Svar på motioner FI Sundsvalls Årsmöte 2017

TillFiSundsvallsårsmöte2017-02-23
IngridsMotion1
Motionangåendeattvårtprogramskavaralättattförstå
ochkännasinkluderande
Jagföreslårattårsmötetbeslutar
attpåvarjeställesomordet”intersektionellt”förekommersåfinnsdetenhänvisning
tillförstasidansförstastyckedärbegreppetärförklarat.
Motivering:
Deflestasomläserdenpolitiskaplattformenkommeratthoppahitochditochkanha
missatdefinitionenibörjan.Densominteförstårettständigtåterkommandeordkan
kännasigutestängd.
attvirentallmäntskasträvaefterattanvändaettspråksomgörattdeflesta
människorkännerigensig,ettinkluderandespråk.
Motivering:
Människorskakännasighemmahososs,kännaigensigochkännaattviärettpartiför
typalla.IettradioprogramiP1ibörjanavfebruaridiskuteradesKristdemokraterna:
attdebehövdeblibredare,fördeklaradesigintebarapåsinakärnväljare–kanskehar
KDochFica2,9%”kärnväljare.Viärettfeministisktparti,detframgåravnamnet
liksom,menviärabsolutinteettenfrågeparti,förviberörallaområdenföralla
människor.Förattvisavårbreddbörvimedvetetundvikaattframståsomenexklusiv
klubbfördeortodoxa.Detärhärligtattfåtillhöraengemenskapienklubbmedeget
språkochegnasymboler,menutåtmåsteviocksåvisaattviändåär”vanliga”.
IngridMöller
Styrelsenssvar
Styrelsenhållermedomattdetärviktigtattmänniskorbådeförstårochkännerigen
sigiFISundsvallspolitik.Ordetintersektionelltbeskrivssommotionärenuppger
endastpåförstasidaniFISundsvallspolitiskadokument.Dettaeftersomdetär
grundenidenpolitiksomdrivs,menvivillundvikahänvisningarframochtillbakai
dokumentet.Bådeettinkluderandeochlättlästspråkböranvändasdåvi
kommunicerarvårpolitik.Styrelsenuppleverattdenpolitiskaplattformenärskriven
utifrånettinkluderadespråk.Enordlistamedsammanställningöverdevanligaorden
somanvändsinomFI:spolitikskullevaraavnyttaförmedlemmarochallmänheten.
Styrelsenyrkar
-
-
Avslagpåmotionen
Attvidvidarearbetemeddenpolitiskaplattformen,tillexempelmedattgöra
dentillgängligpåhemsidanochvidbearbetningtillutskick,valmanifestetcge
politikgruppenochkommunikationsgruppeniuppdragattalltidhaläsareni
åtankeochanvändasigavtillexempellänkartillhänvisningarochettsåenkelt
språksommöjligt.
Attgestyrelseniuppdragattsammanställaenordlistaattgöratillgängligför
medlemmarochandraintresserade.
TillFiSundsvallsårsmöte2017-02-23
IngridsMotion2
Motionangåendeattskrivamerombarniprogrammetsavsnittom
Hälsa,sjukvårdochomsorg
Jagföreslårattårsmötetbeslutar
attbytautpunkt8påsidan4idenpolitiskaplattformenmot:
8.FiSundsvallskaverkaförattskapagodaochtryggauppväxtvillkorförbarn.Det
innefattaralltfrånförebyggandeinsatsertillattdetskafinnasakuthjälpnärden
behövs.
9.FiSundsvallskaverkaförökatfamiljestödochföräldrautbildning.
10.FiSundsvallskaverkaförattdetskagesrättbemötandeavmångfaldenavolika
barn.Ettbarnsomuppleverförståelseförsinsituationblirstarkareochmindresårbar.
11.FiSundsvallskaverkaförtrygghetiboendet.Barnfamiljerskaintevräkaseller
behövakännadenosäkerheten.Detskafinnasbrabudgetrådgivning.Detskafinnas
godtillgångpåhyresrätter.
Motivering:
Denpunkt8somståriursprungsförslaget,ombarnfattigdomochvräkning,känns
ensamochuddablandalläldrevård.Denharhelleringetstödiinledningstexten.Vi
villjumassormedbrasakerförbarn,såvikantainendelhär.
IngridMöller
Styrelsenssvar
Styrelsenhållermedmotionären.
