi (Bioteknologi,
respektive Teoretisk kemi och Biologi).
6. Kurser
En doktorsexamen omfattande 240 högskolepoäng (hp) innehåller en kursdel på 60 hp och en
avhandlingsdel på 180 hp. Av de 60 hp som utgörs av kurser skall 60 % (= 36 hp) vara kurser på
forskarnivå. En licentiatexamen omfattande 120 högskolepoäng (hp) innehåller en kursdel på 30 hp och
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Sida 4 av 11
en avhandlingsdel på 90 hp. Av de 30 hp som utgörs av kurser skall 50 % (= 15 hp) vara kurser på
forskarnivå. Forskarutbildningskurser som ges av KTH delas in i fyra klasser:
(A) Avancerade kurser
(B) Färdighetskurser
(C) Breddande kurser
(D) Övriga kurser
Doktorsprogrammet i Teoretisk kemi och biologi omfattar endast ett forskarutbildningsämne,
Teoretisk
kemi och biologi
, utan några underliggande inriktningar.
För detta forskarutbildningsämne har ett kurspaket sammanställts, innehållande obligatoriska kurser (O)
och rekommenderade kurser (R) från de olika kursklasserna (A-D) (se bilaga 3). Obligatoriska kurser
skall ges minst vartannat år. Några kurser är obligatoriska för alla inriktningar, och utgör därmed
gemensamma kurser för Doktorsprogrammet i Teoretisk kemi och biologi. Det totala antalet
högskolepoäng som utgörs av obligatoriska kurser varierar mellan 16.0 och 36.5 hp, beroende på
examen (licentiat eller doktorsexamen) och andra villkor. Möjlighet att ersätta en obligatorisk kurs med
en jämförbar kurs skall finnas, efter prövning hos programansvarig och forskarutbildningsansvarig.
Det kommer regelbundet arrangeras litterturseminarekurser (utsträckning över ett helt år) där bredare
frågeställningar av mer generell och övergripande natur tas upp och diskuteras i plenum, med avsikt att
kompetensbreddande. Det kommer att vara obligatoriskt att deltaga i minst en sådan helårskurs.
7. Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet
Målet för det systematiska kvalitetsarbetet är att säkerställa att de övergripande målen med
forskarutbildningen uppfylls.
7.1 Styrgrupp för programmet.
En styrgrupp för doktorsprogrammet skall formas, där
programansvarig, forskarutbildningsansvarig, två till tre huvudhandledarrepresentanter, och en
forskarstuderande skall ingå, och som i regelbundet hållna möten (ca. två möten per år) skall diskutera
kvalitetsaspekter rörande specifika delmoment i processen, inkl:
- rekryteringsprocessen
- handledarnas kompetens
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Sida 5 av 11
- kurs/seminaraktiviteter, inkl. dokumenterade utvärderingar
- avhandlingars kvalitet
- genomströmning
- anställningsbarhet efter examination
7.2 Handledarforum.
Handledarna inom en viss inriktning, eller inom en grupp av inriktningar,
rekommenderas att träffas åtminstone en gång varje år för att diskutera och utbyta erfarenheter om
doktorsprogrammet, kurserna, forskningens kvalitet, handledarfrågor och framåtskridande-processen för
de forskarstuderande.
7.3 Utvärdering av kursers och avhandlingars kvalitet.
•
Alla kurser bör vara föremål för skriftlig utvärdering.
• Som tillägg till den generella granskningsprocessen på KTH rörande avhandlingars kvalitet
(se:
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/forskarutbildning/disputation/policy-forforhandsgranskningav-doktorsavhandling-licentiatuppsats-1.27246),
skall följande kriterier, representerande en inomvetenskaplig praxis och norm, gälla som riktlinjer för
omfattning och kvalitet för doktors- aoch licventiatavhandlingar. Omständigheter som gör att dessa
kriterier inte anses tillämpbara eller relevanta, skall diskuteras med forskarutbildningsansvarig och
skolchef vid Skolan för Bioteknologi, KTH.
DOKTORSAVHANDLING
Sammanläggningsavhandling
• Avhandlingen skall normalt baseras på fyra artiklar.
• Normalt skall två av de ingående artiklarna antingen vara redan publicerade eller formellt
accepterade för publicering ("in press") i internationella referent-granskade ("peer reviewed")
vetenskapliga tidskrifter.
