VÄLKOMMEN till avdelning K4

Avdelning K4
Barnkliniken, 2:a våningen
Stenbäcksgatan 11
PB 281, 00029 HNS
(09) 471 72714, (kansliet)
Hjärtundersökningsenheten
Telefon (09) 471 75301
Vardagar kl. 8–9, 13–15
Ge respons och besvara kundnöjdhetsenkäten:
www.palaute.hus.fi
Vårdenhetens nummer är 1116029
Hjärtavdelningen K4, Barnkliniken
VÄLKOMMEN
till avdelning K4
BESKRIVNING AV ENHETEN
PERSONAL PÅ AVDELNINGEN
På avdelning K4 vårdas barn och
unga i olika åldrar med hjärtfel från
hela landet. Ungefär 2/3 av patienterna är under skolåldern, varav de
flesta är nyfödda och under ett år
gamla. Patienterna kommer till avdelningen med kallelse, från jouren,
från intensiven eller från andra avdelningar. Till verksamheten på avdelningen hör vård av hjärtoperations- och hjärtkateteriseringspatienter, påbörjan av medicinering samt
olika typer av undersökningar. Vi har
ett nära samarbete med Hjärtundersökningsenheten.
För att ert barn ska få bästa möjliga
vård har vi personal ur olika yrkesgrupper. Mer information om deras
arbetsuppgifter får ni av sköterskan
och på anslagstavlan.
♥♥♥♥♥
Ansvariga för vården av ert barn på
avdelningen är specialist i såväl
barnkardiologi som barnsjukdomar
samt avdelningens vårdpersonal.
♥♥♥♥♥
FÖRÄLDRARNAS DELTAGANDE I
VÅRDEN AV BARNET
Föräldrarna kan dygnet runt kontakta
skötarna per telefon för information
om hur barnet mår. Uppgifter lämnas
endast till föräldrarna om inte annat
har överenskommits.
Föräldrarna kan delta i vården av barnet. På avdelningen tillämpas fria besökstider. Förutom föräldrarna kan
även andra anhöriga besöka barnet.
På grund av utrymmesskäl kan endast två personer besöka barnet åt
gången (föräldrarna medräknat). Vid
behov kan möjligtvis den ena föräldern övernatta hos barnet.
För att ni ska orka vara ett stöd för ert
barn under sjukhustiden önskar vi att
ni tar hand om ert eget välbefinnande.
För mat- och vilostunder har vi ett föräldrarum på avdelningen. Dessutom
har föräldrar som deltar i vården av
barnet möjlighet att äta i personalrestaurangen till personalpris. Barnklinikens cafeteria är öppen måndag till
lördag. Närmare öppettider finns på
avdelningens anslagstavla, precis
som andra cafeteriors öppettider i
Mejlans sjukhusområde.
♥♥♥♥♥
Den som är snuvig, har hosta, feber
eller magsjuka kan inte komma till avdelningen.
För barnets trivsel och känsla av
trygghet kan man hemifrån ta med
sig något för barnet viktigt föremål,
t.ex. leksak, napp, video eller spel.
Om ni vill kan ni även ta med er egna
kläder, men de ska tydligt namnmärkas. Vi kan dock inte ansvara för förvaringen eller skötseln av era kläder
eller för att ägodelar eventuellt försvinner.
2/2017