Gör åkermark till nationellt riksintresse

REGIONSTÄMMAN 2017
LRF ÖREBRO
REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 3
Gör åkermark till nationellt riksintresse
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 3
Hackvad-Kräcklinge LRF
Motionens innehåll
Motionen tar upp frågan om bristande skydd för åkermark som resurs för
livsmedelsproduktion. Lokalavdelningen ifrågasätter gällande lagstiftnings
tillämpning och menar att exploatering sker efter godtycke. Motionären vill att
LRF lyfter frågan och verkar för att åkermark klassas som nationellt
riksintresse.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning att det behövs ett förstärkt
skydd mot exploatering av åkermark. Som anförs har Jordbruksverket i sin
rapport 2013:35 konstaterat att tillämpningen av Miljöbalken brister och att
skyddet för marken därför inte fungerar som det var tänkt.
Frågan är dock inte vilande. För LRF är den prioriterad och behandlades på
riksförbundsstämman 2015. Riksförbundsstyrelsen fick då i uppdrag att arbeta
för att befintlig lagstiftning för skydd av jordbruksmark tillämpas och efterlevs
samt att fortsätta arbetet för ett starkare lagligt skydd mot exploatering. Frågan
är belyst både av Miljömålsberedningen 2014 och Riksintresseutredningen
2015. I sitt slutbetänkande föreslår Riksintresseutredningen att Länsstyrelsen
ska ha möjlighet att granska kommunala planer när det gäller Miljöbalkens
skrivningar om brukningsvärd åkermark och att de ska kunna överpröva och
upphäva detaljplaner. I och med detta anser man att det inte finns några skäl att
ange jordbruksmark som riksintresse. Förslaget är i alla fall bättre än
nuvarande ordning som verkar ge kommunerna mer eller mindre fritt spelrum.
Utredningen är nu ute på remiss och LRF kommer att svara under februari.
Frågan om åkermarkens skydd finns också med i regeringens proposition om
livsmedelsstrategi för Sverige. Under rubriken ”Tillgång till och nyttjande av
markresurser” sammanfattas ”att det behöver säkerställas att hänsyn tas till
jordbruksproduktionen, jämte andra samhällsintressen, i den fysiska
planeringen”. Man uttalar också ” att det behövs ökad kunskap om
jordbruksmarken och jordbruksproduktionen vid planläggning”. Det låter ju
bra, men vad det innebär i praktiken återstår att se.
REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 3
Uppdraget från riksförbundsstämman 2015 begränsas inte till frågan om
riksintresse. LRF prövar även andra modeller till stärkt skydd, t ex att kräva
”ekologisk kompensation” för ekosystemtjänster om åkermark försvinner.
Status riksintresse fullt ut skulle kunna skapa oönskade låsningar för den
medlem som vill avyttra mark. LRF:s juridiska kompetens är bäst skickad att
anvisa väg till starkare skydd i lagstiftningen. Detta arbete pågår som sagt.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att
motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört
fc5