Övriga artiklar kan ingå som manuskript, företrädesvis som inskickade för publicering ("submitted")
i internationella referent-granskade ("peer reviewed") vetenskapliga tidskrifter.
• Den forskarstuderande skall framträda som försteförfattare på minst två av de ingående artiklarna,
inklusive på en av artiklarna som tillhör kategorin "redan publicerat eller accepterat för
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Sida 6 av 11
publicering".
• För var och en av de ingående artiklarna skall den forskarstuderandes eget bidrag vara signifikant och
klart identifierbart.
• Avhandlingen skall förhandsgranskas före tryckning, av minst en senior forskare samt
huvudhandledaren.
• I de fall en avhandling enbart baseras på manuskript som ej ännu har publicerats eller accepterats för
publicering ("in press") i internationella referent-granskade ("peer reviewed") vetenskapliga
tidskrifter, skall avhandlingen och de ingående manuskripten förhandsgranskas före tryckning av
minst en senior forskare, huvudhandledaren, opponenten samt betygsnämnden.
Monografi
• Monografi-avhandlingar skall undvikas. KTH har en uttalad ambition att avhandlingars innehåll skall
vara publicerbart i internationella referent-granskade ("peer reviewed") vetenskapliga tidskrifter.
• Avhandlingen skall förhandsgranskas före tryckning, av minst två seniora forskare,
huvudhandledaren samt forskarutbildningsansvarig.
LICENTIATAVHANDLING
Sammanläggningsavhandling
• Avhandlingen skall normalt baseras på två artiklar.
• Ingående artiklar behöver inte vara redan publicerade eller formellt accepterade för publicering ("in
press") i internationella referent-granskade ("peer reviewed") vetenskapliga tidskrifter.
Emellertid skall normalt åtminstone en av de ingående artiklarna vara inskickad för publicering
("submitted") i en internationell referent-granskad ("peer reviewed") vetenskaplig tidskrift.
• Den forskarstuderande skall framträda som försteförfattare på minst en av de ingående artiklarna.
• För var och en av de ingående artiklarna skall den forskarstuderandes eget bidrag vara signifikant och
klart identifierbart.
• Om avhandlingen innehåller en eller flera artiklar som redan har publicerats eller accepterats för
publicering ("in press") i internationella referent-granskade ("peer reviewed") vetenskapliga
tidskrifter, skall avhandlingen förhandsgranskas före tryckning av minst en senior forskare samt
huvudhandledaren.
• Om avhandlingen inte innehåller någon artikel som redan har publicerats eller accepterats för
publicering ("in press") i internationella referent-granskade ("peer reviewed") vetenskapliga
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Sida 7 av 11
tidskrifter, skall avhandlingen förhandsgranskas före tryckning av minst två seniora forskare samt
huvudhandledaren.
Monografi
• Monografi-avhandlingar skall undvikas. KTH har en uttalad ambition att avhandlingars innehåll skall
vara publicerbart i internationella referent-granskade ("peer reviewed") vetenskapliga tidskrifter.
• Avhandlingen skall förhandsgranskas före tryckning, av minst två seniora forskare,
huvudhandledaren samt forskarutbildningsansvarig.
