Coffee table

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning
Manual/Bruksanvisning/Gebrauchsanweisung
Coffee table
Cafébord / Kafébord / Caféhaustisch
MILANO
ENG
Item. No. 60101135, -1160
SE
NO
DE
ENG
SE
NO
DE
Thank you for choosing to
purchase a product from Rusta!
Read through the entire manual
before installation and use!
Tack för att du valt att
köpa en produkt från Rusta!
Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!
Takk for at du valgte å kjøpe et
produkt fra Rusta!
Les gjennom hele bruksanvisningen
før installasjon og bruk!
Danke, dass Sie sich für den
Kauf eines Produktes von
Rusta entschieden haben!
Vor der Montage und Benutzung
die gesamte Gebrauchsanleitung
durchlesen!
Milano
RIGHT OF COMPLAINT
By law the product must be returned to the place of purchase along with the original
receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that
is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user
manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.
REKLAMATIONSRÄTT
Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och
originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om
produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte
följts. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.
REKLAMASJONSRETT
I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet
med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på
produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom
bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten.
REKLAMATIONSRECHT
Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückgebracht. Der Originalbeleg muss beigefügt werden. Für Schäden, die durch nicht bestimmungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich.
In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit.
2
PARTS AND TOOLS / DELAR OCH SKRUVAR / DELER OG SKRUER /
TEILE UND SCHRAUBEN
Ax1
Dx1
Gx1
Bx1
Ex2
Cx1
Fx2
Hx1
ASSEMBLY / MONTERING / MONTAGE
1
D
D
A
E
F
3
2
G
3
C
4
E
4
H
G
F
B
5
5
ENG
SE
CARE INSTRUCTIONS
Aintwood is a plastic material that resembles wood and requires less maintenance in comparison with wooden furniture. Aintwood is dyed polystyrene that can withstand temperatures
from -25 ºC to +50 ºC. The material is recycled as rigid plastic and forms carbon dioxide when
burnt.
GENERAL CARE
You need to clean furniture made from Aintwood regularly after use. Visible dirt and spillages
should be wiped away immediately. Never place hot objects (e.g. saucepans, cigarettes, barbecue equipment) directly onto the table, as it may melt and leave ugly marks. Remember that if
you leave objects like drinking glasses/vases in strong sunlight, they can focus the sun’s rays
and cause burn marks in the table top. Aintwood furniture should not be left in glass conservatories that are unventilated, as extreme temperatures of more than +50 ºC can be reached.
This will soften the material and disfigure it.
The aluminium frame does not require much maintenance. It should be cleaned when needed
and perhaps painted if it starts to peel.
CLEANING
Aintwood table with matt finish
Aintwood with a matt finish absorbs stains more readily. Spills and raindrops are more noticeable than with a gloss finish. Matt Aintwood therefore requires more cleaning than gloss Aintwood. We recommend using glass placemats and a table cover to reduce the need for cleaning.
For light dirt stains, soapy water and a cloth or sponge will be sufficient. For tougher stains, e.g.
red wine, coffee and grease, a more concentrated detergent solution will be required to remove
the stains. Soak with the detergent solution for around 5–10 min. Then rub the area with a soft
sponge in the direction of the grain. Do not wash in direct sunlight to avoid the surface drying
too quickly. Rinse thoroughly with water. If necessary, repeat the process. If you want to have a
surface that is more resistant to dirt, you can treat Aintwood with a special polish for Aintwood.
It may make the surface shinier, with a slightly darker tone, but it will be less sensitive to stains
and easier to keep clean. Follow the instructions on the package.
STORAGE
Use a furniture cover to prevent the table surface from developing stains from the rain, from
becoming dirty (for example, from pollen) and from being bleached when you are not using
your furniture in the summer season. In the winter store your furniture indoors, in a place that
is cool and not too dry, for example a garage or store room. If you are using a furniture cover,
make sure that air can escape from the lower corner of the cover for good ventilation. Always
clean your furniture before storing it for the winter.