Styrelsenyrkar
Bifalltillmotionen
TillFiSundsvallsårsmöte2017-02-23
IngridsMotion3
MotionangåendeprogrammetsavsnittGles-ochlandsbygdspolitik:
ÄndringarochtilläggunderrubrikenInfrastruktur
Jagföreslårattårsmötetbeslutar
attläggatilletttredjestyckeiinledningenpåsid13:
FiSundsvallserpositivtpåSundsvallsnyaLandsbygdsprogram2021,somantogsav
kommunfullmäktigehösten2016.Dethartydligamålförutvecklingavlandsbygden,
medprioriteringavservicepånioutpekadeorter.
Motivering:
Detvoreegendomligtomviintenämnerdetisammavevasomviskriversåmycket
omdessinnehåll.
attbytaplatspåpunkt2och3,sid13.Samtattförlängameningeninuvarandepunkt
2med:-isamarbetemedblandannatlänsstyrelsen.(Ochändra”jämt”till”jämnt”i
punkt3).
Motivering:
Vård,skolaochomsorgärtypkommunens,menvadgällermatbutikermmmåsteviha
samarbetemednäringslivmfl.Detärbraomviframstårsomseriösaochrealistiska.
attunderpunkt4påsid13bytautordet”byskolor”mot”mindreskolor”:
Motivering:
Denofficielladefinitionenavbyskolaärenskolamedhögst50barnistadiernaF-6.Vi
haringensådanskolaiSundsvall.
DetfannsenlitenskolaF-4förutdärdetvarmycketstoraproblemmedatthantera
situationenmedbarnsompånågotsättföllutanförramen.TidigarefannsocksåenF6-skolamed16eleverdärdetavolikaskälvarsvårtatttillgodosebarnssocialabehov.
FörnågraårsedanvarjagmedochstöttadeattGångvikensskolaF-6skullefåvara
kvar,ochdenhar140elever(medpersonalresurserförtexantimobbnings-team).De
flestasmåskoloräravdenungefärligastorleken.(Ifleraundersökningarhardet
framkommitattisåhärsmåskolorkandeäldrebarnenvaramissnöjdamedden
socialasituationen,ochdåsärskiltflickor,vilketböruppmärksammas.)
IngridMöller
Styrelsenssvar
StyrelsentyckerLandsbygdsprogram2021istortgårilinjemedFISundsvallspolitik
ochattFISundsvalldärförkanställasigpositivtilldet.Styrelsenanserdockattförsta
meningenräckersomtilläggtillpolitikdokumentet.
Styrelsenhållermedmotionärenangåendeattsatstvåochtre.
Styrelsenyrkar
-
Attförstaattsatsenbifallsmedföljandeändring:attendastförstameningen
antasipolitikdokumentet.
Bifallpåandraochtredjeattsatsen
TillFiSundsvallsårsmöte2017-02-23
IngridsMotion4
MotionangåendeprogrammetsavsnittKulturochfritid
Jagföreslårattårsmötetbeslutar
attidenpolitiskaplattformenläggatillenunderrubrik”Kultur”föredeniopunkterna
omkulturpåsidan14.
attunderunderrubrikenSportochfritidläggatillenpunktpåsidan15:
4.FiSundsvallskaverkaförattdespontanidrottsplatsersomfinnskompletterasmed
ytorförandraaktiviteterruntomkring.Vivillgärnaattflerspontanidrottsplatser
byggsiolikaområdenmeneftersomdeidagnästanuteslutandeanvändsavkillar
måsteutformningenändras.Därskafinnasaktivitetsytorförallaochdeskahelst
fungerasominbjudandemötesplatserförallaåldrar.
IngridMöller
Styrelsenssvar
Enseparatunderrubrikförkulturskulleintevarafelisig,mendåskulleocksåen
inledandetextförhuvudområdetbehövas.Detvidarearbetetmeddetpolitiska
dokumentetärettständigtpågåendearbete,ochpolitikgruppenhardetständiga
uppdragetatttillsammansmedmedlemmarnautvecklapolitikenochdetpolitiska
dokumentet.
Angåendeandraattsatsenanserstyrelsenattdetärviktigtattspontanidrottsplatser
finnstillgängligaföralla,styrelsenyrkardockpåenliteannorlundaformulering.
Styrelsenyrkar
-
Avslagpåförstaattsatsen.
Attpolitikgruppentarmedsigsynpunktenangåenderubrikeridokumentettill
sittvidarearbetemedFISundsvallspolitik.