7.4 Infrastruktur tillgänglig för forskarstuderande inom doktorsprogrammet.
På KTH har ett mycket resursfyllt nytt center i CSE - Swedish E-science Research Center (SERC)
skapats som ett resultat av myndigheternas strategiska forskningsinitiativ. SERC tar ett nationellt ansvar
inom E-vetenskapsområdet i formen av att vara värdar för den stora majoriteten av svensk Evetenskapsinfrastruktur
genom nationella datorkraft-centra, där Parallelldatorcentrum (PDC) på KTH tar
en ledande roll. Det nyliga initiativet av KTH att agera värd för ett europeiskt PRACE-system på PDC
för peta-flop-beräkningar är också högst relevant i detta sammanhang, då det kommer att ge
forskarstuderande i programmet tillgänglighet till en resurs med världsledande spjutspetsteknologi vad
avser både hårdvara och mjukvara. Inköpet av en 300 Tflop CRAY-dator, i full kraft fr.o.m. januari
2010 placerar KTH i en ledande position vad avser simuleringskapacitet. Avdelningen har tillgång till en
stor del av resurserna hos SNIC (Swedish National Infrastructure) vid nationella datacentra och har
tillgång till stora resurser av internationell beräkningskraft, t.ex. i Kina genom KTH-USTC-centret som
leds av avdelningen för Teoretisk kemi (och biologi). Alla initiativ och resurser kommer att vara direkt
kopplade till genomförandet av doktorsprgrammet. Vad avser andra avdelningar inom Skolan för
Bioteknologi, KTH finns två faciliteter för laboratorieverksamhet; AlbaNova Universitetscenter samt
delar av det s.k. Science for Life-laboratoriet som är beläget i Karolinska Science Park-huset intill
Karolinska Institutet (Solna). Båda dessa laboratorier representerar moderna miljöer som är adekvat
utrustade för experimentell verksamhet inom livsvetenskap, involverande hantering, lagring och
destruktion av biologiskt material (dragskåp, termostaterade inkubationsrum, kylar, frysrum, autoklaver,
etc.). Dessutom är den instrumentella standarden relativt hög; som exempel kan nämnas instrumentering
för (i) mätningar av biomolekylär igenkänning (biosensorer, flödescytometrar), (ii) effektiv sekvenering
av nukleinsyror (DNA-sekvenering), (iii) produktion och scanning av mikromatriser (nukleinsyror och
proteiner), (iv) DNA-amplifiering (PCR-instrument), (v) spektrofotometrar, (vi) centrifugering av
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Sida 8 av 11
biologiskt material, (vii) bioseparation (kromatogarfi-utrustning), (viii) mass-bestämning (massspektrometrar),
(ix) fermentering av cellkulturer vid olika skalor (2 till 500 liter).
Alla forskarstuderande tilldelas en skrivplats, med dator och tillgång till normala kontorshjälpmedel
(skrivare, fax, dokumentskanner, telefon, etc.). Pentry-utrymmen finns för tillredning av egen mat.
Skolan för Bioteknologi, KTH tillhandahåller normal administrativ service till forskarstuderande, som
hantering av löneutbetalningar, försäkringar, semester, föräldraledigheter, etc. En funktion för hantering
av personalfrågor (HR-funktion) finns också tillgänglig. KTHs stora centralbibliotek är tillgängligt för
alla studenter. Forskarutbildningsfrågor som rör Skolan för Bioteknologi hanteras av både lokala och
mer centrala funktioner:
• Programansvarig
• Personal vid Kemi-, Kemiteknik-, och Bioteknik-kontoret (KKB)
• Lokala forskarutbildningsadministratörer
• Forskarutbildningsansvarig
Kurser
De kurser som läses inom doktorsprogrammet ges alla inom ramen för ett ämne på forskarnivå och redovisas därför i
ämnets studieplan.
Kvalitetsarbete
Nationella och internationella kontaktnät
Internationella nätverk
. Avdelningen för Teoretisk kemi (och biologi) koordinerar eller deltager i ett
stort antal nätverk på lokal, nationell och internationell nivå (se bilaga 4). Avdelningen har en
utpräglad internationell profil hos de forskarstuderande (35 av de idag 40 inskrivna studenterna är från
8
utlandet), och har en lång framgångsrik historia av finansiering via svenska anslagsgivare som SI,
SIDA, KVA och genom anslagsgivare från de studerandes egna hemländer som CAPEC och CNPq i
Brasilien, China Scholarship Council, Indian Institute of Science och genom olika Europeiska program
(speciellt Marie Curie) som avdelningen har koordinerat och deltagit i. Det finns också starka nordiska
nätverk, inkl. deltagande i ett Nordic Network of Centers of Excellence, med utbyte av studenter och
seniorer och i ett Masters Educational programme som innefattar fem nordiska universitet (start hösten
2011). Avdelningen utgör också en huvudpartner i det skandinaviska DALTON-projektet, med det
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Sida 9 av 11
därtill förknippade datasimuleringsprogram som kommer bli nödvändiga för många kursövningar.