NOTICE! Do not apply dark coloured furniture protector to pale Aintwood furniture or cover
with tarpaulin. There is a risk that the colour from the anti-mould protection/tarpaulin can be
transferred to the pale plastic surface and cause discolouring.
6
SKÖTSELRÅD
Aintwood är ett träliknande plastmaterial som kräver mindre underhåll i jämförelse med
trämöbler. Aintwood är genomfärgad polystyren som tål temp -25 ºC till +50 ºC. Materialet
återvinns som hårdplast och vid förbränning bildas koloxid.
ALLMÄN SKÖTSEL
Möbler i Aintwood behöver regelbunden rengöring efter användning. Synlig smuts och spill
bör torkas av direkt. Ställ aldrig heta föremål (t.ex. grytor, cigaretter, grillredskap) direkt på
bordet som då riskerar att smälta och lämna fula märken. Tänk på att i starkt solljus, kan på
utställda dricksglas/vaser fokusera solstrålar till en brännpunkt som kan göra brännmärken
i bordsskivan. Aintwoodmöbler ska ej ställas i inglasade oventilerade uterum där det kan bli
extrema temperaturer över +50 ºC, materialet kan då mjukna och deformeras.
Aluminiumramen är i princip underhållsfritt även om den förstås måste rengöras och eventuell
färg bättras på om det börjat flagna.
RENGÖRING
Aintwood bord med mattyta
Aintwood med matt yta har lättare för att suga åt sig fläckar. Spill och regndroppar blir synligare än på en blank yta. Den matta Aintwooden kräver därför mera rengöring än den blanka
Aintwooden. Vi rekommenderar därför att man använder glasunderlägg och bordsunderlägg för
att minska på behovet av rengöringen. För lätt smutsade fläckar räcker det med att man rengör
med såpavatten och en trasa eller svamp. För svårare fläckar, tex rödvin, kaffe och fett, behöver
man använda högre koncentration av såpa i lösningen samt att man bearbetar fläckarna. För
på rikligt med såpalösning och låt verka 5–10 min. Bearbeta därefter ytan med en mjuk svamp
i brädornas riktning. Arbeta inte i sol för att förhindra att ytan torkar för snabbt. Skölj rikligt
med vatten. Vid behov upprepa processen. Vill man ha en mer smutsavvisande yta kan man
behandla Aintwooden med ett polermedel avsett för Aintwood. Ytan kan då bli blankare, med
något mörkare ton, men mindre känslig för fläckar och lättare att hålla rent. Följ instruktionerna
på förpackningen.
FÖRVARING
Använd möbelskydd för att förhindra regnfläckar, nedsmutsning (tex.pollen) och blekning av
bordsytan när du inte använder möbeln under sommarsäsongen. Vinterförvara möblerna
inomhus i ett svalt och inte för torrt utrymme, t.ex. ett garage eller förråd. Vid användande av
möbelskydd, se till att luft kan komma ut vid skyddets nedre kant för god ventilation. Rengör
alltid möblerna före vinterförvaringen.
OBS! Använd aldrig mörka, färgade möbelskydd eller presenningar till ljusa Aintwoodmöbler.
Det finns en risk för sk. migrering, dvs. att färgen från möbelskyddet/presenningen överförs
till den ljusa plastytan som då missfärgas.
7
NO
DE
RÅD OM PLEIE
Aintwood er et trelignende plastmaterialet som tåler vann og krever mindre vedlikehold enn
tremøbler. Aintwood er gjennomfarget polystyren som tåler temp -25 ºC til +50 ºC. Det er
formsterkt og man kan sage, slipe, skru og bore i det. Dog med forsiktighet så ikke overflaten
smelter ved boring. Aintwood gjenvinnes som hardplast og ved forbrenning dannes karbonmonoksid.
