Kallelse och dagordning till sammanträde med

Kallelse och dagordning till sammanträde med
IDAU i Örgryte Pastorat 2018
Tid:
onsdagen den 22 februari 2017 klockan 18:00
Plats:
Örgryte församlingshem
Kallade:
ledamöter och ersättare i IDAU
adjungerade kyrkoherdar
förändringsledaren
sekreteraren
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
Sammanträdets öppnande
Närvaro
Val av två protokolljusterare
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av dagordning
Informationsärenden
6. Budgetprocessen 2018
7. Rekryteringen av kyrkoherde till Härlanda
8. Rapport från presidiemötet den 7 februari 2017
9. Förändringar i ledningsgruppen
10. Information från förändringsledaren
11. Kyrkoherdarnas information från församlingarna
Beslutsärenden
12. KAE-ansökan från Härlanda
Övriga ärenden
13. Övriga ärenden
14. Mötet avslutas
Välkomna! Meri Brandel, ordf.
2017-02-15