Komplettering - Region Uppsala

2017-02-20
Dnr VS2017-0020
Vårdstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport februari 2017
Aktuellt inom primärvården där vi samarbetar nationellt
Se filmerna och få koll på vad som är aktuellt inom pågående utvecklingsinsatser i
primärvården och som drivs av SKL.
I klippen berättar projektledare om det arbete som bedrivs just nu, vilka utmaningar de möter
och vad som är på gång i framtiden.
Klippen är cirka 2-3 minuter långa.
 Anna Östbom om koordinering av sjukskrivning
 Anna Lilja Qvarlander om modell för kunskapsutveckling
 Ulrika Elmroth om PrimärvårdsKvalitet
 Lilian Carleson om beslutsstöd körkort efter stroke/TIA
 Maj Rom om trygg och effektiv utskrivning från sjukhus
 Mårten Skogman om Flippen och målgruppssegmentering
 Helena Brändström om standardiserade vårdförlopp inom cancer
 Karin Haster om psykisk ohälsa i primärvården
 Agneta Andersson om säker läkemedelshantering
 Staffan Ekendahl om nationellt kliniskt kunskapsstöd
Här hittar ni samtliga primärvårdsnytt-filmer på SKL Play
Inom Region Uppsala arbetar vi bl.a. med PrimärvårdKvalitet. I Uppsala har vi nu testat att vi
kan få fram och presentera data på ett korrekt sätt för alla länets primärvårdsenheter. Arbetet
har skett i nära samverkan med den offentliga primärvårdens ledning, flera privata aktörer och
Beslutsstöd. Rapporterna finns tillgängliga i SAS fr.o.m. 1 mars då de även presenteras på
Primärvårdsrådet på Hälsa och habilitering. PrimärvårdKvalitet är ett mycket bra verktyg för
lokalt kvalitetsarbete!
Region Uppsala
Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024
www.regionuppsala.se
2 (3)
Mediebilden av hälso- och sjukvården inom Region Uppsala under januari
Under januari var medierapporteringen om Region Uppsalas verksamheter totalt sett till
största delen neutral eller positiv. Utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen, framför
allt gällande sjuksköterskor, var ett återkommande ämne för mediernas rapportering, både på
nationell nivå och lokalt. Det rapporterades också om ökande väntetider på akutmottagningar.
Aktuellt privata vårdgivare
Vårdstyrelsen fattade beslut i februari om att Sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden ska
återtas i egen regi. Sjukvårdsrådgivningen har sedan 2009 drivits av privata aktörer genom
offentlig upphandling. Driften övergår till Primärvården 1 mars 2018. Primärvården och
Regionkontoret arbetar aktivt med övergången.
Region Uppsala har tecknat avtal med Aleris Sjukvård AB gällande drift av Närakut med
ortopedakut under avtalsperioden 2017-06-01 till 2021-05-31 med möjlighet till 24 månaders
förlängning. Aleris har tidigare erfarenhet av att bedriva Närakut med ortopedakut på uppdrag
av Region Uppsala, vilket man gjorde fram till slutet av 2012.
Utvecklingen av den nya samverkansstrukturen nu under uppstart
Regionalt forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region Uppsala
och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars
kommuner. Forumet ska vara en tydlig företrädare för regionen, som med mandat och
handlingskraft tillvaratar regionens potential genom regional nyskaparanda. Samverkan på
politisk nivå sker utifrån den överenskommelse som Region Uppsala och kommunerna
fastställde i Regionalt Forum den 2 februari 2017.
Den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård hade sitt första möte den 8 februari. Nämnden ska, utifrån ett gemensamt behov
hos parterna, skapa förutsättningar för evidensbaserad/kunskapsbaserad praktik inom
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Nämnden består av 12 ledamöter, från
Region Uppsala och länets åtta kommuner.
Ett politiskt samråd kommer att bildas inom hälsa, stöd, vård och omsorg med en representant
från varje kommun, förutom Uppsala som får två platser. Ett första möte för gruppen är
planerad till den 16 mars.
Som stöd för den politiska organisationen finns den regionala ledningsgruppen och en
tjänstemannaledningsgrupp för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Tjänstemannaledningen
HSVO hade ett uppstartsmöte den 16-17 februari. Det är extra roligt att det också finns med
representanter från skola! Från Region Uppsala ingår respektive chef för vårdförvaltningarna.
Tandvårdschefen är adjungerad. Representanter från statliga myndigheter kommer också att
ingå i någon form, men är inte med i uppstartsfasen. Internatet syftade till att komma samman
för att lägga grunden för en god samverkan mellan Region Uppsala och de åtta kommunerna
inom området hälsa, stöd, vård och omsorg. Under 2016 tillsattes en arbetsgrupp som tog
fram förslag på hur tjänstemannaorganisationen skulle se ut i den nya samverkansstrukturen.
3 (3)
Inför internatet hade organisationsbilden utvecklats och förtydligats något (se bild). Den
kommer sannolikt att utvecklas ytterligare under våren 2017!
Ett av uppdragen som gruppen kommer att arbeta med under året är en strategi om samverkan
inom hälsa, vård och omsorg för 2018-2020 med politiska viljeinriktningar och prioriteringar.
Uppdraget genomförs under 2017. Direktiv behandlades av Regionalt forum 2 februari 2017.
Arbetet sker inom ramen för Samråd HSVO och bereds av den nya gemensamma
tjänstemannaledningen HSVO. Strategin behandlas av Regionalt forum 26-27 oktober 2017
innan den kan antas före årsskiftet av respektive huvudman. En utgångspunkt för uppdraget
bör vara de principer om bl.a. närhet, kontinuitet och gemensam styrning som framförs i SOU
2016:2, Effektiv vård.
Det är spännande att få vara en del i utvecklingen av en mer sammanhållen
samverkansstruktur! Det kommer ta lite tid – det går snabbt att rita en organisationsskiss, men
tar många år att förändra kultur. Mycket finns dock på plats i länet t.ex. utvecklingen av
mobila team, närvårdsavdelning och sjukhusansluten hemsjukvård mm. Det ska vi ta tillvara!
Nu behöver vi dock ta nästa steg mot att tänka vård så nära befolkningen som möjligt och där
sjukhusvård PÅ sjukhus är undantag. Vi behöver bli ännu bättre på att tillgodose behoven för
dem med långvariga och ofta flera sjukdomar eller funktionsnedsättningar samtidigt. Då kan
vi åstadkomma en mer personcentrerad och hälsofrämjande vård på riktigt! Läs gärna Sara
Riggares senaste inlägg på sin blogg där hon vänder ytterligare på perspektiven!
www.riggare.se/2017/02/18/patientcentrerad-eller-personcentrerad-vard-for-lakarcenteradepatienter/