Kommundelsråd Norra Mo

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-02-16
1 (1)
Kommundelsråd
Norra Mo
Tid:
Måndagen den 20 februari 2017, kl 19:00
Plats:
Församlingshemmet i Bottnaryd
Ärenden
1. Mötet öppnas
2. Val av sekreterare
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Rapporter från socknarna
6. Kommunens planer för Unnaryd och Fridhem
7. Övriga frågor
8. Nästa möte
9. Mötet avslutas
Annelie Hagstrand
Ordförande
V.g. meddela förhinder på 0393-40347 eller 076-2956949.
STADSKONTORET
Besöksadress Rådhuset
Kyrkogatan, Jönköping
[email protected]
Fax diariet 036-10 57 04
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 (vxl) | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se