VANLIG VEDLIKEHOLD
Møbler i Aintwood behøver regelmessig rengjøring etter bruk. Synlig smuss og søl bør tørkes
av med en gang. Sett aldri varme gjenstander (f.eks. gryter, sigaretter, grillredskap) rett på
bordet, for det risikerer å smelte og lage stygge merker. Husk at i sterkt sollys kan drikkeglass/vaser som står fremme fokusere solstråler til et brennpunkt som kan alge brennmerker
i bordplaten. Aintwoodmøbler må ikke plasseres i glassinndekte uterom uten ventilasjon hvor
det kan bli ekstreme temperaturer på over +50 ºC, materialet kan da bli mykt og deformeres.
Aluminiumramen är i princip underhållsfritt även om den förstås måste rengöras och eventuell
färg bättras på om det börjat flagna.
RENGJØRING
Aintwood bord med matt overflate
Aintwood med matt overflate suger lettere til seg flekker. Søl og regndråper blir synligere enn
på en blank overflate. Den matte Aintwooden krever derfor mer rengjøring enn den blanke
Aintwooden. Vi anbefaler derfor at du bruker glassunderlag og bordunderlag for å redusere
behovet for rengjøring. For mindre flekker holder det at du rengjør med såpevann og en klut
eller svamp. For van-skeligere flekker, som f.eks. rødvin, kaffe og fett, må du bruke høyere
konsentrasjon med såpe i oppløsningen samt at du må bearbeide flekkene mer. Ha på rikelig
med såpeoppløsning og la det virke i 5–10 min. Bearbeid deretter overflaten med en myk
svamp i bordenes retning. Ikke jobb i sol for å hindre at overflaten tørker for raskt. Skyll med
rikelig med vann. Gjenta prosessen etter behov.
Vil du ha en mer smussavvisende overflate kan du behandle Aintwooden med et poleringsmiddel beregnet for Aintwood. Overflaten kan da bli blankere, med litt mørkere tone, men
mindre følsom for flekker og lettere og holde ren. Følg instruksjonene på pakningen.
OPPBEVARING
For å forhindre regnflekker, tilsmussing (f.eks. pollen) og bleking av bordflaten anbefaler vi at
du dekker til møbelet med et møbeltrekk når du ikke bruker det om sommeren. Om vinteren
må møblene oppbevares på et tørt sted beskyttet mot fukt og skitt, f.eks. i en garasje og under
et møbeltrekk. Vask alltid møblene før du setter dem bort for vinteren for å hindre tilgroing av
mugg og alger.
OBS! Bruk aldri mørke, fargede møbeltrekk eller presenninger til lyse plastmøbler. Det er
fare for såkalt migrering, dvs. at fargen fra møbeltrekket/presenningen overføres til den lyse
plastoverflaten som da misfarges.
8
PFLEGEHINWEIS
Aintwood ist ein holzähnliches Kunststoffmaterial, das weniger Wartung im Vergleich zu Holzmöbeln erfordert. Aintwood ist eingefärbtes polystyrol, das Temperaturen von -25 ºC bis +50
ºC standhält. Das Material wird als Hartplastik recycelt. Beim Verbrennen wird Kohlenmonoxid
gebildet.
ALLGEMEINE PFLEGE
Möbel aus Aintwood benötigen nach Gebrauch regelmäßige Reinigung. Sichtbarer Schmutz
und Verschüttetes sollten sofort abgewischt werden. Stellen Sie niemals heiße Gegenstände
(z. B. Töpfe, Zigaretten, Grillgerätschaften) unmittelbar auf den Tisch, da die Gefahr besteht,
dass diese Stelle schmilzt und hässliche Flecken hinterlassen werden. Denken Sie daran, dass
in starkes Sonnenlicht gestellte Gläser/Vasen Sonnenstrahlen zu einem Brennpunkt bündeln
und so Brandflecke auf der Tischplatte entstehen können. Aintwoodmöbel sollten nicht in
verglaste, unbelüftete Räume gestellt werden, in denen sich hohe Temperaturen von über +50 ºC
bilden können. Das Material kann weich und damit deformiert werden. Der Aluminiumrahmen ist
praktisch wartungsfrei, auch wenn er natürlich gesäubert werden muss. Wenn Farbe abblättert, sollte dies ausgebessert werden.