DALTON har mer än 2000 licenstagare för vilka vårt doktorsprogram kommer att presenteras, och
kommer kontinuerligt förse nya studenter såväl som alumni med spjutspetsmjukvara inom
molekylär/multiskale-modellering. Ytterligare en värdefull strategisk tillgång för studenterna är de
starka band som byggts upp med ett stort antal internationella grupper i Japan, USA och Europa, och i
synnerhet med uppåtgående nationer som Kina, Indien och Brasilien. Enbart med Kina finns ett utbyte
av studenter och av vetenskap med 14 ledande universitet, inkl. samadministrering av ett KTH-Kinaforskningscenter
(KTH-USTC Center in Bio- and Nanomaterials). Med Indien pågår fem externt
finansierade program, inkl. ett trilateralt KTH-Indien-Kina forskningscenter. Dessa nätverk utgör en
bas för rekrytering på alla nivåer, inkl. doktorander, och för karriärmöjligheter för studenter efter
examen.
Företagskontakter.
Existerande företagskontakter och stöd för avdelningen kommer att vara nyttigt för
programmet, t.ex. kontakter med AstraZeneca, ACREO, Portendo AB, Biovitrum AB, Biotage AB och
LightLab Sweden AB. Möten kommer att arrangeras där forskare från indutrin inom datavetenskap
kommer att bli inbjudna. Dessa möten som också involverar KTH alumni i datavetenskap kan bidraga
med karriärinformation för doktorsprogrammets studenter. Mötena arrangeras som serier av
föreläsningar från industripersoner där datavetenskapens roll diskuteras, inkl. hur samverkan med och
rekrytering från akademin sker. Gruppdiskussioner hålles där studenter ges en möjlighet att intervjua
industrirepresentanter och lära sig mer om tillämpningsområden som kan vara aktuella för deras
karriärer.
Lokal nivå.
I det ovan nämnda SERC-centret är avdelningen ansvarig för “the electronic structure
community”, tillsammans med KTH Materialvetenskap (Anna Delin). Avdelningen är verksamma inom
ett nyligen startat EU-program "SCALALIFE" (Scalable Software Services for Life Science, koordinerat
av PDC), tillsammans med tekniker på PDC för mjukvaruutveckling samt för att tillsammans med KTH
Teoretisk Fysik (nyligen installerad professor Erik Lindahl) utveckla multiskale-mjukvara (Quantum Classical) för livsvetenskaptillämpningar och med full anpassningbarhet till modern multikärnhårdvara
(t.ex. genom det europeiska PetaFlop PRACE-projektet). Dessutom är avdelningen medgrundare till
KTH Computer Center and Engineeering (KCSE), som involverar sju KTH-institutioner. Dettta center
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Sida 10 av 11
kommer vid början av 2011 inkorporeras i SERC, men kommer att bibehålla sitt gränsöverskridande
doktorsprogram i datasimulering där avdelningen är ansvarig för flera kurser. Det kommer därför finnas
starka synergier med detta program under de tre år av verksamhet som återstår. Avdelningen koordinerar
också en NORDIA-finansierad Nordisk Sommarskola för doktorander i “Multiscale Modelling and
Simulation in Science”, som genomförs två gånger per år (tre veckorskurs) på AlbaNova
Universitetscenter. I tillägg till formella (avtalsreglerade) nätverk och regelbundet återkommande
utbytesprogram med internationella universitet som förknippas med programmet, uppmuntras antagna
studenter att besöka andra forskargrupper och laboratorier för olika långa tidsperioder, för att till
exempel lära sig en ny teknik/metodik eller för att genomföra gemensamma experiment. Större EUprojekt
och center-satsningar utgör utmärkta miljöer för nätverksbyggande mellan akademiska forskare
och mellan akademsiak forskare och industrin.
Ovanstående förtecknas och definieras i bilaga 3.
Övriga uppgifter för registrering
Bilagor
Bilaga 2: Lista innehållande namn och ämnesområde(n) för handledare inom programmet
Bilaga 3: Redogörelse för programmets nationella och internationella kontaktnät
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Sida 11 av 11
Doktorsprogram – Teoretisk kemi och biologi
Bilaga 2: Lista innehållande namn och ämnesområde(n) för handledare inom
programmet
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Prof Hans Ågren
Prof Faris Gelmukhanov
Prof Yi Luo
Prof Olav Vahtras
UnivL Mårten Ahlquist
UnivL Zilvinas Rinkevicius
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Bilaga 2, sida 1 av 1
Doktorsprogram – Teoretisk kemi och biologi
Bilaga 3: Redogörelse för programmets nationella och internationella kontaktnät
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Programbeskrivningen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 25 januari 2011. Giltig fr o m VT11.
Bilaga 3, sida 1 av 1