Bifallpåandraattsatsenmedföljandeändring:attpunktenformulerassom
följande:FISundsvallskaverkaförattflerspontanidrottsplatserbyggsiolika
områdenavkommunenmedaktivitetsytorsomärinbjudandeochtillgängliga
föralla.
TillFiSundsvallsårsmöte2017-02-23
IngridsMotion5
Motionangåendediversemindreändringariförslagettillpolitisk
plattform
Jagföreslårattårsmötetbeslutar
attiavsnittetomUtbildningunderrubrikenUtbildningssystemetgöraändringarpåde
sistapunkterna,påsidan7:
5.Tabortmittenmeningenochbehålladeandratvåmeningarna,somrörförskolan.
6.FiSundsvallskaverkaförattkommunenfortsätteratttillhandahållanattöppen
förskolaefterbehov.Eventuelltbehovavkväll-ochhelgöppenförskolaskasesöver.
7.FiSundsvallskaverkaförattgaranteradplatsifritidshemskagällafrån6till12års
ålder.
8.FiSundsvallskaverkaförpersonalförstärkningpåfritidshemsamtsänktavgiftför
hushållmedlåginkomst.
9.=denpunktomSFIsomföruthadenummer7.
attiavsnittetomUtbildningunderrubrikenHållbarhetpåsidan8,ipunkt6precisera
hurstordelavmatensomskavaraeko.Förslag:
6.FiSundsvallskaverkaförattmeränhälftenavmatensomserverasiallaskolorska
varaekologisk(alternativt60%av………..…år2021).Andelenrättvisemärktmatska
ocksåökaförvarjeår.Isåhögutsträckningsommöjligtbörmatenvara
närodlad/närproducerad.
Motivering:Baragenomatthaekomjölkkommerskolornauppiganskahöga
procenttalsåvimåstetalaomattviläggerribbanhögre.(Sammamålskagällaför
mateninomallkommunalverksamhet,sepunkt6sidan15.)
attiavsnittetSexualpolitikpåsidan10flyttaspunkt5upptillplatsennr3istället,för
denhörtypihopmedpkt2.Ennypunktläggsdärefterin:
4.FiSundsvallskaverkaförattUngdomsmottagningenochUngdomsrådgivningenska
finnaskvarmedbravillkoricentraltbelägnalokaler.
5.f.d.nr3ommenskopp.
6.f.d.nr4ommensskydd.
attiavsnittetMiljöochhållbarutvecklingpåsidan15preciseraandelenekomat(som
s.8):
6.FiSundsvallskaverkaförattmeränhälftenavmatensomserverasiallaskolorska
varaekologisk(alternativt60%av………..…år2021).Andelenrättvisemärktmatska
ocksåökaförvarjeår.Isåhögutsträckningsommöjligtbörmatenvara
närodlad/närproducerad.
IngridMöller
Styrelsenssvar
Angåendeförstaattsatsentrorstyrelsenattmotionärenmenarattdetärdentredje
meningenipunktfem,denomfritidshemsomskastrykasochflyttastillenegen
punkt,densommotionärenkallarpunkt7.Vilketstyrelsenhållermedom.Styrelsen
hållerocksåmedomdeövrigapunkternaidenattsatsen.
Angåendeandraattsatsenomkonkretamålförekologiskmatsåhållerstyrelsenmed
attkonkretamålärbra,styrelsenvilldockutredahursituationenserutidagsläget
innanettmålsätts.Styrelsenvillgepolitikgruppeniansvarattutredadettasåattett
konkretmålkansättasipolitikdokumentetundernästaårsmöte.
Angåendetredjeattsatsensåärungdomsmottagningenlandstingetsansvarochfaller
såledesejunderkommunpolitik.
Angåendefjärdeattsatsensekommentaromandraattsatsen.
Styrelsenyrkar
-
Bifallpåattsats1
Avslagpåattsats2och4
AttStyrelsenochPolitikgruppenfåriuppdragattarbetavidaremedkonkreta
målsättningarförekologiskmat.
Avslagpåattsats3
TillFiSundsvallsårsmöte2017-02-23
IngridsMotion6
MotionangåendeattidenpolitiskaplattformenskapitelomMigration
läggatillvadFivillgöraförflyktingarochasylsökande
Jagföreslårattårsmötetbeslutar
attideninledandetexteniavsnittetAntirasismochmigrationpåsidan16iden
politiskaplattformenordet”skapas”iandraradenbytsutmot”hardetskapats”.
