Dagordning till kretsens årsmöte 2017 02 26.

Dagordning till kretsens årsmöte 2017 02 26.
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av mötesfunktionärer
a. mötesordföranden
b. sekreterare och pressreferent för mötet
c. protokolljusterare
3. Godkännande av kallelsen
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av föredragningslista
6. Rapporter från Centerkvinnorna, Studieförbundet Vuxenskolan,
förtroendemannagruppen.
7. Styrelsens berättelse om 2016 års verksamhet och ekonomi
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Kyrkoval 2017-09-17
a.Kretsens omröstning kyrkomöte och stiftsfullmäktige i Karlstad stift
b. Information om valet till kyrkofullmäktige i Melleruds pastorat.
12. Allmänna val 2018.
a information från riksorganisationen.
b. information från kretsen om valarbetet
c. beslut om regler för nomineringsprocessen.
d. val av nomineringskommitté
13. Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget
14. Ersättningar till styrelsen och reseersättningar
15. Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen
16. Val av ordförande
17. Val av övriga ledamöter i styrelsen
18. Val av ombud till distriktsstämman (8 ombud)
19.Val av ombud till regionstämman
20. Val av ombud till partistämman (28 sept-1 okt i Malmö)
21. Val ombud och ersättare till föreningsarkivet (2018)
22. Val av revisorer samt ersättare
23. Förslag på ledamot i distriktets valberedning
24. Val av valberedning
25. Framställningar och förslag från kretsstyrelsen
26. Behandling av motioner
26. Redovisning av till kretsstyrelsen och KF-gruppen
inkomna medlemsinitiativ
27. Vid mötet väckta frågor
28. Årsmötet avslutas