REINIGUNG
Aintwood tisch mit matter oberfläche
Aintwood mit matter Oberfläche kann leichter Flecken aufnehmen. Verschüttetes und Regentropfen werden sichtbarer als auf einer glänzenden Oberfläche. Das matte Aintwood erfordert
daher mehr Reinigung als das glänzende Aintwood. Wir empfehlen daher, Glas- und Tischunterlagen und zu verwenden, um den Bedarf an Reinigung zu verringern.
Für leicht verschmutzte Flecken ist es ausreichend, diese mit Seifenwasser und einen Tuch
oder Schwamm zu säubern. Für stärkere Flecken, z. B. Rotwein, Kaffee und Fett, ist es
erforderlich, eine höhere Seifenkonzentration zu verwenden und die Flecken zu bearbeiten.
Wenden Sie viel Seifenlösung an und lassen Sie diese 5–10 Minuten einwirken. Bearbeiten
Sie danach die Oberfläche mit einem weichen Schwamm in Richtung der Bretter. Arbeiten Sie
nicht in der Sonne, um zu verhindern, dass die Oberfläche zu schnell trocknet. Spülen Sie mit
reichlich Wasser ab. Bei Bedarf wiederholen Sie die Prozedur. Möchte man eine Oberfläche,
die Schmutz besser abweist, kann man Aintwood mit einem dafür vorgesehenen Poliermittel
behandeln. Die Oberfläche kann so glänzender werden, mit einem dunkleren Ton, aber weniger
anfällig für Flecken und sie ist leichter sauber zu halten. Befolgen Sie die Anweisungen auf
der Verpackung.
LAGERUNG
Verwenden Sie den Möbelschutz, um Regenflecken, Verschmutzungen (z. B. Pollen) und
das Ausbleichen der Tischoberfläche zu verhindern, wenn Sie das Möbel im Sommer nicht
verwenden. Im Winter bewahren Sie die Möbel im Innenbereich an einem kühlen und nicht zu
trockenen Platz auf, z. B. in der Garage oder im Speicher. Bei der Verwendung des Möbelschutzes
achten Sie darauf, dass die Luft an der Unterkante des Schutzes entweichen kann, um eine
gute Belüftung zu gewährleisten. Reinigen Sie immer die Möbel vor der Wintereinlagerung.
ACHTUNG! Verwenden Sie keinen dunklen, farbigen Möbelschutz oder derartige Planen
für helle Aintwoodmöbel. Es besteht die Gefahr einer sog. Migration, d. h. dass die Farbe
vom Möbelschutz/von der Plane auf die helle Kunststoffoberfläche übergeht und es so zu
Verfärbungen kommt.
9
INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE
Used products should be handled separately from
household waste. They should be taken for recycling in
accordance with local rules for waste management.
INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänt produkt ska hanteras separat från
hushållsavfall och lämnas in för återvinning
enligt lokala regler för avfallshantering
INFORMASJON OM FARLIG AVFALL
Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall,
men leveres til gjenvinning i henhold til lokale
regler for avfallshåndtering
INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen
Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.
10
NOTES
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Manual/Bruksanvisning/Gebrauchsanweisung
ENG
SE
NO
DE
Customer Service Rusta: Tel. +46 (0)771 28 10 10
Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
Website:www.rusta.com
E-mail:[email protected]
Rustas kundtjänst:
Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:www.rusta.com
E-post:[email protected]
Rustas kundetjeneste:
Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hjemmesida: www.rusta.com
E-post:[email protected]
Kundenservice Rusta:
Tel. +46 (0)771 28 10 10
Kundenkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN
Website:www.rusta.com
E-mail:[email protected]
Item. No. 60101135, -1160
08/2016