se karta - Trafikverket

Västlänken
Information till boende och verksamheter
Vi lägger om ledningar på Norra Sjöfarten
Vi på Trafikverket har i uppdrag att planera och förbereda för bygget av Västlänken, en tunnel för pendel- och
regiontåg under centrala Göteborg. Inför byggstart 2018 behöver vi göra vissa förberedande arbeten i staden,
bland annat ska vi lägga om ledningar i marken på ett antal platser längs Västlänkens sträckning.
Vi påbörjar nästa etapp av arbetet med ledningsomläggningar den 21 februari.
Arbetet beräknas att pågå till 21 april och arbetsområdet sträcker sig fram till
Christina Nilssons gata.
Under arbetet kommer ett körfält för biltrafiken att vara öppet på Norra Sjöfarten. Vissa störningar i form av
buller och vibrationer kan förekomma under tiden vi arbetar. Gång- och cykelvägen kommer att ledas om. Följ
skyltning på plats.
Har du frågor?
Kontakta:
[email protected]
0771-921 921.
En del av Västsvenska paketet
Läs gärna mer på vår webbsida
www.trafikverket.se/vastlanken