Motivering:Med”skapas”låterdetsomomrasismdefinierasså,attdettvunget
måsteblijustdenhierarkin.
Motiveringtillandraatt-satsennedan:Efterdetvåstyckenasominformerarom
rasismharjagföreslagittvåtexterurFiriksprogram,kapitelO.1Migrationspolitik,för
attgeenvidgadsynpåvadFivillvadgällermigration,flyktingarochasyl.
attefterdeninledandetexteniavsnittetAntirasismochmigrationpåsidan16-17i
denpolitiskaplattformenläggstilltvåstycken:
Sålängevärldenäruppdeladochprägladavorättvisor–krig,tortyr,miljökatastrofer,
statligtförtryck,förföljelse,fattigdom,våld,hot,sexuellaövergreppochrättslöshet–
kommerdetattfinnasmänniskorsomväljerattresaövergränserellerflyförattsöka
skyddochettvärdigareliviettannatland.FiSundsvallanserattdettaskavaravarje
människasrättighet.
Densvenskaasylprocessenlideravstoragenerellabrister,somocksåförvärrasav
bristenpågenusperspektiv.LivsättspåspelförattMigrationsverketsaknarinsiktoch
förståelseförkvinnorsochhbtq-personersasylskäl.FiSundsvallanserattmänniskors
säkerhetaldrigfårsättaspåspel.
attpunkternaiavsnittetAntirasismochmigrationpåsidan17idenpolitiska
plattformenändrastillvissadelar:
1.Stryk”varjedelav”.(Motivering:Viharfrånriks’textlagttillkommunal-politiska
ochdärmednerepåenmerdetaljeradnivå.Vivillslippatråkigadiskussioner.)
3.BytstilltextenfrånFiriks,kapitelO.1Migrationspolitik:FiSundsvallskaverkaför
attpapperslösaskahamöjlighetattansökaomstödenligtsocialtjänstlagenochprövas
pålikavillkorsomövrigakommuninvånare,samtverkaförpapperslösastryggheti
kontaktmedvälfärdsinstitutioner.(Kangörastilltvåpunkter)
Motivering:Förattviinteskatrasslainossidetaljerikompliceradelagar.Firikshar
valtdenhärnivånisinformulering.
6.Tabortpunkten,sombarahandlaromutbildning.Finnsredanpåsidan7,pkt1.
IngridMöller
Styrelsenssvar
Styrelsenanserattmedformuleringen”skapas”poängterasattdetärettpågående
strukturelltproblemsomäraktuelltiSverigeochSundsvallidag.Styrelsenvilldärför
inteändratillenmerpassivformulering.
Styrelsenhållermedmotionärenangåendeattsatstvå.
Angåendeattsatstreanserstyrelsenattdetärviktigtattpoängterajustviktenavatt
allpolitikfärgasavettintersektionelltperspektiv.Styrelsenanserocksåattdetär
viktigtattfleränpapperslösainkluderasitextenipunkttre.Punktsexunderattsats
trehållerstyrelsenmedom.
Styrelsenyrkar
-
Avslagtillattsatsett
Bifalltillattsatstvå
Avslagpåattsatstrepunkt1och3
Bifallpåattsatstrepunkt6
MotionomstadgeändringavHenricGrubbström
TillFiSundsvallsÅrsmöte2017
Jagyrkarpåattnedanståendemeningförsinistadgarnaeftersjundepunktenunder
fjärdeparagrafen.
"IärendenochsakfrågorsominteäravlokalellerkommunalkaraktärskaFeministiskt
initiativSundvallendastundantagsvisochefterdetattmedlemsmötehållitsuttalasig
ellertaställning."
Dettaledertillattparagraffyrassjundepunktfårlydelsen:
"FeministisktinitiativSundvallskautgörabasenförbeslutsfattanderörandede
kommunpolitiskafrågorna,liksomförbeslutiövrigaärendenavlokalellerkommunal
karaktär.Iärendenochsakfrågorsominteäravlokalellerkommunalkaraktärska
FeministisktinitiativSundvallendastundantagsvisochefterdetattmedlemsmöte
hållitsuttalasigellertaställning."
Styrelsenssvar
StyrelsensmandatattuttalasigangåendeFISundsvallssynpunkterifrågorutanför
kommunpolitikärkomplexochbehöverberedasvidareavstyrelsenoch
medlemsgruppen.
Styrelsenyrkar
Avslag
Attstyrelsenfåriuppdragattföradiskussionenomämnetvidaremed
medlemmarna.